Nowy program studiów w roku akademickim 2012/2013 

Brak wyników do pokazania

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2012 r. Senat Akademii Leona Koźmińskiego uchwalił nowy program studiów prawniczych, który będzie obowiązywał wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów prawniczych od roku akademickiego 2012/2013.

Nowy program uwzględnia postulaty formułowane w ramach szeroko przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem akademickim i prawniczym. Obejmowały one studentów Akademii (w tym członków samorządu studenckiego i członków kół naukowych) oraz wykładowców, a także przedstawicieli praktyki prawa - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz ludzi biznesu.

Nowy program studiów, dostosowany do Krajowych Ram Kwalifikacji, w jeszcze większym stopniu kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych i kompetencji oraz wyposażenie absolwentów w wiedzę konieczną do przystąpienia do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze i pracy w otoczeniu biznesowym.

W ramach przedmiotów obligatoryjnych proponujemy Państwu dwie zupełnie nowe, oryginalne inicjatywy.

Pierwszą jest cykl zajęć "Ścieżki kariery prawniczej" (IV rok studiów), której celem jest przybliżenie studentom specyfiki wykonywania różnych zawodów prawniczych przez praktyków - przedstawicieli tych zawodów. Zajęcia te mają ułatwić studentom dokonanie wyboru swojej drogi zawodowej.

Drugą nowością jest przedmiot "Warsztat dla przyszłych aplikantów", realizowany na V roku studiów. Zajęcia te mają charakter interdyscyplinarny i są prowadzone przez wykładowców zajmujących się róznymi gałęziami prawa. Mają one charakter repetytorium wiedzy przyswojonej w trakcie studiów, uzupełniają ją o informacje o najnowszych nowelizacjach i przygotowują do zdania egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze poprzez intensywny kurs powtórzeniowy, rozwiązywanie testów, kazusów itp.

Program zawiera także zajęcia obligatoryjne umożliwiające absolwentowi sprawne poruszanie się w świecie biznesu - ekonomię, podstawy zarządzania oraz nowy warsztat "Podejmowanie decyzji finansowych".

Ponadto - poza kanonem przedmiotów kursowych - przygotowaliśmy dla Państwa uwzględniającą propozycje środowiska akademickiego i praktyków prawa listę przedmiotów do wyboru, obejmującą:

cykl warsztatów praktycznych, w tym: symulacje rozpraw przed sądem karnym i administracyjnym, zajęcia "Studium przypadku" - analizę akt w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych, zajęcia "Sporządzanie pism" w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym, zajęcia z retoryki, negocjacji i mediacji, psychologii sądowej oraz kryminalistyki, Moot Court, zajęcia poświęcone zasadom sporządzania testamentów i umów małżeńskich, a także konstruowania umów cywilnoprawnych i in.

obszerny zestaw zajęć w języku angielskim, w tym przedmioty obejmujące zagadnienia prawa ochrony środowiska, prawa i polityki energetycznej, europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa karnego, orzeczeń trybunałów europejskich, języka prawnego i prawniczego i in.

zajęcia poszerzające wiedzę z przedmiotów, których eksperci są aktualnie najpilniej poszukiwani na rynku pracy: prawa ochrony danych osobowych, prawa żywnościowego, prawa bankowego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego i planowania przestrzennego, kanonicznego prawa małżeńskiego, ochrony konsumenta, ochrony konkurencji, polityki społecznej, bezpieczeństwa publicznego,  prawa urzędniczego, egzakucji orzeczeń, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa medycznego i farmaceutycznego, prawa antydyskryminacyjnego, prawa dyplomatycznego i konsularnego;

zajęcia poszerzające wiedzę potrzebną w biznesie - prawo karne gospodarcze, podstawy finansów i rachunkowości, prawo ubezpieczeń majątkowych, prawo podatkowe, międzynarodowy arbitraż gospodarczy, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo papierów wartościowych, prawo zamówień publicznych i in.

Program uzupełniają lektoraty z języków obcych, w tym języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TOLES.

Zajęcia prowadzą wybitni naukowcy i praktycy prawa i innych nauk.