Seminaria 

Kierownik Katedry, prof. dr hab. Dorota Dobija

SEMINARIA 

prof. dr hab. Dorota Dobija

Seminarium magisterskie: Rozumienie wartości firmy: Zarządzanie i raportowanie o kapitale intelektualnym. Przykładowe tematy obejmują:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • pomiar i raportowanie w sprawozdaniach finansowych,
 • metody pomiaru i monitorowania dla celów wewnętrznych firmy ? podejście praktyków (organizacji i firm konsultingowych).

Seminarium doktoranckie: Badania z zakresu teorii rachunkowości i kontroli oraz roli rachunkowości w korporacjach.

dr Iwona Cieślak

Przykładowe obszary tematyczne prac licencjackich:

 • Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej W tym obszarze zawarte są zagadnienia związane z projektowaniem i budowaniem systemów informacyjnych wspomagających decyzje zarządzających (związki pomiędzy strategią i celami organizacji a jej strukturą i rolą rachunkowości w koordynacji, kontroli i zarządzaniu organizacją).
 • Teoria kosztów pracy. W tym obszarze zawarte są zagadnienia związane z kategorią kosztów pracy w aspekcie mikro i makroekonomicznym.
 • Biznes plany

dr Renata Dyląg

Przykładowe obszary tematyczne prac magisterskich:

 • Rachunkowość w świetle polskiego prawa bilansowego a międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF: analiza porównawcza polskich i międzynarodowych rozwiązań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Rewizja sprawozdań finansowych: wybrane aspekty związane z audytem sprawozdań finansowych dokonywanym przez biegłych rewidentów
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: organizacja i specyfika rozwiązań w zakresie rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w wybranych typach jednostek gospodarczych
 • Rachunkowość finansowa a rachunkowość podatkowa: analiza porównawcza wybranych obszarów w świetle prawa bilansowego i podatkowego
 • Specyfika rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej: specyfika rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i sprawozdawczości w jednostkach takich jak: szkoły, przedszkola, organizacje kultury, stowarzyszenia, partie polityczne, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje itp.

Przykładowe obszary tematyczne prac licencjackich:

 • Projekty doradcze i ekspertyzy dotyczące:

  • wyboru optymalnej formy opodatkowania jednostki, przedsięwzięcia, itp.
  • wyboru optymalnej polityki rachunkowości
  • organizacji systemu rachunkowości w różnych typach jednostek gospodarczych
  • analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

 • Biznes plany