CENTRUM ETYKI BIZNESU  (CEBI)

Współpracujący 

Kontakt:

Sekretarz Katedry Dr Dariusz Bąk pokój B-14 tel.: 22 519 22 58 fax: tel./fax:

Przykładowe tematy prac licencjackich
1.   Etyczne zarządzanie zasobami ludzkimi
2.   Zasady moralne a wymogi współczesnego zarządzania w biznesie
3.   Etyczne koncepcje rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie
4.   Miejsce etyki w świecie biznesu. Zarządzanie personelem
5.   Zasady etycznego postępowania w biznesie w oparciu o kodeksy etyczne
6.   Etyczne aspekty funkcjonowania firmy w gospodarce rynkowej
7.   Prawne, etyczne i kulturowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwe
8.   Prywatyzacja w Polsce jako problem etyczny
9.   Etyka w negocjacjach
10. Etyczny wizerunek menadżera receptą na sukces
11. Zachowania nieetyczne organizacji a problem ich ujawniania przez pracowników
12. Kodyfikacja etyki w praktyce biznesu amerykańskiego i polskiego
13. Aspekty etyczne reklamy medialnej
14. Nieuczciwa reklama w pryzmacie etyki
15. Problemy etyczne Public Relations
16. Etyka w biznesie - ekologia a rynek
17. Wpływ reklamy na dzieci w środkach masowego przekazu
18. Wybrane zagadnienia etyki w działalności gospodarczej: nieuczciwa konkurencja i reklama
19. Etyka środków przekazu
20. Etyczny wymiar reklamy i jej wpływ na kształtowanie postaw moralnych człowieka
21. Etyka w reklamie
22. Kontrowersje etyczne wokół wykorzystania erotyzmu w reklamie
23. Reklama a Kościół
24. Problemy etyczne w środkach masowego przekazu
25. Psychologiczne i etyczne aspekty promocji i sprzedaży
26. Etyka w negocjacjach 
27. Etyczny wizerunek menadżera receptą na sukces 
28. Zachowania nieetyczne organizacji a problem ich ujawniania przez pracowników 
29. Kodyfikacja etyki w praktyce biznesu Amerykańskiego i Polskiego 

Marketing:
1. Etyczne aspekty badań marketingowych.
2. Pokonywanie różnic kulturowych jako zadanie marketingu globalnego.
3. Aspekty etyczne niekonwencjonalnych działań marketingowych.
4. Problemy etyczne marketingu w internecie.
5. Etyczne aspekty procesu tworzenia silnej marki.
6. CRM – problemy etyczne.

Zarządzanie:
1. Etyczne a techniczne elementy zarządzania.
2. Kodeks dobrej praktyki rad nadzorczych.
3. Kultura organizacyjna w kontekście etyki biznesu.
4. Czy cel uświęca środki? 
5. Etyczne aspekty procesu motywacyjnego.
6. Kłamstwo czy blef - zagadnienia etyczne związane z negocjacjami.
7. Uczciwa i nieuczciwa konkurencja.
8. Etyczne aspekty i pozyskiwania informacji.
9. Etyczne problemy zarządzania personelem i zasobami ludzkimi.
10. Ekonomiczne, społeczne i etyczne problemy bezrobocia.
11. Promocja w ujęciu etyki biznesu.
12. Aspekty etyczne strategii marketingowych dużych sieci handlowych.


Serdecznie zapraszamy
na doroczną konferencję Centrum Etyki Biznesu (CEBI) Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk pt. „Etyka Przywództwa. Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej”

 

Więcej informacji:

 

Konferencja ISBEE 2012:

zdjęcia

film