CENTRUM ETYKI BIZNESU  (CEBI)

Współpracujący 

Kontakt:

Sekretarz Katedry Dr Dariusz Bąk pokój B-14 tel.: 22 519 22 58 fax: tel./fax:

 

Responsible Management Education 
Edited by Wojciech Gasparski 
Warsaw 2008, Academic and Professional Press, Kozminski University 
pp. 144 + CD 
ISBN: 978-83-61408-12-3 
ISBN: 978-83-89437-00-6 

Zebrane w książce artykuły stanowią pokłosie VII dorocznej konferencji organizowanej przez Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Ze względu na międzynarodowe znaczenie artykułów bezpośrednio nawiązujących do standardów Odpowiedzialnego Kształcenia Menedżerów publikujemy je w języku angielskim. Pozostałe prace prezentowane na konferencji udostępniamy na CD stanowiącej integralną część publikacji. Oddając książkę do rąk Czytelników liczymy na aktywne włączenie się wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w kształcenie menadżerów we wdrożenie standardów tego kształcenia w sposób odpowiedzialny. 
Materiały do pobrania [ contents], [ słowo wstępne]. 
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA NAUK PRAKTYCZNYCH. 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Gasparskiemu 
Redakcja naukowa: Anna Lewicka-Strzałecka 
Warszawa 2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, ss.326 
ISBN: 978-83-89437-70-9 

Książka składa się z trzech części poświęconych kolejno: wyzwaniom cywilizacyjnym, dylematom edukacyjnym oraz życiu gospodarczemu. Poprzedza je rozmowa z profesorem Wojciechem Gasparskim, a kończy wykaz publikacji profesora. Tematyka tomu, pomimo dużej liczby autorów i znacznej rozpiętości poruszanych problemów poszczególnych części odpowiada zarówno teoretycznym, jak i praktycznym zainteresowaniom Jubilata.
ETOS URZĘDNIKA 
Redakcja naukowa: Dariusz Bąk 
Warszawa 2007, Wydawnictwo  Akademickie i Profesjonalne, ss. 242 
ISBN: 978-83-608-0755-2 

Książka zawiera dorobek konferencji, zorganizowanej przez Centrum Etyki Biznesu w grudniu 2006 roku. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego zaprosiła wtedy 
badaczy i praktyków zainteresowanych etycznym wymiarem działalności administracyjnej 
do debaty na tematy związane z aktualnymi problemami polskiej administracji. Działalność administracji publicznej stanowi istotny kontekst działalności gospodarczej. To przecież od decyzji podejmowanych przez administrację zależy wiele - coraz powszechniej uważa się, że zbyt wiele - pozwoleń i zakazów związanych z funkcjonowaniem organizacji gospodarczych. Oddawana do rąk Czytelników książka stanowi zachętę do kontynuowania dyskursu oraz do wyciągania praktycznych wniosków zmierzających do wzbogacenia etycznej substancji organizacji administracyjnych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MORALNA W ŻYCIU GOSPODARCZYM 
Anna Lewicka-Strzałecka 
Warszawa 2006, Wydawnictwo IFIS PAN 

Refleksja nad odpowiedzialnością w życiu gospodarczym została podjęta w książce w perspektywie interdyscyplinarnej. Podmiotami tej odpowiedzialności są dwie strony wymiany rynkowej biznes i konsumenci. Wyznacza to ramową strukturę książki, na którą składają się, w części pierwszej - badania nad odpowiedzialnością firm oraz zarządzających nimi menedżerów, a w części drugiej - analizy dotyczące odpowiedzialności konsumentów. 

Książka obejmuje m. in. następujące zagadnienia: 
· Spór o społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) 
· Uwarunkowania i postrzeganie CSR w Polsce 
· Instytucjonalizacja odpowiedzialności moralnej firm: studium Enronu 
· Zarządzanie konfliktami interesów w firmach i organizacjach 
· Konsument i jego miejsce w gospodarce rynkowej 
· Konsumeryzm jako ruch społeczny 
· Moralne wybory jednostki w kulturze konsumpcyjnej 
· Zapoznana cnota oszczędności 
· Hedonizm imaginatywny etycznym standardem kultury konsumpcyjnej 
· Konsumenci polscy a konsumenci europejscy: analiza porównawcza standardów etycznych 
Cena: 30 zł. 
Książka do nabycia w Wydawnictwie IFiS PAN (ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 233 tel. 0 22 657 28 97, fax 0 22 6572930, e-mail: publish@ifispan.waw.pl) oraz w księgarniach naukowych na terenie całego kraju. Sprzedaż wysyłkową prowadzi księgarnia internetowa Merlin.com.pl. 
ISBN 83-7388-118-2
EDUKACJA KONSUMENCKA. CELE, INSTRUMENTY, DOBRE PRAKTYKI 
Anna Lewicka-Strzałecka (redakcja naukowa) 
Warszawa, ss.254 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 

Książka stanowi dorobek konferencji, zorganizowanej przez Centrum Etyki Biznesu w grudniu 2005 roku. Reprezentujące różne środowiska grono autorów poszczególnych artykułów przedstawia w niej problematykę edukacji konsumenckiej z różnych punktów widzenia, na różnym poziomie ogólności i posługując się odmiennym instrumentarium pojęciowym i badawczym. Wśród autorów: Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Agnieszka Zawartko i inni.
WYKŁADY Z ETYKI BIZNESU. NOWA EDYCJA 
Wojciech Gasparski 
Warszawa 2004, ss. 484. 

Książka, w swym nowym, znacznie rozszerzonym kształcie, składa się z dwudziestu sześciu rozdziałów, na które złożyły się wykłady (referaty) autora przedstawiane różnym gronom osób zainteresowanych etyką życia gospodarczego oraz jej uprawianiem w Polsce. Problematyka przedstawiona w tych rozdziałach pokazuje rozwój etyki biznesu w Polsce okresu transformacji. Autor opowiada się za programem małej etyki biznesu, tj. takiej, która nie zamierza nawracać kanibali biznesu na wegetarianizm gospodarczy, ani być manikiurem na niewidzialnej ręce rynku. lecz dąży do cywilizowania działań podmiotów życia gospodarczego przez wskazywanie przykładów biznesu tyleż sprawnego, co moralnego i odpowiedzialnego oraz służenie temu biznesowi stosowną pomocą w postaci badań, kształcenia i tworzenia programów etycznych. 
Wyróżnienie na Targach Edukacja 2005 w kategorii "Książka Akademicka"
UCZCIWOŚĆ W ŚWIECIE FINANSÓW 
Wojciech Gasparski (red.) 
Warszawa 2004, ss.163. 

Książka jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Centrum Etyki Biznesu, poświęconej etycznemu wymiarowi związanemu ze światem finansów. Aktualność problematyki przedstawianej w książce ma swe źródło w głośnych sprawach związanych ze „złym zachowaniem” liderów niektórych wielkich firm, których symbolem stał się Enron, co powoduje, że mówi się o przeżywanej przez gospodarkę traumie poenronowskiej. Z drugiej strony, miliony operacji finansowych dokonywanych codziennie przez rzesze klientów firm finansowych i pracowników licznych organizacji gospodarczych nie budzi wątpliwości co do ich rzetelności. Książka podzielona jest na cztery części: 1. Pojęcia i zagadnienia etyki dotyczącej działalności finansowej; 2. Znaczenie zaufania w świecie finansów; 3. Elementy ładu etycznego w świecie finansów; 4. Słabości świata finansów i związane z tym wyzwania. Swoje artykuły i wypowiedzi przedstawia 20 autorów, m. in. P. H. Dembiński, W. Orłowski, J. J. Wojciechowicz, W. Rozłucki, K. Pietraszkiewicz, K. Kalicki, B. Klimczak, J. Filek oraz członkowie Centrum Etyki Biznesu.
KONTROWERSJE WOKÓŁ MARKETINGU W POLSCE - TOŻSAMOŚĆ, ETYKA, PRZYSZŁOŚĆ 
Lechosław Garbarski (red.) 
Warszawa 2004, ss. 613. 

Książka zawiera 76 referatów podzielonych na trzy grupy tematyczne. W grupie pierwszej, poświęconej problemom tożsamości marketingu znalazły się opracowania dotykające fundamentalnych pytań o istotę marketingu oraz jego miejsce we współczesnych przedsiębiorstwach i organizacjach. Grupa druga obejmuje referaty poruszające fundamentalne problemy etyczne. W opracowaniach grupy trzeciej autorzy podjęli istotne problemy przyszłości marketingu i jego rozwoju. W części II, przygotowanej wspólnie z Centrum Etyki Biznesu, znalazły się m.in. takie artykuły jak: Wojciech Gasparski, Etyczność marketingu - marketingiem etyczności; Marta Hereźniak, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w perspektywie zarządzania marką – dlaczego warto uczynić z etyki fundament biznesu?; Anna Lewicka-Strzałecka, W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy; Anna Olejniczuk-Merta, Etyka w badaniach i działaniach marketingowych (na przykładzie rynku młodych konsumentów); Jan W. Wiktor, Reklama – między perswazją a manipulacją. Etyczne kontrowersje wokół komunikacji marketingowej
CREATING KNOWLEDGE-BASED ECONOMY. INFRASTRUCTURE - ORGANIZATIONS - INDIVIDUALS 
Wojciech Gasparski, Jan Dąbrowski (red.) 
Warszawa 2004, ss. 279. 

Książka jest zbiorem kilkunastu referatów (w języku angielskim) przedstawionych w trakcie 7. edycji międzynarodowej konferencji "Raportu o Zarządzaniu" zatytułowanej "Knowledge-Based Economy. Education Innovation Infrastructure", która odbyła się we wrześniu 2003 roku w WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Wśród referatów można wymienić m.in. W. Gasparski, On the Need for Knowledge about the Axiological Context of Economic Activity; A. Stachowicz-Stanusch, The Role of Core Values in the Process of Development Brain-Rich Companies Based on Hewlett-Packard/Compaq Merger Case Study; A. Jędrzejczak, The Role of Training in Corporate Human Capital Development.
DECYZJE I ETYKA W LOBBINGU I BIZNESIE 
Wojciech Gasparski 
Warszawa 2003, ss. 182. 

Książka jest zbiorem krótkich artykułów Autora opublikowanych na łamach miesięcznika Decydent. Artykuły powstały z zamiarem poinformowania czytelników o ważniejszych kwestiach etyki biznesu, której częścią jest etyka lobbingu korporacyjnego, w przekonaniu, że wiedza taka sprzyja dialogowi społecznemu oraz przyczynia się do kształtowania etycznych ram procesów podejmowania decyzji zarówno w samym biznesie, jak i na styku biznesu z polityką. Poszczególne artykuły poświęcone są: podstawowemu słownictwu etycznemu, etycznemu wymiarowi lobbingu, etycznym aspektom biznesu, etyce zachowań społecznych, zagadnieniu korupcji, sposobom podejmowania decyzji związanym z rozstrzyganiem dylematów etycznych, globalizacji.
EUROPEJSKIE STANDARDY ETYKI I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 
Wojciech Gasparski (red.), przy współpracy Anny Lewickiej-Strzałeckiej, Bolesława Roka, Grzegorza Szulczewskiego 
Warszawa 2003, ss. 304. 

Autorzy artykułów opublikowanych w tej książce dokonują analizy zagadnień związanych ze standardami europejskimi wyznaczającymi minima etycznych zachowań w biznesie i jego społecznej odpowiedzialności w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, aktywnością polskiej gospodarki na rynku europejskim, a także współpracy z partnerami europejskimi na rynkach światowych. Wśród autorów znajdują się m.in. Heidi von Welzien-Hoivik, Aniela Dylus, Barbara Kudrycka, Janet Bogdanowicz, Małgorzata Niepokulczycka, Piotr Tamowicz, Jacek Sójka oraz członkowie Centrum Etyki Biznesu.
ETYKA BIZNESU W ZASTOSOWANIACH PRAKTYCZNYCH: INICJATYWY PROGRAMY, KODEKSY 
Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Bolesław Rok, Grzegorz Szulczewski (red.) 
UNDP Polska, Warszawa 2002, ss. 231. 

Publikacja zawiera obszerną charakterystykę programów i kodeksów etycznych, przykłady ich wprowadzania do firm i organizacji gospodarczych (m.in. ABB, Elektrownia Opole S.A., Spedpol, Związek Banków Polskich). Oprócz rozwiązań praktycznych w książce znajdują się również refleksje nad etycznym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej.
ETYKA BIZNESU JAKO PRZEDMIOT NAUCZANIA 
Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka (red.) 
Warszawa 2001, ss.270. 

Książka zawiera referaty, które stały się podstawą do dyskusji w trakcie konferencji zorganizowanej przez Centrum Etyki Biznesu dla środowiska wykładowców etyki biznesu w Polsce. Krytyczna dyskusja dotycząca systemu kształcenia miała na celu wzbogacenie repertuaru programowego oraz metod prowadzenia zajęć z etyki biznesu, służących nie tylko kształceniu ale także kształtowaniu postaw adeptów uczelni. Książka zawiera również przykłady programów nauczania oraz wykaz uczelni, na których prowadzi się zajęcia z etyki biznesu.


Serdecznie zapraszamy
na doroczną konferencję Centrum Etyki Biznesu (CEBI) Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk pt. „Etyka Przywództwa. Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej”

 

Więcej informacji:

 

Konferencja ISBEE 2012:

zdjęcia

film