Wizytówkawyszukaj pracownika

dr PIOTR WÓJCIK

dr
PIOTR WÓJCIK

Katedra Strategii

dr PIOTR WÓJCIK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
 • zarządzanie strategiczne
Stypendia/ Nagrody:
2019
Nagroda Rektora ALK za pracę badawczą (Rektor ALK).
2018
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2018
AIB-CEE Award for the Best Paper in the conference track (AIB-CEE Conference Committee).
2017
Nagroda za najlepszy artykuł ("When young venture gets older and larger: Dynamics of learning and international growth in a CEE context") (CEEMAN).
2015
Nagroda w X Konkursie Verba Veritatis (Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce).
2013
Stypendium dla najlepszych doktorantów oraz za wyniki w nauce i pracy badawczej (SGH) (Kolegium Gospodarki Światowej SGH i SWP-W).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., OBŁÓJ K. (2019), Learning dynamics of rapidly internationalizing venture: Beyond the early stage of international growth in a CEE context, JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, Vol. 108, s.450-465
 • WÓJCIK P. (2018), The business case for corporate social responsibility: A literature overview and integrative framework, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26 (1), s.121-148
 • WÓJCIK P., Wąsowska A., OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2017), With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?, Emerald Emerging Markets Case Studies, 2, s.1-21
 • WÓJCIK P. (2016), How Creating Shared Value Differs From Corporate Social Responsibility, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2, s.32-55
 • WÓJCIK P. (2015), Exploring Links Between Dynamic Capabilities Perspective and Resource-Based View: A Literature Overview, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (ZESZYTY NAUKOWE KGŚ), 45, s.83-107
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WÓJCIK P. (2013), Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, E-MENTOR, 48, s.17-22
 • WÓJCIK P. (2013), The Efects of Corporate Social Responsibility Initiatives and Price Premiums on Polish Consumers' Responses: An Experimental Study, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 38, s.84-101
 • WÓJCIK P. (2011), Dyfuzja standardów odpowiedzialności społecznej w sieciach przedsiębiorstw w Polsce, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 220, s.357-366
Rozdziały w monografiach:
 • OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Ekspansja na rynki zagraniczne: korzyści i wyzwania w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.18-23
 • OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), Mechanizmy pokonywania dystansu w ekspansji zagranicznej w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.211-246
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P. (2020), Dystans geograficzny w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.165-182
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P. (2020), Dystans kulturowy w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.95-140
 • OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Trzy typowe ścieżki umiędzynarodowienia w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.24-34
 • WÓJCIK P. (2020), Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek F – Maszynel w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.71-75
 • WÓJCIK P. (2020), Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek E – Berta w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.65-70
 • WÓJCIK P. (2016), Budowa zdolności organizacji do tworzenia przewagi konkurencyjnej w: Strategiczne pola konkurowania, M. Poniatowska-Jaksch, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s.93-112
 • WÓJCIK P. (2016), Tworzenie wartości wspólnej jako nowa metoda konkurowania w: Strategiczne pola konkurowania, M. Poniatowska-Jaksch, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s.243-260
 • WÓJCIK P. (2015), Zarządzanie portfelem modeli biznesu – w stronę zarządzania zintegrowanego w: Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, M. Poniatowska-Jaksch, Warszawa, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.234-242
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2017–2018 Awersja do ryzyka a decyzje dotyczące umiędzynarodowienia
 • 2019 Liniowość procesu umiędzynarodowienia – operacjonalizacja konstruktu
 • 2015–2019 Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ na kluczowe wybory strategiczne oraz ich efekty
 • 2017–2018 Podejmowanie decyzji strategicznych przez przedsiębiorców i nie-przedsiębiorców w warunkach niskiej i wysokiej dynamiki otoczenia
 • 2016–2016 Internacjonalizacja nowych przedsięwzięć międzynarodowych (INVs) na przykładzie współpracy z korporacjami międzynarodowymi.
Udział w konferencjach:
 • Strategic Management Society Annual Conference, 2019
 • Strategic Management Society Annual Conference, 2019
 • EURAM 2019: Exploring the Future of Management: Facts, Fashion and Fado, 2019
 • World Economy 2019 Learning from the Past and Designing the Future, 2019
 • EIBA (European International Business Academy), 2018
 • AIB-CEE 2018: International Entrepreneurship as the Bridge Between International Economics and International Business, 2018
 • ASPE XII Konferencja "Pschylogia Ekonomiczna", 2018
 • Annual Meeting of the Academy of Management: At the Interface, 2017
 • Annual Conference of Strategic Management Society: Strategies that Move the World, 2016
 • 32nd IMP Conference - Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, 2016
 • Beyond business as usual. CSR trends I, 2013
 • The «CSR Research Seminar» Exploring the ins and outs of Corporate Social Responsibility, 2013
 • Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, 2013
Członkostwo w organizacjach:
2018
, Academy of International Business(AIB)
2017
, Strategic Management Society
2017
, Academy of Management
2017
, Academy of International Business