Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
ANNA BŁACHNIO-PARZYCH

Katedra Prawa Karnego

dr hab. ANNA BŁACHNIO-PARZYCH

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo karne materialne
 • prawo karne procesowe
 • komparatystyka prawnicza
 • europejskie prawo karne
Staże:
2014
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
2011
Uniwersytet w Palermo, Włochy
2009
Europejski Trybunał Praw Człowieka, Francja
2015
Instytut Zaawansowanych Studiów Prawnych, Wielka Brytania
2012
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
2014
University of Cambridge, Wielka Brytania
2016
Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy
Stypendia/ Nagrody:
2016
stypendium naukowe (Instytut Maxa Plancka).
2014
nagroda Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN za wyróżniające osiągnięcia w pracy naukowej (Instytut Nauk Prawnych PAN).
2014
stypendium naukowe (Instytut Maxa Plancka).
2014
stypendium naukowe w programie Herbert Smith Freehills Visitor Scheme (University of Cambridge).
2012
stypendium naukowe (Instytut Maxa Plancka).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), Przepisy karne w ustawie z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych, MONITOR PRAWNICZY, 22, s.19-23
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), Solutions to the accumulation of different penal responsibilities for the same act and their assessment from the perspective of the ne bis in idem principle, NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW, 3, s.366-385
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2016, K 45/14, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 1, s.4
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), Zasada ne bis in idem a obowiązek ustanowienia sankcji skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2018 r., sprawy połączone C-596/16 i C-597/16, Enzo Di Puma przeciwko Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) i Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) przeciwko Antoniowi Zecce, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s.37-42
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), Orzeczenia zbieżne (concurrent sentences) i orzeczenia konsekutywne (consecutive sentences) w angielskim prawie karnym, STUDIA PRAWNICZE (PAN), 2, s.157-170
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2015), Anti-Social Behaviour Order (ASBO) w prawie angielskim - istota, przesłanki, charakter odpowiedzialności, PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.46-58
 • BŁACHNIO-PARZYCH A., HUDZIK M. (2015), Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13.9.2012 r., II AKa 129/12 (zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary a roszczenie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania), PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.136-141
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2015), Glosa do postanowienia SN z 10 lipca 2013 r., II KK 20/13 [o oszustwie polegającym na utworzeniu podmiotu gospodarczego w celu zwrotu nadpłaconego VAT], PALESTRA, 1-2, s.127-132
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), The Use of Inside Information. Judgment of the European Court of Justice of 23 December 2009, Case C-45/08, Spector Photo Group, Chris Van Raemdonck v. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, The European Criminal Law Assiociations’ Forum (EUCRIM), 4, s.136-140
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 października 2012 r., II Ako 128/12, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s.353-356
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Sankcja karna a sankcja administracyjna jako środek przeciwdziałania manipulacji instrumentami finansowymi w wybranych krajach europejskich, STUDIA PRAWNICZE (PAN), 1, s.165-186
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Wykorzystanie informacji poufnej i manipulacja na rynku – nowe projekty Komisji Europejskiej mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom na rynku, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.24-31
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), The Nature of Responsibility of an Undertaking in Antitrust Proceedings and the Concept of ‘Criminal Charge’ in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 5(6), s.35-55
Monografie:
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • Jakubowska-Hara J., BŁACHNIO-PARZYCH A., KUCZYŃSKA H., KOSONOGA J. (2013), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Ksiega jubileuszowa Prof. Jana Skupińskiego, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2011), Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, Warszawa, WOLTERS KLUWER
Rozdziały w monografiach:
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), Dział X. Przepisy karne w: Prawo rynku kapitałowego, M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Warszawa, C.H. BECK, s.1606-1634
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej w: Prawo karne gospodarcze. Tom. 10. System Prawa Handlowego, R. Zawłocki, Warszawa, C.H. BECK, s.575-618
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), Zbieg odpowiedzialności z ustawy o grach hazardowych i odpowiedzialności karnoskarbowej a zasada ne bis in idem w: Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, M. Taborowski, A. Sołtys, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.347-370
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przepisy o karach pieniężnych w: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, Warszawa, CH BECK, s.-
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przestępstwa przeciwko obowiązkom informacyjnym w: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, Warszawa, CH BECK, s.-
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przestępstwa doprowadzenia BFG do straty w: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, Warszawa, CH BECK, s.-
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przepisy karne w: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Paweł Wajda, Magdalena Szczepańska, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.1430-1443
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), Zasada ne bis in idem a odpowiedzialność w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów w: Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym, Wojciech Jasiński, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.57-84
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), The EU legislation on financial markets against market manipulation and its implementation in Polish law w: EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods, J.B. Banach-Gutierrez, Ch. Harding, New York, ROUTLEDGE, s.233-244
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Przepisy karne, Dział X (artykuły: 178,179,180,181,182,183,184) w: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warszawa, CH BECK, s.1327-1350
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), The Concept of Defining and Combating Market Manipulation in Existing and Proposed EU legislation w: Regulating Corporate Criminal Liability, D. Brodowski; M. Espinoza de los Monteros della Parra; K. Tiedemann; J. Vogel, Springer International Publishing, s.145-157
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Komentarz do art. 172 i 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowym w: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warszawa, CH BECK, s.1315-1320
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Przepisy karne w: Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, Marek Wierzbowski, Paweł Wajda, Warszawa, CH BECK, s.712-717
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Zakaz manipulacji, Dział II, Rozdział 2, Oddział 3 (artykuły: 39, 40, 41, 42) w: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warszawa, CH BECK, s.708-731
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Przepisy intertemporalne ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego w: Wielka Nowelizacja procedury karnej, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa, Sąd Najwyższy, s.175-184
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Odpowiedzialność karna z tytułu udaremnienia lub utrudnienia kontroli w: Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, M. Pawelczyk, R. Stankiewicz, Warszawa, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, s.13-29
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Karnoprawna ocena wystawienia tzw. fikcyjnej faktury VAT w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Prof. Jana Skupińskiego, Jolanta Jakubowska-Hara, Anna Błachnio-Parzych, Hanna Kuczyńska, Jacek Kosonoga, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.225-233
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Komentarz do art. 172 i 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowym w: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warszawa, CH BECK, s.1590-1595
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (Art. 6) w: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Andrzej Wróbel, Warszawa, CH BECK, s.194-217
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Przepisy karne, Dział X (artykuły: 178,179,180,181,182,183,184) w: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warszawa, CH BECK, s.1602-1631
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Zakaz manipulacji, Dział II, Rozdział 2, Oddział 3 (artykuły: 39, 40, 41, 42) w: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warszawa, CH BECK, s.868-897
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej (Rozdział XV) w: Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego. Tom 10, Robert Zawłocki, Warszawa, CH BECK, s.W. Włodyka
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego: Wielkie Nazwiska w Nauce Filozofii i Prawa Karnego w XX i XXI wieku, 2018
 • Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej, 2018
 • European Criminal Law & its impact on national legal disorders, 2018
 • Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego, 2017
 • Otwarte Seminarium z Filozofii Prawa Karnego, 2016
 • Między prawem administracyjnym a prawem karnym. Standardy rzetelności postępowania w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, 2015
 • Quasi-criminal enforcement mechanisms in Europe: Disentangling historical origins and concepts, 2015
 • EU Criminal Law and Crime Policy, 2014
 • Kierunki rozwoju prawa karnego w perspektywie międzynarodowej i europejskiej, 2014
 • EU Criminal Law and Crime Policy, 2013
 • Corporate Criminal Liability, 2013
 • International Conference of Experts on the Exchange of Current Criminological Knowledge and Criminal Policy Experience Regarding Selected Criminal Sanction, 2012
Członkostwo w organizacjach:
2014
, Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego
2014
, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. S. Batawii
2007
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego AIDP
2007
, Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego