Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
EWA POPŁAWSKA

Zakład Prawa Konstytucyjnego

dr hab. EWA POPŁAWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2008–2012
Adiunkt., Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2001–2008
Adiunkt., Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1983–1993
Asystent/St.asystent/Wykładowca, Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich; Instytut Nauk Prawnych, PAN
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2001.01–2002.12
, Prezydent RP
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2012
Corvinus University of Budapest, Węgry
2011
Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska
2010
Corvinus University of Budapest, Węgry
2008
Centro Hidalguense de Estudios Superiores, Mexico
2000
University of Split, Croatia
Staże:
2005
University of Toronto, Kanada
2004
University of Edinburgh, Scotland
2001
Max- Planck Institut, Niemcy
1999
The Swiss Institute of Comparative Law, Szwajcaria
1997
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Hiszpania
1995
University of Fribourg, Switzerland
1994
Ritsumeikan University, Japonia
1993
European University Institute, Włochy
1987
Universite Rene Descartes (Paris V), Francja
Stypendia/ Nagrody:
2010
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2008
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2007
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2006
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2005
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2004
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2003
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2003
Nagroda za książkę (Fundacja Promocji Prawa Europejskiego).
2002
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2000
Wyróznienie honorowe (Fundacja Promocji Prawa Europejskiego).
1993
III nagroda w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne ("Państwo i Prawo").
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • POPŁAWSKA E. (2014), A szuverenitás problémái Lengyelországban, Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás, 1, s.4-20
 • POPŁAWSKA E. (2014), Zasada podziału władzy i zrównoważenia władz w Maroku w świetle Konstytucji z 29 lipca 2011 roku, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XXXI, s.373-382
 • POPŁAWSKA E. (2014), Gender mainstreaming w ustawodawstwie francuskim. Podstawy konstytucyjne i wybrane przykłady, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, 22, s.683-694
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POPŁAWSKA E. (2008), Constitution-making in Poland. Some reflections on popular involvement, ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA SPLIT, 2, s.279-286
 • POPŁAWSKA E. (2007), Rola parlamentów narodowych w UE - aspiracje a rzeczywistość, STUDIA PRAWNICZE, 2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (2004), Procedura ustawodawcza w Senacie a jakość prawa. Wybrane problemy, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (2004), Subsydiarność a suwerenność, WOKÓŁ WSPÓŁCZESNOŚCI, 1, s.122-144
 • POPŁAWSKA E. (2004), Kompetencje i procedury postępowania w Senacie w zakresie rozpatrywania projektów aktów prawa, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (2002), Słownik pojęć europejskich: COSAC: Conférence des Organes spécialisés dans des affaires communautaires, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 3, s.128-144
 • POPŁAWSKA E. (2002), Zasada pomocniczości (subsydiarności) w Europejskiej Karcie Samorządu, SAMORZĄD TERYTORIALNY, 1-2, s.106-113
 • POPŁAWSKA E. (2002), Kiedy zaginął człowiek. Problemy prawne, JURYSTA, 11-12, s.39-42
 • POPŁAWSKA E. (2001), Opinia o parlamentarnym trybie ratyfikacji statutu międzynarodowego Trybunału Karnego, PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1998), Instytucja Ombudsmana europejskiego, STUDIA EUROPEJSKIE, 4, s.27-44
 • POPŁAWSKA E. (1998), Słownik pojęć europejskich: Ombudsman Unii Europejskiej, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 1-2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1998), Złe zarządzanie przez instytucje Wspólnoty Europejskiej, JURYSTA, 12, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1997), Słownik pojęć europejskich: zasada subsydiarności, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 1, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1995), Gwarancje praw człowieka w świetle integracji europejskiej, JURYSTA, 3, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1995), Konstytucyjna zasada rządow przedstawicielskich, JURYSTA, 5, s.11-14
 • POPŁAWSKA E. (1995), Reforma Najwyższej Rady Sądownictwa we Francji, JURYSTA, 6, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1994), Rozdział religii od państwa w Japonii, JURYSTA, 11, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1991), Prezydent V Republiki Francuskiej a władza sądownicza, ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU BADANIA PRAWA SĄDOWEGO, 30, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1991), Odpowiedzialność Prezydenta V Republiki Francuskiej, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.71-80
Redakcja Monografi:
 • POPŁAWSKA E., (2000), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
Monografie:
 • POPŁAWSKA E., KRUK M. (2002), Parlamenty a integracja europejska, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE
 • POPŁAWSKA E. (2000), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
 • POPŁAWSKA E. (2000), Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • POPŁAWSKA E. (1997), Dobro wspólne, władza, korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym, Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
 • POPŁAWSKA E. (1995), The National Constitutions and European Integration, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • POPŁAWSKA E. (1995), Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE
Rozdziały w monografiach:
 • POPŁAWSKA E. (2014), A külföldiek választójoga Lengyelországban w: A migránsok politikai integrációja a visegrádi államokban, Ivan Halász, Budapeszt, NKE Szolgáltató Kft., s.95-106
 • POPŁAWSKA E. (2014), Umiędzynarodowienie prawa konstytucyjnego a konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego. Garść refleksji w: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka, Bydgoszcz-Katowice, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s.14-22
 • POPŁAWSKA E. (2014), Prezydent w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej w: Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, Joanna Kielin-Maziarz, Jan Wawrzyniak, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.219-233
 • POPŁAWSKA E. (2014), Podział władzy we Francji. Prolegomena w: Konstytucja - Rząd – Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, Piotr Radziewicz, Jan Wawrzyniak, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.260-272
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POPŁAWSKA E. (2012), Organy i procedura stanowienia prawa wspólnotowego oraz udział w niej państw narodowych w: Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Kruk M., Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.159-187
 • POPŁAWSKA E. (2009), Francja jako państwo zdecentralizowane w świetle reformy konstytucji z 2003 roku w: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Wawrzyniak J., Laskowska M., Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.279-285
 • POPŁAWSKA E. (2008), Czy zmieniać konstytucję? w: Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w krajowych porządkach prawnych Polski i Francji, Granat M., Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.159-168
 • POPŁAWSKA E. (2008), Wpływ obywateli w tworzenie konstytucji. Kilka refleksji na podstawie polskich doświadczeń w: W trosce o rodzinęKsięga pamiątkowa ku czci profesor Wandy Stojanowskiej, Białecki M., Warszawa, CH BECK, s.373-383
 • POPŁAWSKA E. (2008), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w: Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Grabowska S, Grabowski R., Warszawa/Kraków, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.382-390
 • POPŁAWSKA E., Halasz I. (2007), Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Węgrzech w: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Grabowska S., Grabowski R., Warszawa/Kraków, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.282-292
 • POPŁAWSKA E. (2007), Zasada pomocniczości (subsydiarności) w Kanadzie? w: Ustroje - doktryny - instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, Mikuli P., Czajowski J., Karp J., Kuca G., Kulig A., Opałek A., Kraków, Wydawnictwo UJ, s.285-298
 • POPŁAWSKA E. (2005), Europejskie konpetencje Parlamentu Szkockiego w: Współczesne problemy europejskiej przestrzeni prawnej. Księga dla uczczenia 70 urodzin prof. dr. hab. Eugeniusz Piontka, Łazowski A., Ostrihansky R., Kraków, ZAKAMYCZE, s.113-132
 • POPŁAWSKA E. (2005), Standardy jakości tworzenia prawa w Unii Europejskiej w: Polska w Unii Europejskiej, Kruk M., Wawrzyniak J., Kraków, ZAKAMYCZE, s.71-88
 • POPŁAWSKA E. (2005), Lepsze prawo - wyzwanie do Senatu w: Tryb ustawodawczy a jakość prawa, Wawrzyniak J., Warszawa, WYDAWNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.113-132
 • POPŁAWSKA E. (2003), Konwent o roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje, Szmyt A., Garlicki L., Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.220-230
 • POPŁAWSKA E. (2002), Tenno - doktryna, prawo, praktyka. Instytucja cesarza w perspektywie reform konstytucji Japonii w: Konstytucja i władza we współczesnym świecie: doktryna, prawo, praktyka : prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Kruk M., Trzciński J., Wawrzyniak J., Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.329-339
 • POPŁAWSKA E. (2002), Potrzeba stworzenia mechanizmu gwarantującego udział Sejmu, Senatu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych w: Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo - konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.106-113
 • POPŁAWSKA E. (2000), Zasada pomocniczości jako zasada konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej w: Europeizacja praea krajowego, Mik C., Toruń, TNOIK TORUŃ, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1998), Zasada subsydiarności (pomocniczości) w: Konstytucja RP. Zasady podstawowe, Sokolewicz W., Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.188-202
 • POPŁAWSKA E. (1998), Zasada rządów przedstawicielskich oraz formy demokracji bezpośredniej w: Konstytucja RP. Zasady podstawowe, Sokolewicz W., Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.123-145
 • POPŁAWSKA E. (1996), Wpływ zasady subsydiarności na polskie reformy ustrojowe w: Subsydiarność: wyzwanie dla integracji europejskiej, Milczarek D., Warszawa, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.132-156
 • POPŁAWSKA E. (1992), Prezydent V Republiki Francuskiej jako strażnik konstytucji w: Prawo na zachodzie, Wołpiuk W.J., Warszawa/Wrocław, OSSOLINEUM, s.139-156
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2010, Członek rady redakcyjnej, Pro Publico Bono. A Budapesti Corvinius Egyetem Közigazagatástudományi Karának folyóirata
Udział w konferencjach:
 • 59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego: Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP: Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, 2017
 • Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny - specyfika regionalna - uwarunkowania realizacyjne, 2017
 • Pravny pluralizmus a pojem prava, 2017
 • Enforcing the Common Values in the European Union? Recent Experience from Poland, 2016
 • Foreign policy in Visengard Countries, 2016
 • Metamorfozy prawa w Europie Centralnej V. Nowy wspaniały świat czy wyspa?, 2016
 • Electoral legislation and political system in Central Europe, 2016
 • Constitutional Changes in Central Europe after the Crisis in 2008, 2016
 • Polish constitutional and electoral law, 2015
 • Ako právo reaguje na novoty?, 2015
 • Metamorphoses of the Law in Central Europe IV, 2014
 • Światowy Kongres Prawa Konstytucyjnego, 2014
 • LV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Toruniu. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego., 2013
 • Aktualne problemy konstytucyjne Polski i Włoch, 2012
Członkostwo w organizacjach:
2014.06–2018.06
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego
2013.10
, Grantova Agentura Ceske Republiky
2012.01
, CORECEL – The Committee for the Research of Central and Eastern European Law
2004.01
, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
2001.01
, Katedra Latynoamerykańskiego Prawa Konstytucyjnego w Buenos Aires
2001.01
, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego
1996.01–2001.01
, The Open Society Institute z siedzibą w Budapeszcie
1995.01
, The Polish European Community Studies’ Associatio
1987.01
, Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Sejm RP
Stały Komitet Ekspertów ds. Konwentu Unii Europejskiej
Grupa ekspertów Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych ds. opracowania ekspertyzy na rzecz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2001.01–2002.12
, Prezydent RP