Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
EWA POPŁAWSKA

Zakład Prawa Konstytucyjnego

dr hab. EWA POPŁAWSKA

CV
Staże:
2005
University of Toronto
2004
University of Edinburgh
2001
Max- Planck Institut
1999
The Swiss Institute of Comparative Law
1997
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
1995
University of Fribourg
1994
Ritsumeikan University
1993
European University Institute
1987
Universite Rene Descartes (Paris V)
Stypendia/ Nagrody:
2010
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2008
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2007
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2006
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2005
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2004
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2003
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2003
Nagroda za książkę (Fundacja Promocji Prawa Europejskiego).
2002
Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
2000
Wyróznienie honorowe (Fundacja Promocji Prawa Europejskiego).
1993
III nagroda w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne ("Państwo i Prawo").
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • POPŁAWSKA E. (2014), A szuverenitás problémái Lengyelországban, Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás, 1, s.4-20
 • POPŁAWSKA E. (2014), Zasada podziału władzy i zrównoważenia władz w Maroku w świetle Konstytucji z 29 lipca 2011 roku, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XXXI, s.373-382
 • POPŁAWSKA E. (2014), Gender mainstreaming w ustawodawstwie francuskim. Podstawy konstytucyjne i wybrane przykłady, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, 22, s.683-694
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POPŁAWSKA E. (2008), Constitution-making in Poland. Some reflections on popular involvement, ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA SPLIT, 2, s.279-286
 • POPŁAWSKA E. (2007), Rola parlamentów narodowych w UE - aspiracje a rzeczywistość, STUDIA PRAWNICZE, 2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (2004), Procedura ustawodawcza w Senacie a jakość prawa. Wybrane problemy, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (2004), Subsydiarność a suwerenność, WOKÓŁ WSPÓŁCZESNOŚCI, 1, s.122-144
 • POPŁAWSKA E. (2004), Kompetencje i procedury postępowania w Senacie w zakresie rozpatrywania projektów aktów prawa, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (2002), Słownik pojęć europejskich: COSAC: Conférence des Organes spécialisés dans des affaires communautaires, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 3, s.128-144
 • POPŁAWSKA E. (2002), Zasada pomocniczości (subsydiarności) w Europejskiej Karcie Samorządu, SAMORZĄD TERYTORIALNY, 1-2, s.106-113
 • POPŁAWSKA E. (2002), Kiedy zaginął człowiek. Problemy prawne, JURYSTA, 11-12, s.39-42
 • POPŁAWSKA E. (2001), Opinia o parlamentarnym trybie ratyfikacji statutu międzynarodowego Trybunału Karnego, PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1998), Instytucja Ombudsmana europejskiego, STUDIA EUROPEJSKIE, 4, s.27-44
 • POPŁAWSKA E. (1998), Słownik pojęć europejskich: Ombudsman Unii Europejskiej, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 1-2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1998), Złe zarządzanie przez instytucje Wspólnoty Europejskiej, JURYSTA, 12, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1997), Słownik pojęć europejskich: zasada subsydiarności, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 1, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1995), Gwarancje praw człowieka w świetle integracji europejskiej, JURYSTA, 3, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1995), Konstytucyjna zasada rządow przedstawicielskich, JURYSTA, 5, s.11-14
 • POPŁAWSKA E. (1995), Reforma Najwyższej Rady Sądownictwa we Francji, JURYSTA, 6, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1994), Rozdział religii od państwa w Japonii, JURYSTA, 11, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1991), Prezydent V Republiki Francuskiej a władza sądownicza, ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU BADANIA PRAWA SĄDOWEGO, 30, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1991), Odpowiedzialność Prezydenta V Republiki Francuskiej, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.71-80
Redakcja Monografi:
 • POPŁAWSKA E., (2000), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
Monografie:
 • POPŁAWSKA E., KRUK M. (2002), Parlamenty a integracja europejska, WYDAWNICTWO SEJMOWE
 • POPŁAWSKA E. (2000), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
 • POPŁAWSKA E. (2000), Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • POPŁAWSKA E. (1997), Dobro wspólne, władza, korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
 • POPŁAWSKA E. (1995), The National Constitutions and European Integration, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • POPŁAWSKA E. (1995), Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, WYDAWNICTWO SEJMOWE
Rozdziały w monografiach:
 • POPŁAWSKA E. (2014), Prezydent w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej w: Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, Joanna Kielin-Maziarz, Jan Wawrzyniak, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.219-233
 • POPŁAWSKA E. (2014), Podział władzy we Francji. Prolegomena w: Konstytucja - Rząd – Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, Piotr Radziewicz, Jan Wawrzyniak, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.260-272
 • POPŁAWSKA E. (2014), A külföldiek választójoga Lengyelországban w: A migránsok politikai integrációja a visegrádi államokban, Ivan Halász, NKE Szolgáltató Kft., s.95-106
 • POPŁAWSKA E. (2014), Umiędzynarodowienie prawa konstytucyjnego a konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego. Garść refleksji w: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s.14-22
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POPŁAWSKA E. (2012), Organy i procedura stanowienia prawa wspólnotowego oraz udział w niej państw narodowych w: Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Kruk M., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.159-187
 • POPŁAWSKA E. (2009), Francja jako państwo zdecentralizowane w świetle reformy konstytucji z 2003 roku w: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Wawrzyniak J., Laskowska M., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.279-285
 • POPŁAWSKA E. (2008), Czy zmieniać konstytucję? w: Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w krajowych porządkach prawnych Polski i Francji, Granat M., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.159-168
 • POPŁAWSKA E. (2008), Wpływ obywateli w tworzenie konstytucji. Kilka refleksji na podstawie polskich doświadczeń w: W trosce o rodzinęKsięga pamiątkowa ku czci profesor Wandy Stojanowskiej, Białecki M., CH BECK, s.373-383
 • POPŁAWSKA E. (2008), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w: Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Grabowska S, Grabowski R., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.382-390
 • POPŁAWSKA E., Halasz I. (2007), Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Węgrzech w: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Grabowska S., Grabowski R., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.282-292
 • POPŁAWSKA E. (2007), Zasada pomocniczości (subsydiarności) w Kanadzie? w: Ustroje - doktryny - instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, Mikuli P., Czajowski J., Karp J., Kuca G., Kulig A., Opałek A., Wydawnictwo UJ, s.285-298
 • POPŁAWSKA E. (2005), Europejskie konpetencje Parlamentu Szkockiego w: Współczesne problemy europejskiej przestrzeni prawnej. Księga dla uczczenia 70 urodzin prof. dr. hab. Eugeniusz Piontka, Łazowski A., Ostrihansky R., ZAKAMYCZE, s.113-132
 • POPŁAWSKA E. (2005), Standardy jakości tworzenia prawa w Unii Europejskiej w: Polska w Unii Europejskiej, Kruk M., Wawrzyniak J., ZAKAMYCZE, s.71-88
 • POPŁAWSKA E. (2005), Lepsze prawo - wyzwanie do Senatu w: Tryb ustawodawczy a jakość prawa, Wawrzyniak J., WYDAWNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.113-132
 • POPŁAWSKA E. (2003), Konwent o roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje, Szmyt A., Garlicki L., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.220-230
 • POPŁAWSKA E. (2002), Tenno - doktryna, prawo, praktyka. Instytucja cesarza w perspektywie reform konstytucji Japonii w: Konstytucja i władza we współczesnym świecie: doktryna, prawo, praktyka : prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Kruk M., Trzciński J., Wawrzyniak J., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.329-339
 • POPŁAWSKA E. (2002), Potrzeba stworzenia mechanizmu gwarantującego udział Sejmu, Senatu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych w: Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo - konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Barcz J., INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.106-113
 • POPŁAWSKA E. (2000), Zasada pomocniczości jako zasada konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej w: Europeizacja praea krajowego, Mik C., TNOIK TORUŃ, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1998), Zasada subsydiarności (pomocniczości) w: Konstytucja RP. Zasady podstawowe, Sokolewicz W., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.188-202
 • POPŁAWSKA E. (1998), Zasada rządów przedstawicielskich oraz formy demokracji bezpośredniej w: Konstytucja RP. Zasady podstawowe, Sokolewicz W., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.123-145
 • POPŁAWSKA E. (1996), Wpływ zasady subsydiarności na polskie reformy ustrojowe w: Subsydiarność: wyzwanie dla integracji europejskiej, Milczarek D., CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.132-156
 • POPŁAWSKA E. (1992), Prezydent V Republiki Francuskiej jako strażnik konstytucji w: Prawo na zachodzie, Wołpiuk W.J., OSSOLINEUM, s.139-156
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego: Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP: Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, 2017
 • Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny - specyfika regionalna - uwarunkowania realizacyjne, 2017
 • Pravny pluralizmus a pojem prava, 2017
 • Enforcing the Common Values in the European Union? Recent Experience from Poland, 2016
 • Foreign policy in Visengard Countries, 2016
 • Metamorfozy prawa w Europie Centralnej V. Nowy wspaniały świat czy wyspa?, 2016
 • Electoral legislation and political system in Central Europe, 2016
 • Constitutional Changes in Central Europe after the Crisis in 2008, 2016
 • Polish constitutional and electoral law, 2015
 • Ako právo reaguje na novoty?, 2015
 • Metamorphoses of the Law in Central Europe IV, 2014
 • Światowy Kongres Prawa Konstytucyjnego, 2014
 • LV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Toruniu. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego., 2013
 • Aktualne problemy konstytucyjne Polski i Włoch, 2012
Członkostwo w organizacjach:
2014–2018
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego
2013
, Grantova Agentura Ceske Republiky
2012
, CORECEL – The Committee for the Research of Central and Eastern European Law
2004
, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
2001
, Katedra Latynoamerykańskiego Prawa Konstytucyjnego w Buenos Aires
2001
, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego
1996–2001
, The Open Society Institute z siedzibą w Budapeszcie
1995
, The Polish European Community Studies’ Associatio
1987
, Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Komisja Spraw Unii Europejskiej - Senat RP
Sejm RP
Stały Komitet Ekspertów ds. Konwentu Unii Europejskiej
Grupa ekspertów Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych ds. opracowania ekspertyzy na rzecz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego