Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
MARZENA DYJAKOWSKA

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

dr hab. MARZENA DYJAKOWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
2012–2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Historii Prawa i Państwa, Akademia Leona Koźmińskiego
2010
Profesor nadzwyczajny, Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
2001–2010
Adiunkt., Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
1992–2001
Asystent, Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
Zainteresowania badawcze:
 • historia powszechna
 • prawo spadkowe
 • prawo rzymskie
 • prawo rodzinne
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DYJAKOWSKA M. (2016), Działalność naukowo-dydaktyczna Profesora Józefa Mazurkiewicza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, 3, s.249-260
 • DYJAKOWSKA M. (2015), Superficies - rzymskie korzenie prawa zabudowy, ZESZYTY PRAWNICZE, 15.3, s.5-32
 • DYJAKOWSKA M. (2014), Rejestracja stanu cywilnego w zaborze austriackim, METRYKA. STUDIA Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO, 1, s.15-32
 • DYJAKOWSKA M. (2014), Orbitas omni fugienda nisu - rozważania Publiusza Papiniusza Stacjusza o rodzinie rzymskiej, STUDIA PRAWNICZE KUL, 1 (57), s.7-22
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DYJAKOWSKA M. (2013), Realizacja zasady trójpodziału władzy w konstytucji marcowej, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 6, s.27-47
 • DYJAKOWSKA M. (2013), Rejestracja stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim, METRYKA. STUDIA Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO, 1, s.17-41
 • DYJAKOWSKA M. (2013), Privilegium odiosum. O znaczeniu kontekstu w przekładzie terminologii prawniczej, ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, 8, s.149-162
 • DYJAKOWSKA M. (2012), Rejestracja stanu cywilnego w Polsce przedrozbiorowej, METRYKA. STUDIA Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO, 1/2012, s.19-42
 • DYJAKOWSKA M. (2012), Subsydiarne stosowanie prawa rzymskiego w Polsce przedrozbiorowej na przykładzie zbrodni obrazy majestatu, TEKA KOMISJI PRAWNICZEJ PAN, 5, s.60-87
 • DYJAKOWSKA M. (2012), Fund Collection through Litigation by the State Treasury in the Roman Empire (with Special Reference to the First Three Centuries A.D.), STUDIA CERANEA. JOURNAL OF THE WALDEMAR CERAN RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY AND CULTURE OF THE MEDITERRANEAN AREA AND SOUTHEAST EUROPE, 2, s.27-44
 • DYJAKOWSKA M. (2011), 'Damnatio memoriae' jako środek walki z opozycją polityczną, ZESZYTY PRAWNICZE, 11.4, s.139-160
 • DYJAKOWSKA M. (2007), Crimen laesae maiestatis divinae w literaturze XVII wieku, STUDIA PRAWNOUSTROJOWE, 7, s.41-60
 • DYJAKOWSKA M. (2006), Postępowanie w sprawach o crimen maiestatis w okresie republiki rzymskiej, ZESZYTY PRAWNICZE, 6.1., s.27-46
 • DYJAKOWSKA M. (2001), The Publications of the Professors of Zamość Academy on Roman Law in the Eighteenth Century, ORBIS IURIS ROMANI, 6, s.29-46
 • DYJAKOWSKA M. (2001), Wyznaniowy charakter Akademii Zamojskiej (1594-1784), STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO, 3, s.51-76
 • DYJAKOWSKA M. (1999), Rozprawa doktorska Walentego Macieja Teppera z zakresu rzymskiego prawa spadkowego, ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 9, s.5-42
 • DYJAKOWSKA M. (1993), Prawne aspekty Relegacji Owidiusza, FOLIA SOCIETATIS SCIENTIARUM LUBLINENSIS, 34, s.61-72
Monografie:
 • DYJAKOWSKA M. (2000), Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
Rozdziały w monografiach:
 • DYJAKOWSKA M. (2008), Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na wniosek małżonka w świetle nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 17.06.2004 r. w: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, Płoskiego T., Krzywkowskiej J., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.329-342
 • DYJAKOWSKA M. (2008), Historia ustroju i prawa w KUL w okresie międzywojennym w: Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej, Pyter M., Sandomierz, Wydawnictwo Diecezjalne, s.343-361
 • DYJAKOWSKA M., Ćwikła L. (2008), Katedra Historii Państwa i Prawa w: Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Dębiński A., Ganczar M., Jóźwiak S., Kawałko A., Kruszewska - Gagoś M., Witczak H., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.45-68
 • DYJAKOWSKA M. (2008), Ewolucja poglądów na prawo rzymskie w Polsce do końca XVIII wieku. w: Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, Dębiński A., Jońca M., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.71-99
 • DYJAKOWSKA M. (2007), Prawno - obyczajowe aspekty rodziny rzymskiej w poezji Horacego w: Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, Dębiński A., Wójcik M., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.73-93
 • DYJAKOWSKA M. (2007), Zabytki starożytnego i chrześcijańskiego Rzymu w: Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa. Na szlaku do wiecznego miasta, Szczot E., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.185-224
 • DYJAKOWSKA M. (2007), Msza św. w Grotach Watykańskich przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II w: Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa. Na szlaku do wiecznego miasta, Szczot E., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.235-238
 • DYJAKOWSKA M. (2006), Procesy chrześcijan w świetle korespondencji Pliniusza Młodszego w: Cuius regio eius religio? Zjazd historyków państwa i prawa, Lublin 20-23 IX 2006 r., Górski G., Ćwikła L., Lipska M., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.25-40
 • DYJAKOWSKA M. (2006), Kara konfiskaty majątku za crimen laesae maiestatis w: Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno - historyczne, Bogacz D., Tkaczuk M., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.601-614
 • DYJAKOWSKA M. (2005), Crimen laesae maiestatis jako przykład wpływów prawa rzymskiego na prawo karne Polski przedrozbiorowej. Stan badań i postulaty w: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, Dębiński A., Wójcik M., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.65-75
 • DYJAKOWSKA M. (2005), Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie w: Kobieta a przestępstwo obrazy majestatu, Kowalski H., Kuryłowicz M., Lublin, UMCS, s.70-82
 • DYJAKOWSKA M. (2003), Wielokulturowość środowiska prawniczego ordynacji zamojskiej w okresie przedrozbiorowym w: Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie - idee - prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15-18 września 2002 roku, Lityński A., FiedorczykP., Białystok, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, s.211-230
 • DYJAKOWSKA M. (2001), Publiusz Owidiusz Nazo wobec przestępstw obyczajowych w epoce Augusta w: Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, Kuryłowicz M., Lublin, UMCS, s.41-45
 • DYJAKOWSKA M. (2001), Prawo rzymskie w poezji Publiusza Owidiusza Nazona w: Honeste vivere… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Gajda E., Sokala A., Toruń, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, s.39-69
 • DYJAKOWSKA M. (2000), Badania porównawcze nad Corpus Iuris Civilis i ustawodawstwami obcymi w pracach profesorów Akademii Zamojskiej w: Starożytne kodyfikacje prawa, Dębiński A., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.153-186
 • DYJAKOWSKA M. (2000), Promocje doktorskie z obojga praw w Akademii Zamojskiej w: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, Dębiński A., Szczot E., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.103-119
 • DYJAKOWSKA M. (1996), Uwagi Marka Tulliusza Cycerona o karze śmierci w: Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Kowalski H., Kuryłowicz M., Lublin, UMCS, s.59-66
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2014, Stały recenzent czasopisma, Roczniki Nauk Prawnych KUL
 • 2014, Zastępca Redaktora Naczelnego, Roczniki Humanistyczne, zeszyt "Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka"
 • 2014, Członek rady redakcyjnej, Roczniki Nauk Prawnych KUL
 • 2013, Stały recenzent czasopisma, BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE
 • 2013, Stały recenzent czasopisma, Studia Prawniczo - Ekonomiczne
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2014 Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w świetle wybranych źródeł polskich do roku 1320 Doktorant: Artur Lis
Udział w konferencjach:
 • V Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego „Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce”, 2015
 • Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicęśmierci senatora Rzeczypospolitej Polskiej i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza, 2015
 • Szkoła Rycerska jako szczególne osiągnięcie polskiego Oświecenia - w 250 rocznicę powstania, Chełm, 2015
Członkostwo w organizacjach:
2015
, Stowarzyszenie Kanonistów w Polsce
2015
, Towarzystwo Naukowe KUL
1993
, Komitet Nauk Prawnych PAN