Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. MACIEJ DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ

dr hab.
MACIEJ DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ

Katedra Prawa Cywilnego

dr hab. MACIEJ DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo cywilne
 • prawo międzynarodowe prywatne
 • arbitraż
 • międzynarodowe prawo handlowe
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2019), Dopuszczalność wykonania zagranicznego wyroku arbitrażowego przy wadliwym oznaczeniu pozwanego – Skarbu Państwa: glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.07.2007 r., III CZP 55/07, POLSKI PROCES CYWILNY, 1, s.89-107
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2019), Transkrypcja aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, CXI, s.143–170
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), Uznanie orzeczenia obcego sądu a transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego na przykładzie przysposobienia, METRYKA. STUDIA Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO, 2, s.31-46
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), Brak możliwości uznania orzeczenia zagranicznego sądu powszechnego oddalającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.11.2009 r., ADR. ARBITRAŻ I MEDIACJA, 4(44), s.65-78
 • Zrałek J., Zrałek J., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2017), Arbitraż handlowy w oczach użytkowników –wyniki badań bezpośrednich, ADR. ARBITRAŻ I MEDIACJA, 1(37), s.47-72
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Zrałek J. (2016), O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych, PRZEGLĄD SĄDOWY, 7-8, s.132-158
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Zrałek J. (2015), Nieskuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia w przypadku wniesienia pozwu przed niewłaściwe forum arbitrażowe lub państwowe, PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.79-105
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), Prawo właściwe dla skutków orzeczenia arbitrażowego, E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY, 6, s.41-60
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce, ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA - KWARTALNIK, 1(25), s.51-77
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), 4th Global ICC YAF Conference, czyli gawędzenie młodych i o młodych na temat międzynarodowego arbitrażu arbitrażowego, E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY, 3-4 (15-16), s.75-77
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), Porozumienie stron w przedmiocie wyboru wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.12-20
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach, ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA - KWARTALNIK, 4 (24), s.79-99
 • PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Świerczyński M., Jagielska M., Żarnowiec Ł., Kurowski W., Zachariasiewicz M. (2013), W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym III), PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, -, s.165-197
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), Amicus Curiae in International Investment Arbitration: Can It Enhance the Transparency of Investment Dispute Resolution?, Journal of International Arbitration, 2, s.206-225
 • Bełdowski J., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), Nowy etap harmonizacji prawa umów w UE (cz. I i II), EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.8
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Popiołek W. (2012), Prawo właściwe dla roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną - skarga pauliańska w prawie prywatnym międzynarodowym, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 11, s.115-139
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), O kierunkach rozwoju wspólnego prawa umów w Europie (Sprawozdanie z konferencji. Katowice, 23-24 IX 2010)., PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.77-91
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2011), Sprawozdanie z konferencji „European Contract Law – Unlocking the Internal Market Potential for Growth”, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.4
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2011), Recent Developments in European Private Law: The Influence of European Consumer Law on National Legal Systems, EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW, 19, s.471-480
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 6, s.54
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), Public policy as ground for refusal of arbitral award in Poland, Migelhas Arbitration Review, 5, s.2
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Żarnowiec Ł. (2009), Prawo właściwe dla międzynarodowej sprzedaży towarów oraz dla przedawnienia (uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2006 r., I ACa 795/05), PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.21
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2009), Zasada niezależności klauzuli arbitrażowej – czy rzeczywiście podlega ograniczeniom?, MONITOR PRAWNICZY, 1, s.8
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2009), Ustanowienie trustu w testamencie lub za pomocą innej czynności prawnej mortis causa pod rządami polskiego prawa spadkowego, REJENT, 2, s.29
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2009), Konwencja rzymska a trusty, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.7
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Zrałek J. (2009), Czy umowa arbitrażowa rozciąga się na podmioty powiązane ze spółką będącą stroną tej umowy?, ADR: Arbitraż i Mediacja, 2, s.21
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2008), Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 2, s.31
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2008), Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2006 r., IV CSK 7/05, REJENT, 12, s.18
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Szpunar M. (2008), Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług a działania związków zawodowych – glosa do wyroku ETS z 18.12.2007 r. w sprawie C-341/05 Laval un Partneri Ltd przeciwko Svenska Byggnadsarbetareförbundet i inni oraz do wyroku z 11.12.2007 r., EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 7, s.11
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Żarnowiec Ł. (2007), Dorozumiany wybór prawa - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., II CKN 1077/00, niepubl, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 1, s.22
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2007), Brak związania klauzulą arbitrażową z art. 238 TWE wspólników spółki będącej stroną umowy zawierającej tę Klauzulę - glosa do postanowienia Sądu Pierwszej Instancji z 15.02.2006 r. w sprawie T-448/04 Komisja przeciwko TRENDS, Kontratos, Tillis i in., EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.4
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2007), Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 1, s.85-113
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2006), Właściwość Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w sprawach dotyczących umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.10
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2004), Trust w praktyce polskich sądów i notariatu, REJENT, 3-4, s.20
Monografie:
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori, Warszawa, C.H.BECK
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2016), Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym, Katowice, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Żarnowiec Ł., Świerczyński M. (2011), Prawo prywatne międzynarodowe ze schematami, LEXIS-NEXIS
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Świerczyński M., Żarnowiec Ł. (2010), Prawo prywatne międzynarodowe: Testy, Warszawa, LexisNexis
Rozdziały w monografiach:
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), Komentarz do art. 26 Rzym II w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, M. Pazdan, Warszawa, C.H. BECK, s.1021-1026
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), Komentarz do art. 35 Rozporządzenia nr 650/2012 w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, M. Pazdan, Warszawa, C. H. Beck, s.1253-1258
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), Komentarz do art. 67 PrPrywM (trusty) w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Pazdan Maksymilian, Warszawa, C.H. BECK, s.548-559
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), Komentarz do art. 21 Rzym I w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, M. Pazdan, Warszawa, C.H. BECK, s.817-824
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), Komentarz do art. 7 PrPrywM w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, M. Pazdan, Warszawa, C.H. BECK, s.135-154
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2017), National Report: Poland w: 35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges, Hrvoje Sikirić, Tomislav Jakšić, Antun Bilić, UNIVERSITY OF ZAGREB, s.327-360
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2017), Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu trustów na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1074-1092
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2017), Inclusion of Standard Terms in Electronic Form under the CISG w: The Electronic CISG. 7th MAA Schlechtriem CISG Conference, I. Schwenzer & L. Spagnolo, Hague, Eleven International Publishing, s.95-136
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2016), Korupcja w arbitrażu międzynarodowym: zdatność arbitrażowa sporu i prawo właściwe w: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, J. Poczobut, A.W. Wiśniewski, Warszawa, Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, s.436-458
 • PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2015), Civil Law Forfeiture as Means to Restrict the Application of the In Pari Delicto-Principle and Other Private Law Consequences of Corruption Under Polish Law w: The Impact of Corrupion on International Commercial Contracts, Michael Joachim Bonell, Olaf Meyer, Szwajcaria, SPRINGER, s.229-265
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2015), Trusty w: Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C, Maksymilian Pazdan, Warszawa, C.H.BECK, s.699-770
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), Postępowania postarbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych w: DIAGNOZA ARBITRAŻU: Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wrocław, Sąd Arbitrażowy przy KPP Lewiatan, s.402-581
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., PAZDAN M. (2014), The Effects of Corruption in International Commercial Contracts: Polish Report for IACL Congress 2014 w: Rapports polonais. XIX Congres International de droit comparé. XIX International Congress of Comparative Law, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.107-140
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), Kolizyjnoprawne zagadnienia mediacji transgranicznych w: Znad granicy ponad granicami. Księga Dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, M. Margoński, M. Krzymuski, Warszawa, C.H.BECK, s.423-446
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), Poland w: Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. II. Cross-Border Mediation, Carlos Esplugues Mota, Cambridge, Intersentia, s.273-304
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), Stosunki pracy. VIII.Delegowanie pracowników do innego państwa członkowskiego w ramach świadczenia usług w: Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20B, Maksymilian Pazdan, Warszawa, C.H.BECK, s.498-528
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), Klauzula porządku publicznego w: Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A, Maksymilian Pazdan, Warsaw, C.H.BECK, s.469-508
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), Projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów prawa sprzedaży a krajowe przepisy imperatywne w: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, J. Poczobut, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.372-390
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), Instrument opcjonalny. Wspólne europejskie prawo sprzedaży w: System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe, Wojciech Popiołek, Warszawa, C.H. BECK, s.37-42
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), Stosunki powiernicze w: System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe, Wojciech Popiołek, Warszawa, C.H. BECK, s.1060-1085
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), Komentarz do art. 272-274, 340(1) TFUE w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz 2012, A. Wróbel, J. Łacny, D. Kornobis-Romanowska, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.50
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), Perspectives for the European Optional Instrument Regarding Common Law of Contracts w: Dny práva 2011 – Days of Law 2011: Civil Law on the Cross-roads, J. Kotásek,, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata, Brno, Masarykova Univerzita Pravnicka Fakulta, s.23
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Popiołek W. (2011), Poland w: Application of foreign law, Esplugues C., Iglesias J.L., Palao G., Monachium, SELLIER, s.275-299
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), Komentarz do art. 238-240 i 288(1) TWE w: Komentarz do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Wróbel A., Warszawa, LexisNexis, s.50
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2009), Metodologia przygotowania do konkursów dotyczących symulacji postępowań na przykładzie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition w Wiedniu (+ przykładowy scenariusz konkursowego moot courtu) w: Studencka Poradnia Prawa - Podręcznik dla opiekunów, Namysłowska-Gabrysiak B., Warszawa, C.H. BECK, s.40
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2008), Trust i inne stosunki powiernicze – potrzeba zmian w polskim prawie prywatnym? w: Europeizacja prawa prywatnego - księga pam. z konferencji „II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.26
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa PRAWA KONSUMENTA W TEORII I PRAKTYCE, 2017
 • 35 Years of CISG- Present Experiences and Future Challenges, 2016
 • Applicable Law in the International Arbitration, 2015
 • II Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2015
 • The Annual MAA Schlechtriem CISG Conference: the Electronic CISG- The Futere of the CISG in light of Technological Progress, 2015
 • DIAGNOZA ARBITRAŻU: Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, 2014
 • Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi, 2014
 • Stwierdzenie treści i stosowanie prawa obcego w Polsce - teoria i rzeczywistość, 2014
 • PSSP – VIAC Joint Warsaw Conference on International Arbitration, 2013
 • V Journal of Private International Law 2013 Conference, 2013
 • Arbitraż a osoby trzecie, 2012
 • Konferencja IBA: Szanse i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w nowych państwach UE – perspektywy na przyszłość, 2012
 • DCFR WARSAW INTERNATIONAL ARBITRATION MOOT 2012 - PANEL DISCUSSION, 2012
 • 2nd International Conference on Comparative Law: Private Interest and Public Interest in European Legal Tradition, 2012
 • Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, 2012
 • Private Interest and Public Interest in European Legal Tradition, 2012
 • Days of Law 2011, 2011
 • Confidentiality vs. Transparency In International Arbitration, 2011
 • Multi-step Dispute Resolution, 2010
Członkostwo w organizacjach:
2012
, International Center for Dispute Resolution: Young and International
2005
, Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego