Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MAGDALENA KUBA

dr
MAGDALENA KUBA

Zakład Prawa Pracy

dr MAGDALENA KUBA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo pracy
Stypendia/ Nagrody:
2015
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Indywidualna II stopnia (Uniwersytet Łódzki).
2014
Nagroda I stopnia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w konkursie na najlepsze prace w dziedzinie problemów pracy i polityki społeczne (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).
2010
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (III stopnia) za działania organizacyjne (Uniwersytet Łódzki).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KUBA M., Staszewska E. (2019), Prawo bezrobotnego stażysty do równego traktowania w zatrudnieniu, MONITOR PRAWA PRACY, 3/19, s.20-25
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUBA M. (2011), Dopuszczalność e-kontroli pracownika, Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 1, s.101-111
Monografie:
 • Bielak-Jomaa E., Chomiczewski W., Czerniawski M., Drobek P., Góral U., KUBA M., Lubasz D., Łuczak J. (2018), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer
 • KUBA M. (2017), Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa, Wolters Kluwer
 • KUBA M., Bielak-Jomaa E., Banyś T., Łuczak J. (2016), Prawo ochrony danych osobowych, Warszawa, Difin
Rozdziały w monografiach:
 • KUBA M. (2019), Podstawy prawne zatrudnienia inspektora ochrony danych w: Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, M. A. Mielczarek, T. Wyka, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.102-136
 • KUBA M. (2019), Polityka zatrudnienia i rynek pracy w: System prawa pracy. Tom IX. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne, Baran K.W., Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.262-316
 • KUBA M. (2019), Administrator danych osobow ych biometrycznych – wybrane zagadnienia w: Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, M. A. Mielczarek, T. Wyka, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.89-104
 • KUBA M. (2018), Artykuł 88. Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia: Komentarz w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, Wolters Kluwer, s.1090-1103
 • KUBA M. (2018), Artykuł 4 pkt 15. Dane dotyczące zdrowia: Komentarz w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, Wolters Kluwer, s.277-281
 • KUBA M. (2018), Artykuł 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: Komentarz w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, Wolters Kluwer, s.437-455
 • KUBA M. (2018), Monitoring w zakładzie pracy w: Kodeks pracy. Komentarz, K. W. Baran, Warszawa, Wolters Kluwer, s.208-221
 • KUBA M. (2018), Artykuł 11. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji: Komentarz w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, Wolters Kluwer, s.460-464
 • KUBA M. (2018), Artykuł 89. Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych: Komentarz w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, Wolters Kluwer, s.1103-1107
 • KUBA M. (2018), Artykuł 4 pkt 13. Dane genetyczne: Komentarz w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, Wolters Kluwer, s.267-273
 • KUBA M. (2018), Artykuł 4 pkt 14. Dane biometryczne: Komentarz w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, Wolters Kluwer, s.273-277
 • KUBA M. (2018), Artykuł 10. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa: Komentarz w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, Wolters Kluwer, s.455-460
 • KUBA M. (2018), Monitoring poczty elektronicznej pracownika w: Kodeks pracy. Komentarz, K. W. Baran, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.221-228
 • KUBA M. (2017), Uprawnienia kontrolne pracodawcy a pracowniczy obowiązek dbałości o jego dobro w: Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wyka Teresa, Nerka Arleta, Warszawa, Wydawnictwo Poltext, s.97-106
 • KUBA M. (2016), Wiek pracownika jako kryterium różnicowania jego sytuacji prawnej w zakresie warunków zatrudnienia oraz zasad ustania stosunku pracy w: Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Warszawa, Wolters Kluwer, s.302-326
 • KUBA M. (2016), Zasady przetwarzania danych osobowych w: Prawo ochrony danych osobowych, T. Banyś, E. Bielak- Jomaa, M. Kuba, J. Łuczak, Difin, s.99-120
 • KUBA M. (2016), Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych w: Meritum Prawo Pracy 2016, K. Jaśkowski, Warszawa, Wolters Kluwer, s.1031-1061
 • KUBA M. (2016), Pozycja administratora bezpieczeństwa informacji na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych a jego podporządkowanie w ramach stosunku pracy w: Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, Wolters Kluwer, s.211-220
 • KUBA M. (2016), Wiek jako wymóg kwalifikacyjny w procesie rekrutacji w: Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Warszawa, Wolters Kluwer, s.285-301
 • KUBA M. (2016), Pojęcia związane z ochroną danych osobowych w: Prawo ochrony danych osobowych, T. Banyś, E. Bielak- Jomaa, M. Kuba, J. Łuczak, Difin, s.60-77
 • KUBA M. (2015), Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych w: Meritum Prawo Pracy 2015, K. Jaśkowski, Warszawa, Wolters Kluwer, s.973-1002
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUBA M. (2012), Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych w: Meritum Prawo Pracy 2012, K. Jaśkowski, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.877-906
 • KUBA M. (2012), Dopuszczalnosć pozuskiwania przez pracodawcę informacji o nałogach pracownika-uwagi de lege lata i de lege ferenda w: Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Teresa Wyka, Arleta Nerka, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.110-129
 • KUBA M. (2012), Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy w: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warszawa, POLTEXT, s.155-168
 • KUBA M. (2011), Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych w: Meritum Prawo Pracy 2011, Jaśkowski K., Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.860-894
 • KUBA M. (2010), Kontrola stanu trzeźwości pracownika w: Kontrola pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne, Góral Z., Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.153-172
 • KUBA M. (2010), Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych w: Meritum Prawo Pracy 2010, Jaśkowski K., Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.861-890
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy, 2020
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Ochrona danych osobowych w prawie i prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian, 2011
 • Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w życiu społecznym, 2011
 • Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi, 2011
 • Ochrona prywatności w miejscu pracy, 2010
 • Prawa i obowiązki konsumenta w świetle nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 2010
 • Międzynarodowy Kongres Kadry, 2008
 • Kontrola pracownika-możliwości techniczne i dylematy prawne, 2008
 • Ja + Ty = ludzie, ale czy równi?, 2007
 • Legal and social aspects of workers mobility, 2007
 • Nauczanie społeczne Jana Pawła II a prawo, 2006
 • Polsko - litewska konferencja naukowa: Problemy polskiego i litewskiego prawa pracy po akcesji do UE, 2006
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Quo vadis, iustitia?, 2005
Członkostwo w organizacjach:
2010
, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego
2009
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Avenhansen Sp. z o.o.