Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MAŁGORZATA SKÓRZEWSKA-AMBERG

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

dr MAŁGORZATA SKÓRZEWSKA-AMBERG

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo UE
 • społeczeństwo informacyjne
 • informatyka
 • ochrona danych osobowych
 • prawo cywilne
 • prawo karne
Stypendia/ Nagrody:
2012
Nagroda Rektora ALK za prace badawcze (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M., KWIATKOWSKA E. (2018), Pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii w ochronie zdrowia, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (96-97), s.270-286
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), Odpowiedzialność karna za tzw. cyber rape na gruncie art. 191a k.k., KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3, s.113-125
 • KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), Technologie informacyjno – komunikacyjne w ochronie zdrowia – problematyka naruszania prywatności, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 7, s.28-39
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), Prawnokarne regulacje cyberprzestępczości w Polsce: udana harmonizacja czy niewykonalne zadanie?, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 2, s.126-156
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), Wolność a bezpieczeństwo w przestrzeni wirtualnej – kilka uwag na gruncie jurysprudencji, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (88- 89), s.200-212
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), Zmiany w kodeksie karnym na tle postanowień dyrektywy 2011/93/UE, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.74-82
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (na tle dyrektywy 2011/93/UE), PAŃSTWO I PRAWO, 8(810), s.52-64
 • NOWAK C., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland, ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 1, s.1-14
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Information Society and Penal Law. Penal Law – Special Part: Report for Poland, ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 2, s.1-31
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), Pornography in Cyberspace - European Regulations, Masaryk University Journal of Law and Technology, 2, s.261-272
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), Prawnokarna ochrona informacji cyfrowej w Polsce, TRANSFORMACJE, 1-2 (68-69) 2011, s.264-285
Rozdziały w monografiach:
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), Ingerencja władzy publicznej w cyberprzestrzeni. Zabezpieczenie czy naruszenie praw jednostki w: Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, Lech W. Zacher, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.111-143
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), Impact of ICT on the Law w: Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases, Zacher L., SPRINGER, s.157-168
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), Zagrożenia w cyberprzestrzeni – problemy legislacyjne w prawie karnym w: Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Szczytno, Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, s.112-138
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Prawo w cyberprzestrzeni - nowa treść czy nowa forma? w: Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki., Lech W. Zacher, Warszawa, POLTEXT, s.565-586
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Karalność pornografii dziecięcej w polskim Kodeksie karnym w: Granice kryminalizacji i penalizacji, S.Pikulski, M. Romańczuk - Grońska, Olsztyn, Pracownia Wydawnicza El Set, s.333-339
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2012), Konwergencja prawa warunkiem koniecznym w społeczeństwie informacyjnym w: Konwergenjca czy dywergencja kultur i systemów prawnych ?, Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło, Warszawa, C.H.BECK, s.293-298
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), Legal Protection of Digital Information in the era of Information Warfare w: Proceedings of the 10th European Conference on Information Warfare and Security, Ottis R., Reading, Academic Publishing Limited, s.237-244
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 40th International Academic Conference, 2018
 • Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publiczny i prywatny w ochronie zdrowia, 2018
 • Ochrona zdrowia - aspekty ekonomiczne i prawne, 2017
 • Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeń-stwo narodowe Polski, część II, 2015
 • Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development, 2014
 • Granice kryminalizacji i penalizacji, 2013
 • Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu karnego - w 80 lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej, 2013
 • Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the Second Section: Penal Law – Special Part, 2013
 • Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the First Section: Penal Law – General Part, 2012
 • Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa., 2012
 • Technology - Society - Sustainability, 2012
 • Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, 2011
 • 10th European Conference on Information Warfare and Security ECIW-2011, 2011
 • BILETA 2011 - Harnessing technology’s full potential; minimising potential threats, 2011
 • Cyberspace 2010, 2010
 • 19th Meeting of Chairs of Theory and Philosophy of Law - Convergence or divergence of culture and legal systems, 2010
Członkostwo w organizacjach:
2012
, Association Internationale de Droit Penal
2011
, International Technology Law Association
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2013
Fundacja Sue Ryder,
2006
Fundacja Sue Ryder,