Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. ALEKSANDER MAZIARZ

dr hab.
ALEKSANDER MAZIARZ

Katedra Prawa Administr. i Publicznego Gospodarczego

dr hab. ALEKSANDER MAZIARZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo administracyjne
 • prawo konkurencji
Staże:
2013
Universitat Autonoma de Barcelona, Hiszpania
2013
Comillas Pontifical University, Hiszpania
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MAZIARZ A. (2018), Nadużycie pozycji dominującej przez wykonanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej, ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, CXIV, s.569-580
 • MAZIARZ A. (2018), Patent pools in the light of us and eu competition law, GARI International Journal of Multidisciplinary Research, 9, s.1-14
 • MAZIARZ A. (2017), Doktryna essential facilities w prawie konkurencji, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 9, s.11-16
 • MAZIARZ A. (2017), Case comment: Judgment of the Court of 15 September 2016 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA v Energy Regulatory Office, POLISH REVIEW OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, 2, s.101-110
 • MAZIARZ A. (2017), Wybrane problemy instytucji opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, PALESTRA, 5, s.5-14
 • MAZIARZ A. (2016), Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2015 r. II OSK 2023/14, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s.681- 699
 • MAZIARZ A. (2016), Zasady dostępu do akt sprawy w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją Europejską, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 1-2, s.107-116
 • MAZIARZ A. (2016), Services of General Economic Interest: Towards Common Values?, EUROPEAN STATE AID LAW QUARTERLY, 1, s.16-30
 • MAZIARZ A. (2015), Kilka uwag do nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, MONITOR PRAWNICZY, 19, s.1015-1020
 • MAZIARZ A. (2015), Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r., II SA/Wa 295/14, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 4, s.601-610
 • MAZIARZ A. (2015), Zasady ustalania rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 8, s.2-7
 • MAZIARZ A. (2015), Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozów lotniczych w prawie UE, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.309–329
 • MAZIARZ A. (2015), Universal services in EU law in the era of liberalization, EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 4, s.1-11
 • MAZIARZ A. (2015), Services of General Economic Interest in the Telecommunications Sector, Competition Policy International Antitrust Chronicle, 11, s.2-8
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MAZIARZ A. (2014), Joint venture w prawie konkurencji UE, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11, s.20-26
 • MAZIARZ A. (2014), Do Non-Economic Goals Count in Interpreting Article 101(3) TFEU?, EUROPEAN COMPETITION JOURNAL, 2, s.341-359
 • MAZIARZ A. (2014), Zobowiązania przedsiębiorstw jako forma zakończenia postępowania antymonopolowego przed Komisją Europejską, MONITOR PRAWNICZY, 13, s.678-683
 • MAZIARZ A. (2014), Block exemption for sale of new motor vehicles: A major change ahead?, EUROPEAN COMPETITION LAW REVIEW, 2, s.63-67
 • MAZIARZ A. (2013), Tying and Bundling: Applying EU Competition Rules for Best Practices, International Journal of Public Law and Policy, 2013 Vol.3, No.3, s.263-275
 • MAZIARZ A. (2013), Rabaty udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w unijnym prawie konkurencji, MONITOR PRAWNICZY, 19, s.1029-1034
 • MAZIARZ A. (2013), Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2012 r., II OSK 706/12, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.92-96
 • MAZIARZ A. (2013), Niehoryzontalne połączenia przedsiębiorstw w prawie konkurencji UE, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 1, s.2-7
 • MAZIARZ A. (2013), Zasady ustalania wysokości grzywien za naruszenie unijnych reguł konkurencji, MONITOR PRAWNICZY, 9/2013, s.475-480
 • MAZIARZ A. (2013), Porozumienia o wymianie informacji w prawie konkurencji UE, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 7/2013, s.32-40
 • MAZIARZ A. (2013), Pojęcie uzgodnionej praktyki w świetle art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLKIEJ, 1-2, s.101-107
 • MAZIARZ A. (2013), Kartele kryzysowe w unijnym prawie konkurencji, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10, s.25-31
 • MAZIARZ A. (2013), Odmowa kontraktowania jako przejaw nadużycia pozycji dominującej, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.563-585
 • MAZIARZ A. (2013), Drapieżnictwo cenowe w unijnym prawie konkurencji, PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO, 11, s.90-100
 • MAZIARZ A. (2012), Eksterytorialne stosowanie unijnego prawa konkurencji, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.61-72
 • MAZIARZ A. (2012), Evolution of setting a collective dominant position in EU competition law, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 12, s.38-44
 • MAZIARZ A. (2012), Ewolucja ustalania kolektywnej pozycji dominującej w prawie UE, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 5, s.13-18
 • MAZIARZ A. (2012), Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów, SAMORZĄD TERYTORIALNY, 6, s.62-69
 • MAZIARZ A. (2011), Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 9, s.14-19
 • MAZIARZ A. (2011), Which authority is competent to decide when a power company is abusing monopolistic power: the President of the UOKiK or the President of the URE? Case comment to the judgement of the Supreme Court of April 2, 2009 – ENION S.A., YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 4, s.225-231
 • MAZIARZ A. (2010), Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s.31-36
 • MAZIARZ A. (2010), O ustawodawstwie antymonopolowym w Polsce w latach 1918-1939, CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, 1, s.315-321
 • MAZIARZ A. (2010), Szwedzki model ochrony konkurencji, Zeszyty Naukowe - Zeszyty Prawnicze WSZiP, 2, s.64-68
 • KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), Realizacja konstytucyjnego obowiązku ochrony praw konsumentów, PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.261-272
 • MAZIARZ A. (2009), Kontrola Koncentracji w prawie UE, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 5, s.49-56
 • MAZIARZ A. (2009), Ochrona konkurencji i konsumentów w Wielkiej Brytanii, JURYSTA, 7, s.35-39
 • MAZIARZ A. (2009), Współzależności między wspólnotowymi a polskimi unormowaniami ochrony konkurencji, Zeszyty Naukowe - Zeszyty Prawnicze WSZiP, 2(31)
 • MAZIARZ A. (2009), Niemiecki model ochrony konkurencji i konsumentów, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 12, s.11-15
 • MAZIARZ A. (2007), Struktura i organizacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rocznik WSH w Radomiu, 3, s.-
Monografie:
 • MAZIARZ A. (2013), Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Lublin, KUL
Rozdziały w monografiach:
 • Hrynivetska M., MAZIARZ A. (2015), Legal Aspects of Starting Up a Business in Selected EU Countries w: Exploring Entrepreneurship. Inspiration from the Field, Svetlana Gudkova, Warszawa, POLTEXT, s.83-98
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MAZIARZ A. (2012), Tying and Bundling: Applying Competition Rules for Best Practices w: Law, Governance and World Order, Sylvia Kierkegaard, Kopenhaga, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF IT LAWYERS, s.122-133
 • KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), The Principle of Equality as a Basis for Constitutional Complaint w: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.117-130
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • International Conference on Commercial And Public Law, 2015
 • The 2nd International Public Law Conference, 2012