Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
JAN CHMIELEWSKI

Katedra Prawa Administr. i Publicznego Gospodarczego

dr hab. JAN CHMIELEWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • historia
 • historia prawa
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowoadministracyjne
 • prawo administracyjne
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CHMIELEWSKI J. (2018), Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 października 2017 r., II SA/Sz 749/17, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.192-202
 • CHMIELEWSKI J. (2018), Czynności niecierpiące zwłoki podejmowane w czasie trwania sporu o właściwość między organami administracji publicznej, MONITOR PRAWNICZY, 13/2018, s.698-704
 • CHMIELEWSKI J. (2018), Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, PRAWO I ŚRODOWISKO, 3(95), s.86-95
 • CHMIELEWSKI P., CHMIELEWSKI J. (2017), Instytucjonalna ciągłość i zmiana w społeczności lokalnej. Na przykładzie zarządzania wspólnymi zasobami w Jurgowie, wsi polskiego Spisza, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3 (226), s.99–128
 • CHMIELEWSKI J. (2017), Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. (IV SAB/Wa 457/15), ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.62-73
 • CHMIELEWSKI J. (2016), O preambule aktu normatywnego – na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, ADMINISTRACJA. TEORIA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA, 1 (42), s.58-79
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Z problematyki aktów planistycznych w prawie administracyjnym - na przykładzie planów i uproszczonych planów urządzenia lasów, SAMORZĄD TERYTORIALNY, 10, s.51-63
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Constitutional Basis of Polish Forest Law, POLISH YEARBOOK OF ENVIRONMENTAL LAW, 6, s.7-22
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Przekazanie sprawozdania po terminie, PRAWO I ŚRODOWISKO, 4, s.117-120
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Obszar chronionego krajobrazu w systemie prawa ochrony przyrody, PRAWO I ŚRODOWISKO, 3 (87), s.71-76
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Runo leśne w polskim porządku prawnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda, PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 2, s.29-54
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 lipca 2014 r., IV SA/Po 223/14, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 4, s.504-510
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Glosa do wyroku wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2013 r., IV SA/Wa 1852/13, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s.1135-1143
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Pełnomocnik i pełnomocnictwo w ogólnym postępowaniu administracyjnym, MONITOR PRAWNICZY, 11, s.589-599
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Ciekawe środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym - uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 703-704, s.27-33
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Autokontrola decyzji organu I instancji w ogólnym postępowaniu administracyjnym – na tle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 4, s.2-21
 • CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s.92-108
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Zasady ogólne gospodarki leśnej i prawa leśnego, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.97-124
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Pozostawienie podania bez rozpoznania w postępowaniu administracyjnym (art. 64 KPA), MONITOR PRAWNICZY, 2, s.73-79
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2014 r., II SA/Bk 619/14, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 11, s.1505-1522
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Sustainable Forest Management. Polish Solutions in a Legal Perspective, POLISH YEARBOOK OF ENVIRONMENTAL LAW, 5, s.35-62
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Wykładnia autentyczna w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 3 (60), s.45-63
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2012 r., I SAB/Wa 456/11, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s.371-380
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI J. (2014), Art. 61 a KPA jako podstawa odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego, MONITOR PRAWNICZY, 2, s.82-88
 • CHMIELEWSKI J. (2014), Obiektowe formy ochrony przyrody w gminach - aspekty prawne, SAMORZĄD TERYTORIALNY, 9, s.28-39
 • CHMIELEWSKI J. (2014), Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2013 r., I OPS 4/13, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.945-962
 • CHMIELEWSKI J. (2014), Lasy ochronne. Przyczynek do rozważań nad administracyjno-prawną problematyką lasów szczególnie chronionych, PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 4, s.83-111
 • CHMIELEWSKI J. (2013), Prawne aspekty reglamentacji europejskiej swobody przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.35-56
 • CHMIELEWSKI J. (2013), Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., I OPS 6/12, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 12, s.880-889
 • CHMIELEWSKI J. (2012), Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 r.,, VIII SA/Wa 449/09, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.91-97
 • CHMIELEWSKI J. (2012), Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Krakowie z dnia 15 września 2011 r. , III SA/Kr 619/11, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.485-490
 • CHMIELEWSKI J. (2011), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2009 r., II OSK 1038, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s.466-473
Monografie:
 • CHMIELEWSKI J. (2018), Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa, C. H. Beck
Rozdziały w monografiach:
 • CHMIELEWSKI J. (2018), Zasada budzenia zaufania do władzy publicznej po noweli kwietniowej Kodeksu postępowania administracyjnego - kilka refleksji w: Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, Fundowicz S., Możyłowski P., Stanisławski T., Radom, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o., s.23-35
 • CHMIELEWSKI J. (2017), Z problematyki form działania administracji leśnej. Przyczynek do studium administracyjnoprawnego w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1095-1117
 • CHMIELEWSKI J. (2015), The Common Good and the European Union– selected legal issues w: Administrative Law and Science in the European Context, Janusz Sługocki, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.27-40
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI J. (2010), The Overriding Public Interest. Investing Versus Environmental Protection w: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.41-52
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • International Congress of Administrative Law, Science and Justice, 2014