Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. TERESA WYKA

dr hab.
TERESA WYKA

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy

dr hab. TERESA WYKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Pracy, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2011
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Prywatnego, Akademia Leona Koźmińskiego
1983–2003
Adiunkt, Uniwersytet Łódzki
1975–1983
Asystent, Uniwersytet Łódzki
1975
Profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
Zainteresowania badawcze:
 • prawo pracy
 • prawo cywilne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2009
Uniwersytet Łódzki, Polska
2009
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Polska
2009
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WYKA T. (2011), W poszukiwaniu aksjologii prawa pracy - o roli encyklili Laborem exercens Jana Pawła II, MONITOR PRAWA PRACY, 9/2011, s.454-458
 • WYKA T. (2007), Idee Haliny Krahelskiej ciągle aktualne, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA, 9, s.---
 • WYKA T. (2007), Zmieniać stereotypy, wywiad z. prof. T. Wyką, PRZYJACIEL PRZY PRACY, 1, s.---
 • WYKA T. (2005), Mobbing w świetle polskiego prawa pracy, SZTUKA LECZENIA, 3-4, s.---
 • WYKA T. (2004), Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w znowelizowanym kodeksie pracy., PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 1, s.-
 • WYKA T. (2003), Kilka uwag na temat ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy prasy., PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 7, s.-
Redakcja Monografi:
 • WYKA T., NERKA A., (red.), (2012), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WYKA T., SZMIDT C., (red.), (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warszawa, POLTEXT
Monografie:
 • WYKA T., NERKA A. (2017), Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WYKA T., SZMIDT C. (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warszawa, POLTEXT
 • WYKA T., NERKA A. (2012), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WYKA T., NERKA A. (2009), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa, WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK
 • WYKA T. (2003), Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa, DIFIN
Rozdziały w monografiach:
 • WYKA T. (2014), Rozdział X. Kompetencje związków zawodowych, punkt 10.3. Kompetencje związków zawodowych w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników w: System prawa pracy. Tom V. Zbiorowe prawo pracy, Krzysztof W. Baran, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.468-494
 • WYKA T. (2014), Dział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy - komentarz do artykułów 207–237 w: Kodeks pracy. Komentarz, Krzysztof W. Baran, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.1131-1255
 • WYKA T. (2014), O znaczeniu etycznego pojmowania pracy dla przyszłości. prawa pracy - na kanwie encykliki Laborem exercens w: Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, A. Reda - Ciszewska, M. Włodarczyk, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.21-29
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WYKA T. (2013), Sytuacja stron stosunku pracy w związku z ochroną danych medycznych dotyczących pracownika w: Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycznego, M. Królikowska - Olczak, Łódź, WYDAWNICTWO SERIA, s.133-160
 • WYKA T. (2013), Znaczenie prawa o układach zbiorowych pracy dla pozaukładowych porozumień zbiorowych w: Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Ksiega jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, G. Uścińska, Warszawa, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.139-147
 • WYKA T. (2012), Rola Kodeksu pracy w systemie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracownika w: Internet. Prawno – informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, G. Szpor, W.R. Wiewiórowski, Warszawa, C.H. BECK, s.59-69
 • WYKA T. (2012), Ochrona zdrowia i życia jako zadanie związku zawodowego w: Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Z. Hajn, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.383-397
 • WYKA T. (2012), Komentarz do działu dziesiątego i trzynastego Kodeksu pracy w: Kodeks pracy. Komentarz, K.W. Baran, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1041 – 1167, 1359 – 1366
 • WYKA T. (2012), Podstawowa zasada prawa pracy dotycząca zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zasady bhp w: Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga Pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, M. Seweryński, J. Stelina, Gdańsk, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.393-399
 • WYKA T. (2012), Propozycje zmian w prawie pracy w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika i pracownika w: Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Teresa Wyka, Arleta Nerka, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.130-144
 • WYKA T. (2012), Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne w: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warszawa, POLTEXT, s.123-140
 • WYKA T. (2011), Przedmiot, przesłanki oraz charakter odpowiedzialności pracodawcy w sferze bhp w: Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Kubot Z., Kuczyński T., Warszawa, DIFIN, s.343-358
 • WYKA T. (2010), Pojęcie systemu prawa i kryteria jego wewnętrznego podziału w: Zarys systemu prawa pracy. T. I Część ogólna, Krzysztof W. Baran, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.139-160
 • WYKA T. (2010), Od bezpieczeństwa socjalnego w stronę bezpieczeństwa osobowego - o zmianach w kodeksie pracy w: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, Sobczyk A., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.105-117
 • WYKA T. (2010), Prewencyjna kontrola zdrowia pracownika - przesłanki, skutki, granice w: Kontrola zdrowia pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne, Góral Z., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.53-69
 • WYKA T. (2010), Miejsce prawa pracy w systemie prawa polskiego w: Zarys systemu prawa pracy. T. I Część ogólna, Baran K. W., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.139-159
 • WYKA T. (2009), Granice pozyskiwania danych osobowych dotyczących zdrowia pracownika w: Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Wyka T., Nerka A., Warszawa, WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK, s.58-101
 • WYKA T. (2009), Prawo pracownika do powództwa (roszczenia) o ustalenie stosunku prawnego lub prawa w: Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Góral Z., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.429-448
 • WYKA T. (2007), Partycypacja pracownicza w świetle nauczania Jana Pawła II w: Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, Góral Z., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.---
 • WYKA T. (2007), Uprawnienia indywidualne i zbiorowe pracowników w świetle nauczania Jana Pawła II w: Praca - dobro indywidualne i społeczne, Węgrzyniak A., Katowice, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH, s.---
 • WYKA T. (2007), Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek -uwagi de lege ferenda w: Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa pracy. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, Stelina J., Wypych-Śywicka A., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.---
 • WYKA T. (2004), Refleksje na temat niektórych skutków przemian własnościowych po stronie pracodawców. w: Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, Skolnicki K., Winiarski K., Częstochowa, AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA, s.-
 • WYKA T. (2003), L’adaptation du droit du travail polonais au droit communautaire (de l’ Union Europeenne)en matiere d’hygiene te de securite du travail w: Influence du dront communautaire surle dront interne. Cas de la France et de la Pologne, Buy M., Lewandowski H., Warszawa, DIFIN, s.-
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Recenzent, MONITOR PRAWA PRACY
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym Doktorant: mgr Marcin Mielczarek
 • 2009 Wykorzystanie metody karnej dla ochrony dóbr indywidualnego i zbiorowego prawa pracy Doktorant: mgr Lidia Pawlak
Recenzje:
 • WYKA T., (2006), recenzja: Prawo pracy K. W. Baran. B. Ćwiertniak, L. Mitrus. A. Sobczyk, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE wydawca: UNIWERSYTET ŁÓDZKI, strony: Nr XXIII
Udział w konferencjach:
 • Dylematy prawne ochrony dóbr osobistych pracodawcy, 2014
 • Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy, 2013
 • Znaczenie porozumień ramowych partnerów społecznych działających na poziomie Unii Europejskiej dla polskiego porządku prawnego, 2012
 • Przedstawicielstwo związkowe w zakładzie pracy, 2011
 • Bezpieczeństwo w Internecie, 2011
 • Praktyka stosowania prawa pracy w świetle orzecznictwa sądowego, 2011
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • W 30-lecie encykliki Laborem exercens, 2011
 • Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian, 2011
 • Prawo pracy i wynagrodzenia 2011, 2011
 • Granice ochrony danych osobowych pracowników, 2008
 • Kontrola zdrowia pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2011
, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012
, Uniwersytet Łódzki
2011
, Uniwersytet Łódzki
2011–2015
Komisja Dyscyplinarna do Spraw Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Zastępca Przewodniczącego
2011–2015
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2010–2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2010–2015
Komisja ds. Jakości Prac Magisterskich Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2005
, Uniwersytet Łódzki