Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
AGNIESZKA GRZELAK

Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej

dr hab. AGNIESZKA GRZELAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ochrona danych osobowych
 • instytucje i zasady działania UE
 • prawo UE
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w UE
Staże:
2008
Europejski Instytut Uniwersytecki - Florencja, Włochy, Italy
2003
Sekretariat Generalny Rady UE, Belgia
2000
Universiteit Instelling Antwerpen, Belgia
Stypendia/ Nagrody:
2016
Wyróżnienie w konkursie na najlepszą monografię z zakresu studiów europejskich (Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich).
2009
Nagroda indywidualna II st. Rektora SGH (Szkoła Główna Handlowa).
2007
XLII Ogólnopolski Konkurs Państwa i Prawa ("Państwo i Prawo").
2001
Ogólnopolski konkurs Luminarz (European Law Students Association).
2001
Nagroda I st. w konkursie im. St. Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną w roku 1999/2000 (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GRZELAK A. (2018), Wzajemne zaufanie jako podstawa współpracy sądów państw członkowskich UE w sprawach karnych (uwagi na marginesie odesłania prejudycjalnego w sprawie C-216/18 PPU Celmer), PAŃSTWO I PRAWO, 10/2018, s.50-66
 • GRZELAK A. (2018), Ramy prawne UE na rzecz umacniania praworządności. Uwagi na tle wniosku Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2017 r., SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s.213-230
 • GRZELAK A., Wróblewski M. (2017), Niezależność organu nadzorczego w dyrektywie 2016/680/UE - wyzwania dla ustawodawcy krajowego, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5 (140), s.11-17
 • GRZELAK A. (2017), Trybunał Sprawiedliwości ponownie o relacji między koniecznością zwalczania przestępczości a prawem do prywatności - glosa do wyroku TS z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB oraz C-698/15 Watson, Brice, Lewis, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.31-36
 • GRZELAK A. (2016), Data Retention Saga Continues: Decision of the Polish Constitutional Tribunal of 30 July 2014 in Case K 23/11, EUROPEAN PUBLIC LAW, 3, s.475-488
 • GRZELAK A. (2016), Ustawa o działaniach antyterrorystycznych- kilka uwag na temat potrzeby jej uchwalenia, KWARTALNIK NAUKOWY OAP UW "E-POLITIKON", XX, s.50-70
 • GRZELAK A. (2016), Czy obywatelstwo UE ogranicza możliwość ekstradycji do państw trzecich?- glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2016 r. w sprawie C-182/15 Petruhhin, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s.29-34
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRZELAK A. (2008), Przyjęcie i wydatkowanie darowizny przez biuro poselskie, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.136-138
 • GRZELAK A. (2008), Reforma PWBiS w traktacie z Lizbony (w j. ang.), YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 11, s.157-178
 • GRZELAK A. (2008), Włączenie Konwencji z Prum w ramy prawne Unii Europejskiej - kosekwencje dla polskiego ustawodawcy, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 15, s.455-478
 • GRZELAK A. (2008), Funkcjonowanie Europolu i Eurojustu. Doświadczenia Polski, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3/4, s.71-87
 • GRZELAK A. (2008), W sprawie wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Trakt, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3/4, s.220-235
 • GRZELAK A. (2008), Łączenie mandatu poselskiego z przynależnością do koła łowieckiego oraz sprawowaniem funkcji prezesa koła łowieckiego, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 2, s.111-114
 • GRZELAK A. (2008), Finansowanie z budżetu przeznaczonego na biuro poselskie kosztów przejazdu i pobytu poza granicami Polski, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.133-135
 • GRZELAK A. (2008), W sprawie pytania prawnego, dotyczącego art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (sygn. akt P 50/07), ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.220-230
 • GRZELAK A. (2007), Kompetencje ETS w III filarze UE, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.10-18
 • GRZELAK A. (2007), Warunki, które musi spełnić Polska w związku z przystąpieniem do strefy Schengen, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.271-273
 • GRZELAK A. (2007), Traktat z Lizbony. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.122-140
Monografie:
 • BARCZ J., GRZELAK A., Mapkto M., Siwek A. (2009), Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, Warszawa, UKIE
 • GRZELAK A. (2008), Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE
 • GRZELAK A. (2002), Unia Europejska a prawo karne, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
Rozdziały w monografiach:
 • GRZELAK A. (2018), Współpraca między organami ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych - nadchodzące wyzwania prawne w: Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.63-80
 • GRZELAK A., Miksa K. (2016), Problematyka zapłodnienia pozausrojowego (in vitro) w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w: Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, A. Białek M. Wróblewski, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELKSICH, s.109-126
 • GRZELAK A. (2016), Ochrona danych osobowych ofiar przestępstw w prawie Unii Europejskiej w: Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, D. Kornobis-Romanowska, Sopot, Currenda, s.187-209
 • GRZELAK A. (2016), Personal Data Protection and Fight Against Crime – Howto Find the Right Balance? Some Remarks Based on Current Legislative Agendaof the European Union and the Council of Europe w: New Challengesfor International Organizations, Joanna Nowakowska-Małusecka, Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.209-218
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRZELAK A. (2010), Tworzenie europejskiej przestrzeni sądowej w sprawach karnych - dotychczasowe osiągnięcia i problemy w: Europejska Przestrzeń Sądowa, Adamska-Frąckowiak A., Grzeszczak R., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.-
 • GRZELAK A. (2008), General remarks on the basis of the EAW Framework Decision – framework decision as a legal instrument and constitutional problems w: The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union, P. Hofmański, A. Górski, Warszawa, C.H.BECK, s.125-135
 • GRZELAK A. (2008), Aspekty prawnej jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE (interpretacja art. 35 ust. 1-4 TUE) w: Postępowanie Prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Jan Barcz, Warszawa, PWN LEXISNEXIS, s.19-42
 • GRZELAK A. (2008), Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w: Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze 2008, A. Łazowski, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1395-1481
 • GRZELAK A. (2007), Znaczenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości WE wydawanych w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE w: Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, PWN LEXISNEXIS, s.102-126
 • GRZELAK A. (2007), Współpraca instytucjonalna w sprawach karnych na przykładzie Eurojustu i Europejskiej Sieci Sądowej – problemy teoretyczne i praktyczne w: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, W. Czapliński, A. Wróbel, Warszawa, C.H.BECK, s.201-226
 • GRZELAK A. (2007), Wzmacnianie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w obszarze współpracy w sprawach karnych jako czynnik integrujący Unię Europejską w: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, K. Żukrowska, Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.391-412
 • GRZELAK A. (2006), 4 opinie w publikacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu: Opinia prawna o projektach ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego; Opinia prawna o dopuszczalności ograniczenia ... w: Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V kadencji, „Przed pierwszym czytaniem”, M. Królikowski i in., Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.22-24, 47-50, 59-66, 67-70,
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Data protection criminal matters - the framework of the directive 2016/680, 2018
 • Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny, 2017
 • Forum Informacji w Administracji Publicznej, 2017
 • Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego, 2017
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka – teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji, 2017
 • REGIONAL CONFERENCE ON LEGISLATIVE INITIATIVES AND COALITION BUILDING IN LAWMAKING, 2017
 • Europejska Przestrzeń Sądowa, 2008
 • Polska w Europie - Schengen; prowadzenie warsztatów w ramach Dni Schumana, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2015
, Stowarzyszenie im. Prof. Hołdy
2009–2010
, Komitet Doradczy ds. Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
2002–2016
, Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego
2002–2016
, Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
parlament Albanii
parlament Kosowa
Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu