Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
JOANNA KIELIN-MAZIARZ

Zakład Prawa Konstytucyjnego

dr hab. JOANNA KIELIN-MAZIARZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • polityka ekologiczna
 • prawa człowieka
 • prawo konstytucyjne
 • prawo UE
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2014), Rozporządzenie REACH w świetle zasady ostrożności, PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 2, s.161-183
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2014), Nowa Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 5, s.2-7
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), Zielone zamówienia publiczne jako narzędzie dla realizacji koncepcji zrównoważonej konsumpcji i produkcji Unii Europejskiej, STUDIA PRAWNICZE KUL, 3(55), s.57-73
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), Problems and Challenges in the EU sustainable Consumption and Production Action Plan, International Journal of Public Law and Policy, 3, s.276-286
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), Environmental Management and Sustainable Development, TRANSFORMACJE, 3-4 (78-79), s.250-259
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), Rozumienie zasady zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym, ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 1, s.9-28
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), Recenzja: Kodeks wyborczy - wstępna ocena. red. K. Skotnicki, STUDIA WYBORCZE, 13, s.79-87
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2011), Nowe rozporządzenie EMAS III, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10 (760), s.23-29
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Realizacja koncepcji najlepszych dostępnych technik w prawie wspólnotowym, PRAWO I ŚRODOWISKO, 2 (62)/10, s.75-81
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Nowe rozporządzenie w sprawie wspólnotowego oznakowania ekologicznego, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 8, s.12-22
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariuszy publicznych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, 81, s.43-65
 • KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), Realizacja konstytucyjnego obowiązku ochrony praw konsumentów, PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.261-272
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2009), Funkcjonowanie systemu EMAS w Unii Europejskiej, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 7/8(61/62), s.111-120
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2006), System EMAS oraz zasady jego wdrażania, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, 1, s.67-75
Redakcja Monografi:
 • KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J., (red.), (2014), Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Monografie:
 • KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J. (2014), Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • WAWRZYNIAK J., KIELIN-MAZIARZ J. (2011), Wokół Konstytucji. Pisma Wybrane. Księga jubileuszowa prof. Wojciecha Sokolewicza, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Environmental Management as an Exemplification of the European Union Law Principles, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Rozdziały w monografiach:
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2017), Can the EU Sustainable Consumptionand Production Action Plan Realizethe Sustainable Development Principle? w: TECHNOLOGY- SOCIETY- SUSTAINABILITY, Zacher L., SPRINGER, s.309-321
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2014), Czy koncepcja zrównoważonego rozwoju ogranicza wolność działalności gospodarczej? w: Działalność gospodarcza w obszarach chronionych, R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.69-85
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), Kodeks wyborczy – procedura głosowania przez pełnomocnika w: Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Lublin, WSEI, s.147-159
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), Prawo do swobodnego tworzenia zrzeszeń w świetle wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - negatywna wolność zrzeszania się w: EFEKTYWNOŚĆ EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA OBSZARY ANALIZY SKUTECZNOŚCI EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA, Jerzy Jaskiernia, Toruń, Adam Marszałek, s.105-117
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), Problems and Challenges in the EU sustainable Consumption and Production Action Plan w: Law, Governance and World Order, Sylvia Kierkegaard, Ateny, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF IT LAWYERS, s.236-246
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), Konstytucyjna ochrona organizacji społecznych - kilka uwag w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Jerzego Jaskierni, K. Spryszak, R. Czarny, Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.767-775
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2011), Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej – wybrane problemy w: Dekada Harmonizacji w Prawie Ochrony Środowiska, M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Lublin, KUL, s.63-81
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2011), Konstytucyjna zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Tom 1: Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, J. Jaskiernia, Warszawa, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.590-606
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (wybrane aspekty) w: Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia wydziału prawa Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy, N.Szczęch, Legnica, WYŻSZA SZKOŁA MENEDŹERSKA, s.79-90
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Wpływ Rady Europy na standardy ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej w: Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989 - 2009, Jaskiernia J., Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.398-412
 • KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), The Principle of Equality as a Basis for Constitutional Complaint w: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.117-130
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Bezpieczeństo ekologiczne w ramach relizacji europejskiej i polskiej polityki ochrony środowiska w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.239-268
 • KIELIN-MAZIARZ J., Kasperek A. (2010), Nauczanie przedmiotów prawniczych w szkole w: Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych, Pankowska D., Sokołowska-Dzioba T., Lublin, Wydawnictwo UMCS, s.120-135
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Działalność Gospodarcza Na Obszarach Chronionych, 2013
 • III Konferencja Sieci Zrównoważonego Rozwoju Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, 2013
 • Instytucja Prezydenta Polski i Włoch, 2013
 • Technology- Society-Sustainability, 2012
 • Seminarium interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 2011
 • 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy , Water and Environment Systems, 2011
 • Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, 2011
 • Ochrona Praw Kobiet we Współczesnym Świecie, 2010
 • Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, 2009
Członkostwo w organizacjach:
2012
, The Center for the Theory and Philosophy of Human Rights
2011
, International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
2009
, IACL: The International Association of Constitutional Law
2009
, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego