Wizytówkawyszukaj pracownika

dr GRAŻYNA SORDYL

dr
GRAŻYNA SORDYL

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka

dr GRAŻYNA SORDYL

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ubezpieczenia
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Wanat-Połeć E., SORDYL G. (2015), Wzmocnienie ochrony konsumentów niewypłacalnych touroperatorów w Polsce a koncepcja utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 4, s.633-648
 • SORDYL G., Cwalińska-Weychert Z., Monkiewicz M. (2014), Działalność odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań europejskich, PRAWO ASEKURACYJNE, 3(80), s.234-239
 • SORDYL G., Monkiewicz M., Bamber B. (2014), Alternatywne metody wykorzystania funduszu pomocowego zarządzanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 342, s.150-163
 • SORDYL G. (2014), Wpływ nowych zasad rachunkowości i sprawozdawczości na wynik finansowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, XLVIII,3, s.383-391
 • SORDYL G. (2014), Sprawozdanie: Wyzwania dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Konferencja naukowa, Warszawa 4 grudnia 2013 r., PRAWO ASEKURACYJNE, 1 (78), s.91-94
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SORDYL G., Wanat-Połeć E. (2013), Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zmieniających się warunkach rynku ubezpieczeniowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol.XLVII,3, s.585-601
 • SORDYL G., Monkiewicz M. (2012), Działalność Ubezpieczeniowego funduszu Gwarancyjnego na tle aktualnej i proponowanej w Białej Księdze ujednoliconej organizacji systemów gwarancyjnych w Uni Europejskiej, Zeszyty Naukowe, 13, s.w druku
 • SORDYL G., Monkiewicz M. (2011), Funkcja pomocowa instytucji gwarancyjnych jako instrument stabilizowania rynku ubezpieczeniowego, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 181, s.132-140
 • SORDYL G., Płonka M. (2010), Ubezpieczenia ekologiczne jako metoda finansowania ryzyk w górnictwie, WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE, 1, s.91-105
 • SORDYL G. (2009), Wykorzystać bazy danych, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 12, s.12-14
 • SORDYL G. (2009), Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE, 808/2009, s.33-43
Rozdziały w monografiach:
 • SORDYL G., Monkiewicz M. (2015), Pro- konsumencki wymiar działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w: Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, Monkiewicz J., Orlicki M., POLTEXT, s.149-184
 • SORDYL G., Monkiewicz M. (2014), Analiza roli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w świetle pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych - wyzwania dla nauki i praktyki w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, J. Ostaszewski, E. Kosycarz, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.141-155
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SORDYL G., Niżnik J. (2011), Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym w: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, W. Sułkowska, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.153-164
 • SORDYL G. (2010), Kierunki rozwoju ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce w latach 2002-2009 w: Rynek ubezpieczeń w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2002-2009, Lemieszka K., Monkiewicz M., Sordyl G., Śliwiński A., ELIPSA, s.-
 • SORDYL G. (2010), Uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i w Unii Europejskiej w: Rynek ubezpieczeń w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2002-2009, Lemieszka K., Monkiewicz M., Sordyl G., Śliwiński A., ELIPSA, s.-
 • SORDYL G., Monkiewicz M. (2009), Analiza działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz funduszy ochrony ubezpieczonych w wybranych krajach Unii Europejskiej w zakresie niewypłacalności ubezpieczycieli w świetle globalnego kryzysu finansowego w: Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Nowak A.Z., Nowak S., Sopoćko A., WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.166-177
 • SORDYL G., Niżnik J. (2009), Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji, (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń) w: ZN nr. 127. Studia ubezpieczeniowe, Handschke J., UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, s.510-517
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2011, 2012
 • The Fourth International Jerusalem Conference on Health Policy Improving healthcare: who is responsible? Who is accountable?, 2009
 • Rynek finansowy 2009, 2009
 • Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2009, 2009
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Rada Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów