Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
JÓZEF OKOLSKI

Katedra Prawa Administr.,Publicznego Gospodar. i Handlowego

prof. JÓZEF OKOLSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Starszy wykładowca, Katedra Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego, Akademia Leona Koźmińskiego
2010–2017
Profesor zwyczajny, Katedra Prawa Handlowego, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2010
Profesor zwyczajny, Katedra Prawa Prywatnego, Akademia Leona Koźmińskiego
1995
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
1977–1995
Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
1971–1977
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
1962–1971
Asystent, Uniwersytet Warszawski
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • GĘBUSIA I., OKOLSKI J. (2013), Poszukiwanie nowych metod wykładni oświadczeń woli w prawie spółek, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s.4-10
Monografie:
 • OKOLSKI J. (2008), Prawo handlowe, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
Rozdziały w monografiach:
 • GĘBUSIA I., OKOLSKI J. (2013), Wykładnia oświadczeń woli w prawie spółek w: Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, S.Lewandowski, H. Machińska, J.Petzel, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.29-48
 • OKOLSKI J., Szyszka M. (2010), The Principle of Equal Treatment of Shareholders in Polish Company Law w: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol III. Equality, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.241-252
 • OKOLSKI J., Szyszka M. (2009), Zasada bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w prawie spółek handlowych w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.357-372
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2012, Członek Rady Naukowej, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2014 Skutki czynności prawnej rzekomego piastuna zarządu spółki kapitałowej Doktorant: Uziębło Filip
 • 2014 Ochrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łączenia się spółek akcyjnych Doktorant: Marta Mackiewicz
 • 2014 Zasada pacta sunt servanda w umowach o roboty budowlane Doktorant: Łukasz Żabik
 • 2012 Pozycja prawna zarządu i członka zarządu spółek kapitałowych Doktorant: Agata Gburzyńska-Dulewicz
 • 2009 Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych Doktorant: Maciej Pannert
 • 2009 Umowy losowe w polskim prawie Doktorant: Adam Wiśniewski
 • 2009 Wadliwe uchwały zgromadzeń w spółkach kapitałowych. Uchwały nieważne i uchwały nieistniejące Doktorant: Marcin Tofel
 • 2006 Umorzenie akcji Doktorant: Artur Nowacki
Udział w konferencjach:
 • Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, 2013
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Komisja Dyscyplinarna do Spraw Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2010–2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego
1993–1999
, Uniwersytet Warszawski
1990–1993
, Uniwersytet Warszawski