Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. ROBERT ZIELIŃSKI

dr hab.
ROBERT ZIELIŃSKI

Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego

dr hab. ROBERT ZIELIŃSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • finanse publiczne
 • prawo podatkowe
Staże:
2018
Barcelona University, Hiszpania
2015
European University Institute, Włochy
2016
European University Institute, Włochy
2016
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Holandia
2012
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Holandia
Stypendia/ Nagrody:
2020
Nagroda za uzyskanie stopnia dr hab. (Rektor ALK).
2015
nagroda za zaangażowanie w pracę na rzecz ALK (Rektor ALK).
2014
Nagroda za prace badawcze (Rektor ALK).
2012
Stypendium habilitacyjne (Rektor ALK).
2012
nagroda za prace badawcze (Rektor ALK).
2011
nagroda za prace badawcze (Rektor ALK).
2011
nagroda za rozprawę doktorską (Rektor ALK).
2010
Stypendium doktorskie (Rektor ALK).
2010
nagroda za działalność publikacyjną w 2009 roku (Rektor ALK).
2009
Stypendium doktorskie (Rektor ALK).
2008
Stypendium doktorskie (Rektor ALK).
2007
„Złoty Laur Uczelni Koźmińskiego” za wybitne osiągnięcia (Kolegium Prawa ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ZIELIŃSKI R. (2019), Funkcje podatków w doktrynie prawnofinansowej oraz ich znaczenie dla praktyki stanowienia prawa podatkowego, ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 1, s.115-130
 • ZIELIŃSKI R. (2019), Problematyka przedawnienia opłaty dodatkowej za parkowanie samochodu w strefie płatnego parkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10, s.1
 • ZIELIŃSKI R. (2017), Ulga na działalność badawczo-rozwojową jako instrument rozwoju przedsiębiorców w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 6, s.525-533
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Ewolucja zasad ryczałtowego opodatkowania dochodów osób fizycznych, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3/2016, s.187-209
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Instrumenty personalizacji podatkowej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, VOL. L, 1, s.701-710
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZIELIŃSKI R. (2014), Glosa do wyroku 7 sędziów NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.375-385
 • ZIELIŃSKI R. (2013), Glosa do wyroku NSA z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2200/10, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s.195-199
 • ZIELIŃSKI R. (2013), Taxation of Clergymen Revenues from Pastoral Services – an Attempt of Estimation, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3(122), s.98-113
 • ZIELIŃSKI R. (2013), Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej osób fizycznych jako bariera rozwoju przedsiębiorców w Polsce – wybrane problemy, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.283-302
 • ZIELIŃSKI R. (2012), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2011?r., II FSK 2059/09, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 4, s.263-266
 • ZIELIŃSKI R. (2009), Sprawozdanie z Konferencji Nauka finansów publicznych i prawa finansowego - dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny, 5-7 V 2008), PAŃSTWO I PRAWO, 1, s.122-123
 • ZIELIŃSKI R. (2009), Pojęcie dochodu podatkowego, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.48-56
 • ZIELIŃSKI R. (2008), Zalety i wady uproszczonych form opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z działalności gospodarczej, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 2, s.95-107
Redakcja Monografi:
 • Münnich M., ZIELIŃSKI R., Zdunek A., Kucia-Guściora B., (red.), (2016), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, Lublin, WYDAWNICTWO KUL
Monografie:
 • ZIELIŃSKI R. (2019), Personalizacja w systemie obciążeń dochodów osób fizycznych w Polsce, Warszawa, Wolters Kluwer
 • ZIELIŃSKI R., Zdunek A., Münnich M., Kucia-Guściora B. (2018), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Münnich M., ZIELIŃSKI R., Zdunek A., Kucia-Guściora B. (2016), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, Lublin, WYDAWNICTWO KUL
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZIELIŃSKI R. (2012), Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej, Warszawa, OFICYNA PRAWA POLSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • ZIELIŃSKI R. (2020), Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce - w poszukianiu modelowych rozwiązań w: Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii i praktyce, J. Szołno-Koguc, Warszawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s.29-44
 • ZIELIŃSKI R. (2020), Zmiany w konstrukcji prawnej ulgi na cele badawczo-rozwojowe w: Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, A. Gorgol, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.631-642
 • ZIELIŃSKI R. (2019), Ability-to-pay principle and the structure of Personal Income Tax in Poland (Selected issues) w: European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, G. Hulkó, R. Vybíral, Budapeszt, Dialóg Campus, s.539-647
 • ZIELIŃSKI R. (2017), Ulga prorodzinna w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe, Zdunek A., Münnich M., Kucia-Guściora B., Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s.167-182
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Komentarz do art. 86, 86a, 87 i 88 ustawy o finansach publicznych w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Mikos-Sitek Agnieszka, Bucholski Rafał, BeckOK, SIP Legalis, s.wersja elektroniczna
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.189-226
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Zakres i kierunki reformy systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej - wybrane aspekty w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.101-111
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Istota i ewolucja pojęcia dochodu podatkowego oraz modele jego opodatkowania w: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.21-43
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Zasady obciążenia przychodów osób duchownych z posługi duszpasterskiej oraz propozycje ich zmian w: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.109-118
 • ZIELIŃSKI R., POMORSKA A., MUDRECKI A., Kandut K., Matysek G., Wójtowicz K. (2016), Główne kierunki niezbędnych zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce w: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.331-342
 • ZIELIŃSKI R. (2015), The system for taxation on incomes generated by natural persons from non-agricultural business activity in Poland w: System of Financial Law - System of Tax Law: Conference Proceedings, M. Radvan, Brno, MASARYK UNIVERSITY, s.143-162
 • ZIELIŃSKI R. (2015), Ulga z tytułu wychowywania dzieci – preferencja czy sankcja podatkowa? w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym, A. Zdunek, M. Münnich, B. Kucia-Guściora, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.333-344
 • ZIELIŃSKI R. (2015), Principle of justice of taxation as an instrument of preventing the evasion of taxes illustrated by the legal construction of the polish personal income tax w: Danove pravo vs. danove podvody a danove uniky, Vladimir Babčák, Anna Románová, Ivana Vojníková, Koszyce, PAVOL JOZEF SAFARIK UNIVERSITY IN KOSICE, s.399-412
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZIELIŃSKI R. (2014), Najnowsze rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne podczas spotkań z kontrahentami w restauracji w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, M. Münnich, A.Zdunek, M. Duda, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.321-337
 • ZIELIŃSKI R. (2014), Ulga z tytułu nowych technologii - ocena konstrukcji prawnej. Postulaty de lege ferenda w: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Z. Ofiarski, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, s.641-649
 • ZIELIŃSKI R. (2013), Wybrane problemy opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej w: Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Ireneusz Mirek, Tomasz Nowak, Łódź, Uniwersytet Łódzki, s.458-466
 • ZIELIŃSKI R. (2013), Tax credit - theory and practice of use w: Problems of application of tax law in Central and Eastern European countries, A.N.Kostukov, Omsk, Izdatielstwo Omskowo Gosudarstwiennowo Uniwersiteta, s.337-344
 • ZIELIŃSKI R. (2012), The Standards of Fiscal Jurisdication in Poland of Case Law of the Constitutional Tribunal w: Public Finances – Administrative Autonomies, G. Hulkó, A. Patyi, Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., s.809-817
 • ZIELIŃSKI R. (2012), The Rules of Levying Simplified Forms of Taxation on Incomes Generated by Natural Persons from the Non-agricultural Business Activity in Poland – Author’s Assessment w: Publicznyje finansy i nałogowoje prawo. Jerzegodnik. Wypusk 3. Preferencii w finansowom prawje stran Centralnoj i Wastocznoj Jewropy, M. Karasjeva (Sentsova), Woroneż, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu, s.144-153
 • ZIELIŃSKI R. (2012), Optymalizacja zobowiązań podatkowych w świetle konstrukcji prawnej uproszczonych form opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, M. Münnich, A.Zdunek, Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.95-108
 • ZIELIŃSKI R. (2011), Kontrowersje wokół modeli opodatkowania dochodów osób fizycznych w: Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, Doczekalska A., Warszawa, POLTEXT, s.224-246
 • ZIELIŃSKI R. (2011), Potrzeba reformy uproszczonych form opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w świetle pogłębiającego się deficytu budżetowego w Polsce w: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, A. Pomorskiej, J. Szołno-Koguc, Warszawa, Wolters Kluwer, s.344 - 355
 • ZIELIŃSKI R. (2010), Dylematy wokół pojęcia i zakresu ryczałtu podatkowego w: Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T., Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.97-103
 • ZIELIŃSKI R. (2010), Tworzenie prawa podatkowego w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego w: Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok-Lwów, TEMIDA2, s.108-118
 • ZIELIŃSKI R. (2010), Główne problemy w systemie opodatkowania działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców w Polsce w: Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, E. Ruśkowski, I. Zawerucha, Białystok-Lwów, TEMIDA2, s.452-458
 • ZIELIŃSKI R. (2010), The Fiscal Efficiency of Simplified Forms of Taxation on Incomes Generated by Natural Persons in Poland w: Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in thecountries of Central and Eastern Europe after 2010.Collection of Papers from the IX th International Scientific Conference, Boháč R., Praga, LEGES, s.877-888
 • ZIELIŃSKI R. (2010), The Principle of Equality of Taxation and the Structure of the Simplified Personal Income Taxation. Selected Issues w: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.403-414
 • ZIELIŃSKI R. (2009), Ocena wykorzystania Funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-06. Szanse na przyszłość. w: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.293-302
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012–2016 Potrzeba nowego modelu sytemu opodatkowania dochodów w Polsce
Udział w konferencjach:
 • W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego - 2019, 2019
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Fiskalne i pozafiskalne granice opodatkowania, 2018
 • Sprawiedliwość podatkowa i jej realizacja w polskim systemie podatkowym, 2017
 • Potrzeba zmian w systemie opodatkowania dochodów w Polsce, 2016
 • XXV lat odrodzonego samorządu terytorialnego, 2015
 • W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego, 2015
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i propozycje zmian, 2015
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym, 2014
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Roztrzygnięcia w prawie podatkowym., 2013
 • Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, 2012
Członkostwo w organizacjach:
2007
, Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Akademia Leona Koźmińskiego - Projekt Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych