Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
MAKSYMILIAN PAZDAN

Katedra Prawa Cywilnego

prof. MAKSYMILIAN PAZDAN

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo cywilne
 • prawo międzynarodowe
 • prawo międzynarodowe prywatne
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PAZDAN M. (2017), Aspekty kolizyjnoprawne odpowiedzialności za długi spadkowe, REJENT, 9(317), s.11-24
 • PAZDAN M. (2016), Notarialne poświadczenie dziedziczenia po zmianach z 2015 roku, REJENT, 5 (301), s.9-22
 • PAZDAN M. (2016), Stosowanie obcych norm kolizyjnych, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 18, s.19-30
 • PAZDAN M. (2016), Aspekty kolizyjnoprawne zapisu windykacyjnego, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 01, s.11-30
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Kozioł A., Kurowski W., Twardoch P., Zrałek J. (2014), Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 roku (uwagi dotyczą przepisów o prawie właściwym), PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, -, s.141-164
 • PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Świerczyński M., Jagielska M., Żarnowiec Ł., Kurowski W., Zachariasiewicz M. (2013), W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym III), PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, -, s.165-197
 • PAZDAN M. (2013), Polskie i międzynarodowe prawo zobowiązań z perspektywy działalności naukowej Profesora Adama Szpunara, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, wrzesień, s.1-3
 • PAZDAN M. (2012), Das neue polnische Gesetz über das IPR, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 1, s.77-81
 • PAZDAN M. (2011), Nowa polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym, PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.18-29
 • PAZDAN M. (2011), Nowa krajowa regulacja prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 8, s.9-16
 • PAZDAN M. (2011), Perypetie projektu ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym na końcowym etapie procesu legislacyjnego, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 8, s.83-108
 • PAZDAN M., Gralla E. (2011), Gesetz uber das Internationale Privatrecht, WIRTSCHAFT UND RECHT IN OSTEUROPA, 10, s.299-305
 • PAZDAN M. (2005), O potrzebie i kierunkach zmian dziedziczenia ustawowego w polskim prawie cywilnym, REJENT, 9, s.38-49
Redakcja Monografi:
 • PAZDAN M., (2015), System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, C.H.BECK
 • PAZDAN M., (2015), System Prawa Prywatnego. Tom 20 C - Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, C.H.BECK
 • PAZDAN M., Górecki J., (red.), (2015), Nowe Europejskie Prawo Spadkowe, Warszawa, LEX
 • PAZDAN M., (2014), System Prawa Prywatnego. Tom 20 A - Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, C.H.BECK
 • PAZDAN M., Banaszczyk Z., (red.), (2013), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910, Warszawa, CH BECK
Monografie:
 • PAZDAN M., Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (2017), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • PAZDAN M. (2015), System Prawa Prywatnego. Tom 20 C - Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, C.H.BECK
 • PAZDAN M. (2015), System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, C.H.BECK
 • PAZDAN M., Górecki J. (2015), Nowe Europejskie Prawo Spadkowe, Warszawa, LEX
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PAZDAN M. (2014), System Prawa Prywatnego. Tom 20 A - Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, C.H.BECK
 • PAZDAN M., Banaszczyk Z. (2013), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910, Warszawa, CH BECK
 • PAZDAN M. (2010), Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M. (2008), Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (2008), Europeizacja prawa prywatnego, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • PAZDAN M. (2007), Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Paryż, UNIWERSYTET ŚLĄSKI
 • PAZDAN M. (2007), Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M. (2007), Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Boston, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 • PAZDAN M. (2007), Prawo spółek handlowych, Warszawa, CH BECK
 • PAZDAN M. (2005), Prawo prywatne międzynarodowe., Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • PAZDAN M. (2005), Kodeks cywilny (współautor), Warszawa, CH BECK
 • PAZDAN M. (2004), Kodeks cywilny. Komentarz (współautor), Warszawa, CH BECK
 • PAZDAN M. (2003), Kodeks cywilny. Suplement (T.I i II), Warszawa, C.H. BECK
Rozdziały w monografiach:
 • PAZDAN M. (2019), Zagadnienia kolizyjnoprawne w prawie spółek handlowych w: Prawo Spółek Handlowych. Tom 2A, A. Szumański, Warszawa, C.H. BECK, s.323-378
 • PAZDAN M. (2019), Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie prawa rodzinnego w: Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, J. Gołaczyński, W. Popiołek, Warszawa, C.H. BECK, s.127-135
 • PAZDAN M. (2018), Zarządca suckcesyjny a wykonawca testamentu w: Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Rejent, s.885-894
 • PAZDAN M. (2017), Zasada jednolitości statutu spadkowego i odstępstwa od niej w rozporzadzeniu spadkowym UE z 2012 r. w: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Mariusz Fras, Piotr Ślęzak, Warszawa, Wyd. C.H. Beck, s.343-350
 • PAZDAN M. (2017), Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. w: Ius est a iustitia appellatum. Ksiąga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.1047-1055
 • PAZDAN M. (2017), W poszukiwaniu prawa właściwego dla uznania dziecka urodzonego w następstwie procedury wspomaganej medycznie w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.140-146
 • PAZDAN M. (2016), Kommorienci z kolizyjnoprawnego punktu widzenia w: Polska Komparystyka Prawa. Prawo Obce w Doktrynie Prawa Polskiego, A. Wudarski, Warszawa, STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, s.331-343
 • PAZDAN M. (2016), O różnych funkcjach zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej z uwzględnieniem aspektów arbitrażowych i kolizyjnoprawnych w: PRAWO PRYWATNE I ARBITRAŻ - Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, JERZY POCZOBUT, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI, SĄD ARBITRAŻOWY, s.269-277
 • PAZDAN M. (2016), Zbycie spadku a umowa przenosząca spadek w: USUS MAGISTER EST OPTIMUS. ROZPRAWY PRAWNICZE OFIAROWANE PROFESOROWI ANDRZEJOWI KUBASOWI, BARBARA JELONEK-JARCO, RAFAŁ KOS, JULITA ZAWADZKA, Warszawa, CH BECK, s.157-163
 • PAZDAN M. (2016), Zmiany w ukształtowaniu zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polski w: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Maria Borytańska, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.421-432
 • PAZDAN M. (2015), Zakres zastosowania rozporządzenia spadkowego w: Nowe Europejskie Prawo Spadkowe, Pazdan M., Górecki J., LEX, s.19-35
 • PAZDAN M. (2015), Rozdział VIII: Zobowiązania umowne oraz wybrane instytucje wspólne prawa zobowiązań (§29-30) w: System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, Pazdan Maksymilian, CH BECK, s.1-95
 • PAZDAN M. (2015), Rozdział X: Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych w: System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, Pazdan Maksymilian, CH BECK, s.693-706
 • PAZDAN M. (2015), Rozdział XII: Zobowiązania pozaumowne (§44 pkt I) w: System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, Pazdan Maksymilian, CH BECK, s.725-912
 • PAZDAN M. (2015), Statut spadkowy w świetle rozporządzenia spadkowego w: Nowe Europejskie Prawo Spadkowe, Pazdan M., Górecki J., LEX, s.94-106
 • PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2015), Civil Law Forfeiture as Means to Restrict the Application of the In Pari Delicto-Principle and Other Private Law Consequences of Corruption Under Polish Law w: The Impact of Corrupion on International Commercial Contracts, Michael Joachim Bonell, Olaf Meyer, Szwajcaria, SPRINGER, s.229-265
 • PAZDAN M. (2015), Księga trzecia. Zobowiązania - objaśnienia do art. 709.1-709.18 w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Krzysztof Pietrzykowski, Warszawa, CH BECK, s.593-623
 • PAZDAN M. (2015), Księga czwarta. Spadki. Wprowadzenie przed Art. 922 w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Krzysztof Pietrzykowski, Warszawa, CH BECK, s.950-955
 • PAZDAN M. (2015), Ksiega czwarta. Spadki - objaśnienia do art. 922-1057 w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Krzysztof Pietrzykowski, Warszawa, CH BECK, s.955-1210
 • PAZDAN M. (2015), The Interplay between the Law Applicable to the Arbitration Agreement and the laws Governing Other Issues w: The challenges and the future of commercial and investment arbitration. Liber Amicorum professor Jerzy Rajski, Beata Gessel - Kalinowska vel kalisz, Warszawa, SĄD ARBITRAŻOWY LEWIATAN, s.205-214
 • PAZDAN M. (2015), Umowy dotyczące spadku w: Prawo spadkowe. System prawa prywatnego, Bogudar Kordasiewicz, Warszawa, CH BECK, s.1131-1156
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., PAZDAN M. (2014), The Effects of Corruption in International Commercial Contracts: Polish Report for IACL Congress 2014 w: Rapports polonais. XIX Congres International de droit comparé. XIX International Congress of Comparative Law, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.107-140
 • PAZDAN M. (2014), Verfügungen von Todes wegen in den deutsch-polnischen Beziehungen w: Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag, Normann Witzleb, Reinhard Ellger, Peter Mankowski, Hanno Merkt u. Oliver Remien, MOHR SIEBECK, s.501-513
 • PAZDAN M. (2013), Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł V. Termin w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910, Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, CH BECK, s.397-401
 • PAZDAN M. (2013), Polskij kodifikacjonnyj opyt w oblasti mjeżdunarodnotvo prawa w: Sawrjemjennoje mjeżdunarodnoje czestnoje prawo w Rosiji i Jewrosojuzje, Boguslavskij, Mark M., NORMA LVOV, s.353-366
 • PAZDAN M. (2013), Koordynacja krajowego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego – dotychczasowe doświadczenia w: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, Poczobut Jerzy, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.225-233
 • PAZDAN M. (2013), O roli wyboru prawa i prawie dla niego właściwym w: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, J. Kruczalak - Jankowska, LEXIS-NEXIS, s.535-541
 • PAZDAN M. (2013), Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł IV. Czynności prawne w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910, Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, CH BECK, s.344-397
 • PAZDAN M. (2013), O zmiennych losach i perspektywach na przyszłość odesłania w prawie prywatnym międzynarodowym w: Oblicza prawa cywilnego. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, K. Szczepankowska - Kozłowska, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.340-351
 • PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Żarnowiec Ł. (2013), Kontrakt i prawo właściwe w: Międzynarodowe prawo handlowe, W. Popiołek, Warszawa, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.177-261
 • PAZDAN M. (2013), Poszukiwanie prawa właściwego do oceny skargi pauliańskiej w: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, M.Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.763-769
 • PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Rott-Pietrzyk E. (2013), Treść i interpretacja kontraktu w: Międzynarodowe prawo handlowe, W. Popiołek, Warszawa, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.425-505
 • PAZDAN M. (2013), Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego w: Międzynarodowe prawo handlowe, W.Popiołek, Warszawa, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.3-15
 • PAZDAN M. (2013), Księga pierwsza. Część ogólna.Tytuł II. Osoby w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910, Z. Banaszczyk; A. Brzozowski; M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J.Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, Warszawa, CH BECK, s.66-165
 • PAZDAN M. (2012), Zagadnienia kolizyjnoprawne w prawie spółek handlowych w: Prawo spółek handlowych, Włodyk S., Warszawa, C.H. BECK, s.319-357
 • PAZDAN M. (2012), Notarialne poświadczenie dziedziczenia a prawo prywatne międzynarodowe w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, A.Dańko-Roesler, J.Jacyszyn, M.Pazdan, W.Popiołek, Warszawa, Klucz-Druk Sp. z o.o., s.423-429
 • PAZDAN M. (2012), Prawo właściwe dla licencji patentowych według konwencji rzymskiej z 1980r. i rozporządzenia Rzym I w: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, J.Pisuliński, P.Tereszkiewicz, F.Zoll, Warszawa, LexisNexis, s.699-715
 • PAZDAN M. (2012), Intertemporalne aspekty zapisu na sąd polubowny w: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, M. Łaszczuk,M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski, Warszawa, Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, s.387-401
 • PAZDAN M. (2012), Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych po wejściu w życie ustawy z 2011 r. w: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego Księga pamiątkowa Profesora M. Kępińskiego, M. Sokołowski, Warszawa, WoltersKluwer, s.109-118
 • PAZDAN M. (2012), Successions internationalen en Pologne w: Journées roumaines de Bucarest et Cluj : Les successions, ., Paryż, Bruylant et LB2V, s.761-776
 • PAZDAN M. (2012), Umowa o arbitraż po wejściu w życie ustawy o prawe prywatnym międzynarodowym z 2011 roku w: Proces cywilny: Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, P.Grzegorczyk, K.Knoppek, M.Walasik, WoltersKluwer, s.859-872
 • PAZDAN M., Sznajder K. (2011), Das Polnische Abenteuer mit dem ABGB w: Od kodifikace k rekodifikaci ceskeho obcanskeho prava, Milana Hrusakova, Praga, LEGES, s.116-126
 • PAZDAN M. (2010), Uchodźcy w prawie prywatnym międzynarodowym w: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin., Mikołajczyk M. i in., Białystok, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, s.1089-1098
 • PAZDAN M. (2010), Neuregelung der gesetlichen Erbfloge im polnische Recht w: Festschrift fur S. Kalus, Habdas M., Wudarski A., Frankfurt am Main, PETER LANG GMBH, s.375-384
 • PAZDAN M. (2010), O projektowanym unormowaniu właściwości prawa dla formy czynności prawnej w: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Prof. Józefa Okolskiego, Modrzejewska M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.755-766
 • PAZDAN M. (2010), Zagadnienie luk w prawie prywatnym międzynarodowym w: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa profesora Macieja Zielińskiego., Choduń A., Czepita S., Szczecin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.677-689
 • PAZDAN M. (2008), Przedstawicielstwo w: Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2 Wydanie: 2, Radwański Z., Warszawa, C.H.BECK, s.463-480
 • PAZDAN M., Szpunar M. (2008), Cross-border litigation of unfair competition over the Internet w: International litigation in intellectual property and information technology, Nuyts A., Hague, WOLTERS KLUWER LAW, s.131-149
 • PAZDAN M. (2008), Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym - aktualne tendencje w: Europeizacja prawa prywatnego, Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.139-152
 • PAZDAN M. (2007), Dylematy towarzyszące kodyfikacji polskiego prawa prywatnego międzynarodowego w: W kierunku europeizacji prawa prywatnego - księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Brzozowski A., Kocot W., Michałowska K., Warszawa, CH BECK, s.459-466
 • PAZDAN M. (2006), Kodeks spółek handlowych a prawo pywatne międzynarodowe w: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Banel L., Gączkowska U., Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.162-174
 • PAZDAN M. (2006), Przeniesienie własności nieruchomości w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym w: Nowoczesny notariat w bezpiecznym państwie - III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej - referaty i opracowania, -, Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP, s.289-298
 • PAZDAN M. (2006), Prawo spadkowe w: Zielona księga - optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Radwański Z., Warszawa, Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, s.178-196
 • PAZDAN M. (2005), Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności, Prawo prywatne czasu przemian w: Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, S. Sołtysiński, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, s.889-899
 • PAZDAN M. (2005), Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności w: Prawo prywatne czasu przemian - księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Nowicka A., Poznań, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, s.889-900
 • PAZDAN M. (2005), Podmioty bez osobowości prawnej po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r. w: W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa - księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, -, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.91-103
 • PAZDAN M. (2004), Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Sołtysińskiego, Sołtysiński S., Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, s.-
 • PAZDAN M. (2004), Istota i podstawowe założenia marketingu w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.23-38
 • PAZDAN M. (2004), Umowa o mediację w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, Nowińska E., du Vall M., Kraków, ZAKAMYCZE, s.255-265
 • PAZDAN M. (2004), Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność cywilna mediatora w: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, M.Pyziak-Szafnicka, Kraków, ZAKAMYCZE, s.381-387
 • PAZDAN M. (2003), Odpowiedzialność deliktowa pomocnika w: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości - księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Zgryzek K., Hofmański P., Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.334-342
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 Stosunki majątkowe w zarejestrowanych związkach partnerskich w prawie rodzinnym i w prawie prywatnym międzynarodowym Doktorant: Paulina Twardoch
 • 2011 Zastrzeżenie prawa własności w prawie prywatnym międzynarodowym Doktorant: Agata Kozioł
 • 2010 Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I Doktorant: Marcin Kropka
Udział w konferencjach:
 • Spotkanie Naukowe Cywilistów, 2013
 • Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, 2012
Członkostwo w organizacjach:
2009
, Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique
2009
, Academie Internationele de Droit Compare
2009
, Komitet Nauk Prawnych PAN oddział Katowice
2009
, Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego
2009
, Polska Akademia Umiejętności
2009
, Stowarzyszenie Polskich Arbitrów
2009
, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Senat RP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sąd Rejonowy w Elblągu
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministerstwie sprawiedliwości