Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ANNA PUDŁO

dr
ANNA PUDŁO

Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej

dr ANNA PUDŁO

CV
Historia stanowisk naukowych:
2011
Adiunkt, Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2011
Asystent, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2007
Wykładowca, -, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zainteresowania badawcze:
 • prawo międzynarodowe
 • prawo UE
 • prawo europejskie
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2011
Polska Akademia Nauk, Polska
Staże:
2009
Uniwersytet Wiedeński, Austria
2012
Loyola University Chicago School of Law’s, Stany Zjednoczone
2009
Central European University, Węgry
2008
European University Institute, Włochy
2009
European University Institute, Włochy
2012
Europejski Instytut Uniwersytecki - Florencja, Włochy, Italy
Stypendia/ Nagrody:
2012
Nagroda Rektora ALK za działalność badawczą w 2011 r. (Rektor ALK).
2012
stypendium naukowe MNiSW dla wybitnego młodego naukowca (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2011
Nagroda Rektora ALK za działalność publikacyjną w 2010 r. (Rektor ALK).
2010
Nagroda Rektora ALK za działalność publikacyjną w 2009 r. (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PUDŁO A. (2017), Charakter zakazu dyskryminacji ze wzgledu na orientację seksualną w prawie UE – część 1, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, Nr 1 (151), s.61-67
 • PUDŁO A. (2016), Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w powszechnym systemie ochrony praw człowieka, OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, 4, s.1-15
 • PUDŁO A. (2016), Zróżnicowanie podstaw prawnych zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3/2016, s.91–117
 • PUDŁO A. (2016), Charakter zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE, Roczniki Administracji i Prawa, XVI (1), s.45-56
 • PUDŁO A. (2015), Funkcja europejska parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, PRZEGLĄD SEJMOWY, 1 (126), s.13-26
 • PUDŁO A. (2014), Niedyskryminacja osób transseksualnych w świetle prawa europejskiego, Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka, XIV, s.27 - 40
 • PUDŁO A. (2014), Dialog między Trybunałem Konstytucyjnym a sądami europejskimi (Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej), SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.83-104
 • PUDŁO A. (2014), Zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 1, s.59-64
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PUDŁO A. (2013), Przestrzeganie zasady pomocniczości w polskim parlamencie, Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka, XIII, s.27-37
 • PUDŁO A. (2013), Glosa do wyroku TSUE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Pringle (nr C-370/12), PRZEGLĄD SEJMOWY, 3, s.150-153
 • PUDŁO A. (2013), Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Aklagaren przeciwko Hansowi Akerbergowi Franssonowi (nr C-617/10), PRZEGLĄD SEJMOWY, 5(118), s.163-168
 • PUDŁO A. (2013), Problemy wynikające z orzecznictwa ETPC i TSUE oraz krajowych sądów Konstytucyjnych, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, 1, s.93-106
 • PUDŁO A. (2012), Parlamenty Narodowe Państw UE a kryzys strefy Euro, WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 4, s.37-42
 • PUDŁO A. (2012), Wybrane aspekty prawne umowy ACTA, EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s.33-36
 • PUDŁO A. (2011), Cykl konferencji dotyczących sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.59-62
 • PUDŁO A. (2011), Umocnienie statusu Senatu RP na podstawie Traktatu z Lizbony, PRZEGLĄD SEJMOWY, 6 (107), s.47-60
 • PUDŁO A. (2010), A new role of the Polish Senate’s European Union Affairs Committee in European Integration, EUROPEAN PUBLIC LAW, 2, s.223-230
 • PUDŁO A. (2010), Zasada praktycznej efektywności prawa UE w orzeczeniu ETS w sprawie „Filipiaka”, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 4, s.19-21
 • PUDŁO A. (2009), Drugie izby parlamentów państw członkowskich w postanowieniach Traktatu z Lizbony, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 1/2, s.60-73
 • PUDŁO A. (2009), Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno – ustrojowe (Sprawozdanie z konferencji naukowej, Warszawa, 26 maja 2009 r.);, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.3
 • PUDŁO A. (2009), The role of the Polish Senate's European Union Affairs Committee in EU affairs, KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPER, 5, s.47-55
 • PUDŁO A. (2009), Bułgaria i Rumuni w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego (Sprawozdanie z konferencji naukowej, Warszawa, 13 marca 2009 r.), PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.3
 • PUDŁO A. (2008), Traktat z Lizbony - aspekty prawne i polityczne. Wyzwania dla Polski, PAŃSTWO I PRAWO, 7(749), s.116-117
 • PUDŁO A. (2008), Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, DE DOCTRINA EUROPEA; ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EUROPEISTYKI, 2(5), s.-
 • PUDŁO A. (2008), Wprowadzenie, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 3, s.7-10
 • PUDŁO A. (2008), What is the Role of the Polish Senate's European Union Affairs Committee in European Integration?, HUMANITAS JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, 2, s.20-30
 • PUDŁO A. (2008), Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej. Aspekty prawa instytucjonalnego i materialnego (Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej), PAŃSTWO I PRAWO, -, s.-
 • PUDŁO A. (2008), Nadanie charakteru prawnego Karcie Praw Podstawowych na mocy Traktatu z Lizbony. Znaczenie dla umocnienia ochrony jednostki w UE (Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej; Warszawa, 14 marca 2008 r.), PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.-
 • PUDŁO A. (2007), Wpływ Planu Legislacyjnego i Pracy komisji Europejskiej na przejrzystość procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, DE DOCTRINA EUROPEA; ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EUROPEISTYKI, 4(7), s.49-58
 • PUDŁO A. (2007), Rola Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych, WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 12(181), s.48-54
 • PUDŁO A. (2006), Rola Senatu RP w sprawach integracyjnych, DE DOCTRINA EUROPEA; ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EUROPEISTYKI, 3(6), s.---
 • PUDŁO A. (2005), Czas na wielkie zmiany - Konstytucja dla wszystkich, EDUKACJA PRAWNICZA, 1(67), s.---
 • PUDŁO A. (2005), Proces decyzyjny w instytucjach UE - część 2, EURO 25, 3, s.---
 • PUDŁO A. (2005), Proces decyzyjny w instytucjach UE - część 1, EURO 25, 2, s.---
 • PUDŁO A. (2005), Zewnętrzne granice Unii Europejskiej, FUNDUSZE EUROPEJSKIE, 4, s.---
 • PUDŁO A. (2005), Europejska polityka sąsiedztwa w kontekście stosunków z Ukrainą, EURO 25, 4, s.---
 • PUDŁO A. (2004), Traktat Konstytucyjny UE, EURO 25, 1, s.---
 • PUDŁO A. (2004), Prezydencja irlandzka, INTEGRACJA EUROPEJSKA, 3, s.---
Monografie:
 • PUDŁO A. (2014), Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa, ELIPSA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PUDŁO A. (2011), Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji krajowych i unijnych, Warszawa, Instytut Wydawniczy Euro Prawo
 • PUDŁO A., NOWAK B., Gromnicka E., Dąbrowska P., Łukasz G. (2010), Swobodny przepływu towarów, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • PUDŁO A., BARCZ J. (2010), Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć I, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji, Warszawa, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PUDŁO A., BARCZ J. (2010), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Część II, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji, Warszawa, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • BARCZ J., PUDŁO A. (2009), Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć II, Warszawa, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PUDŁO A., BARCZ J. (2009), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Rozdziały w monografiach:
 • PUDŁO A. (2018), Normatywny charakter zakazu dyskryminacji w prawie UE ze względu na orientację seksualną a prawo krajowe w: Dwie dekady Konstytucji RP. Doświadczenia i wyzwania, M. Haczkowska, H. Duszko-Jakimko, Opole, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, s.67-77
 • PUDŁO A. (2016), Anforderungen des EU-Rechts in Bezug auf die sexuelle Orientierung w: „Sexuelle Orientierung“ als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?, Claus Dieter Classen/Dagmar Richter/Bernard Łukan´ko (Hrsg.), Tubingen, Mohr Siebeck Tübingen, s.28-40
 • PUDŁO A. (2015), Problem of sexual orientation in EU law w: The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, ŽILINA, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina x_1, s.204-208
 • PUDŁO A., BARCZ J. (2015), The Polish Parliament and EU Affairs w: The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, Claudia Hefftler, Christine Neuhold, Olivier Rozenberg, Julie Smith, Wolfang Wessels, Kolonia, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.594-612
 • PUDŁO A. (2015), Problem zakresu niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE w: Unia Europejska a prawo międzynarodowe, L. Brodowski i D. Kuźniar - Kwiatek, Rzeszów, UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.287-295
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PUDŁO A. (2013), Konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej w: Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Filip Tereszkiewicz, Warszawa, Kancelaria Prezydenta RP, s.19-35
 • PUDŁO A. (2012), The impact of the Treaty of Lisbon on the position of the Second Chamber (Senate) of the Republic of Poland in the Polish national legal system w: Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference, EIIC 2012, Ing. Michal Mokryš, Ing. Anton Lieskovský, Ph.D, Zilina, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilinax_2, s.339-343
 • PUDŁO A. (2012), Procedury kładki: Aspekty Konstytucyjnoprawne w: Rewizja Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (Praktyka, problemy prawne i proceduralne), Jan Barcz, Warszawa, ELIPSA, s.129 – 142
 • NOWAK B., PUDŁO A. (2012), Unia celna. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego w: Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, A Zawidzka-Łojek R. Grzeszczak, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.3 - 15
 • PUDŁO A. (2012), Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej w: Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.IX 172 - IX 194
 • PUDŁO A. (2012), Parlamenty państw członkowskich UE wobec Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, K. Opolski i J. Górski, Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s.67-74
 • PUDŁO A. (2011), Wpływ unijnych regulacji na rolę Senatu RP w latach 2004-2010 w: Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Uni Europejskiej, Biernat S., Dudzik S., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.39-62
 • PUDŁO A. (2011), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z prawem Unii Europejskiej w: Europa przedsiębiorców, Brodecki Z., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.371-375
 • PUDŁO A. (2011), Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej w: Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Jan Barcz, Warszawa, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, s.s. IX – 165 – 184
 • PUDŁO A., NOWAK B., Dąbrowska P., Gromnicka E., Łabińska E. (2011), Swoboda przepływu towarów w unijnym rynku wewnętrznym w: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej/Swoboda przepływu towarów, Jan Barcz/P. Dąbrowska, E. Gromnicka, Ł. Gruszczyński, B. Nowak, A. Pudło, Warszawa, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, s.376-396
 • PUDŁO A. (2010), Equality of Parliamentary Chambers in EU Matters under the Treaty of Lisbon w: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.287–300
 • PUDŁO A. (2010), Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej w: Ustrój Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.165-184
 • PUDŁO A. (2010), Turystyka w: Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.232-244
 • PUDŁO A. (2010), Swoboda przepływu towarów w unijnym rynku wewnętrznym w: Swobodny przepływ towarów, Dąbrowska P., Gromnicka E., Gruszczyński Ł., Nowak B.i Pudło A. (red.), Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.1-19
 • PUDŁO A., WARDYN Ł. (2009), Droga Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej w: Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.19-60
 • PUDŁO A. (2009), Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej w: Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.156-170
 • PUDŁO A. (2009), Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami UE w: Ustrój Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.165 – 180
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2009–2010 Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji unijnych
 • 2013–2016 Erasmus academic network on Parliamentary Democracy in Europe (PADEMIA)
 • 2012–2014 Palgrave Handbook of National Parliaments and the EU
 • 2011–2012 Implementacja reform wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony w odniesieniu do roli parlamentów
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, Recenzent, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE
 • 2007, "Członek Komitetu Redakcyjnego", HUMANITAS JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES
 • 2007, "Redaktor numeru 3/2008", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS
Recenzje:
 • PUDŁO A., (2008), recenzja: National Parliaments within the Enlarged European Union. From Victims of Integration to Competitive Actors? John O'Brennan, Tapio Raunio, PRZEGLĄD SEJMOWY wydawca: WYDAWNICTWO SEJMOWE, strony: 265-267
Udział w konferencjach:
 • 23rd International Conference of Europeanists, 2016
 • Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego: Prawo międzynarodowe a Unia Europejska, 2015
 • Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckieInspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, 2015
 • Rola parlamentów narodowych w sprawach UE ze szczególnym uwzględnieniem procedury poszanowania zasady pomocniczości, 2014
 • XVIII Festiwal Nauki w Warszawie, 2014
 • First Annual Conference of the ERASMUS Academic Network on Parliamentary Democracy in Europe – PADEMIA, 2014
 • Sytuacja prawna pracownika transseksualnego, 2014
 • Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata, 2014
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 - Czy warto uczestniczyć?, 2014
 • 3d International Annual Conference Macroeconomic Policy in Times of Crisis, 2013
 • National Parliaments in the EU: The Performance of Multilevel Democracy in Europe., 2013
 • Constitutional Law Colloquium 2012 November 2 & 3, 2012, 2012
 • Granice swobody orzekania w prawie międzynarodowym i europejskim, 2012
 • Perspectives of Economic and Monetary Integration in the World Economy. Where is Eurozone heading for?, 2012
 • Electronic International Interdisciplinary Conference 2012, 2012
 • Rewizja traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony: problemy teoretyczne i praktyczne, 2012
 • Znaczenie porozumień ramowych partnerów społecznych działających na poziomie Unii Europejskiej dla polskiego porządku prawnego, 2012
 • Parlamentarny wymiar Prezydencji Polski w Radzie UE, 2011
 • Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach UE, 2011
Członkostwo w organizacjach:
2002–2004
, Komitet Integracji Europejskiej
Innowacje dydaktyczne:
 • 2012
 • 2002–2003
 • 2002–2003
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2012
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
2002–2003
Komitet Integracji Europejskiej,
2002–2003
"TAK w referendum" i Fundacja im. R. Schumana,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr
Wydawnictwo C.H. Beck
Kancelaria Prezydenta RP
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do Spraw Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie