Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ARLETA NERKA

dr
ARLETA NERKA

Zakład Prawa Pracy

dr ARLETA NERKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ochrona danych osobowych
 • prawo pracy
 • ubezpieczenia
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • NERKA A. (2017), Wybrane problemy przetwarzania danych osobowych w samorządzie terytorialnym, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 2, cz. I, s.107-120
 • NERKA A. (2017), Powołanie inspektora ochrony danych jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu, ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 3, s.107-119
 • NERKA A. (2017), Administrator danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, z. 2, cz. I, s.245- 258
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NERKA A. (2012), Obowiązki informacyjne ZUS i OFE wobec ubezpieczonego w ubezpieczeniu emerytalnym, ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 274, s.71-89
 • NERKA A. (2012), Charakterystyka wybranych zmian prawa emerytalnego, ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, -, s.271-279
 • NERKA A. (2011), Gwarancje prawa do realnej wartości świadczeń w systemie zabezpieczenia społecznego, ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 259, s.73-90
 • NERKA A. (2011), Sytuacja prawna ubezpieczonego w aspekcie zmian funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce, POLITYKA SPOŁECZNA, Numer specjalny, s.19-22
 • NERKA A. (2011), Odprawa dla pracownika samorządowego przechodzącego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, Pracownik Samorządowy, 4, s.64-69
 • NERKA A. (2011), Etyczne aspekty wykonywania działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM (SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA - ŁÓDŹ), 14, s.167-180
 • NERKA A. (2010), Etyczne problemy ochrony danych osobowych pracownika w stosunkach pracy, ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM (SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA - ŁÓDŹ), 1, s.107-121
 • NERKA A. (2010), Problematyka stosowania art. 358 (1) § 3 k.c. w ubezpieczeniu osobowym, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, 244, s.63-75
 • NERKA A., Klimkiewicz A. (2010), Wybrane problemy emerytur pomostowych, MONITOR PRAWA PRACY, 4, s.173-180
 • NERKA A. (2009), Sądowa waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia osobowego, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1-2, s.67 – 89
 • NERKA A., Bielak E. (2008), Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Łódź, 28-30 maja 2003), PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 11, s.-
 • NERKA A. (2001), Determinanty wyboru metod waloryzacji emerytur, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, tom LXIII, s.65-89
Redakcja Monografi:
 • WYKA T., NERKA A., (red.), (2012), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Monografie:
 • WYKA T., NERKA A. (2017), Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Warszawa, Wydawnictwo Poltext
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WYKA T., NERKA A. (2012), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WYKA T., NERKA A. (2009), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa, WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK
 • NERKA A., Karkowska D. (2007), Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, Warszawa, Wolters Kluwer Polska
 • NERKA A. (2003), Problemy zabezpieczenia społecznego - omówienie dyskusji, Materiały z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Łódź, Uniwersytet Łódzki
Rozdziały w monografiach:
 • NERKA A. (2018), Rozdz.II. Zasady. Komentarz do art. 5,7,9-10 w: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska- Baryła, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.140-149, 170-191, 178-191
 • NERKA A. (2018), Rozdz.IV. Administrator i podmiot przetwarzający. Komentarz do art. 37 w: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.403-417
 • NERKA A., Sakowska-Baryła M. (2018), Rozdz.II. Zasady. Komentarz do art. 6 Zgodność przetwarzania z prawem w: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.150-169
 • NERKA A. (2018), Rozdz.IX. Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem. Komentarz do art.88 w: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.614-622
 • NERKA A. (2018), Rozdz.I. Przepisy ogólne. Komentarz do art. 4 pkt 3,9,11,15 w: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.34-37, 94-98-102-113
 • NERKA A. (2018), Rozdz.III. Prawa osoby, której dane dotyczą. Komentarze do art: 17-18, 23 w: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.239-249, 275-282
 • NERKA A. (2017), Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w: Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Bogdan Fischer, Marlena Sakowska-Baryła, Wrocław, Presscom Sp. z o.o., s.223-247
 • NERKA A. (2017), Próba ustalenia zakresu przedmiotowego ochrony dóbr osobistych pracodawcy w: Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wyka Teresa, Nerka Arleta, Warszawa, Wydawnictwo Poltext, s.137-152
 • NERKA A. (2017), Problematyka zatrudniania pracowników przez centra usług wspólnych w: Samorządowe Centra Usług Wspólnych, Marena Sakowska-Baryła, Marcin Górski, Warszawa, MUNICIPIUM SA, s.49-73
 • NERKA A. (2017), Obowiązek pracownika pełniącego funkcję administratora bezpieczeństwa informacji dbałości o dobro pracodawcy w: Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wyka Teresa, Nerka Arleta, Warszawa, Wydawnictwo Poltext, s.81-96
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NERKA A. (2013), Pojęcie i charakter prawny obowiązków informacyjnych otwartego funduszu emerytalnego wobec ubezpieczonego w: Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Łódź, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.236-247
 • NERKA A. (2012), Środki ochrony prawnej ubezpieczonego w zakresie jego danych osobowych w: Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Wyka T., Nerka A., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.219-239
 • NERKA A. (2012), Mobbing a ochrona danych osobowych pracownika w: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warszawa, POLTEXT, s.211-226
 • NERKA A. (2012), Analiza prawna gwarancji wypłaty emerytury w systemie emerytalnym w: Ekonomiczne i społeczne aspekty reform emerytalnych - Polska i świat, Marek Szczepański, Poznań, Politechnika Poznańska, s.23 - 33
 • NERKA A., Przybysz M., Pływacz M., Mierzwa J., Dębska K. (2011), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w: Kazusy i wzory pism, Kraśnicka I., Warszawa, C.H. BECK, s.127-169
 • NERKA A. (2010), Equal Treatment of the Insured in Pension Law. Selected Issues w: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.195-212
 • NERKA A. (2009), Wokół problematyki podziału środków w razie śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego w: 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, Chybalski F., Staniec I., Łódź, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.99 – 110
 • NERKA A. (2009), Problematyka zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych w: Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Wyka T., Nerka A., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.71 – 84
 • NERKA A. (2004), Waloryzacja świadczeń w prawie emerytalnym w: Konstrukcje prawa emerytalnego, Bińczycka-Majewska T., Kraków, ZAKAMYCZE, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • IV Ogólnopolska Konferencja Emerytalna (OKE 2015), 2015
 • Dylematy prawne ochrony dóbr osobistych pracodawcy, 2014
 • Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi, 2012
 • II Ogólnopolska Konferencja Emerytalna, 2011
 • XV Konferencja: Etyka w życiu gospodarczym, 2011
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • W 30-lecie encykliki Jana Pawła Laborem exercens, 2011
 • Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian, 2011
 • Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, 2009
 • 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, 2009
 • XIII konferencja „Etyka w życiu gospodarczym”, 2009