Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
MAGDALENA OLCZYK

Katedra Prawa Cywilnego

dr hab. MAGDALENA OLCZYK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo cywilne
Staże:
2007
Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania
2008
Uniwersytet Castilla la Mancha, Hiszpania
Stypendia/ Nagrody:
2013
Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości (Minister Sprawiedliwości).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • OLCZYK M. (2016), Dopuszczalność kontroli wynagrodzenia success fee jako niedozwolonego postanowienia w umowie o odpłatne świadczenie usług prawnych przez adwokata lub radcę prawnego, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.25-60
 • OLCZYK M. (2016), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 października 2015 r., III CZP 70/15, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.939-945
 • OLCZYK M. (2015), Glosa do uchwały SN z dnia 6.12.2012 r., III CZP 72/12, PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.135-143
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2014), Sytuacja stron najmu lokalu socjalnego w razie zbycia lokalu osobie trzeciej, niebędącej gminą czy inną jednostką samorządu terytorialnego, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.35-52
 • OLCZYK M. (2014), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012, III CSK 300/12, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s.773-781
 • OLCZYK M. (2013), Rozliczenia między stronami po odstąpieniu przez konsumenta od umowy w terminie do namysłu na tle Dyrektywy 2011/83/UE, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.25-30
 • OLCZYK M. (2013), Niewykonanie zobowiązania umownego i środki ochrony wierzyciela na gruncie projektu nowelizacji hiszpańskiego kodeksu cywilnego z 2009 r., TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1, s.23-40
 • OLCZYK M. (2012), Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 kwietnia 2011 r. III CZP 7/11, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s.641-651
 • OLCZYK M. (2007), Zagadnienia kodyfikacyjne prawa konsumenckiego w prawie hiszpańskim, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s.117-135
 • OLCZYK M. (2004), Problematyka kaucji mieszkaniowej, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s.5-22
 • OLCZYK M. (2003), Prywatne prawo bankowe w Hiszpanii, PRAWO BANKOWE, 12, s.93-103
Monografie:
 • OLCZYK M. (2015), Sytuacja prawna byłych stron stosunku najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2008), Najem lokalu mieszkalnego, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), Najem lokalu mieszkalnego, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy . Kodekspostepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Warszawa, LEX
 • OLCZYK M. (2006), Sprzedaż konsumencka, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2004), Komentarz do z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych prawkonsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produktniebezpieczny (Dz.U. nr 116, poz. 1204), Houston, LEX
 • OLCZYK M. (2004), Komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 805/2004 z 21kwietnia 2004 dotyczącego Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (komentarz do art. 5, 6, 8, 11, 12-9, 20, 21, 22, 23), Warszawa, LEX
 • OLCZYK M., ZOLL F. (2003), Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa, ABC WARSZAWA
 • OLCZYK M. (2003), Komentarz do ustawy z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U.03.113.1069), Houston, LEX
 • OLCZYK M. (2003), Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego, zmienionych ustawą z dnia14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.03.49.408), Houston, LEX
Rozdziały w monografiach:
 • OLCZYK M. (2017), Przedawnienie roszczeń o zapłatę należności za usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.887-899
 • OLCZYK M. (2015), Czynności sądu w sprawach o ochronę konsumenta niepoinformowanego o prawie do odstąpienia w świetle dotychczasowych i nowych uregulowań w: Ustawa o prawach konsumenta, D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warszawa, C.H.BECK, s.215-228
 • OLCZYK M. (2015), Charakter prawny więzi łączącej dawne strony umowy najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę w: Współczesne problemy prawa zobowiązań, A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.547-560
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2014), Problematyka zmiany płci metrykalnej osób transpłciowych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w: Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty transpłciowości, A. M. Kłonkowska; K. Bojarska, Gdańsk, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.141-162
 • OLCZYK M. (2014), Organizacja poradnictwa prawnego i obywatelskiego w: System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych, dr Marta Janina Skrodzka, Warszawa, C.H.BECK, s.17-48
 • OLCZYK M. (2014), Sytuacja prawna osób z niepełnosprawnościami w Hiszpanii w związku z ratyfikacją Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w: Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, Dorota Pudzianowska, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.104-126
 • OLCZYK M. (2013), Idea Uniwersyteckich Poradni Prawnych - uwagi po 15 latach funkcjonowania poradni prawnych w Polsce w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna.Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.811-820
 • OLCZYK M. (2007), rozdział VII pkt. 2 tezy 2-20; rozdział IX, X pkt 1 tezy 3, 10-18, pkt. 2, pkt. 3 tezy 2-18 w: Umowy deweloperskie, ---, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.---
 • OLCZYK M. (2006), Rozdział I pkt.14-15; rozdział III pkt.3 tezy 4-30; rozdział IV pkt.1-8; rozdział V pkt.1-3 w: Obrót wierzytelnościami, Zoll F., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.---
 • OLCZYK M. (2005), Erbrecht i Familienrecht w: Einführung in das polnische Recht, Liebscher M., Zoll F., Warszawa, CH BECK, s.327-336 i 337-349
 • OLCZYK M. (2005), komentarz do art. 96-98 w: Prawo bankowe. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 92A-194, Zoll F., Kraków, ZAKAMYCZE, s.119-155; 360-363
 • OLCZYK M. (2004), Rozdział I w: Sprzedaż, xxx, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.11-18
 • OLCZYK M. (2004), Rozdział XI w: Sprzedaż, ---, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.257-289
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2013–2014 Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce
Udział w konferencjach:
 • Konsekwencje prawne wypowiedzi w mediach elektronicznych - stan prawny i środki pomocy prawnej poszkodowanym, 2017
 • VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Prawo kontraktów, 2016
 • Law Clinics and Access to Justice, 2016
 • Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza - uwarunkowania prawne, 2015
 • I Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, 2015
 • V Zjazd Cywilistów, 2014
 • 50 lat Kodeksu cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji prawa cywilnego., 2014
 • Ustawa reprywatyzacyjna – lepiej późno niż wcale, 2014
 • Prawne, medyczne i psychospołeczne aspekty transseksualizmu, 2012
 • Ubezwłasnowolnienie jako bariera dla ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, 2012
 • Nauczanie kliniczne w systemie edukacji prawniczej, 2011
Członkostwo w organizacjach:
2006
, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Polsko Niemieckie - Centrum Prawa Bankowego, Uniwersytet Jagielloński
Rzecznik Praw Obywatelskich