Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
ZOFIA SNAŻYK

Katedra Prawa Administr. i Publicznego Gospodarczego

dr ZOFIA SNAŻYK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo administracyjne
 • prawo europejskie
 • prawo konkurencji
 • prawo UE
 • publiczne prawo gospodarcze
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SNAŻYK Z. (2015), Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 2(46), s.180-190
 • SNAŻYK Z. (2015), Milcząca zgoda administracji – wnioski de lege ferenda, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 1(45), s.9-37
 • SNAŻYK Z. (2015), Opinia prawna na temat wątpliwości związanych ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 28 listopada 2014 r., ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 1(45), s.213-218
 • SNAŻYK Z. (2015), Opinia prawna uzupełniająca w sprawie dopuszczalności powierzania przez wojewodów wojewódzkim inspektorom sanitarnym prowadzenia w ich imieniu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, dotyczących szczepień ochronnych, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 4(48), s.244-249
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SNAŻYK Z. (2009), Zakres wykonywania funkcji p.o. dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez osobę niebędącą w państwowym zasobie kadrowym, ZESZYTY PRAWNICZE, 1(21), s.203-212
 • SNAŻYK Z. (2007), Informacja dotycząca świadczeń parlamentarnych we Francji, STUDIA BAS - ŚWIADCZENIA POSELSKIE W RÓŻNYCH KRAJACH, X, s.X
 • SNAŻYK Z. (2007), Bank komercyjny, a obrót nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Zagadnienia prawne, FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI, 3/2007, s.---
 • SNAŻYK Z. (2007), Granice pomiędzy sprzecznością z prawem a nieistotnym naruszeniem prawa w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody wobec uchwał organów samorządu terytorialnego, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3(15)/2007, s.---
 • SNAŻYK Z. (2007), Opinia prawna na temat oceny i porównywania dwóch projektów ustaw o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - w zakresie dotyczącym obowiązków informacyjnych samorządowych funkcjonariuszy publicznych, PRZED PIERWSZYM CZYTANIEM, 4/2007, s.---
 • SNAŻYK Z. (2004), Normy postępowania, PREZENTACJE, 1(5)/2004, s.---
Monografie:
 • SNAŻYK Z., Szafrański A. (2011), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa, C. H. Beck
 • SNAŻYK Z., Szafrański A. (2010), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa, C. H. Beck
 • SNAŻYK Z., Szafrański A. (2009), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa, C. H. Beck
 • SNAŻYK Z. (2006), Środowisko audytu sektora publicznego, Warszawa, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, 2015
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej