Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
PAWEŁ DĄBROWSKI

Katedra Admin. i Prawa Administracyjnego

dr PAWEŁ DĄBROWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • administracja w UE
 • europejska kultura prawna
 • legislacja
 • postępowanie administracyjne
 • prawa człowieka
 • prawo
 • prawo administracyjne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo migracyjne i azylowe
 • prawo UE
 • teoria wykładni
Staże:
2007
-, ---
2007
-, ---
2007
-, ---
Stypendia/ Nagrody:
2016
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DĄBROWSKI P. (2019), Niedopuszczalność odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium RP bez wyjaśnienia, czy cudzoziemiec deklaruje wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. Glosa do wyroku NSA z 20 września 2018 r., II OSK 1025/18, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s.125-153
 • DĄBROWSKI P. (2016), Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2015 r. , VIII SA/Wa 155/15, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s.1149-1158
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DĄBROWSKI P. (2012), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.04.2011r. II OSK 936/10, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6/2012, s.377-382
 • DĄBROWSKI P., BURZYŃSKA M. (2012), Przeszkody administracyjne egzekucji z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11(773), s.21-30
 • DĄBROWSKI P. (2011), Charakter prawny rozstrzygniecia sprawy wizowej w swietle Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego, 1 (27), s.23-48
 • DĄBROWSKI P. (2010), Zagadnienie prawa do odwołania administracyjnego - źródło, istota i granice, CASUS, 57, s.29-34
 • DĄBROWSKI P. (2007), Cudzoziemiec niepożądany jako kategoria prawna, BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 4, s.131-141
Monografie:
 • Dańczak P., Chrościelewski W., Chlebny J., DĄBROWSKI P., Rogala R. (2015), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa, C.H. BECK
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DĄBROWSKI P. (2014), Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce - analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • DĄBROWSKI P. (2011), Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach, Warszawa, Uniwersytet Warszawski
 • DĄBROWSKI P. (2008), Komentarz do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • DĄBROWSKI P., Niedziałkowski K. (2007), Analiza porównawcza modeli polityki migracyjnej na przykładzie wybranych państw, Warszawa, OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI UW
Rozdziały w monografiach:
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Art.127-139. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.408-418
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany. Art.348-359. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.777-808
 • DĄBROWSKI P. (2015), Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi. Art.170-180. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.494-500
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art.140-141. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.419-422
 • DĄBROWSKI P. (2015), Postępowanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców. Art.394-409. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.839-866
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zmiany w przepisach obowiązujących. Art.466-506. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.953-953
 • DĄBROWSKI P. (2015), Rozpatrzenie środka zaskarżenia w postępowaniach wizowych w: Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Wojciech Burek, Paweł Czubik, Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, s.88-100
 • DĄBROWSKI P. (2015), Cofanie i unieważnienie wiz. Art. 90-97. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.335-346
 • DĄBROWSKI P. (2015), Przedłużanie wiz. Art.82-89. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.323-334
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Art.114-126. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.387-407
 • DĄBROWSKI P. (2015), Pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców. Art.410-427. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.867-885
 • DĄBROWSKI P. (2015), Przepisy karne. Art.464-465. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.949-952
 • DĄBROWSKI P. (2015), Przepisy przejściowe i końcowe. Art.507-522. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.953-970
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu. Art.299-347. Komentarz w: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.668-776
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DĄBROWSKI P. (2013), Przeobrażenia celów prawa o cudzoziemcach i następstwa legislacyjne tych procesów w: Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, P. J.Suwaj, KJ. Zimmermann, Warszawa, LEX, s.800-813
 • DĄBROWSKI P. (2013), Wydalenie readmisyjne– kontrowersje wokół nowej instytucji prawa o cudzoziemcach w: Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, O. Łachacz, J. Galster, Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.266-282
 • DĄBROWSKI P. (2012), Niedewolutywność środka zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym a motywy aktualnego ustawodawcy w: Jakość prawa administracyjnego, prof D.R. Kijowski, dr A. Miruć, dr A. Suławko-Karetko, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.611-631
 • Jagielski J., DĄBROWSKI P. (2012), Specjalny status prawny w: Prawo administracyjne materialne, Redakcja Merytoryczna Serii: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Warszawa, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.479-502
 • DĄBROWSKI P. (2011), Granice prawa do odwołania administracyjnego w świetle Konstytucji RP w: Samorządowe Kolegia Odwoławcze - przeszłość i przyszłość, Sieniawska K., Kraków, WYDAWNICTWO PROMO, s.151-166
 • DĄBROWSKI P. (2009), Pojęcie trybunału w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości a status Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w: Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Sieniawska K., Kraków, MUNICIPIUM, s.368-375
 • DĄBROWSKI P. (2009), Niezależność organu odwoławczego w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy- przegląd koncepcji w perspektywie polskiej i europejskiej w: 10 lat Rady do Spraw Uchodźców, Rzeplińsk I., Warszawa, KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW, s.45-56
 • DĄBROWSKI P. (2008), Samozatrudnienie cudzoziemców w Polsce w: Czy Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, Grabowska - Lusińska I., Żylicz A., Warszawa, Ośrodek Badań nad Migracjami, s.70 - 77
 • DĄBROWSKI P. (2004), Special Challenges of Asylum-seekers In the Context of EU-Enlargement” w: Building Regional Partnerships to Fight Trafficking in Persons in the Context of EU Enlargement, ---, Warszawa, International Organization for Migration, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2011–2011 Niezależność organu w ustrojowym prawie administracyjnym
Udział w konferencjach:
 • Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Aksjologia prawa administracyjnego, 2016
 • Prawa migrantów w praktyce, 2012
 • Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych, 2011
 • Badania migracji w Polsce: stan wiedzy, kierunki, metody, 2011
 • Samorządowe Kolegia odwoławcze: przeszłość i przyszłość, 2010
 • Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, 2009
 • 10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2005
, Rada ds. Uchodźców
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Kancelaria Prezydenta RP
Rzecznik Praw Obywatelskich