Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
JAN BARCZ

Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej

prof. JAN BARCZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • prawo UE
 • prawo międzynarodowe publiczne
Stypendia/ Nagrody:
2005
Medal Europejski (Business Centre Club).
2005
Tytuł "Europejczyka Roku 2005" w kategorii "uczony" (Fundacja Prawa Europejskiego).
2003
Nagroda za najlepszą książkę akademicką ATENA.
1978
Nagroda Uniersytetu Humbolda w kategorii najlepszych prac doktorskich (Uniwersytet Humbolda).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • BARCZ J. (2019), Unia Europejska wobec niepraworządnego państwa członkowskiego, PAŃSTWO I PRAWO, 1, s.3-23
 • BARCZ J. (2018), Zwrot w stosunkach polsko-niemieckich 1080-1991 a odszkodowania dla ofiar zbrodni nazistowskich zamieszkałych w Polsce (Porozumienie z 16 października 1991 r.), PRZEGLĄD ZACHODNI, 3, s.233-258
 • BARCZ J. (2018), Spójność Unii Europejskiej w dobie zmian, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s.21-39
 • BARCZ J. (2018), Regulacje krajowe dotyczące płacy minimalnej dla pracowników delegowanych. Interpretacja przepisów dyrektywy 96/71/WE w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6 (153), s.35-41
 • BARCZ J. (2018), Sprawa odszkodowań wojennych od Niemiec a Traktat "2+4", PAŃSTWO I PRAWO, 4, s.3-28
 • BARCZ J. (2017), Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski po upływie 70 lat od zakończenia II wojny światowej w świetle prawa międzynarodowego, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.18-32
 • BARCZ J. (2017), Some Reflections on the 25th Anniversary of the Polish-German Treaty, PRZEGLĄD ZACHODNI, II, s.145-155
 • BARCZ J. (2017), Nowy Traktat dla Unii Europejskiej?, PAŃSTWO I PRAWO, 1, s.3-18
 • BARCZ J. (2016), Brexit: w sprawie interpretacji postanowień art. 50 TUE, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s.4 - 14
 • BARCZ J. (2016), Unia Europejska a Wielka Brytania - prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.4-13
 • BARCZ J. (2016), W XXV-lecie Traktatu polsko-niemieckiego. Kilka Refleksji, PRZEGLĄD ZACHODNI, 3, s.7-18
 • BARCZ J. (2015), Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) w świetle prawa Unii Europejskiej, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11, s.4-13
 • BARCZ J. (2015), Główne kierunki reformy ustrojowej UE(aspekty instytucjonalno - prawne), PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.23-55
 • BARCZ J. (2015), Flexible Integration as a Target System of Governance for the European Union, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 18, s.59-80
 • BARCZ J. (2015), W sprawie modelu przyszłej UE: integracja zróżnicowana czy integracja elastyczna?, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.19-35
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BARCZ J. (2014), Szczyt państw strefy euro (Euro Summit) – ocena z ustrojowego i prawnego punktu widzenia, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s.4-11
 • BARCZ J. (2014), Wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2014 r. Koniec sporu o konstytucyjność reformy strefy euro?, PRZEGLĄD SEJMOWY, 5 (124), s.91-108
 • BARCZ J. (2014), Skład Parlamentu Europejskiego w okresie kadencji 2014-2019 w świetle ewolucji alokacji miejsc między państwa członkowskie, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.4-14
 • BARCZ J., KOLISNYK I. (2014), Podpisanie i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu z Ukrainą – aspekty prawnie, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.4-14
 • BARCZ J. (2013), Obowiązek notyfikacji środków krajowych na podstawie dyrektywy 98/34/WE w świetle problemów interpretacyjnych polskiej ustawy o grach hazardowych, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.13-34
 • KRANZ J., BARCZ J. (2013), Powierzenie kompetencji na rzecz Unii Europejskiej a Traktat o Europejskim Mechanizmie Stabilności i Traktat o unii fiskalnej. Uwagi w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-370/12, PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.23-47
 • BARCZ J. (2013), Polish Policy in the Context of the Euro Area Reform, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 16, s.69 - 84
 • BARCZ J. (2013), Uwagi o stanie nauki w Polsce w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.3 - 14
 • BARCZ J. (2013), Środki międzyrządowe konsolidujące strefę euro (w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UW w sprawie Pringle), PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.3-19
 • BARCZ J. (2012), Akty delegowane i akty wykonawcze - pojęcie i kryteria rozróżnienia, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.6-16
 • BARCZ J. (2012), Stabilizacja sytuacji finansowej w strefie euro a uprawnienia parlamentów narodowych - wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 12.09.2012 r., EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11, s.4-11
 • BARCZ J. (2012), Europa a la carte: konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej?, KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE, 3, s.17-28
 • BARCZ J. (2012), Wiarygodnie i aktywnie w Unii Europejskiej. Komentarz do berlińskiego przemówienia ministra Sikorskiego, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.109-115
 • BARCZ J. (2011), W sprawie formuły prawnej wprowadzenia do prawa UE Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s.4-13
 • BARCZ J. (2011), Konsolidacja Eurogrupy: umocnienie efektywności Unii czy groźba jej fragmentacji?, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 2, s.19-42
 • BARCZ J. (2011), Inicjatywa obywatelska - aspekty prawne i instytucjonalne, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.16-25
 • BARCZ J. (2010), Prezydencja w Radzie UE- aspekty prawne i instytucjonalne, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 7, s.4-17
 • BARCZ J. (2010), Poland in the Institutional System of the New European Union:Attempt at Identifying Problems., THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 2, s.37-55
 • BARCZ J. (2010), Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie UE w świetle wyroku TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.41-60
 • BARCZ J. (2009), Długi cień historii. W sprawie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 października 2008r., SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.45 - 62
 • BARCZ J. (2009), EU Reform and the Financial Crisis, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 12/2009, s.13-25
 • BARCZ J. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania strategii rozszerzenia Unii Europejskiej, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 2, s.87 - 110
 • BARCZ J. (2009), Selected Aspects of Ratification of the Lison Treaty In Poland Kozminski, KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, 5: THE SYSTEMIC REFORM OF THE ACADEMY LAW SCHOOL P, s.23-34
 • BARCZ J. (2009), Long Shadow of History: On the Decision of the European Court ob Human Rights ob 7 October 2008, THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1, s.43 - 60
 • BARCZ J. (2009), Wybrane problemy związane z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasadniczą RFN, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.13-25
 • BARCZ J. (2009), Glosa do wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r., PRZEGLĄD SEJMOWY, 6, s.255- 266
 • BARCZ J. (2009), Legitymacja demokratyczna zmiany postanowień Traktatów stanowiących UE na podstawie tzw. procedur kładki (wprowadzonych przez Traktat z Lizbony) w świetle rozwiązań niemieckich, ZESZYTY PRAWNICZE, 3-4 (23-24), s.26-46
 • BARCZ J., SWIEBODA P. (2008), Co dalej z Traktatem z Lizbony, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s.22-30
 • BARCZ J. (2008), Co dalej z Traktatem z Lizbony, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.4-15
 • BARCZ J. (2007), Konwencja z Prum a Unia Europejska - problem metody i relacji, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 2, s.15-28
 • BARCZ J. (2007), Formuła z Joaniny, MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ, 7/8, s.56-60
 • BARCZ J. (2007), Jurysdykcja ETS do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Wnioski - rekomendacje, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, -, s.36-38
 • BARCZ J. (2007), Czy warto umierać za pierwiastek?, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 6, s.55-57
 • BARCZ J. (2007), Możliwość reformy ustrojowej UE w warunkach odrzucenia Traktatu konstytucyjnego, MONITOR EUROPEJSKI, 1, s.88-89
 • BARCZ J. (2007), Polskie postulaty. Aspekty prawne (podczas Konferencji Międzynarodowej), PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 10, s.3-5
 • BARCZ J. (2007), Wnioski – rekomendacje, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 2, s.36-38
 • BARCZ J. (2007), Na drodze do Traktatu reformującego UE - główne problemy proceduralne i instytucjonalne, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.4-17
 • BARCZ J. (2007), Traktat z Lizbony. Zasadnicze zmiany instytucjonalne, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.7-44
 • BARCZ J. (2007), Główne kierunki reformy ustrojowej UE, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.4-11
 • BARCZ J. (2007), Włączenie postanowień Konwencji z Pruem do prawa UE, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.-
 • BARCZ J. (2007), Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej - analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 5, s.8-34
 • BARCZ J. (2007), Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w dziedzinie wiz, azylu, imigracji i innych polityk związanych ze swobodnym przepływem osób (Tytuł IV TWE), KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 4, s.35
 • BARCZ J. (2007), Prezydencja niemiecka a nowy Traktat reformujący UE, ZESZYTY NIEMIECKOZNAWCZE, 1, s.5-29
 • BARCZ J. (2007), Pierwiastki wzmocniły pozycję Polski tylko marginalnie, MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ, 6, s.14-16
 • BARCZ J. (2007), Obecny reżim prawny w Tytule IV TWE. Zaznaczenie klauzuli kładki zawartej w art. 67 ust. 2 TWE, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 4, s.4-15
Redakcja Monografi:
 • BARCZ J., Saganek P., (red.), (2016), Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J., Bokszczanin J., (red.), (2013), Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje – nowe wyzwania, Chabówka, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J., (2012), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J., Wilkin J., (red.), (2011), Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni, -, ---
 • BARCZ J., (2011), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
Monografie:
 • BARCZ J., KRANZ J. (2019), Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J., Domaradzki S., Kuligowski R., Szewczyk M., Szklarczyk-Amati E. (2018), Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, Luksemburg, Komisja Europejska
 • BARCZ J., Zawidzka - Łojek A. (2018), Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J., Zawidzka - Łojek A. (2018), Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa, DOM WYDAWNICZY ELIPSA
 • BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2017), Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • BARCZ J. (2017), Główne kierunki reformy ustrojowej post-lizbońskiej Unii Europejskiej (2010-2017). Sanacja i konsolidacja strefy euro, Piaseczno, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J. (2017), Ustrój lizbońskiej Unii Europejskiej. Podstawy traktatowe, struktura, instytucje i prawo, Piaseczno, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J. (2016), Ustrój lizbońskiej Unii Europejskiej. Podstawy traktatowe, struktura, instytucje, Piaseczno, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J. (2016), Główne kierunki reformy ustrojowej post-lizbońskiej UE (2010-2015). Sanacja i konsolidacja strefy euro, Piaseczno, WSZECHNICA IJM
 • BARCZ J., Saganek P. (2016), Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2016), Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2015), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BARCZ J. (2014), Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wobec reformy strefy euro. Studium prawno-porównawcze, Chabówka, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J., Bokszczanin J. (2013), Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje – nowe wyzwania, Chabówka, Dom Wydawniczy Elipsa
 • BARCZ J. (2013), Reforma strefy euro Unii Europejskiej. Na drodze do sanacji i konsolidacji. Wybór dokumentów, Warszawa, ELIPSA
 • BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2012), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J. (2012), Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J. (2012), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J., Michałowska-Gorywoda K., Kawecka - Wyżykowska E. (2012), Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • BARCZ J. (2011), System prawa Unii Europejskiej, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2011), Prawne aspekty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J., Wilkin J. (2011), Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym. Wybrane zagadanienia dotyczące finansowania uczelni, Warszawa, FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH
 • BARCZ J. (2011), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J., Wilkin J. (2011), Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni, ---
 • BARCZ J. (2011), Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami. Budowanie podstaw prawnych., Warszawa, ELIPSA
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2010), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Część II, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji, Warszawa, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2010), Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć I, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji, Warszawa, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2010), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J. (2010), Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2010), Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2010), Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2009), Fundamental Rights Protection in the European Union, Warszawa, CH BECK
 • BARCZ J. (2009), Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2009), Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2009), Poznaj Traktat z Lizbony, Warszawa, UKIE
 • BARCZ J. (2009), Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa, IWEP
 • BARCZ J. (2009), Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa, IWEP
 • BARCZ J. (2009), Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, IWEP
 • BARCZ J. (2009), Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa, IWEP
 • BARCZ J. (2009), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa, IWEP
 • BARCZ J., Górka M. (2009), System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa, IWEP
 • BARCZ J., GRZELAK A., Mapkto M., Siwek A. (2009), Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, Warszawa, UKIE
 • BARCZ J. (2009), Unia Europejska. System prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2009), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • BARCZ J., PUDŁO-JAREMEK A. (2009), Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć II, Warszawa, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • BARCZ J. (2008), Poznaj Traktat z Lizbony, Warszawa, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • BARCZ J. (2008), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • BARCZ J. (2008), Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny i teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J., Wyrozumska A., Górka M. (2008), Instytucje i prawo UE. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J. (2008), Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki rozwoju reformy instytucjonalnej, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • BARCZ J. (2008), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej. Zarys prawa, Warszawa, C.H. BECK
 • BARCZ J. (2007), Konwencja z Prüm. Eksperyment prawotwórczy w UE, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • BARCZ J., LIBERA B. (2007), Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym/Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • BARCZ J. (2007), Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty prawno-polityczne, Warszawa, WSPIZ I NIPMiE
 • BARCZ J. (2007), Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE, Warszawa, LEXIS-NEXIS
 • BARCZ J., Kawecka - Wyżykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2007), Integracja europejska, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • KRANZ J., BARCZ J. (2006), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), Deutsch in der Europaischen Union. Grundsatze, Institutionen und Mechanismen der Entscheidnung, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), Prawo Unii Europejskiej: casebook: wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 2, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J., Kolowca I. (2006), Prawo Unii Europejskiej: wybór dokumentów i aktów prawnych. Vol. 1, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), Prawo Unii Europejskiej: zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), Traktat akcesyjny: traktaty stanowiące podstawę Unii, prawo polskie – dokumenty, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J., Kolowca I. (2006), Prawo Unii Europejskiej: wybór dokumentów i aktów prawnych. Vol. 2, Swoboda przepływu osób, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2006), Prawo Unii Europejskiej: casebook: wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 1, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J., Gęsior I. (2005), Prawo Unii Europejskiej. Materiały do nauki prawa Unii Europejskiej. Prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Umocnienie aksjologii UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Poznaj Traktat Konstytucyjny, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Demokratyzacja i wzmocnienie legitymacji Unii Europejskiej, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne., Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Przewodnik po Traktacie Konstytucyjnym, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce. Wybrane problemy, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Prawo wspólnotowe. Wybrane problemy, Warszawa, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • BARCZ J. (2005), Parlament Europejski oraz Parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH
 • BARCZ J. (2005), Przyszłośc Unii Europejskiej - aspekty polityczne. Jak najlepiej zrozumieć, o co chodzi w debacie nad przyszłością, Warszawa, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • KRANZ J., BARCZ J., Jałowiecki B. (2004), Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową, Warszawa, PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
Rozdziały w monografiach:
 • BARCZ J. (2018), Różnicujący się proces integracji europejskiej a Polska w: Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, Jan Barcz, Spazimir Domaradzki, Rafał Kuligowski, Marcin Szewczyk, Eliza Szklarczyk-Amati, Luksemburg, Komisja Europejska, s.29-36
 • BARCZ J. (2018), Zróżnicowana Unia Europejska. Wyzwania instytucjonalne związane z ustanawianiem „rzeczywistej” Unii Gospodarczej i Walutowej w: Aspekty polityczno-społeczne, ekonomiczne i prawne przyszłości Unii Europejskiej, I. Kraś, R. Kubicki, T. Wallas, Oficyna Wydawnicza ASRA-JK, s.191-210
 • BARCZ J. (2017), Znaczenie pojęcia potencjalnych przepisów technicznych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Fortuna w: Człowiek - Państwo - Prawo, Jeżewski J., Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, s.93-108
 • BARCZ J. (2016), Podstawy wiedzy o prawie Unii Europejskiej w: Zarys prawa, Jerzy Kuciński, Wabienice, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.428 - 534
 • BARCZ J. (2016), ”Die sowjetische Hypothek”. Die Gestaltung der Sicherheitspolitik Österreichs Anfang der 1990er Jahre im Lichte der politischen Wende im Mittel- und Osteuropa w: Österreich im polnischen öffentlichen Diskurs nach 1945 (hrsg. von A. Kisztelińska-Węgrzyńska), Universitas, Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Kraków, Universitas Kraków, s.67 - 103
 • BARCZ J. (2016), Ocena klauzuli integracyjnej w Konstytucji RP w świetle badań porównawczych w: Prawo obce w doktrynie prawa polskiego: polska komparatystyka prawa, Arkadiusz Wudarski, Warszawa, STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, s.533-548
 • BARCZ J. (2016), Ocenaklauzuli integracyjnej w Konstytucji RP w świetle badań porównawczych w: Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa obcego, Arkadiusz Wudarski, Warszawa Miedzeszyn, Stowarzyszenie Notariuszy RP, s.533-548
 • BARCZ J. (2016), Doktryna Skubiszewskiego w: Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, P. Skubiszewski, J. Stańczyk, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.31 - 46
 • BARCZ J. (2016), Ustrojowa reforma Unii Europejskiej a miejsce Polski w Europie. Polska w modelu integracji elastycznej w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, Warszawa, WoltersKluwer, s.45-68
 • BARCZ J. (2016), Niemiecka płaca minimalna a swobody unijnego rynku wewnętrznego w: Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa UE, Jan Barcz Przemysła Saganek, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, s.111-132
 • BARCZ J. (2016), Przepisy ustawy o grach hazardowych jako przepisy techniczne - czyli co powiedział i co mógł powiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie Fortuna oraz w wyroku w sprawie Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł.? w: Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości, Taborowski M., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.23-50
 • BARCZ J. (2016), Logika argumentów prawnych na rzecz uznania granicy polsko-niemieckiej po II wojnie światowej w myśli Józefa Kokota w: W służbie Śląska - Polski - Europy. Studia i szkice poświęcone Profersorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin, D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus, Opole, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO, s.103-114
 • BARCZ J. (2016), Spójność UE w warunkach jej zróżnicowania wewnętrznego: scenariusze dla Polski w: Unia Europejska w systemie geopolitycznym a kierunki ewolucji jej systemu politycznego, Józef Niżnik, DOM WYDAWNICZY ELIPSA, s.262-280
 • BARCZ J. (2016), Reforma Unii Europejskiej a status Polski w procesie integracji europejskiej w: Państwo, Prawo, Gospodarka. 15-lecie Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, A. Goryńska, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.531-552
 • BARCZ J. (2016), „Radziecka hipoteka”. Kształtowanie się polityki bezpieczeństwa Austrii na początku lat 90. w świetle zmian politycznych w Europie środkowej i Wschodniej w: Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, Jan Krzan, C.H. Beck Wydawnictwo Polska, s.25-42
 • BARCZ J. (2015), Institutional and Legal Consequeces of the Euro Area Crisis: The EU on the Way to a Political Union? w: European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?, Bogdan J. Góralczyk, Warszawa, WYDAWNICTWO ASPRA, s.109-132
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2015), The Polish Parliament and EU Affairs w: The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, Claudia Hefftler, Christine Neuhold, Olivier Rozenberg, Julie Smith, Wolfang Wessels, Kolonia, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.594-612
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BARCZ J. (2014), Polska wobec wyzwań instytucjonalnych UE w 10 lat po uzyskaniu członkostwa w: Pro Scientia Iuridica, M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczak, P. Sendecki, Lublin, LIBROPOLIS, s.21-32
 • BARCZ J. (2014), Austria w drugiej połowie lat 90. wobec „Rozszerzenia na Wschód” (Osterweiterung) Unii Europejskiej w: Austria i relacje polsko-austriackie w XX/XXI wieku. Polityka - kultura-gospodarka, A. Kisztelińska-Węgrzyńska, K.A. Kuczyński, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.127-142
 • BARCZ J. (2013), Wspólne stanowisko 2008/944/WPZiB określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego. Analiza prawna w: Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje - nowe wyzwania, Jan Barcz, Jan Bokszczanin, Warszawa, ELIPSA, s.43-74
 • BARCZ J. (2013), Układy indemnizacyjne zawarte po II wojnie światowej przez Polskę z dwunastoma państwami zachodnimi. Podstawowe zagadnienia interpretacyjne w: Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego, E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.23-39
 • BARCZ J. (2012), Polska w Uni Europejskiej po reformach wpowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony w: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Witold Morawski, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.241-259
 • BARCZ J. (2012), Po szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2011 r.: Unia na drodze do konsolidacji czy fragmentacji? w: Polska Prezydencja w Unii Europejskiej w roku 2011, J.P. Gieorgica, R. Smoleń, Szczecin, INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO, s.----
 • BARCZ J. (2012), W sprawie formuły prawnej przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w: Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka., J. Jaskiernia, Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.935 - 956
 • BARCZ J. (2012), Problemy instytucjonalne i prawne związane z akcesem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w: Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi, F. Langchamps de Berier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, s.271 - 294
 • BARCZ J. (2012), Główne problemy prawne polskiej Prezydencji w: Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń, J. Czaputowicz, Z. Czachór, Warszawa, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, s.97-101
 • BARCZ J. (2012), Zawieranie umów międzynarodowych przez Unię Europejską. Niektóre problemy intertemporalne związane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony w: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski, K. Wiśniowska, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.463 - 476
 • BARCZ J. (2012), Legitymacja wewnątrzkrajowa tak zwanych procedur kładek wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony. Postanowienia ustawy kooperacyjnej w świetle rozwiązań niemieckich w: Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.38-59
 • BARCZ J. (2012), W sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2010 r. na temat Traktatu z Lizbony w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, Jaskiernia J., Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.576-588
 • BARCZ J. (2012), Polsko-niemieckie traktaty 1990-1992 - trwały drogowskaz dobrego sąsiedztwa w: Colloquium Opole 2011. Od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa, ..., Opole, WYDAWNICTWO INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU, s.17 - 36
 • BARCZ J. (2012), Instrumenty międzyrządowe dotyczące kryzysu w strefie euro a spójność Unii: możliwość przystąpienia państw członkowskich UE spoza strefy euro w: Traktat z Lizbony - wybrane zagadnienia, M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak, Warszawa, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.105-116
 • BARCZ J. (2012), Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w: Źródła prawa Unii Europejskiej, J. Barcz, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.96-113
 • BARCZ J. (2011), Die Bestätigung der deutsch-polnischen Grenze durch die Bundesrepublik Deutschland als Grundvoraussetzung für die Neuordnung der Beziehungen zwischen Polen und dem wiedervereinigten Deutschland w: Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten, W. Góralski, Warszawa, ELIPSA, s.149-188
 • BARCZ J. (2011), Potwierdzenie przez RFN granicy polsko-niemieckiej jako zasadnicza przesłanka nowego ułożenia relacji między Polską a zjednoczonymi Niemcami w: Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, W. Góralski, Warszawa, ELIPSA, s.157-195
 • BARCZ J. (2011), Rola standardów KBWE w ustalaniu treści klauzul dotyczących ochrony mniejszości narodowych w traktatach bilateralnych Polski z pierwszej polowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku w: Prawa mniejszości narodowych, Gardocka T., Sobczak J., Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.11-38
 • BARCZ J. (2011), Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej w: Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.209-240
 • BARCZ J. (2011), Wyzwania przed polską Prezydencją w Radzie UE: działania w nowych ramach instytucjonalnych w: Uwarunkowania i wyzwania polskiej Prezydencji, A. Stępniak, M. Krzemiński, J. Stefeniak-Kopoboru, A. Zabłocka-Abi, Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.41-52
 • BARCZ J. (2011), The Federal Republic of Germany's Confirmation of the Polish-German Boundary as the Basis for New relations between Poland and United Germany w: Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations, W. Góralski, Warszawa, ELIPSA, s.133-168
 • BARCZ J. (2011), Polonia i mniejszość niemiecka: w sprawie dysparytetu pojęciowego w Traktacie RPRFN z 17 czerwca 1991 r. Uwarunkowania negocjacyjne i konsekwencje prawne w: Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, W. Góralski, Warszawa, ELIPSA, s.603-628
 • BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), Der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit: Konzeption, grundsätzliche Regelungen und begleitende Vereinbaungen w: Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten, W. Góralski, Warszawa, ELIPSA, s.269-294
 • BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), The Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Cooperation: Copnception, Basic Regulations and Accompanying Agreements w: Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations, W. Góralski, Warszawa, ELIPSA, s.241-262
 • BARCZ J. (2011), Polska wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w: Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.73-109
 • BARCZ J. (2011), Traktat akcesyjny w: Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, J. Barcz, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.28-50
 • BARCZ J. (2011), Niektóre kryteria zakazanej pomocy państwa w stosunku do szkół wyższych w świetle orzecznictwa sądów unijnych i decyzji KE w: Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni, Barcz, Jan, Wilkin Jerzy, ---, s.91-107
 • BARCZ J. (2011), Niektóre kryteria zakazanej pomocy państwa w stosunku do szkół wyższych w świetle orzecznictwa sądów unijnych i decyzji Komisji Europejskiej w: Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym. Wybrane zagadanienia dotyczące finansowania uczelni, Barcz J., Wilkin J., Warszawa, FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH, s.91-107
 • BARCZ J. (2011), Polish Groups in Germany and the German Minority in Poland: the Disparity ob Notions in the Polish-German Treaty ob 17 June 1991 – Background to Negotiations and Legal Consequence w: Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations, W. Góralski, Warszawa, ELIPSA, s.535-558
 • BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Koncepcja, zasadnicze regulacje i porozumienia towarzyszące w: Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, W. Góralski, Warszawa, ELIPSA, s.269-294
 • BARCZ J. (2011), Die polnische Gruppe und die deutsche Minderheit: die Frage der Begriffsdisparität im Vertrag Polen – BRD vom 17. Juli 1991. Verhandlungsbedingungen und rechtliche Konsequenzen w: Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten, W. Góralski, Warszawa, ELIPSA, s.603-628
 • BARCZ J. (2011), Łączenie realizmu z wizją przyszłości. Rola Krzysztofa Skubiszewskiego w ustanowieniu podstaw prawnych stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami w: Krzysztof Skubiszewski-dyplomata i mąż stanu, Roman Kuźniar, Warszawa, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.33-50
 • BARCZ J. (2010), Rola standardów KBWE w ustalaniu treści klauzul dotyczących ochrony mniejszości narodowych w traktatach bilateralnych z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku w: Prawa mniejszości narodowych, Gardocka Teresa, Sobczak Jacek, Warszawa, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.11-38
 • BARCZ J. (2010), Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej w: Ustrój Unii Europejskiej, J. Barcz, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.73-108
 • BARCZ J. (2010), Polska wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w: Ustrój Unii Europejskiej, J. Barcz, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.207-237
 • BARCZ J. (2010), Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w: Źródła prawa Unii Europejskiej, J. Barcz, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.93-109
 • BARCZ J. (2010), Traktat akcesyjny w: Ustrój Unii Europejskiej, J. Barcz, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.28-50
 • BARCZ J. (2010), Das Pariser Protokoll vom 17. Juni 1990 und die Grenze zwischen Polen ind dem vereinten Deutschland w: Politik ist die Praxis der Wissenschaft vom Notwendigen, Ch. Koch, Munchen, Meidenbauer, Martin Vlg., s.336-371
 • BARCZ J. (2010), Kilka refleksji po wejściu w zycie Traktatu z Lizbony w: Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, K. Budzowski, Kraków, Akademia Frycza Modrzewskiego, s.15-24
 • BARCZ J. (2010), Orzeczenie ETPCz z 7 października 2008 r. Ostatni etap zamknięcia skutków prawnych II wojny światowe w: Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy środkowej i Wschodniej w latach 1989 - 2009, J. Jaskiernia, Warszawa, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.230-249
 • BARCZ J. (2010), Parlament w traktacie z Lizbony w: Pytania o Europę. Opinie ekspertów, Irena Agata Szyszko, Warszawa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, s.76-82
 • BARCZ J. (2010), Polityki społeczne w systematyce Traktatów stanowiących Unię Europejską w: Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne, J. Barcz, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.1-17
 • BARCZ J. (2009), Reforma ustrojowa Unii Europejskiej a kryzys finansowy w: Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, J. Osiński, Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.13-30
 • BARCZ J. (2009), Charakter prawny Unii Europejskiej w: Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz, Warszawa, IWEP, s.19-38
 • BARCZ J. (2009), Traktat akcesyjny w: Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.27-48
 • BARCZ J. (2009), Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej w: Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.70-103
 • BARCZ J. (2009), Pozycja Parlamentu Europejskiego w toku reformy ustrojowej UE w: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, J. Wawrzyniak, M. Lewandowska, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.344-354
 • BARCZ J. (2009), W sprawie składu kolegium Komisji Europejskiej w: Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, A. Janika, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.197-210
 • BARCZ J. (2009), Struktura Unii Europejskiej w: Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz, Warszawa, IWEP, s.1-19
 • BARCZ J. (2009), Przyszłość Unii Europejskiej: kilka uwag o znaczeniu Traktatu z Lizbony, w: H. Groszyk, J. Kostrubiec w: Pro scientia et disciplina. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMSC, M. Grochowski, Lublin, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.11-20
 • BARCZ J. (2009), Polska wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w: Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Barcz J., Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.192-221
 • BARCZ J. (2009), Odniesienia do Karty Praw Podstawowych w toku procedury ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony w Polsce w: 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, H. Machińska, Warszawa, OFICYNA PRAWA POLSKIEGO, s.61-76
 • BARCZ J. (2009), Political and legal conditions w: Fundamental Rights Protection in the European Union, Barcz J., Warszawa, CH BECK, s.1-21
 • BARCZ J. (2009), W sprawie roszczeń majątkowych tzw. Niemców. O własności, cynizmie i polityce w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.307-324
 • BARCZ J. (2009), Charakter prawny i struktura Traktatu dotyczącego przystąpienia do Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w: Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.105-146
 • BARCZ J. (2009), Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi w: Źródła prawa Unii Europejskiej, J. Barcz, Warszawa, IWEP, s.99-113
 • BARCZ J. (2009), Parlament Europejski w świetle postanowień Traktatu z Lizbony w: Parlament Europejski po wyborach w 2009 roku. Nowe zadania w świetle Traktatu z Lizbony, J. Barcz, B. Janusz-Pawletta, Warszawa, IWEP, s.67-80
 • BARCZ J. (2008), Droga do Traktatu z Lizbony w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, s.11-21
 • BARCZ J. (2008), Zasadnicze reformy strukturalne ustroju Unii Europejskiej w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, s.53-97
 • BARCZ J. (2008), Prepering the European Union for the Future. National report - Poland w: Preparing the European Union for the Future. Necessary Revisions of Primary Law after the non-ratafication of the Treaty establishing a Constitution for Europe- FIDE XXII Congress Linz 2008 Vol. 1, -, Pittsburg, FIDE, s.-
 • BARCZ J. (2008), Unia Europejska: stare normy - nowe oczekiwania w: Dokąd zmierza świat, Rotfeld A.D., Warszawa, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.245-263
 • BARCZ J. (2008), Status prawa WTO w prawie wspólnotowym. W sprawie skutku bezpośredniego postanowień porozumienia TRIPS w: Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska, Nowak-Far A., Warszawa, CH BECK, s.12-41
 • BARCZ J. (2008), Zmiana roli Sejmu i Senatu po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego w: Co warto, co należy zmienić. Poprawa jakości demokracji w Polsce, Kolarska-Bobińska L., Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.33-44
 • BARCZ J. (2007), The Legal Bases of Poland''s Relations with United Germany w: Poland-Germany. From Confrontation to Cooperation and Partnership in Europe, Góralski W., Warszawa, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.115-161
 • BARCZ J. (2007), Unia Europejska: związek państw, państwo federalny czy organizacja międzynarodowa w: Integracja a granice suwerenności, Gołębiowski J., Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, s.28-42
 • BARCZ J. (2007), Możliwość reformy ustrojowej UE w warunkach odrzucenia Traktatu konstytucyjnego w: Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty prawno-polityczne, Barcz J., Warszawa, WSPIZ I NIPMiE, s.83-108
 • BARCZ J. (2007), Podstawy prawne stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami w: Polska–Niemcy 1945–2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie, Góralski W., Warszawa, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.113-158
 • BARCZ J. (2007), Protokół paryski z 17 lipca 1990 r. w granica Polski ze zjednoczonymi Niemcami w: Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, Menkes J., Warszawa, ELIPSA, s.44-62
 • BARCZ J. (2007), Obecny zakres jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w tytule IV TWE w: Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE, Barcz J., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.82-101
 • BARCZ J. (2007), Procedura kładki na podstawie art. 42 TUE - aspekty prawne w: Możliwość wykorzystania tzw. procedury kładki dla reformy ustrojowej Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, demosEuropa i Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, s.7-23
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2011–2012 Implementacja Traktatu z Lizbony. Aspekty prawne
 • 2008–2009 Rozszerzenie Unii Europejskiej o Bułgarię i Rumunię. Znaczenie dla Unii i dla Polski
 • 2009–2010 Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji unijnych
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w UE. Kategoria bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia ochrony prawnej Doktorant: Michał Kruk
 • 2011 Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w świetle regulacji unijnych Doktorant: Anna Pudło
 • 2009 Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej Doktorant: Marcin Nowacki
 • 2007 Stosowanie sankcji w ramach UE Doktorant: Joanna Zdeb
 • 2004 Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału regionów polskich w procesach integracyjnych Doktorant: Anastazja Gajda
Recenzje:
 • BARCZ J., (2018), Recenzja: F. Fabbrini, Economic Governance in Europe. Comparative Paradoxes and Constitutional Challenges, Oxford 2016, PAŃSTWO I PRAWO, strony: 111-114
 • BARCZ J., (2007), recenzja: Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka A. Wyrozumska, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE wydawca: POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, strony: 206-209
 • BARCZ J., (2007), recenzja: Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989-1991, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE wydawca: POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, strony: 127-131
Udział w konferencjach:
 • Traktat ustanawiający Europejski Mechanizm Stabilności - Traktat o unii fiskalnej. Powierzenie kompetencji na rzecz UE przez państwa członkowskie w świetle wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 12 września 2012 r., 2012
 • Polska polityka europejska w latach 2007-2012, 2012
 • Liberalizacja rynku wewnętrznego w dziedzinie obrotu specjalnego z zagranicą. Nowe regulacje Unii Europejskiej, 2012
 • Wielopoziomowe zarządzanie w UE - Rola samorządów, 2012
 • Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, 2012
 • Członkostwo w UE a administracja państw członkowskich, 2012
 • Ewolucja ustrojowa Unii Europejskiej. Idee i realia, 2012
 • Konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej: Polska wobec projektu umowy o pogłębionej unii gospodarcze, 2012
 • Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń, 2012
 • Implementacja Traktatu z Lizbony: akty delegowane versus akty wykonawcze, 2011
 • Colloquium Opole 2011. Od wojny o granicę do dobrego sąsiedztwa, 2011
 • Znaczenie Traktatu z Lizbony dla Polski, 2011
 • Prezydencja Polski w Radzie UE. Priorytety, cele, szanse i zagrożenia, 2011
 • European Common Foreign and Security Policy in the Lisbon Institutional Setting, 2010
 • Prezydencja w Radzie UE - prezentacja doświadczeń wybranych krajów UE, 2010
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie UE w świetle wyroku TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci, 2010
 • Przystąpienie UE do EKPCz. Problemy prawno-instytucjonalne oraz wymiar obywatelski, 2010
 • Prawa mniejszości narodowych, 2010
 • Upadek Powiernictwa Pruskiego? Odrzucenie skarg Powiernictwa przez ETPCz, 2008
 • Traktat z Lizbony. Spotkanie roboczne na zaproszenie Marszałka Senatu, 2008
 • Unia Europejska po referendum w Irlandii, 2008
 • Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, 2008
 • Główne regulacje Traktatu z Lizbony, 2008
 • Strategia dla prezydenta. Sniadanie europejskie - debata na temat Traktatu z Lizbony, 2008
 • The Treaty of Lisbon, 2008
 • Ciągłość i zmiana w polskiej transformacji, 2008
 • Unia Europejska po 2007 r. - nowa perspektywa, 2008
 • Ochrona danych osobowych w strefie Schengen, 2008
 • Prawo międzynarodowe w XXI wieku. Konferencja jubileuszowa Pani prof. Renaty Szafarz, 2007
 • Kongres Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, 2007
 • Stan prac nad Traktatem reformującym UE, 2007
 • Traktat reformujący UE. Mandat Konferencji Międzyrządowej - analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski, 2007
 • Jakiej konstytucji potrzebuje Europa. Aktualne spostrzeżenia Polski i Niemiec., 2007
 • Na drodze ku nowemu traktatowi dla UE. W przededniu posiedzenia Rady Europejskiej, 2007
 • Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekanaia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 67 ust. 2 TWE, 2007
 • Polska w UE - bilans i perspektywy, 2007
 • Integracja a granice suwerenności, 2007
 • Jurysdykcja ETS do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Znaczenie dla Polski, 2007
 • Unia Europejska w czasie Prezydencji Niemiec: nowe otwarcie, 2007
 • Konwencja z Prüm - eksperyment prawotwórczy UE, 2007
 • Traktaty Rzymskie - pół wieku integracji europejskiej, 2007
 • Das neue Polen (Ambasada RP w Wiedniu i Landtag Styrii), 2007
 • The reflection meeting on the future of the Constitutional Treaty, 2007
 • Eurpäischer Jugendaustausch in der deutsch-polnischen Verantwortung, 2007
Członkostwo w organizacjach:
2015
, Fundacja im. Roberta Schumana
2013
, OBWE
2011
, European Law Institute
2007–2012
, OBWE
2001
, International Law Association
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2013
Fundacja Helsińska,
2011–2012
Fundacja im. Prof. M. Lachsa,
2011–2012
Państwo i Prawo. Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN,
2010
Fundacja Państwo Obywatelskie,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Centralna Komisja ds. Tytułów Naukowych
Team Europe (Komisja Europejska)
Rada Programowa Programu Spraw Precedensowych Fundacji Helsińskiej
Top Europe
Biuro Analiz Sejmowych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Doradczy Komitet Prawny przy Ministrze Spraw Zagranicznych