Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
MAŁGORZATA RUNIEWICZ-WARDYN

Katedra Ekonomii

dr hab. MAŁGORZATA RUNIEWICZ-WARDYN

CV
Zainteresowania badawcze:
 • polityka gospodarcza
 • przedsiębiorczość międzynarodowa
 • rozwój lokalny
 • Unia Europejska
 • badania i rozwój
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • gospodarka
Staże:
2008
Berkeley University of California, USA
2008
Harvard University, USA
2000
Centrum Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych, Belgia
2009
Harvard University, USA
Stypendia/ Nagrody:
2000
I nagroda w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską tematycznie związaną z regionem Europy Środkowej i Wschodniej (Kolegium Gospodarki Światowej SGH i SWP-W).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • RUNIEWICZ-WARDYN M., Lopez-Rodrigues J. (2014), Changing Market Potentials, Regional Growth and Income Disparities in Poland, PRAGUE ECONOMIC PAPERS, Issue 1, s.63-83
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2012), Tworzenie i upowszechnianie wiedzy w branży biotechnologicznej na przykładzie regionów Flandrii i Walonii w Belgii, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 118, s.100-113
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2011), Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.47-68
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2009), Innovation Systems and Learning Processes in the EU and US Regions, Institute of Urban and Regional Development Working Paper Series, Wrzesien 2009, s.1-37
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2009), Ocena i analiza innowacyjnosci gospodarek USA i Unii Europejskiej, Center for European Studies Working Paper Series, 172 (2009), s.1-13
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2007), Patent europejski. Perspektywa polskich jednostek badawczo - rozwojowych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(86), s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), EU-CIS inter-regional trade and Investments dynamics. Barriers and perspectives for future developments (UE - WNP dynamika inter-regionalnych powiązań handlowo - inwestycyjnych. Perspektywy przyszłej współpracy), GLOBAL REGIONS, ---, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), Korzyści i wady patentu europejskiego dla przedsiębiorstw w Polsce, PRAWO PRZEDSIĘBIORCY, 12(688), s.32-37
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), The Impact of EU Enlargement on Cross-Border Developments and Competitive Capacity Building of North-West CIS Regions (Wpływ rozszerzenia UE na rozwój współpracy przygranicznej oraz budowanie zdolności konkurencyjnej północno-zachodnich regionów WNP), REGIONAL STUDIES, ---, s.52-52
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), The Role of Commonwealth of Independent States (CIS) in the Economic Integration and Political Stability of the Region, TIGER WORKING PAPER SERIES, 83, s.3-29
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), Russian direct investments in Poland. Case of Lukoil,, JOURNAL EAST-WEST BUSINESS, 3/4, s.85-95
 • RUNIEWICZ-WARDYN M., WARDYN Ł. (2005), The cross border cooperation between Germany and Poland – the example of Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg and Zachodniopomorskie regions, REGIONS MAGAZINE, ---, s.120-122
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako determinanty budowania przewag komparatywnych w eksporcie państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) na Jednolitym Rynku Europejskim, PRACE I MATERIAŁY IFGN, 259, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), Konkurencyjność przemysłowa państw nadbałtyckich: wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na specjalizację handlową na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej, DEVELOPMENT OF ECONOMY: THEORY AND PRACTICE, ---, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), The Baltic States in New Economy: FDI. Technology Flows and Innovativeness (Stan nowej gospodarki w państwach nadbałtyckich: BIZ, transfer technologii i innowacyjność), TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), Competitiveness of Baltic States Industries: Evidence from the Foreign Direct Investments Impact on the Trade Specialization in the EU Single Market, ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2(8), s.88-93
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2003), Rosyjskie inwestycje bezpośrednie w infrastrukturze komunikacyjnej państw nadbałtyckich oraz ich wpływ na konkurencyjność eksportu w UE, ZESZYTY NAUKOWE SGH, ---, s.---
Monografie:
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2008), Towards building an eLearning environment in Poland, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2008), Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2007), Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce - przypadek eAdministracji i eZdrowia, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), Konkurencyjność regionów. Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), The role of regional economic integration in cluster development and innovative capacity building, Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), Powiązania handlowo-inwestycyjne jako determinanty budowania przewagi państw nadbałtyckich na jednolitym rynku europejskim, Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), The Impact of Foreign Direct Investments on the Industrial Competitiveness of Companies and Sectors: case of Baltic States, Zagrzeb, Instytut Ekonomiczny w Zagrzebiu
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), The Impact of Foreign Direct Investments on the Export Competitiveness of the Baltic States in the European Single Market, Wilno, KRIVENTA PUBLISHING, INC, VILNIUS
Rozdziały w monografiach:
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2013), The Innovation Process of European Regions: from Absorption to Knowledge Creation Capacities of European Regions w: Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation, Olechnicka A. Capello R, Gorzelak G., London, ROUTLEDGE, s.43-64
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2010), Estońska droga ku gospodarce opartej na wiedzy w: Państwa Bałtyckie w zintegrowanej Europie, Gołębiowski J., Warszawa, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, s.152-170
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2008), Evolution of factors and measures of international competitiveness. The increasing role of knowledge w: Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth, Runiewicz-Wardyn M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.11-25
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2008), Stan i perspektywy gospodarki opartej na wiedzy w polskich regionach w: Problemy współpracy gospodarczej w regionie bałtyckim w kontekście integracji europejskiej, Igniasiak-Szulc A., Kosiedowski W., Toruń, TNOIK TORUŃ, s.253-262
 • RUNIEWICZ-WARDYN M., WARDYN Ł. (2007), The Impact of ICT on Competitiveness of Polish Regions w: Regions in Focus?, -, Lizbona, REGIONAL STUDIES ASSOCIATIONS, s.30
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), Znaczenie ICT w generowaniu zdolności konkurencyjnej regionu w: Czynniki międzynarodowej konkurencyjności regionów. Znaczenie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, ---, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), The role of regional economic integration in cluster development and innovative capacity building w: Technology Policies and Innovation. Value added partnering in a changing world, ---, Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), Powiązania handlowo-inwestycyjne jako determinanty budowania przewagi państw nadbałtyckich na jednolitym rynku europejskim w: Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi, Teichmann E., Waresa M.A., Warszawa, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.-
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Jacek Tomkiewicz, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.101-113
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), The impact of Foreign Direct Investments on the Export Competitiveness of Companies and Sectors w: 65th Anniversary Conference of the Institute of Economics, Zagreb Proceedings, -, Zagrzeb, THE INSTITUTE OF ECONOMICS, s.-
 • WARDYN Ł., RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), The cross border cooperation between Germany and Poland – the example of Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg and Zachodniopomorskie regions w: Sustainable regions: Making Regions Work, M. van den Brink, Goverde H., Seaford, REGIONAL STUDIES ASSOCIATIONS, s.120-122
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), Globalizacja jako wynik ewolucji międzynarodowego ładu ekonomicznego w: Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności, Jacek Sobczak, Roman Backer, Łódź, IBIDEM, s.--
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), Foreign trade in data processing machinery: implications for the development of eCommerce in Poland and Lithuania w: E-colloqium seminar proceedings, xxx, Birmingham, UNIVERSITY OF CENTRAL ENGLAND, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2003), Rola R&D oraz innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym państw nadbałtyckich w: Sharing Polish Experience in Building the Model of Social Market Economy, ---, Warszawa, MINISTERSTWO KULTURY I NAUKI, s.---
 • RUNIEWICZ-WARDYN M. (2003), Regionalizm wobec wyzwań globalizacji - przykład współpracy gospodarczej państw nadbałtyckich w: To the European Union for the Quality of Life, ---, Warszawa, MINISTERSTWO KULTURY I NAUKI, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Smart cities Conference 2016, 2016
 • Międzynarodowa oraz transgraniczna współpraca w kontekście integracji europejskiej, 2007
 • Transcending Europe's Border: The EU and its Neighbours, 2007
 • Regions in Focus?, 2007
 • Next Steps in Developing Information Society Services in New Member States, 2007
 • RSA Annual Conference: Global Regions?, 2006
 • Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures, 2006
 • W kierunku gospodarki opartej na wiedzy; innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, 2006
 • Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju, 2005
 • Sustainable Regions: Making Regions Work, 2005
 • 8th International Conference on Technology Policy and Innovation, 2005
 • 65th Anniversary Conference of The Institute of Economics in Zagreb, 2004
 • Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia współpracy, 2004
 • Rozwój gospodarczy: teoria i praktyka, 2004
Członkostwo w organizacjach:
2005–2009
, Regional Studies Association