Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MAGDALENA KOCZUBA-SOBIERAJ

Katedra Rachunkowości

dr MAGDALENA KOCZUBA-SOBIERAJ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • projektowanie systemów rachunkowości
 • rachunkowość
 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość zarządcza
 • sprawozdawczość finansowa
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MIELCARZ P., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2011), Model rachunku kosztów jednostek prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, (120), s.39-65
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2010), Kształtowanie kosztów pracy pracowników naukowo-dydaktycznych w oparciu o zmodyfikowany model pomiaru kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28, s.197-211
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 467, s.107-123
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Analiza porównawcza rachunkowości szkół wyższych w Polsce i w USA, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU, 1079, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Kształtowanie płac nauczycieli akademickich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.35-40
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2004), Addytywna funkcja produkcji w aspekcie rachunkowości zarządczej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s.33-37
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., NOWAK W. (2003), Cele sprawozdawczości finansowej organizacji nie dla zysku: perspektywa amerykańska, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 15(71), s.43-68
Rozdziały w monografiach:
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2014), Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dobija D.; Kucharczyk M., Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.111-191
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., MIELCARZ P. (2012), Adapting cost accounting to the specifics of university w: Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie-Marketing-public relations, M. Kaczmarczyk, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas, s.81-99
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2009), Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, D. Dobija, M. Kucharczyk, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.97-155
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3 w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2006), Sprawozdawczość z zakresu kapitału intelektualnego uniwersytetów i jednostek badawczych. Pierwsze próby wdrożenia w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Accounting for Universities in Poland and the USA w: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.233-239
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Analityczna funkcja produkcji jako narzędzie budżetowania wynagrodzeń premiowych w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.123-135
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Rachunkowośći sprawozdawczość firmy produkcyjnej w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.255-278
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Production Function. Accounting vs. Econometric Approach w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Mieczysław Dobija, Susan Martin, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.131-141
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Wycena aktywów i pasywów w: Rachunkowośc od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.137-186
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Zapisy dostosowawcze w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.107-135
 • CIEŚLAK I., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2003), Budżetowanie kosztów pracy w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Krawczyk W., Zakopane, ABC WARSZAWA, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Badanie udziału kosztu pracy w produkcie w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, ---, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości, s.255-261
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Koszty pracy jako krytyczna zmienna w zarządzaniu jednostką w: Rachunkowość a Controlling, ---, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2000), Zasada współmierności przychodów i kosztów w rachunkowości niepaństwowej szkoły wyższej w: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXi wieku, ---, Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, 2010
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki, 2006
 • Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005