Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. ALICJA POMORSKA

prof.
ALICJA POMORSKA

Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego

prof. ALICJA POMORSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2004
Profesor zwyczajny, Katedra Prawa Finansowego i Podatkowego, Akademia Leona Koźmińskiego
1994–1997
Profesor zwyczajny, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
1991
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1977–1991
Wykładowca, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1970–1977
Adiunkt, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1963–1970
Asystent, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Zainteresowania badawcze:
 • prawo podatkowe
 • finanse publiczne
Staże:
2011
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Holandia
1989
Lock Haven University, USA
1985
Uniwersytet w Modenie, Włochy
1984
Lock Haven University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • POMORSKA A. (2018), Kwota wolna od podatku jako instrument realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1/2018, s.168-192
 • POMORSKA A. (2015), Najnowsze zmiany w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 2, s.151-157
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2013), Wprowadzenie, KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1, -, s.9-12
 • POMORSKA A. (2013), Konieczność redukcji wydatków publicznych w Polsce a bariery jej realizacji w praktyce (wybrane problemy), ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, XLVII, 1, s.121-132
 • POMORSKA A. (2007), Funkcjonowanie państwowych funduszy celowych w Polsce, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 1, s.11-19
 • POMORSKA A. (2007), Sistema dochodów polskich gmin - priedposyłki i praktyka, EKONOMIKA, 4(40), s.254-270
 • POMORSKA A. (2005), Główne problemy i nieprawidłowości w stosowaniu prawa podatkowego w Polsce, KONTROLA PAŃSTWOWA, 4, s.-
 • POMORSKA A. (2004), Stopień dostosowania polskiego podatku akcyzowego do standardów unijnych., KONTROLA PAŃSTWOWA, 3, s.34-46
Redakcja Monografi:
 • POMORSKA A., (2016), Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Lublin, WYDAWNICTWO KUL
Monografie:
 • POMORSKA A. (2016), Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Lublin, WYDAWNICTWO KUL
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2011), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • POMORSKA A. (2011), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Lublin, UMCS
 • MUDRECKI A., POMORSKA A., Ogiński P., Wróbel P., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, Warszawa, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • POMORSKA A. (2010), W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A. (2009), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN
 • POMORSKA A., GŁUCHOWSKI J., SZOŁNO - KOGUC J. (2007), Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A., GŁUCHOWSKI J., SZOŁNO - KOGUC J. (2007), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • POMORSKA A., SZOŁNO - KOGUC J., Wójtowicz K. (2003), Proces dostosowania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • POMORSKA A., PYPEĆ M. (2003), Reforma dochodów publicznych w Polsce, Radom, WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I BANKOWOŚCI
Rozdziały w monografiach:
 • POMORSKA A. (2016), Potrzeba zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce oraz dotychczasowe próby reformowania w: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.15-20
 • ZIELIŃSKI R., POMORSKA A., MUDRECKI A., Kandut K., Matysek G., Wójtowicz K. (2016), Główne kierunki niezbędnych zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce w: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.331-342
 • POMORSKA A. (2016), Potrzeba wzmocnienia funkcji redystrybucyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych w: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.47-74
 • POMORSKA A. (2014), Nowe instrumenty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego w wybranych państwach OECD w: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Zbigniew Ofiarski, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.985-994
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POMORSKA A. (2013), Potrzeba pilnych działań reformujących finanse publiczne w Polsce w: Prawo skarbowe i prawo finansowe.Szkoły i uczniowie.Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego, Cezary Kosikowski, Białystok, TEMIDA 2, s.171-181
 • POMORSKA A. (2012), Racjonalizacja wydatków publicznych jako niezbędny i istotny warunek naprawy finansów publicznych w Polsce w: Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, IRENA CZAJA-HLINIAK, Kraków, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s.347-357
 • POMORSKA A. (2011), Kierunki reformy finansów publicznych i bariery jej realizacji ( wybrane problemy) w: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Grogol, Lublin, UMCS, s.381 - 390
 • POMORSKA A., MUDRECKI A., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), Podatki pośrednie w: Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, D. Dominik-Ogińska, M. Militz, A. Mudrecki , P. Ogiński, A. Pomorska, P. Wróbel, Warszawa, Europrawo, s.53-190
 • POMORSKA A. (2011), Wydatki sztywne budżetu państwa- prawne możliwości i celowość ich ograniczenia w: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów, A. Moździerz, K. Surówka, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.172-179
 • POMORSKA A. (2010), Glawnyje barjery w procesie ograniczeja razchodow gasudarstbwjenogo bjudżeta w Polsze w: Publicznoje finansy i nalogowoje prawo. Jeżegodnik. Vip. 1. Sovremennye problemy finansowowo i nalogowogo prawa stran Central'noj i Wostocznoj Ewropy, Karasëwa V., Voronezh, Wydawnictwo Państowego Uniwersystetu w Woroneżu, s.101-112
 • POMORSKA A. (2010), Celowość i możliwości ograniczenia wydatków socjalnych budżetu państwa. Wybrane problemy w: W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Dębiński A., Pomorska A., Smoleń P.,, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.35-45
 • POMORSKA A., Ruśkowski E. (2010), Prawo finansowe jako dyscyplina naukowa oraz jej dorobek w: System prawa finansowego'', Kosikowski C., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.437-458
 • POMORSKA A. (2009), Zakres i instrumenty personalizacji podatków (Wybrane problemy) w: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Publikacja jubileuszowa dedykowana Pani prof. zw. dr hab. Krystynie Piotrowskiej-Marczak, Wieteska S., Wypych M., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.129-137
 • POMORSKA A. (2009), Główne kierunki zmian w konstrukcji amerykańskiego podatku dochodowego od osób fizycznych po roku 1986 w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Miemiec W., Wrocław, Unimex Oficyna Wydawnicza we Wrocławiu, s.364-375
 • POMORSKA A. (2009), Prawnopodatkowe skutki własności rzeczy i praw majątkowych - wybrane problemy w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.333-352
 • POMORSKA A. (2007), Główne uwarunkowania i bariery racjonalizacji wydatków publicznych w: Uwarunkowania i bariery naprawy finansów publicznych w Polsce, Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.320-331
 • POMORSKA A. (2005), Prawne aspektytworzenia i działalności banków komercyjnych w Polsce w: Prawo bankowe w Polsce, M. Żukowski, Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UMCS, s.88-99
 • POMORSKA A. (2005), Dochody własne gmin w świetle rozwiązań normatywnych i doświadczeń praktyki (opracowanie uzupełnione i uaktualnione) w: Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Wydziału Ekonomicznego UMCS, pod red. J. Węcławskiego, Węcławski J., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.135-147
 • POMORSKA A. (2005), Stosowanie prawa podatkowego przez aparat skarbowy - główne problemy i nieprawidłowości w: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu, -, Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.301-315
 • POMORSKA A. (2005), Prawowyje osnowy sozdania i diejatielnosti komerczeskich bankow w Polsze w: Bankowskoje dielo w Polsze, Żukowski M., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.88-99
 • POMORSKA A. (2005), Kontrola finansowa jednostek samorządu terytorialnego dokonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli w: Finanse samorządowe 2005, Kosikowski C., Warszawa, DOM WYDAWNICZY ABC, s.472-485
 • POMORSKA A. (2005), Dochody własne gmin w świetle rozwiązań normatywnych oraz praktyki w: Ius suum quique - studia prawnofinansowe, Księga pamiątkowa dedykowana prof. Wacławowi Goronowskiemu, -, Warszawa, WYDAWNICTWO LIBER, s.92-104
 • POMORSKA A. (2004), Realizacja dochodów własnych przez gminy w latach 1999-2002 w świetle wyników kontroli NIK w: Polska samorządność w integrującej się Europie, Szewczuk A., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.418-425
 • POMORSKA A. (2004), Racjonalizacja wydatków publicznych - główne problemy prawne i ekonomiczne w: Racjonalizacja wydatków publicznych w warunkach deficytu budżetowego, Pomorska A., Pypeć M., Radom, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I BANKOWOŚCI, RADOM, s.8-17
 • POMORSKA A. (2003), Funkcjonowanie podatku akcyzowego w Polsce - próba oceny w: Reforma dochodów publicznych w Polsce, Pomorska A., Pypeć M., Radom, WYDAWNICTWO ZAKŁAD POLIGRAFII ITE, s.112-122
 • POMORSKA A. (2003), Kontrowersje wokół przesłanek umorzenia zaległości podatkowych w: Ex iniuria non oritur ius, Gomułowicz A., Małecki J., Gdańsk, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.275-291
 • POMORSKA A. (2003), Kontrola finansowa Najwyższej Izby Kontroli w: Finanse publiczne i prawo finansowe, Kosikowski C., Ruśkowski E., Warszawa, DOM WYDAWNICZY ABC, s.739-752
 • POMORSKA A. (2003), Opracowanie 4 rozdziałów oraz współautorstwo rozdziału 5 w: Proces dostosowania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wójtowicz K., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.-
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012–2016 Potrzeba nowego modelu sytemu opodatkowania dochodów w Polsce
 • 2008–2011 Potrzeba naprawy finansów publicznych. Proponowane scenariusze rozwiązań
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, Redaktor Tomu, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM
 • 2009, Członek Rady Naukowej, "Krytyka prawa"
 • 1988, Członek komitetu redakcyjnego, "II diritto dell' economia", Bologna Italia
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2014 Instytucja nadpłaty podatku w podatkach dochodowych i jej skutki prawne Doktorant: Grażyna Pelewicz
 • 2013 Opodatkowanie rolnictwa podatkiem VAT w polsce na tle rozwiązań w państwach Unii Europejskiej Doktorant: Joanna Rucińska
 • 2011 Zakres i formy uproszczonego opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce Doktorant: Robert Zieliński
 • 2011 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zadań publicznych Doktorant: Joanna Śmiechowicz
 • 2010 Zmiany w budżecie państwa po roku 1989 i ich wpływ na gospodarkę oraz system finansów publicznych w Polsce Doktorant: Tomasz Budzyński
 • 2009 Instrumenty polityki podatkowej państwa w systemie opodatkowania dochodów przedsiębiorców Doktorant: Grzegorz Matysek
 • 2009 System opodatkowania dochodów osób fizycznych na Ukrainie Doktorant: Anna Kruk
 • 2006 Sytuacja dochodowa polskich gmin w latach 1991-2002 Doktorant: Anna Kobiałka
 • 2005 System opodatkowania nieruchomości w Polsce i kierunku jego zmiany Doktorant: Katarzyna Wójtowicz
 • 2005 Priorytety i instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 1990-2003 Doktorant: Barbara Kowalik
 • 2004 Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym Doktorant: Marzena Wrona
Udział w konferencjach:
 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koncepcje Kodeksów Podatkowych. XV lat działalności Centrum”, 2016
 • W POSZUKIWANIU RACJONALNEGO SYSTEMU PODATKOWEGO, 2015
 • Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, 2012
 • O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów – lekcja z kryzysu, 2012
Członkostwo w organizacjach:
2009
, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości
2002–2014
, Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
1970
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
1970
, Sekcja Prawna Polskiej Akademii Nauk
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Najwyższa Izba Kontroli
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2009–2015
Rada Naukowa Prawniczego Seminarium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009–2015
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego
1950–2010
, Instytut Ekonomiki Produkcji Organizacji i Zarządzania