Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. CZESŁAW SZMIDT

dr hab.
CZESŁAW SZMIDT

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

dr hab. CZESŁAW SZMIDT

CV
Historia stanowisk naukowych:
2003
Profesor nadzwyczajny, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego
1991–2004
Profesor nadzwyczajny, Politechnika Łódzka
1987–1991
Docent, Politechnika Łódzka
1975–1988
Adiunkt, Politechnika Łódzka
1969–1975
Asystent, Politechnika Łódzka
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie międzynarodowe
 • zachowania organizacyjne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2009
University Lion III Jean Moulin, Francja
2009
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Polska
Staże:
2009
Ghent University, Belgia
1994
Université de Lyon I, Francja
1979
Université Jean Moulin - Lyon 3, Francja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • LUDWICZYŃSKI A., SZMIDT C. (2017), Różnorodność kontraktów psychologicznych i ich uwarunkowania, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.119-139
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRÓL H., SZMIDT C. (2007), Zarządzanie ludźmi a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(88), s.25-30
Redakcja Monografi:
 • SZMIDT C., (2013), Aktualne wyzwania zarzadzania i ekonomii, Warszawa, POLTEXT
 • SZMIDT C., (2012), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport Końcowy, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • WYKA T., SZMIDT C., (red.), (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warszawa, POLTEXT
Monografie:
 • SZMIDT C. (2016), Zarządzanie i ekonomia. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa, POLTEXT
 • SZMIDT C. (2015), Współczesne problemy zarządzania i ekonomii, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZMIDT C. (2013), Aktualne wyzwania zarzadzania i ekonomii, Warszawa, POLTEXT
 • SZMIDT C. (2012), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport Końcowy, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • WYKA T., SZMIDT C. (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warszawa, POLTEXT
Rozdziały w monografiach:
 • SZMIDT C. (2012), Przesłanki i metody badania problematyki aktywizacji osób starszych, 50 + w: Kompleksowy program aktywizacji osób starszyvh 50 +, Czesław Szmidt, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.11-24
 • SZMIDT C. (2012), Odpowiedzialność wobec pracowników w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.-
 • SZMIDT C. (2012), Mobbing - istota, przyczyny i skutki w: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warszawa, POLTEXT, s.15-30
 • SZMIDT C. (2009), Dobre praktyki na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego w: Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce. Dobre praktyki na studiach doktoranckich. Materiały pokonferencyjne, -, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA Z. Siemieniak, s.101-104
 • SZMIDT C. (2009), Coaching a zarządzanie strategiczne w: Coaching, Teoria, praktyka, studia przypadków, Sidor-Rządkowska M., Kraków, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.41-54
 • SZMIDT C. (2007), Przedmowa do książki w: Magia rozwoju talentów, -, Kraków, IFC Press, s.-
 • SZMIDT C. (2007), Zarządzanie talentami we wczesnej fazie rozwoju w: Inwestowanie w kapitał ludzki, Borkowska S., Warszawa, Wydawnictwo GUS i PTE, s.192-199
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Ocenianie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.43-49
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Dobór pracowników . w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.35-42
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.22-34
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Motywowanie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.50-63
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Szkolenie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.64-82
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Stosunki międzyludzkie. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.83-93
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.94-99
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.100-125
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Charakterystyka badanych firm. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.9-21
 • SZMIDT C. (2007), Wstęp, Podsumowanie i wnioski w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.3-8, 126-133
 • SZMIDT C. (2007), ZZL a konkurencyjność małych i średnich firm w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Borkowska S., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.---
 • SZMIDT C., WOIŃSKA M. (2005), Metody i techniki wyłaniania kadry o wyskoim potencjalne (wnioski z praktyki) w: Zarządzanie talentami, Borkowska S., Warszawa, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.-
 • SZMIDT C., JAROSZEWICZ K., WASIELA - JAROSZEWICZ J. (2004), Komunikacja wewnętrzna w małych i średnich przedsiębiorstwach w: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Ludwiczyński A., Król H., Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.-
 • SZMIDT C. (2003), Edukacja to nie wszystko w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D., Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.-
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2010–2011 Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, Członek rady redakcyjnej, PRAKSEOLOGIA
 • 2012, Członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej, TRANSFORMACJE
 • 2011, Członek Rady Programowej, "Coaching Review"
Recenzje:
 • SZMIDT C., (2009), recenzja: Management in Transition A.K. Koźmiński, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI wydawca: ---, strony: nr 3-4/2009, s. 125-128
Udział w konferencjach:
 • IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zarządzanie róznorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy, 2017
 • VII Ogólnopolski Zjazd Katedry ZZL. ZZL w małych i średnich przedsiebiorstwach., 2013
 • Nowoczesna koncepcia i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiej generacji, 2011
 • Model funkcjonowania studiów doktoranckich - mobilność, granty, stypendia, 2011
 • Zarządzanie kancelarią prawną, 2011
 • Pologne : exemple d'une transition réussie?, 2011
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • I Wiosenny Bankowy Kongres Edukacyjny, 2011
 • Conference on Civil and Commercial Law, Legal Research, and Legal Information, 2011
 • Coaching jako Katalizator Rozwoju Organizacji, 2011
 • EIASM, 2010
 • Koncepcja Work-Life Balance a kierunki rozwoju funkcji personalnej, 2009
 • Wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, 2009
 • Magia rozwoju talentów, 2008
 • Global Insights in People Management, 2008
 • Inwestycja w Kadry. Konferencja podsumowująca, 2007
 • Współczesny stan zarządzania zasobami ludzkimi i Zjazd Katedr ZZL, 2007
 • I Kadry Rzeczpospolitej, 2007
 • Zarządzanie ludźmi a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, 2007
Członkostwo w organizacjach:
1969
, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Innowacje dydaktyczne:
 • 2009
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2009
Proejkt stpendialny "Klasa BGŻ",
Doradztwo i działalność ekspercka:
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
"Orgman" Sp. z o. o.
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012
Komisja ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Biblioteczna, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2013
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Komisja do Spraw Jakości Prac Magisterskich w Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2012
Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
Komisja Dyscyplinarna do Spraw Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2008
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich i Nostryfikowania Dyplomów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
Komisja ds. Nagród Naukowych dla Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2007–2008
Komisja ds. Oceny Młodej Kadry, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2006
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2005
-, Akademia Leona Koźmińskiego
1998
, Politechnika Łódzka
1991–1998
, Politechnika Łódzka
1988–1991
, Politechnika Łódzka
Udział w radach nadzorczych:
2003
Członek Rady Fundacji,
1991–1999
Członek, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
1991–1995
Członek, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi
1991–1998
Członek, Ośrodek Badawczo- Rozwojowy "Ekorno" w Łodzi
1991–1996
Członek, Z.E. Warel w Warszawie
1991–1994
Członek, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych
1991–1998
Członek prezydium, Politechnika Łódzka
1965–1988
Członek prezydium, Politechnika Łódzka