Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. WALDEMAR HOFF

dr hab.
WALDEMAR HOFF

Katedra Prawa Administr. i Publicznego Gospodarczego

dr hab. WALDEMAR HOFF

CV
Zainteresowania badawcze:
 • administracja w UE
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo publiczne
 • europejska kultura prawna
 • prawo europejskie
 • prawo konstytucyjne
 • prawo publiczne
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • legislacja
 • prawo UE
 • prawo
 • prawo administracyjne
 • prawo energetyczne
Staże:
1979
Indiana University, USA
1984
Uniwersytet Karola, Czechy
Cykle wykładów:
2008
Fachhochschule Kufstein, wielkopolskie
2012
Kongres OBYWATEL SENIOR
2012
Universita' degli Studi di Palermo, chrzanowski (Chrzanów)
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • HOFF W. (2018), The immigration crisis: a stress test of the european legal culture, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1/2018, s.84-97
 • HOFF W. (2018), Kryzys imigracyjny: stress test europejskiej kultury prawnej, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10(1), s.84-97
 • CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s.92-108
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HOFF W. (2014), Kosmopolityczna emancypacja sędziów, KRYTYKA PRAWA, tom: 6, s.33-49
 • HOFF W. (2014), Unia Europejska wobec kosmopolityzmu prawnego, STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s.73-91
 • HOFF W. (2013), Benchmarking of Legal Systems for Global Competition, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIVATE LAW, 2, s.215-225
 • HOFF W. (2012), Granice prywatyzacji zadań i kompetencji władz publicznych, KRYTYKA PRAWA, 4, s.85-102
 • HOFF W. (2008), Uznanie regulacyjne, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2008, s.127-138
 • HOFF W. (2008), Prawo wobec zjawisk ekonomicznych - regulacja sektorowa, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s.18-28
 • HOFF W. (2005), Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.37-54
 • HOFF W. (2005), The EU Model of Regulatory Authority and Polish Constitutional System, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 9/2005, s.---
 • HOFF W. (2004), Polish Forest Industry and the European Integration, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, ---, s.---
 • HOFF W. (2004), Polski model regulacji na tle porównawczym. Od konkurencji do regulacji., PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3/2004, s.127-138
 • HOFF W. (2003), The State Forests in Poland and the European Integration. From Competition to Regulation, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, XXX, s.51-68
 • HOFF W. (2001), Energetyczna wolność i obowiązki, MANAGER, 4, s.12-28
 • HOFF W. (2001), Europejskie obowiązki publiczne na przykładzie sektora elektroenergetycznego, STUDIA EUROPEJSKIE, 4(20), s.47-64
Monografie:
 • HOFF W. (2010), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • HOFF W. (2008), Prawny model regulacji sektorowej, DIFIN
 • HOFF W. (2007), Polish Energy Regulation in Its European Setting, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • HOFF W. (2018), Sieci administracyjne i sądowe jako zagrożenie wolności obywatelskich i praworządności w: Wymiar wolności w prawie administracyjnym, M. Rogalski, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA UCZELNI ŁAZARSKIEGO, s.29-43
 • HOFF W. (2015), Kosmopolityzm prawny a demokracja w: Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Białystok, WYDAWNICTWO TEMIDA 2, s.57-68
 • HOFF W. (2015), Administrative law in the perspective of cosmopolitan legal theory w: Administrative Law and Science in the European Context, J. Sługocki, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.13-27
 • HOFF W. (2015), Kosmopolityczne wyzwanie dla gospodarki w: PAŃSTWO, GOSPODARKA, PRAWO. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, A. Piszcz, M. Olszak, M. Etel, Białystok, WYDAWNICTWO TEMIDA 2, s.75-88
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HOFF W. (2012), Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów w: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Raport, Warszawa, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, s.110-117
 • HOFF W. (2011), The Guardians of Market Equality w: Krytyka Prawa. TOM III: RÓWNOŚĆ, --, Warszawa, MT BUSINESS, s.--
 • HOFF W. (2010), The Guardians of Market Equality w: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.87-103
 • HOFF W. (2010), Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulacyjnych w: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Wrzosek S., Domagała M., Stanisławski T., Izdebski J.M., Warszawa, CH BECK, s.539-547
 • HOFF W. (2009), Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne a ochrona obszarów chronionych Natura 2000 w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.203-218
 • HOFF W. (2009), The EU Membership and the Legal Foundations of Economic Activity in Poland w: Modern Enterprise Problems, -, Szczecin, ZAPOL, s.25-42
 • HOFF W. (2009), Proces dostosowywania Bułgarii i Rumunii do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym w: Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, Barcz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.61-104
 • HOFF W. (2008), Podsumowanie - model obowiązywania prawa WTO - realia i perspektywy w: Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska. Relacje dwu systemów prawa, Nowak-Far A., Warszawa, CH BECK, s.183-194
 • HOFF W. (2004), Konwergencja systemów prawnych a nauczanie prawa w: Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, Kozioł W., Koładkiewicz I., WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.191-202
 • HOFF W. (2003), Wspólnotowe Prawo Konkurencji w: Integracja Europejska. Wybrane Problemy, Milczarek D., Nowak A. Z., Warszawa, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.---
 • HOFF W. (2003), Polityka energetyczna w: Integracja Europejska. Wybrane problemy, Milczarek D., Nowak A. Z., Warszawa, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.377-388
 • HOFF W. (2003), Regulatory Authorities in the European Union and in Poland w: On the Road to the European Union. Applicant Countries' Perspectice, Milczarek D., Nowak A., Warszawa, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.193-206
 • HOFF W. (2002), Obowiązki publiczne przedsiębiorstw energetycznych w: Regulacja w energetyce. Doświadczenia państw Unii Europejskiej, Hoff W., Kamiński M.B., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.30-52
 • HOFF W. (2002), Polish Business Law. Milestones towards globalization w: Globalization, European Integration and...?, Nowak A., Steagall J.W., Warszawa/Jacksonville, CENTRUM EUROPEJSKIE UW I COGGIN COLLEGE OF BUSINESS, s.241-256
 • HOFF W. (2001), Europa po szczycie w Nicei w: Europejskie prawo gospodarcze, Hoff W., Planavova-Latanowicz J., Marciniszyn M.Walczak K., Saganek P., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.195-211
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2013 Nadrzędny Interes Publiczny w Prawie Ochrony Przyrody Doktorant: Jan Chmielewski
Recenzje:
 • HOFF W., (2006), recenzja: Why Europe Will Run the 21st Century M. Leonard, STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: xxx, strony: 218-222
 • HOFF W., (2003), Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order R. Kagan, STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: ALFRED A. KNOPF, strony: 223-228
 • HOFF W., (2003), Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw red. K. Sobczak, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: DIFIN, strony: 111-112
 • HOFF W., (2003), Europejskie Prawo Gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, STUDIA EUROPEJSKIE wydawca: CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, strony: xxx
Udział w konferencjach:
 • Comemoracao do 21 Aniversário da ESCE/IPS, 2015
 • Oil and Gas Distribution in Europe, 2013
 • International Symposium on Changes and New Trends in Education, 2013
 • 2nd International Public Law Conference, 2012
 • Kongres OBYWATEL SENIOR, 2012
 • Sprawność a legalność działania administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, 2012
 • Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych, 2011
 • Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego, 2009
 • Konferencja IIAS Public Administration and Private Enterprise - Co-operation, Competition and Regulation, 2005
 • Prawo przedsiębiorcy wobec najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych Polski, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2009
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
2005
, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Marszałek Województwa Małopolskiego
Firma telekomunikacyjna TELE 2
Polska Komisja Akredytacyjna
Konsorcjum UW-ALK dla LNG Sp. z o.o
Senat RP