Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA

prof.
JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

prof. JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor zwyczajny, Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2012
Kierownik Katedry, KP, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2011
Prorektor, ALK, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
2004–2011
Dyrektor, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
2003–2017
Profesor zwyczajny, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
1994–2000
Profesor zwyczajny, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
1991–2003
Profesor zwyczajny, Katedra Teorii Państwa i Prawa, Uniwersytet Gdański
1989–1991
Docent, Katedra Teorii Państwa i Prawa, Uniwersytet Gdański
1980–1989
Adiunkt, Uniwersytet Gdański
1975–1980
Asystent, Uniwersytet Gdański
Zainteresowania badawcze:
 • teoria i filozofia prawa
 • legislacja i technika prawodawcza, źródła prawa UE, metodologia nauk i prawoznawstwa, teorie argumentacji, retoryka, negocjacje, podstawy prawne dialogu społecznego, prawo szkolnictwa wyższego, komparystyka prawnicza, kulturowe funkcje prawa,
 • bezpieczeństwo imprez masowych, prywatna ochrona bezpieczeństwa, ochrona osób i mienia
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2009
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Stypendia/ Nagrody:
1996
Nagroda Indywidualna I stopnia za książkę: "Prawo w kręgu mitów" (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), Trzeba inaczej uczyć. Kilka uwag o homo zappiens i miękkich umiejętnościach komunikacyjnych prawników, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 10(2), s.373-394
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), Efekt aureoli czy efekt uczestnictwa a niezależność prawników-naukowców, ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, 3/2017, s.90-113
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2016), Korporacyjne regulacje pozaprawne a systemowość prawa. Zarys problemów, Przegląd Prawa i Administracji, 104, s.105-119
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2015), Problemy ze spójnością prawa i regulacjami pozaprawnymi a siła sprawcza państwa – zarys tematu, KRYTYKA PRAWA, 1, s.157-175
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), Responsibility for security during the „wars on invoices”. The case of contractors: an outline, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 6, s.597-622
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), Moda na egalitaryzm w szkolnictwie wyższym i naukowa bańka spekulacyjna, PRAWO I WIĘŹ, 2 (4), s.15-35
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), Recenzja książki: Ewa Malinowska, Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, PAŃSTWO I PRAWO, 10 (812), s.114-117
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2012), Umowa między państwem i podmiotem prywatnym-uniwersalne narzędzie realizacji zadań publicznych współczesnych państw?, KRYTYKA PRAWA, IV, s.103-129
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Barłowska M. (2011), Retoryka i przemiany kultury, FORUM ARTIS RHETORICAE, 2, s.15-37
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), Wyzwania kultury współczesnej a retoryka, głos w dyskusji, FORUM ARTIS RHETORICAE, 2, s.15-37
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), Wstęp do prawoznawstwa, EDUKACJA PRAWNICZA, 8, s.1-80
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2010), Accesibility, inclusion, egalitarianizm, KRYTYKA PRAWA, 3, s.105-116
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), Własność - w labiryncie interdyscyplinarnych problemów, KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1, I, s.11-26
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2004), Wstęp do prawoznawstwa, EDUKACJA PRAWNICZA, 8, s.40
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), Normy w cyberprzestrzeni, ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU, -, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2003), Islam-próba zbliżenia, EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s.20-23
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), Wstęp do prawoznawstwa I i II, EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), Wstęp do prawoznawstwa- część III, EDUKACJA PRAWNICZA, 11, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), O partnerskiej komunikacji prawników i biznesmenów, STUDIA IURIDICA, X/L, s.50-62
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), Poczucie bezpieczeństwa prawnego w negocjacjach a problem kompetencji negocjacyjnych prawników, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, 9, s.77-99
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2001), Prawnik jako negocjator - z problematyki retoryki interpersonalnej, STUDIA PRAWNICZE, 4, s.135-137
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), Normy obowiązujące w cyberprzestrzeni, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, VII, s.207-216
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1999), Z problematyki sztuki argumentacji, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, 5, s.134-154
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1997), Funkcje współczesnych mitów, STUDIA BALTICANA. ADMINISTRACJA, -, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), Rozpoznawanie symboli o znaczeniu prawnym, PALESTRA, 5-6, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1995), Archetypy mitów w dyskusjach o prawie, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.90-112
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), Stanowienie uchwał prawotwórczych samorządu lokalnego cz.II, , 49, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), Stanowienie uchwał prawotwórczych samorządu lokalnego cz.I, SEJMIK SAMORZĄDOWY, 48, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), Zapobieganie piractwu na morzu. Opotrzebie implementacji niektórych przepisów konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej –1998, Prawo i orzecznictwo morskie, 10, s.11-20
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), Kodeks etyki kapitana statku, Prawo i orzecznictwo morskie, 7, s.12-20
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1992), Dopuszczalne ryzyko czy lekkomyślna decyzja w żegludze morskiej, PRAWO I ORZECZNICTWO MORSKIE, -, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1992), O sprzeczności Zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z ustawami, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE I GOSPODARKA MORSKA, 6, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), Poszukiwanie i ratownictwo w świetle konwencji SOLAS-74 i SAR-79, Prawo i orzecznictwo morskie, 3, s.20-30
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Lang W., Langer T. (1989), Konstytucja wobec zagrożeń rewolucji naukowo-technicznej, STUDIA KONSTYTUCYJNE, t.1, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), O wykorzystaniu zaleceń IMO w Polsce, PRAWO I ORZECZNICTWO MORSKIE, 4, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), Poszukiwanie i ratownictwo w świetle konwencji SOLAS-74 i SAR-79, TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA, 3, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Zieliński M. (1988), Aspekty jawności prawa, RPEiS, 3, s.70-90
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1987), Soft law as Contemporary OpenNorms, Studies in the Theory and Philosophy of Law, 4, s.34-52
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), On the Problems of Modelling in the Legal Science, Studies in the Theory and Philosophy of Law, 1, s.20-40
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), Weberowska idea racjonalizującego wyjaśnianiania a założenie racjonalności w koncepcjach J. Wróblewskiego, STUDIA PRAWNICZE, 4, s.40-60
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), Przepisy prawne w ocenie kadry kierowniczej jednostek gospodarki morskiej, TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA, 5, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1985), Reguły egzegezy prawniczej, PROBLEMY, 4, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1985), Uwagi o niektórych przepisach dotyczacych bezpeiczeństwa statków morskich, Technika i Gospodarka Morska, 5, s.17-27
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1984), Przesłanki stanowienia norm bez sankcji, RPEiS, 4, s.90-110
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1983), Kilka uwag o przepisach technicznych Polskiego Rejestru Statków, TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA, 3, s.-
Monografie:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Zeidler K. (2016), Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), Biznes, prawo, etyka, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa, LexisNexis
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Guść J. (2002), Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa, Gdańsk, Wydawnictwo UG
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1995), Prawo w kręgu mitów, Gdańsk, Wydawnictwo UG
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), Źródła prawa Wspólnot Europejskich, Gdańsk, Wydawnictwo UG
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1987), Prawo powielaczowe: studium z teorii państwa i prawa, Gdańsk, Wydawnictwo UG
Rozdziały w monografiach:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), Katalog zasad ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego w: Ankieta Konstytucyjna 2017 rozpisana przez Prawo i Sprawiedliwość w dwudziestolecie uchwalenia Konstytucji RP, A. Łabno, B. Banaszak, B. Szmulik, Warszawa, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, s.107-130
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2016), Siła sprawcza współczesnego państwa a problem ochrony bezpieczeństwa i legalnego użycia przymusu przez podmioty prywatne - szkic fragmentu tematu w: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech W. Zacher, POLTEXT, s.437-456
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), Tempus Fugit w: Foundations of Legal Negotiations. Studies in the Philosophy of Law, Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Kraków, COPERNICUS CENTER PRESSx8_3, s.55-66
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), Auctoritas non veritas facit legem w: Profesjonalna kultura prawnicza, M. Pichlak, Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.135-155
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), Wymiar sprawiedliwości a przemiany kultury prawnej w Europie w: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Morawski W., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.296-314
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), Retoryka na studiach prawniczych w Polsce w kleszczach encyklopedyzmu i walki o zasady dostępu do zawodów prawniczych w: Dydaktyka retoryki, Sobczak B., Zgółkowa H., Poznań, WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, s.40-50
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), Soft justice w państwie sieciowym w: Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, Stadniczenko S.L., Duszka-Jakimko H., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.65-73
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), Prawnik w sądzie i prawnik poza sądem. Różnice warsztatu retorycznego w: Perspektywy polskiej retoryki, Sobczak B. , Zgółkowa H., Poznań, WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), Z problematyki warsztatu pracy prawnika. Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne w: Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, Stadniczeńko S.L., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.-
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), Negocjacje a prawo publiczne w: Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego, S. Pikulski, W. Pływaczewski i J. Dobkowski, -, Towarzystwo Policystyczne w Olsztynie
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), Kilka uwag o nauczaniu prawa biznesmenów in spe w: Prawo i ład społeczny : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Turskiej, Grażyna Polkowska, -, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), Przebudowa systemu prawa w: Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, M. Niepokulczycka, W. Kuczyński, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.106-110
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., Wieczorek E. (1997), Ochrona konsumenta w ustawodawstwie polskim i prawie Unii Europejskiej w: Polska a Unia Europejska - perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia, C. Mik, -, TNOIK
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), Prezentacja integracji europejskiej w prasie polskiej ( Z problematyki symboliki politycznej ) w: Polska a Unia w przededniu Maastricht II, C. Mik, -, TNOIK
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), Prawo powielaczowe jako zwyczajowe źródło prawa w: Elementy socjologii prawa, ANDRZEJ KOJDERELŻBIETA ŁOJKOWIESŁAW STAŚKIEWICZANNA TURSKA, -, WYDAWNICTWO UW, s.475-480
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), Prawo powielaczowe w systemie prawa w: Problemy prawodawstwa w nowej konstytucji PRL, Aleksander Patrzałek, -, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), Czynniki sprzyjające wytwarzaniu elemetów kultury antyprawnej w zarządzaniu w: Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, A. Turska, Warszawa, Wydawnictwo UW, s.70-90
 • JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), Pragmatyzm a legalizm kadry kierowniczej w sferze zarządzania w: Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, A. Turska, Warszawa, Wydawnictwo UW, s.50-70
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2014–2017 Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. Niepaństwowe prawo?
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2011, Członek Rady Naukowej, PRAWO I WIĘŹ
 • 2009, Członek Kolegium Redakcyjnego, EDUKACJA PRAWNICZA
 • 2009, Członek Rady Naukowej, EDUKACJA PRAWNICZA
 • 2009, Członek Rady Programowej, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
 • 2008, Redaktor naczelny, KRYTYKA PRAWA
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2008 Wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego w sądowym stosowaniu prawa Doktorant: Przybylski-Lewandowski
 • 2003 Ochrona prywatnosci a prawo do informacji Doktorant: Paweł Sut
 • 1996 Granice prawa Doktorant: Guść Janusz
Recenzje:
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., (2010), Recenzja książki: A Synthesis Of Polish Law, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: PETER LANG PUBLISHING GROUP, strony: 113-115
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., (2005), recenzja: Komentarz do zasad tworzenia prawa M. Zieliński, S. Wronkowska, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY wydawca: KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW, strony: -
 • JABŁOŃSKA-BONCA J., (2003), recenzja: Kodeks argumentacyjny dla prawników, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: WOLTERS KLUWER POLSKA, strony: 0
Udział w konferencjach:
 • „Wspólnota polityczna i Kościół”, 2015
 • 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prawo i administracja z perspektywy nauki i dydaktyki, 2010
 • Jubileusz 80lecia urodzin prof. dr hab. Anny Turskiej, 2010
 • Profesjonalna kultura prawna, 2010
 • Dydaktyka retoryki, 2009
 • I Forum Rynku Usług Prawniczych, 2008
 • Mediacja w polskim prawie, 2007
 • Czynnik prywatny w wymiarze spawiedliwości, 2007
 • Ogólnopolski Zjazd Kierowników Szkolenia Aplikantów Sądowych i Prokuratorskich, 2007
 • XVI Ogólnopolskie Dni Prawnicze, 2007
 • Teoria i fiozofia prawa w XXI wieku, 2006
 • Jakość usług medycznych, 2005
 • Perspektywy polskiej retoryki, 2005
 • Procesy integracji europejskiej i transformacji prawa w postsocjalistycznych i postradzieckich obszarach, 2005
 • Ogólnopolskie spotkanie sędziów, 2004
 • III Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2006
, Sekcja Polska IVR
1999
, Polskie Towarzystwo Legislacji
1992–1994
, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdynii
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Komitet Polityki Naukowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Komitet Polityki Naukowej Przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polska Komisja Akredytacyjna
Państwowa Komisja Akredytacyjna
Komisja Bioetyczna przy Gdańskiej Izbie Lekarskiej
Sąd polubowny przy Gdańskiej Izbie Gospodarczej
Kancelaria Prezydenta, Sejm, Rada Legislacyjna, KPN, PKA, NCN, prace projektowe dla KIG, programy nauczania dla MEN, Polski Rejestr Statków
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2009–2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2015
Komisja Etyki, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2006–2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2004–2007
, Akademia Leona Koźmińskiego
2001–2004
, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
2001–2003
, Filia Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica
1997–1999
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, -, Członek
1997–2000
, Uniwersytet Gdański
1991–2003
, Uniwersytet Gdański
1987–1987
Sekcja Polska Assosation Internationale de Philosophie de Droit et de Philosophie Social, Członek