Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
RENATA DYLĄG

Katedra Rachunkowości

dr RENATA DYLĄG

CV
Zainteresowania badawcze:
 • międzynarodowe standardy rachunkowości
 • rachunkowość finansowa
 • wycena
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2014), Wytyczne GRI w praktyce raportowania społecznego w Polsce, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 329, s.82-97
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2014), Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 75, s.23-45
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2011), Recognising revenue from the Construction of Real Estate in financial statements of developers in Poland, Journal of Accounting and Management System, 1 (35), s.25-42
 • DYLĄG R. (2010), Wartość godziwa a wycena i prezentacja nieruchomości w sprawozdaniach finansowych deweloperów, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28/2010, s.123-136
 • DYLĄG R. (2010), Polityka rachunkowości spółek notowanych na GPW w Warszawie w zakresie ujmowania przychodów z kontraktów deweloperskich, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 55 (111), s.95-110
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2010), Problematyka sprawozdawczości w MSP w świetle Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6/2010, s.44-61
 • DYLĄG R. (2008), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a wartość godziwa, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, marzec, s.15-23
 • DYLĄG R. (2007), Zasady ujmowania przychodów i kosztów specyficznych dla firm z branży IT w świetle ustawy o rachunkowości, MSR/MSSF i US GAAP, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 39(95), s.21-33
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 467, s.107-123
 • DYLĄG R. (2007), Zakres i techniki ustalania wartości godziwej w MSR/MSSF i ustawie o rachunkowości, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 41(97), s.81-97
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2005), Płace godziwe jako zasada zachowania kapitału ludzkiego, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.61-77
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2004), Addytywna funkcja produkcji w aspekcie rachunkowości zarządczej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s.33-37
 • DYLĄG R. (2002), Analiza kapitałowa a zachodnie standardy rachunkowości emerytalnej, SYSTEMY CONTROLLINGOWE PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI, 948, s.54-62
 • DYLĄG R. (2002), Krytyczna analiza międzynarodowych i amerykańskich standardów rachunkowości emerytalnej, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 8, s.55-68
Rozdziały w monografiach:
 • DYLĄG R. (2014), Budżetowanie w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, D. Dobija, M. Kucharczyk, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.429-471
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2014), Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń w: Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, s.637-687
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2013), Accounting policy versus creative accounting w: IFRS: Global Rules & Local Use, I. Indrichowska, D. Kubićkowa, DOSTAL JIRI– NAVEP, s.44-60
 • DYLĄG R. (2012), Wycena według wartości godziwej a kryzys finansowy w: KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.674-685
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2011), Shall the valuation of fair value assets be applied or not? Controversies connected with the valuation of biological assets w: Performance Mangement: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Praga, Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, s.51-67
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK B. (2011), Fair Value in Polish Commercial Bank Reporting w: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Praga, Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, s.67-91
 • DYLĄG R. (2010), Fair value and valuation and presentation of property in financial statements of Polish real estate developers sector w: Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví, Praga, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, s.91-109
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2009), Zasady ujmowania przychodów w świetle ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i US GAAP w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Kiziukiewicz T., Warszawa, DIFIN, s.131-144
 • DYLĄG R. (2009), Budżetowanie w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.471-506
 • DYLĄG R., CIEŚLAK I. (2009), Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń w: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.507-552
 • DYLĄG R. (2008), Financial Reporting and Fair Value w: Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, -, Kharkiv, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, s.14-24
 • DYLĄG R. (2008), Fair Value in Comapnies' Financial Reporting w: General Accounting Theory - Evolution and Design for Efficiency, Górowski I., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.185-196
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3 w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2006), Sprawozdawczość z zakresu kapitału intelektualnego uniwersytetów i jednostek badawczych. Pierwsze próby wdrożenia w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Analityczna funkcja produkcji jako narzędzie budżetowania wynagrodzeń premiowych w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Krawczyk W., Kraków, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.123-135
 • DYLĄG R. (2005), Balancing Performance and Compensation w: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.301-309
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Production Function. Accounting vs. Econometric Approach w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Mieczysław Dobija, Susan Martin, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.131-141
 • DYLĄG R. (2004), Rachunek zysków i strat w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.41-65
 • DYLĄG R. (2004), Bilans majątkowy w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.21-41
 • DYLĄG R. (2004), Podstawowe koncepcje i zasady rachunkowości w: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.9-21
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2004), Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego w: Polska szkoła rachunkowości, Gmytrasiewicz M., Karmańskiej A., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • DYLĄG R. (2003), Capital Analysis of Pension Fund Inflows and Outflows w: General Accounting Theory. In statu nascendi, Dobija Mieczysław, Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.00
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2009–2011 Wykorzystanie wartości godziwej w sprawozdawczości spółek
Udział w konferencjach:
 • II Międzynarodowa konferencja: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka–Etyka–Środowisko, 2014
 • IFRS: Global Rules & Local Use, 2013
 • Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, 2012
 • Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, 2011
 • Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, 2011
 • The 6th Workshop on European Financing Reporting, 2010
 • Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, 2010
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2009
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005
Członkostwo w organizacjach:
2010–2010
, European Accounting Association