Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. JAN WAWRZYNIAK

prof.
JAN WAWRZYNIAK

Zakład Prawa Konstytucyjnego

prof. JAN WAWRZYNIAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • Doktryny polityczno- prawne
 • Ustroje państw współczesnych
 • historia myśli politycznej
 • prawo konstytucyjne
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • WAWRZYNIAK J. (2019), Sztuka pisania podręczników (artykuł recenzyjny), PAŃSTWO I PRAWO, 3/2019, s.117-123
 • WAWRZYNIAK J. (2018), Problematyka zmiany konstytucji Republiki Włoskiej, PAŃSTWO I PRAWO, 12(874), s.56-72
 • WAWRZYNIAK J. (2017), Il principio di separazione dei poteri e la sua degenerazione in Polonia, Percorsi Costituzionali, 2.2017, s.647-668
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WAWRZYNIAK J. (2014), O niektórych osobliwościach Konstytucji V Republiki Francuskiej, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, XXII, s.149-164
 • WAWRZYNIAK J. (2009), L'etat d'urgence dans la constitution de la Pologne et d'autres etats post-socialistes del Union Europeenne, KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, VIIth World Congress of Constitutional Law, s.35-42
 • WAWRZYNIAK J. (2007), Reformy instytucjonalne we Włoszech, PRZEGLĄD SEJMOWY, 6(83), s.135
 • WAWRZYNIAK J. (2007), O próbie rewizji konstytucji Republiki Italii, PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.90-103
Redakcja Monografi:
 • KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J., (red.), (2014), Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WAWRZYNIAK J., Radziewicz P., (red.), (2014), Konstytucja Rząd Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE
Monografie:
 • WAWRZYNIAK J. (2016), Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, WYDAWNICTWO SEJMOWE
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WAWRZYNIAK J., Radziewicz P. (2014), Konstytucja Rząd Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE
 • KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J. (2014), Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WAWRZYNIAK J., KIELIN-MAZIARZ J. (2011), Wokół Konstytucji. Pisma Wybrane. Księga jubileuszowa prof. Wojciecha Sokolewicza, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • WAWRZYNIAK J., KRUK M. (2005), Polska w Unii Europejskiej, Kraków, ZAKAMYCZE
 • WAWRZYNIAK J. (2005), Tryb ustawodawczy a jakość prawa, Warszawa, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Rozdziały w monografiach:
 • WAWRZYNIAK J. (2018), Włoski Sąd Konstytucyjny - krótka historia przełamywania niektórych trudności w: Potentia Non Est Nisi Da Bonum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka, WYDAWNICTWO "DOM ORGANIZATORA", s.825-838
 • WAWRZYNIAK J. (2017), Zasady podziału władzy a orzeczenieTrybunału Konstytucyjnego z 9 grudnia 2015 r. (K35/15) w: Minikomentarz dla makroprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, K. Bartuzi, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.141-153
 • WAWRZYNIAK J. (2017), Paradoksy doktryny i praktyki praw człowieka w dobie globalizacji w: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandes-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.143-153
 • WAWRZYNIAK J. (2015), Wybrane problemy genezy i funkcjonowania Włoskiego Sądu Konstytucyjnego w: Ustroje, Tradycje i Porównania, P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.859- 866
 • WAWRZYNIAK J. (2015), Treść małej Konstytucji w 1947 r. w: Małe konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919-1947-1992, M. Zubik, R. Jastrzębski, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.75-86
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WAWRZYNIAK J. (2014), Parlament a prezydent i rząd w świetle zasady podziału i równowagi władz (kilka refleksji) w: Konstytucja Rząd Parlament. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Ciemniewskiego., J. Wawrzyniak, P. Radziewicz, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.364-373
 • WAWRZYNIAK J. (2012), Rola tzw. Małych Konstytucji w polskim konstytucjonaliźmie w: W służbie dobru wspólnemu, Balicki Ryszard, Masternak-Kubiak Małgorzata, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.145-156
 • WAWRZYNIAK J. (2012), Partie polityczne w Parlamencie Europejskim w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, Ryszard M. Czarny, Kamil Spryszak, Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.139-149
 • WAWRZYNIAK J. (2011), Prawa kobiet we Włoszech w: Prawa kobiet we współczesnym świecie, W. Sokolewicz, L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.201-207
 • WAWRZYNIAK J. (2009), Władza a własność, czyli o wybranych problemach ewolucji stosunków między władzą polityczną a władzą ekonomiczną w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.137-154
 • WAWRZYNIAK J. (2008), L'etat d'urgence dans la constitution de la Pologne et d'autres etats post-socialistes del Union Europeenne w: VIIth World Congress of Constitutional Law. Athens 11 - 15.06.2007. Referaty delegacji polskiej - Law School Papers, Wawrzyniak J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.0,5 ark
 • WAWRZYNIAK J. (2008), „Sejm i Senat w latach 1989 – 2007” w: Dzieje Sejmu Polskiego”, -, Warszawa, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.-
 • WAWRZYNIAK J. (2005), Inicjatywa ustawodawcza - teoria, prawo, praktyka w: Tryb ustawodawczy a jakość prawa, Wawrzyniak J., Warszawa, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.-
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2010 Prawo pomocy w polskiej procedurze sądowoadministracyjnej Doktorant: Michał Kowalski
 • 2007 Prawo cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Doktorant: Katarzyna Chrostowska-Malak
 • 2004 Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej (pozycja ustrojowa, kompetencje, organizacja wewnętrzna) Doktorant: Joanna Marszałek-Kawa
Recenzje:
 • WAWRZYNIAK J., (2005), recenzja: Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Raport wstępny K. Działoch, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: WOLTERS KLUWER POLSKA, strony: -
Udział w konferencjach:
 • Referendum 2015: za czy przeciw proponowanym rozwiązaniom?, 2015
 • Aktualne problemy konstytucyjne Polski i Włoch, 2012
 • Prywatyzacja władzy publicznej i publicyzacja sferty prywatnej. Kierunki i skala przenikania, 2011
 • Gwarancje konstytucyjne i kontrola w systemie demokratycznym w Polsce i Włoszech, 2008
 • 7th World Congress of Constitutional Law, 2007
 • Tworzenie prawa w Polsce i we Włoszech (wybrane problemy), 2007
Członkostwo w organizacjach:
2000–2002
, Instytut Nauk Prawnych, PAN
1995
, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Prezydent RP