Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. MAREK KURYŁOWICZ

prof.
MAREK KURYŁOWICZ

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

prof. MAREK KURYŁOWICZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2001
Profesor zwyczajny, Katedra Historii Prawa i Państwa, Akademia Leona Koźmińskiego
2001–2011
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Rzeszowski
1997–2006
Profesor zwyczajny, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
1995
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1989–1997
Profesor nadzwyczajny, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
1989–1995
Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1979–1998
Docent, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
1977–1989
Docent, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1973–1977
Adiunkt, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1969–1973
Starszy asystent, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1966–1969
Asystent, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Zainteresowania badawcze:
 • prawo rzymskie
 • historia prawa
 • europejska kultura prawna
 • prawa antyczne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2009
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Polska
2009
PAN, Polska
Staże:
1981
Universita degli Studi w Camerino, Włochy
1981
Uniwersytet w Monachium, Niemcy
1976
Uniwersytet w Salzburgu, Austria
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KURYŁOWICZ M. (2015), Testamentum holographum, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.219-227
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KURYŁOWICZ M. (2013), Horacy, Sermones 1,8: Poeta na cmentarnych ścieżkach, między prawem i obyczajami, STUDIA PRAWNICZE KUL, 4 (56), s.25-35
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Od totalitaryzmu do humanitaryzmu. Literackie wizje prawa rzymskiego, ZESZYTY PRAWNICZE, 11.1, s.-
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Wokół pojęcia aequitas w prawie rzymskim, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, XV, s.15-28
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Ius Romanum Schola Sapientiae. Pocta Petrovi Blahowi k 70. Narodeniiam, 2009, CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, 1, s.470-472
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Terra, mare et homines, II.Studies in Memory of Profesor Tadeusz Łoposzko, 2010, CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, 1, s.468-469
 • KURYŁOWICZ M. (2010), Prawo rzymskie jako ideał prawa dobrego i sprawiedliwego, PRZEGLĄD PRAWA EGZEKUCYJNEGO, 10, s.5-20
 • KURYŁOWICZ M. (2009), Prof. dr Adam Wiliński (w 100-lecie urodzin i 60-lecie doktoratu), STUDIA IURIDICIA LUBLINESIA, ---, s.11-26
 • KURYŁOWICZ M. (2007), Swetoniusz, Caligula 38. Próba interpretacji w świetle rzymskiego prawa spadkowego, STUDIA PRAWNO-USTROJOWE, -, s.179-188
 • KURYŁOWICZ M. (2004), Zur Tatigkeit der romischen Adilen III Die cura annonae; Falsa mensura; Das crimen annonae (dardanariatus); Die Sanktionen, ORBIS IURIS ROMANI, -, s.89-104
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Krąg spadkobierców ustawowych w ujęciu prawno-historycznym, REJENT, -, s.15-33
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Testamentum holographum, REJENT, -, s.86;119-126
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Rzymskie prawo karne w polskich badaniach romanistycznych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, SERIA PRAWNICZA - PRAWO 1, -, s.167-175
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Dorobek oraz plany badawcze polskiej romanistyki, CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, -, s.41-457
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Zur Tatigkeit der romischen Adilen II: De modo agrorum. III. Pecuari., ORBIS IURIS ROMANI, -, s.31-44
Monografie:
 • KURYŁOWICZ M. (2012), Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, -, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KURYŁOWICZ M., Wiliński A. (2008), Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków, ZAKAMYCZE
 • KURYŁOWICZ M. (2008), Symbol prawa ludzkiego. Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • KURYŁOWICZ M. (2006), Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Prawo rzymskie: historia-tradycja-współczesność, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Rozdziały w monografiach:
 • KURYŁOWICZ M. (2017), Ex iniuria ius non oritur. Szkic do dziejów zasady w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1239-1250
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Prawo talionu w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. piórkowska-Flieger, -, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.1065-1078
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Alterum non laedere i uniwersalność rzymskich zasad prawa w: Państwo i prawo w dobie globalizacji, S.Sagan, -, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, s.171-181
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Libera mortis facultas w państwie i prawie rzymskim w: Iudicium et Scienta. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, A.Przyborowska-Klimczak, A.Tarach, -, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.715-727
 • KURYŁOWICZ M. (2009), Adam Wiliński 1909-1977 w: Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS w latach 1949-2009, Przyborowska-Klimczak A., Lublin, ---, s.---
 • KURYŁOWICZ M. (2009), Wokół istoty małżeństwa rzymskiego w: Finis legis Christus: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.1141-1154
 • KURYŁOWICZ M. (2007), Fideicommissum hereditatis, zapis uniwersalny i podstawienie powiernicze w: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, -, Kluczbork, Klucz-Druk Sp. z o.o., s.183-195
 • KURYŁOWICZ M. (2007), De publicis iudiciis. Instytucje justyniańskie o postępowaniach sądowych publicznych w: Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Nowikowski I., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.561-571
 • KURYŁOWICZ M. (2006), Prawo osobowe w: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego, Sawczuk M., Kraków, ZAKAMYCZE, s.339-350
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Vicesima hereditatum. Z historii podatku od spadków w: W kręgu prawa podatkowego i finansów. Księga pamiątkowa prof. Cezarego Kosikowskiego, Dzwonkowski H., Głuchowski J., Pomorska A., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.219-223
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Prawa antyczne w polskiej literaturze historycznoprawnej w: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, Dębiński A., Wócik M., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.165-174
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Libri terribiles. Z historii rzymskiego prawa karnego w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Wąska, Leszczyński L., Skrętowicz E., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.745-755
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Taedium vitae w rzymskim prawie karnym w: Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, Kowalski H., Kuryłowicz M., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.189-200
 • KURYŁOWICZ M. (2004), The Importance of Roman Law in Shaping European Legal Culture w: European Integration Through Education, Kucha R., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.25-35
 • KURYŁOWICZ M. (2004), Bemerkungen zum Prinzip adoptio naturam imitatur im romischen Recht w: Roman Law as Formative of Modern Legal Systems. Studies in Honour of Wiesław Litewski, Sondel J., Reszczyński J., Ściślicki P., Kraków, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, s.279-289
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2009, "Członek Rady Programowej", ZESZYTY PRAWNICZE
 • 2009, Członek Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego, ORBIS IURIS ROMANI
 • 2009, Członek Rady Programowej, ZESZYTY PRAWNICZE
 • 2009, Członek komitetu redakcyjnego, KRYTYKA PRAWA
 • 2002, Redaktor naczelny, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA
 • 2002, Redaktor naczelny, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA
 • 2002, "Redaktor naczelny", STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA
 • 2002, "Członek Międzynarodowego Komitetu Redakcyjnego", ORBIS IURIS ROMANI
 • 2000, Członek Rady Programowej, REJENT
 • 1998, Przewodniczący Rady Wydawniczej Wydawnictwa UMCS, Wydawnictwo UMCS
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2010 Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939) Doktorant: Renata Wiaderna - Kuśnierz
Recenzje:
 • KURYŁOWICZ M., (2009), recenzja: Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć rzeczy i przedmiotu praw rzeczowych w europejskiej nauce prawa prywatnego W. Dajczak, REJENT wydawca: ---, strony: nr 10, s. 186-191
Udział w konferencjach:
 • V Lubelskie Seminarium Karnistyczne nt. Prostytucja, 2013
 • Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne, 2013
Członkostwo w organizacjach:
2007
, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych
1999–2002
, Komitet Nauk Prawnych PAN oddział Katowice
1991–2007
, Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN
1987
, Societas Humboldtiana Polonorum
1987–2002
, Lubelskie Towarzystwo Naukowe
1977–2002
, Polskie Towarzystwo Historyczne
1977
, Lubelskie Towarzystwo Naukowe
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2012–2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2001–2011
, Uniwersytet Rzeszowski
1996–1999
, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1995–1998
, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1990–1996
, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1981–1987
, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1980–1997
, KUL
1977
, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
1974–2014
, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie