Projekty badawcze 

Z zarządzania 

 

Mgr Anna Pałyga

Zarządzanie efektywnością komunikacyjną zespołów w sytuacji rozwiązywania dynamicznych zadań o wysokim poziomie złożoności (07.07.2017-06.07.2020)

 

Celem projektu jest określenie jak zarządzać efektywnością pracy zespołowej w sytuacji wysoce rozwiązywania złożonych, dynamicznych problemów. Studenci kierunków zarządczych oraz praktycy i edukatorzy biznesowi używają symulacyjnych gier decyzyjnych analogicznie do pilotów korzystających z symulatorów lotu. Gry decyzyjne są uważane za cenne narzędzie edukacyjne, pozwalające na sprawdzenie zastosowań zdobytej teoretycznie wiedzy zarządczej w praktyce. Efektywnością pracy takich zespołów zajmują się bardzo różne dziedziny nauki i praktyki, ale dotychczasowe badania w tej tematyce nie prezentują zgodnych wyników, ani nie podają prostych i uniwersalnych wniosków, które instruowałyby jak zarządzać taką efektywnością. Praca zespołowa jest jednakże podstawową formą nauki oraz współpracy zawodowej we współczesnych organizacjach (model organizacji uczącej się). Nie było jednak do tej pory badań nad efektywnością pracy zespołowej skupiających się na prześledzeniu falowania procesów komunikacyjnych oraz ich dynamiki dostosowawczej. Komunikacja zaś jest procesem, który cechuje się własną dynamiką i przebiegiem w czasie. Jeśli badając ją będziemy samodzielnie determinować punkty, w których dokonujemy pomiarów, np. wybierając punkt A i punkt B, to możemy oczywiście zbadać różnicę między stanem w punkcie A i stanem w punkcie B. Nie dowiemy się jednak w ten sposób co dzieje się pomiędzy tymi dwoma punktami. Ten projekt ma na celu stworzenie oraz przetestowanie metody badawczej, która pozwoliłaby na zachowanie ciągłości obserwacji. Dzięki temu można by podjąć próbę sformułowania modelu efektywnego zarządzania procesami komunikacyjnymi w kontekście pracy zespołowej i tym samym zdobyć narzędzie do zarządzania jej efektywnością.

Badania realizowane w projekcie będą opierały się na diagnozie i obserwacjach osób uczestniczących
zespołowo w symulacyjnych grach decyzyjnych. Podczas analizy będą brane pod uwagę: (1) dane pobrane z symulacji (2) analiza zaobserwowanych zachowań komunikacyjnych w zespołach (przeprowadzona przez sędziów kompetentnych na podstawie nagrań video) oraz (3) dane z badania kwestionariuszem. Badane zespoły zostaną podzielone na wygrane i przegrane - zgodnie z wynikami gry symulacyjnej - a następnie porównane parami (wygrany-przegrany) pod kątem swoich właściwości oraz zachowań - efektywnych i nieefektywnych.

Główne pytanie badawcze projektu: "jak zarządzać efektywnością pracy zespołowej?" dotyka badaczy i praktyków każdej dziedziny zajmującej się pracą w grupie ludzi. Zaczynając od edukacji szkolnej i wyższej, przez pracę zawodową w różnych branżach (zarządzanie, sport, ICT, medycyna, naukowe projekty badawcze) po nasz codzienne funkcjonowanie wśród rodziny i przyjaciół oraz rozrywkę. Dlatego badania nad efektywnością pracy zespołowej inspirują kolejne pytania badawcze. Jednak aby można było się nimi zająć, potrzebne są odpowiednio skalibrowane narzędzia badawcze. Proponowany projekt ma potencjał poszerzenia wiedzy i zrozumienia na temat procesów stojących za efektywną pracą zespołową, ponieważ do opracowanie i przetestowanie takiego narzędzia stawia sobie za cel.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauku.

Dr hab. Izabela Koładkiewicz

Planowane strategie wyjścia przedsiębiorców w Polsce i czynniki je warunkujące (13.02.2017-12.02.2020)

 

Celem planowanych badań będzie próba rozpoznania oraz ocena zjawiska wyjścia przedsiębiorcy z przedsiębiorstwa (tj. sprzedaż, sukcesja, likwidacja) w polskich uwarunkowaniach, w tym:

  • identyfikacja planowanych przez przedsiębiorców strategii wyjścia (intencje wyjścia) oraz czynników je warunkujących, takich jak kapitał ludzki oraz kapitał relacyjny
  • identyfikacja potrzeb związanych z realizacją strategii wyjścia;
  • budowa profilu przedsiębiorcy w zależności od deklarowanych intencji wyjścia;
  • identyfikacja głównych sfer w jakich przedsiębiorcy oczekują wsparcia od otoczenia zewnętrznego firmy, w procesie realizacji strategii wyjścia.

Na potrzeby badań zostały sformułowane trzy główne pytania badawcze:
1. Jakie strategie wyjścia zakładają polscy przedsiębiorcy oraz jakie czynniki decydują o ich wyborze?
2. Jakie przedsiębiorcy identyfikują potrzeby dotyczące realizacji założonej strategii wyjścia oraz w jakich sferach mogą potrzebować wsparcia?
3. Jak przedsiębiorcy oceniają możliwości otrzymania wsparcia z otoczenia zewnętrznego w procesie realizacji strategii wyjścia?
Podstawową hipotezą przyjętą w badaniach jest:
Czynnikami warunkującymi wybór potencjalnej strategii wyjścia przez przedsiębiorcę są kapitał ludzki i relacyjny przedsiębiorcy.


Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Podjęcie próby zbadania zjawiska wyjścia przedsiębiorcy w polskich uwarunkowaniach,obejmującego inne potencjalne strategie wyjścia niż sukcesja w firmie rodzinnej (obecnie intensywnie badana), stanowi ważne i nowatorskie wyzwanie badawcze. Decyduje o tym nie tylko brak rozpoznania tego zjawiska w Polsce, ale też jego znaczenie dla rozwoju rynków lokalnych, a w szerszej perspektywie dla całej gospodarki. Kluczowym efektem realizacji strategii wyjścia zorientowanej na kontynuację działalności przedsiębiorstwa jest zachowanie miejsc pracy oraz uczestnictwo w procesie tworzenia budżetu państwa. Kontynuujące swoją działalność firmy, mają zdecydowaną przewagę konkurencyjną nad nowotworzonymi. Decyduje o tym posiadana już pozycja na rynku, jak również zbudowana sieć kontaktów biznesowych. Otrzymane wyniki badań powinny także zainteresować twórców polskiej polityki gospodarczej i zwrócić ich uwagę na znaczenie zjawiska wyjścia przedsiębiorcy w Polsce. Pożądanym efektem ich zainteresowania powinno być opracowanie założeń polityki wsparcia skierowanej do wychodzących przedsiębiorców. Nikogo bowiem nie trzeba przekonywać, że wyjście przedsiębiorcy ze swojej firmy charakteryzuje się wysokim poziomem złożoności i to nie tylko pod względem biznesowym, ale też i emocjonalnym.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauku.

Profesjonalizacja struktur nadzoru w firmach rodzinnych (06.12.2011 - 05.12.2014)

Cel badań składa się z dwóch składowych. Pierwsza z nich obejmuje przygotowanie modelu ewolucji struktur nadzoru (family governance) w firmie rodzinnej nie notowanej na giełdzie w oparciu o doświadczenia światowe. W centrum uwagi tego modelu znajdować się będzie rada dyrektorów/rada nadzorcza – z punktu widzenia zmian zachodzących w niej wraz z rozwojem firmy rodzinnej wyrażonym wzrostem złożoności organizacji oraz złożonością rodziny. W drugiej fazie odbędzie się weryfikacja zbudowanego modelu w warunkach polskich przy wykorzystaniu metody studium przypadku. Ważnym wyzwaniem badawczym będzie także identyfikacja czynników warunkujących przydatność istniejących struktur nadzoru w zapewnieniu kontynuacji działania rodzinnego przedsiębiorstwa. 

Efektem prowadzonych badań będzie przygotowanie rozprawy habilitacyjnej. Zostanie też opracowany zbiór dobrych praktyk funkcjonowania rad dyrektorów/rad nadzorczych w firmach rodzinnych, wynikających z doświadczeń zagranicznych family business. Taki zbiór dobrych praktyk może być przydatny w uświadamianiu polskim firmom rodzinnym, że przywiązywanie od początku odpowiedniej wagi do tworzenia rad nadzorczych może w przyszłości nie tylko ułatwiać ich dalszy rozwój, ale przede wszystkim zapewnić im długowieczność.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauku.

Dr Anna Olszewska

Komunikacja w zarządach firm sektora usług - w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością (04.01.2017-03.01.2020)


Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza
Celem projektu jest zbadanie stopnia wpływu obecności ekspatów oraz różnorodności w Zespołach Kadry Zarządzającej na międzykulturową komunikację biznesową w sektorze usług.
Nickerson et al (2002) twierdzą, że kultura w szerokim ujęciu ma znaczący wpływ na komunikację. Ekspaci wzmagają występowanie różnorodności kulturowej, jak również różnorodności nieobserwowalnej i kognitywnej (np. wartości, umiejętności czy nawyków pracy). Varner (2000) uważa, że międzynarodowa komunikacja biznesowa ma zastosowanie, również w ujęciu ekspatów i ich przystosowania do nowych warunków. Na tej podstawie powstała hipoteza badawcza, że obecność ekspatów ma pozytywny wpływ na międzykulturową komunikację biznesową Zarządu.

Zastosowana metoda badawcza/metodyka

Badania będą miały charakter mieszany. W dużej mierze będą oparte o pogłębione wywiady z 2-3 członkami Zarządów firm sektora usług ( w sumie 16 firm z Polski, Niemiec, Singapuru i Hong Kongu). Po transkrypcji zostaną one poddane komputerowej analizie tekstu oraz technice incydentów krytycznych. Dodatkowo zastosowana zostanie nowatorska metoda projektowania design based research w ujęciu CIMO- kontekst, interwencje, mechanizm, rezultat (Denyer et al., 2010). Dopełnieniem badania będzie ankieta w formie symulacyjnej, skierowana do wszystkich członków Zarządu. W fazie przygotowawczej dokonany zostanie krytyczny przegląd literatury, analiza raportów finansowych, cen akcji, źródeł internetowych, w tym stron wybranych firm, prasy branżowej, oraz szczegółowa analiza czterech rynków.

Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Spodziewane wpływy rezultatów można podzielić na teoretyczne, metodologiczne i poznawcze. Badanie ma na celu wzbogacenie wiedzy w temacie międzykulturowej komunikacji biznesowej zróżnicowanych Zespołach Zarządczych. Będzie to pierwszą próbą ujęcia tej problematyki w kontekście wpływu ekspatów w aż czterech krajach. Badanie wpisze się w potrzebę otwarcia ‘czarnej skrzynki’ demografii organizacji i procesów w Zarządach (Lawrence, 1997; Carmeli, 2009: 209). Proponowane badanie ma na celu zastosowanie metod mieszanych w tym designu, co wnosi świeżość do badanej dziedziny nauki oraz ma potencjał dla zastosowania wyników w praktyce. Z poznawczego punktu widzenia, badanie może pozwolić lepiej zrozumieć międzykulturową komunikację biznesową oraz praktyki zarządzania różnorodnością w sektorze usług.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Prof. dr hab. Dorota Dobija

Cechy komitetów audytu a jakość sprawozdawczości finansowej (14.07.2016-13.07.2018)

Reformy łady korporacyjnego miały na celu między innymi wypracowanie mechanizmów kontrolnych, zmniejszających asymetrię informacji między oportunistycznie zachowującymi się menedżerami a inwestorami, oraz wypracowanie rozwiązań zapewniających dostarczanie inwestorom wysokiej jakości informacji finansowej. Można wskazać dwa istotne rozwiązania w tym zakresie:
wprowadzenie obowiązku powoływania komitetów audytu i prace nad zwiększeniem jakości świadczonych usług przez audytorów finansowych. Wyniki badań wskazują, że nadzór nad sprawozdawczością finansową sprawowany przez komitety audytu przyczynia się do zwiększenia jakości informacji dostarczanej inwestorom. Zadaniem komitetów audytu jest bowiem ocena wiarygodności i istotności informacji finansowej we współpracy z audytorem finansowym oraz, w niektórych organizacjach, we współpracy z audytorem wewnętrznym.
Różnorodność w radzie dyrektorów/radzie nadzorczej jest od dłuższego czasu przedmiotem zainteresowania zarówno badaczy zajmujących się obszarem ładu korporacyjnego, jak i przedstawicieli biznesu oraz instytucji regulujących. Temat ten jest jednak wciąż słabo rozpoznany w literaturze przedmiotu w kontekście rozwijających się rynków kapitałowych oraz obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. W polskiej praktyce gospodarczej docenia się znaczenie zapewnienia różnorodności w radach nadzorczych. W najnowszej wersji Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 znajduje się bezpośrednie odniesienie do konieczności zapewnienia, aby spółki były nadzorowane przez skuteczne i kompetentne rady nadzorcze (WSE, 2015). Formułując bardziej szczegółowe zapisy, Rada Konsultacyjna GPW ds. ładu korporacyjnego zapisała w rekomendacji II.R.2. zalecenie, aby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki dążyły do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego (WSE, 2015). W odniesieniu do komitetów audytu także regulator, choć nie bezpośrednio, wskazuje na konieczność zapewnienia minimalnej różnorodności. Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (2009) zobowiązując spółki giełdowe do powoływania komitetu audytu i wskazuje, że do komitetu powinno się powoływać co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
Celem projektu będzie zbadanie zależności między różnymi cechami komitetu audytu a jakością sprawozdawczości finansowej spółek notowanych na WGPW. Do badanych cech należą (1) cechy związane z profilem członków komitetu audytu, determinujące różnorodność w składzie komitetu audytu (niezależność, kwalifikacje w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej, doświadczenie zawodowe, płeć) oraz (2) aktywność i (3) rozmiar komitetu audytu. Zmienna objaśniana (jakość sprawozdawczości finansowej) jest natomiast trudna do zaobserwowania w sposób bezpośredni. Autorzy literatury przedmiotu proponują wiele metod pomiaru pośredniego. Planujemy wykorzystanie dwóch metod: (2) modelu zarządzania zyskiem oraz (2) czasu, który upłynął od daty sporządzania sprawozdania finansowego do daty wydania opinii audytora finansowego.
Struktura zebranych danych (dane panelowe) determinuje wykorzystanie statycznych i dynamicznych modeli panelowych. Modele statyczne estymowane będą metodą GLS. Modele dynamiczne uogólnioną metodą momentów (GMM). Jednocześnie użycie modeli o różnej konstrukcji zapobiegnie sytuacji, w której wnioski są wrażliwe na zastosowaną metodę wnioskowania ekonometrycznego.
Projekt może być interesujący dla naukowców, instytucji regulujących oraz społeczeństwa, przynajmniej z trzech, przedstawionych poniżej powodów.
Wyniki badań mogą być użyteczne dla regulatorów i mogą służyć zweryfikowaniu użyteczności polityk promujących różnorodność w radzie nadzorczej jako sposób na zwiększenie efektywności działań nadzorczych zmierzających do zwiększenia jakości sprawozdawczości finansowej. Wyniki projektu mogą też zmotywować regulatorów do podejmowania dodatkowych działań promujących różnorodność oraz większą aktywność rad nadzorczych, a zwłaszcza komitetów audytu w Polsce.
Proponowany projekt badawczy może przyczynić się do pozyskania dodatkowej wiedzy w obszarze ładu korporacyjnego, a szczególnie na temat specyficznego problemu różnorodności z radach nadzorczych i związku różnorodności z jakością sprawozdawczości finansowej w kontekście do tej pory prawie niezbadanym, spoza kręgu krajów rozwiniętych, w których system ładu korporacyjnego charakteryzuje się jednostopniowym systemem nadzoru i rozproszoną strukturą własności. Polski rynek kapitałowy można bowiem opisać jako wciąż rozwijający się, i charakteryzujący się istotną koncentracją własności, niskim stopniem ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych oraz istotnym udziałem akcjonariuszy większościowych, posiadających duże udziały w akcjach spółki.
Spodziewamy się, że projekt wniesie także nową wiedzę do rosnącej na znaczeniu polskiej literatury w zakresie ładu korporacyjnego w Polsce.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym “Inventorum” (01.03.2014 - 30.11.2015)

Lider projektu: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Tytuł projektu: Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym “Inventorum”
Czas trwania: 1 marca 2014 – 30 listopada 2015
Budżet: 7 300 120,00 zł, budżet części realizowanej przez ALK:  259 200 zł
Źródło finansowania: Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym “Inventorum” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej

Celem Projektu jest utworzenie infrastruktury informatycznej, ułatwiającej współpracę gospodarki z nauką poprzez identyfikację potrzeb przedsiębiorstw w zakresie innowacji wymagających prac B+R. Opracowane zostaną systemy informatyczne, które będą pozyskiwały dane z różnych źródeł, wydobywały z nich informacje a następnie wytwarzały wiedzę, która będzie przydatna środowisku naukowemu w zrozumieniu procesów zachodzących w innowacyjnej gospodarce i odpowiedniego planowania prac badawczych. Zasadność tego celu wynika wprost z analizy barier dobrej współpracy nauki i przemysłu, a także przeszkód w znajdowaniu zastosowań w gospodarce wyników prac badawczo rozwojowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe - Moderowanie panelu ekspertów

Zapytanie ofertowe - Catering podczas panelu ekspertów

Informacja o naborze ekspertów do I panelu eksperckiego

Informacja o naborze ekspertów do II panelu eksperckiego

 

 

 

   

Prof. dr Giuseppe Grossi

Pomiar i komunikowanie dokonań w szkolnictwie wyższym w Polsce i krajach nordyckich (14.07.2016-13.10.2019)

Celem badania jest eksploracja konsekwencji zmian w systemach pomiaru, oceny i komunikowania dokonań na poziomie krajowym, organizacyjnym i indywidualnym, będących wynikiem działania sił zewnętrznych i wewnętrznych wyzwań w uczelniach w Polsce i krajach Nordyckich (Finlandia, Norwegia i Szkocja), cechujących się hybrydową logiką.
Uniwersytety stanowią bardzo ciekawy kontekst badań bowiem w ostatnim dziesięcioleciu wdrożono szereg reform i zmian w zakresie ich funkcjonowania. Od czasu kiedy pomiar, ocena i komunikowanie
dokonań w uniwersytetach jest bardzo ściśle powiązane z finansowaniem szkolnictwa wyższego, wiele z nich wydaje znaczne zasoby na rozwój specyficznych narzędzi umożliwiających pomiar efektywności i wydajności działania wydziałów, katedr i indywidualnych pracowników w zakresie wkładu wniesionego w badania i dydaktykę. Tradycyjnie pomiar efektywności i wydajności działania spełniał rolę bardziej rozwojową i nakierowany był na pomoc indywidualnym pracownikom w celu poprawy ich wyników w przyszłości. Jednakże, nastąpił zwrot w kierunku podejścia bardziej
ilościowego opartego na ocenie historycznych dokonań.
W literaturze międzynarodowej obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomiaru, oceny i komunikowania dokonań w kontekście wydajności uniwersytetów w odniesieniu do krajów zachodu i
państw nordyckich. W wielu z nich w latach dziewięćdziesiątych przeprowadziło szereg reform w zakresie zarządzania.
Wciąż, jednak brakuje literatury i badań odnośnie krajów Europy Środkowo-Wschodniej i studiów porównawczych w tym zakresie. W porównaniu do wcześniejszych badań, projekt będzie bazował na wieloaspektowej strukturze teoretycznej, która może być przydatna w specyficznym kontekście publicznych i/lub prywatnych uniwersytetów. Pozwoli zrozumieć cele kontroli, interwencje zarządzających oraz poglądy pracowników na różnych poziomach organizacyjnych. Kolejną odmiennością proponowanego projektu badawczego będzie zastosowana metoda badań jakościowych (analiza dokumentów, przeprowadzenie wywiadów badawczych) na potrzeby porównania systemów pomiaru efektywności działania w badanych państwach (Polska i trzy kraje skandynawskie) i wielu studiów przypadków-uczelni (jednej niepublicznej i dwóch publicznych uczelni w każdym kraju).
W projekcie wykorzystane zostaną jakościowe metody badawcze. Będzie składał się z siedmiu etapów, realizowanych w ciągu 36 miesięcy. Pierwszy etap poświęcony będzie przeglądowi literatury i teoretycznym podstawą badań. W drugim i trzecim etapie będą prowadzone badania związane z Polskimi uniwersytetami w kontekście krajowym, organizacyjnym i indywidualnym. Czwarty i piąty etap będzie związany z przypadkami krajów nordyckich. Szósty etap będzie skupiał się na scaleniu i połączeniu naukowych wyników w Polsce i krajach nordyckich. Ostatni etap będzie związany z upowszechnieniem uzyskanych rezultatów na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz złożeniem artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych z różnych obszarów biznesowych (rachunkowości, zarządzania publicznego i studiów szkolnictwa wyższego).
Projekt badawczy pozwoli na osiągnięcie celów akademickich i określenie rekomendacji w odniesieniu do kształtowania systemów oceny i komunikowania dokonań w szkolnictwie wyższym, tym samym może być przedmiotem zainteresowania różnych odbiorców.
Naukowe opracowania badanego zagadnienia zostaną opublikowane w wysokiej jakości czasopismach międzynarodowych. Zastosowana metoda badawcza będzie mogła być też zastosowana w badaniach uniwersytetów w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Rekomendacje w odniesieniu do kształtowania systemów oceny i komunikowania dokonań w szkolnictwie wyższym mogą być wykorzystane na przykład do kształtowania polityki w tym zakresie. Wiedza powstała w następstwie realizacji projektu badawczego będzie użyteczna dla różnych zainteresowanych stron w szczególności decydentów politycznych, związków zawodowych, przedstawicieli trzeciego sektora, obywateli, organów regulacyjnych i innych grup interesów oraz może służyć pomocą w procesie wypracowywania strategii i identyfikacji sposobów poprawy wydajności sektora szkolnictwa wyższego oraz w innych organizacjach sektora publicznego.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Mgr Michał Hubert Jakubowski

Czynniki sprzyjające specyficznemu projektowaniu systemów gamifikacyjnych do zarządzania motywacją pracowników (11.07.2017-10.07.2018)

Celem projektu jest określenie jak pobudzać zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki przywykorzystaniu gamifikacji w zarządzaniu motywacją pracownika. Projekt zakłada pogłębienie obecnego stanu wiedzy o projektowaniu gamifikacji przez sprawdzenie w jaki sposób podchodzą do tego jej projektanci.
Gamifikacja to wykorzystanie elementów i mechanik gier w kontekstach poza-growych (Deterding 2011). Problemem badawczym wybranym w projekcie jest zmiana zaangażowanie pracowników podczas wykonywania zadań w zinformatyzowanym środowisku. Zostaną zbadane perspektywy projektantów systemów gamifikacyjnych i ich odbiór przez pracowników uczestniczących w tego typu rozwiązaniach motywacyjnych.
Rezultaty projektu dzięki przyjętej metodyce mają podwójny wpływ na rozwój środowiska pracy. Pierwszy efekt zakłada wkład w aktualną bazę wiedzy dotyczącą problemu i jego rozwiązania. Wyniki projektu mogą stać się punktem wyjścia dla kolejnych badań dotyczących zaangażowania pracowników, budowy systemów informacyjnych, czy wykorzystania gamifikacji w zarządzaniu.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

dr hab. Jerzy Cieślik

Samozatrudnienie w Polsce i na świecie (15.06.2016-14.06.2018)

Celem badań jest rozpoznanie zjawiska samozatrudnienia - działalności gospodarczej prowadzonej bez zatrudniania pracowników. Samozatrudnienie odgrywa ważną rolę w polskiej gospodarce i jej znaczenie będzie rosło, wraz z osiągniętym poziomem rozwoju gospodarczego. Jednocześnie zbiorowość samozatrudnionych jest wewnętrznie zróżnicowana. Zróżnicowany jest też wpływ poszczególnych rodzajów samozatrudnienia na rozwój społeczno-gospodarczy.
W programie badań dokonana zostanie analiza porównawcza tendencji w dziedzinie samozatrudnienia, jakie występują w Polsce na tle innych krajów wysoko rozwiniętych, szczególnie Holandii i Niemiec. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wewnętrzne zróżnicowanie zbiorowości samozatrudnionych oraz wpływ jaki mają na to zróżnicowanie czynniki demograficzne, status zawodowy, motywacja i aspiracja rozwoju a także branża, w której działają samozatrudnieni. Dodatkowo zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród przedsiębiorców rozpoczynających działalność w celu rozpoznania ich motywacji i ambicji rozwojowych (planów zatrudnienia pracowników).
Badania przyczynią się do lepszego rozpoznania zjawiska samozatrudnienia, w kontekście rosnącego
znaczenia w gospodarce i społeczeństwie „strefy pośredniej” między pracą etatową a prowadzeniem
firmy zatrudniającej pracowników. To lepsze rozpoznanie będzie w szczególności dotyczyło
wewnętrznego zróżnicowania zbiorowości samozatrudnionych.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Percepcja dzielenia się: studium kultury profesjonalnej prawników (03.06.2016-02.06.2018)

Celem projektu jest zbadanie percepcji dopuszczalności dzielenia się medialnymi plikami cyfrowymi, a
także wyobrażeń o przyszłości prawa autorskiego i piractwa, w oczach grupy zawodowej prawników. Prawnicy są szczególnie przydatni do analizy zmiany społecznej w percepcji dzielenia się plikami, ponieważ doskonale znają ograniczenia prawne, mają wysokie zawodowe standardy etyczne, i są w grupie wysokich dochodów, ale przede wszystkim także dlatego, że dzięki ich wykształceniu, stanowią wyjątkową grupę zawodową, której badanie umożliwi lepsze rozumienie zachodzących przemian: mogą bowiem kompetentnie porównywać kształtujące się normy społeczne i istniejące prawne. Ponieważ projekt ma być, w zamierzeniu, oderwany od wpływu kultury lokalnej (bada globalną zmianę), skoncentruje się na studium badań międzynarodowej elity prawniczej, na przykładzie uczestników programu LL.M. na Harvard University.
Projekt pomoże odpowiedzieć na następujące pytania:
• Jak prawnicy postrzegają środowisko cyfrowe? Czy dzielenie się plikami cyfrowymi (w zależności od rodzaju wykorzystanej technologii) jest rozumiane jak pożyczanie, czy powielanie danego dobra? Jakie konteksty społeczne pozwalają na naturalne zaoferowanie lub poproszenie o użyczenie pliku? Czy wygoda w kopiowaniu wpływa na praktyki dzielenia się?
• Jakie czynniki wpływają na postrzeganie dzielenia się plikami jako dopuszczalnego? Z jakimi grupami osób dzielenie się jest postrzegane jako dopuszczalne i dlaczego? Czy jakieś typy plików lub mediów są postrzegane jako bardziej dopuszczalne do dzielenia?Jaki wpływ ma rodzaj użytej technologii dzielenia? Czy narodowość autora ma znaczenie?
• Jakie są postrzegane i społecznie odgrywane konsekwencje dzielenia się plikami? Jak postrzegana jest odmowa w dzieleniu się plikami i jakie powody uważane są za słuszne? W jakich kontekstach dzielenia się istotny jest prawny jego aspekt i jak się do niego odwołuje?
Projekt ma charakter etnograficzny. Oznacza to, że będzie opierał się głównie na obserwacjach i wywiadach. Podejście to jest szczególnie przydatne do badania nowych, kształtujących się fenomenów społecznych. Ma też ogromne zalety w związku z delikatną naturą dyskutowanego problemu (potencjalne naruszenia prawa, choć powszechnie akceptowane) – same wywiady jakościowe lub projekt ilościowy mogłyby nie dać rzetelnych rezultatów.
Projekt ma duże znaczenie naukowe: bada nowe, słabo zanalizowane fenomeny społeczne, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość wielu organizacji i społeczeństwa. Zdaniem niektórych badaczy, fundamentalne zmiany w społecznym rozumieniu prawa autorskiego, dzielenia się i własności w kontekście plików medialnych doprowadzą do gwałtownych przemian gospodarczych. Już teraz stanowią jedno z głównych wyzwań dla rozumienia własności: choćby dlatego, że dotyczą dóbr o zerowym koszcie reprodukcji, niskim koszcie krańcowym, brakiem barier wejścia, niskimi kosztami znalezienia, i o zredukowanej asymetrii informacyjnej.
Zmiany te mają duży wpływ na percepcję wartości, własności i dzielenia się w odniesieniu do plików cyfrowych. Ma to kolosalne znaczenie dla dotychczasowych modeli biznesowych, choć nie jest oczywiste, czy „piracka” ich dystrybucja zawsze ma negatywne skutki finansowe. Akceptacja społeczna dzielenia się plikami medialnymi staje się jednak coraz bardziej powszechna. Konsekwencje dla organizacji i zarządzania wykraczają daleko poza kwestie mediów. Stoimy u progu rewolucji druku 3D: gdy samo wytwarzanie i dystrybucja przestaną być kluczowe w łańcuchu wartości, percepcja wartości plików (w tym przypadku, projektów i wzorów 3D) będzie kluczowa także dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Problem jest zatem zarówno poważny, jak i dotyczy wielu różnych branż.
Dzięki zbadaniu międzynarodowej zbiorowości doświadczonych, wybitnych prawników możliwe będzie zrozumienie nowej logiki społecznej tego, co dopuszczalne w dzieleniu się mediami. Oprócz oczywistej dużej wartości naukowej wyniki mogą mieć zatem także istotną wartość praktyczną: pomóc dopasować modele biznesowe do oczekiwań społecznych, a zatem mieć wpływ na rozwój cywilizacji, społeczeństwa i gospodarki.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Normy kulturowe i organizacja społeczna w społecznościach "open collaboration". (29.01.2013 - 28.01.2019)

Ponieważ da się wykazać różnice między modelami współpracy w otwartych wspólnotach działań (open collaboration) i innych typach organizacji, jak i różnice miedzy wspólnotami bazującymi na ekspertach (FLOSS) od nie-eksperckich (Wikipedia), wyłania się obszar badań, do tej pory słabo eksplorowany przez naukę. Celem projektu jest zatem jakościowa, interpretatywna analiza praktyk organizacyjnych w nie-eksperckich otwartych wspólnotach działań, na przykładzie trzech projektów Wikipedii (z różnych krajów), oraz Twitter/Blip i Pinterest.

Wykonawca: Olga Rodak

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Międzykulturowa analiza pracy opartej na wiedzy na przykładzie profesjonalnych prawników (30.05.2011 - 29.07.2013)

Celem projektu jest międzynarodowa, komparatywna analiza pracy opartej na wiedzy, na przykładzie prawników w USA i w Polsce. Projekt realizowany we współpracy i na zaproszenie Harvard University, a także Cornell University.
Podstawowym empirycznym pytaniem badawczym jest: Jakie są kulturowe różnice i podobieństwa w organizacyjnych i zarządczych praktykach stosowanych w środowisku pracy opartej na wiedzy (knowledge intensive) wśród prawników.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Koźmiński 

Budowa Teorii Ograniczonego Przywództwa (21.07.2015 - 20.07.2018)

Cel prowadzonych badań i hipoteza badawcza

Celem badania jest opracowanie Teorii Ograniczonego Przywództwa (TOP) wśród menedżerów najemnych oraz menedżerów-przedsiębiorców na podstawie założeń wynikających z badań przeprowadzonych przez Profesora Koźmińskiego, a w szczególności wyjaśnienie: 1. W jaki sposób kompetencje wpływają na siłę przywództwa? 2. Jaki wpływ na siłę przywództwa mają świadomość ograniczeń oraz zdolność do przezwyciężania ograniczeń? 3. Jakie czynniki decydują o zdolności do przezwyciężania ograniczeń? 4. Jakie ograniczenia w badanych grupach są najłatwiejsze i najtrudniejsze do pokonania?

Za pomocą kwestionariusza kompetencyjnego oraz wywiadów pogłębionych można będzie przetestować następujące hipotezy:

H.1. Wyższa siła przywództwa zależy od wysokich kompetencji, wysokiej świadomości ograniczeń i wysokiej zdolności do przezwyciężania ograniczeń.
H.1.A. Siła przywództwa polskich menedżerów najemnych zależy przede wszystkim od kompetencji wartościotwórczych i mobilizacyjnych.
H.1.B. Siła przywództwa polskich menedżerów-przedsiębiorców zależy przede wszystkim od kompetencji antycypacyjnych, wizjonerskich i mobilizacyjnych.
H.2. Wyższa zdolność do przełamywania ograniczeń zależy od wyższych kompetencji i wyższej świadomości ograniczeń.
H.2.1. Menedżerowie najemni i menedżerowie –przedsiębiorcy najłatwiej radzą sobie z ograniczeniami.

Zastosowana metoda badawcza/metodyka

Badanie empiryczne będzie składało się z czterech części:
1. Weryfikacja i pomiar kompetencji przywódczych;
2. Weryfikacja i pomiar świadomości ograniczeń organizacyjnych;
3. Weryfikacja i pomiar zdolności do przezwyciężania ograniczeń;
4. Weryfikacja i pomiar siły przywództwa.

Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Wielu ekspertów podkreśla, że obecne organizacje i przedsiębiorstwa przeżywają brak przywództwa, co jest przyczyną kryzysu gospodarczego, politycznego i społecznego występującego na całym świecie. Obecne zarządzanie odbywa się w kontekście szybkiej transformacji, często ogromnej skali i złożoności otaczającego nas świata. Liderzy zarządzają ludźmi z różnych kultur, regionów, pokoleń, zarówno w środowisku wirtualnym i rzeczywistym. Tak więc, przywództwo jest znacznie bardziej nieprzewidywalne, skomplikowane i wymagające niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo wielu publikacji na temat przywództwa brakuje w nich szerokiego ujęcia tematu przy jednoczesnym doprecyzowaniu czynników skutecznego przywództwa. Brak jest rzetelnych badań naukowych pozwalających na uogólnienie zjawiska przywództwa realizowanych na wystarczająco licznych próbach, ale w kontekstach organizacji funkcjonujących na rynku. Poważną lukę stanowią też publikacje dotyczące stanu rzeczy z rynku polskiego. Brak jest jasno uporządkowanych i doprecyzowanych terminów dobrych praktyk w zakresie przekraczania ograniczeń własnych czy organizacyjnych. Prezentowany projekt badawczy ma na celu wypełnienie zdefiniowanych luk wiedzy.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy między przedsiębiorstwami (15.09.2010 -14.03.2014)

Celem naukowym projektu jest zbadanie praktyk koordynacji międzynarodowych projektów high-tech realizowanych przez firmy pochodzące z kultury o niskim (Polska) i wysokim (USA) poziomie uogólnionego zaufania i kapitału społecznego.

Różnice w poziomie uogólnionego zaufania mają istotny wpływ na sposoby zarządzania współpracą między firmami, szczególnie gdy współpracujące firmy pochodzą z odmiennych kontekstów kulturowych, a dodatkowo nie jest możliwe oparcie relacji na zaufaniu osobistym rozwijanym na bazie kontaktów międzyludzkich. Mimo powszechnie uznawanych zalet zaufania w najnowszej literaturze zauważa się, że w praktyce znacznie częściej mamy do czynienia z alternatywnymi metodami koordynacji współpracy.


W ramach projektu zostaną przebadane praktyki koordynacji współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w sektorze high-tech (współpraca typu B+R, outsourcing usług lub wytwarzania produktów IT).


Projekt ma charakter pionierski poprzez unikalne usytuowanie międzykulturowe, a także dzięki przyjętej jakościowej metodzie badawczej, która umożliwia obserwowanie rzeczywistych sposobów radzenia sobie z niepewnością.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

dr Paulina Bednarz-Łuczewska

Tworzenie i przechwytywanie wartości w polskich przedsiębiorstwach z branży meblarskiej. Badanie ilościowo-jakościowe (20.07.2015 - 19.07.2018)

 

Cel prowadzonych badań

Badanie ma na celu analizę procesu tworzenia i przechwytywania wartości ekonomicznej przez polskie przedsiębiorstwa z branży meblarskiej. Kierownik projektu chce uzyskać informację, jak w niedalekiej przeszłości i obecnie wartość ekonomiczna jest wytwarzana i jakie strategie pozwalają na jej przechwycenie. Celem zatem jest rekonstrukcja procesu powstawania i ewolucji różnych modeli biznesowych w ramach branży.

Zastosowana metoda badawcza/metodyka

Odpowiedzi na pytanie badawcze będą poszukiwane poprzez wielowarstwowe studium szerokiego materiału empirycznego. Po pierwsze, przeprowadzone zostaną ilościowe i jakościowe analizy danych zastanych. Zanalizowane zostaną przy tym ogólnodostępne dane statystyczne, przede wszystkim zbierane przez GUS. Po drugie, w zgodzie z założeniami teoretycznymi, zrekonstruowany zostanie proces powstawania i przechwytywania wartości na podstawie badań etnograficznych pośród przedsiębiorstw w branży. Dobór próby będzie dyktowany teorią. Przeprowadzone będzie badanie pośród przedsiębiorców i innych kluczowych postaci w wybranych firmach różnej wielkości, a także realizujący projekt będzie uczestniczyć w spotkaniach i dyskusjach przedstawicieli branży. Zostaną zastosowane narzędzia typowe dla etnografii: wywiad osobisty, obserwacja, obserwacja uczestnicząca, zapiski terenowe.

Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Ze względu na swój nowatorski charakter badanie będzie miało przede wszystkim wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, ze względu jednak na doniosłość tematu (wytwarzanie wartości ekonomicznej; branżą meblowa w Polsce) wyniki badań będą potencjalnie atrakcyjne także dla architektów polityki społecznej jak i praktyków biznesu.
Innowacyjność projektu zasadza się na: (1) wykorzystaniu unikalnej perspektywy teoretycznej i „teorii firmy zarządzanej”, która pozwala na uchwycenie roli ludzkiej sprawczości w procesach tworzenia i przechwytywania wartości oraz pozwala połączyć perspektywę mikro z perspektywą branży. (2) unikalnym w skali światowej badaniu branży meblowej w oparciu nie tylko o dane zastane czy ze brane dane ilościowe, ale przede wszystkim w oparciu o wielostanowiskowe badanie etnograficzne.
Rezultaty badań będą stanowiły istotny wpływ to nauk o zarządzaniu na przecięciu dyscyplin strategii (tworzenie i przechwytywanie wartości, modele biznesowe), teorii przedsiębiorczości (rola osądu menadżerskiego) oraz zarządzania wiedzą (uczenie się, działanie w sytuacji ograniczonej racjonalności).

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Mgr Agata Stasik

Dynamika tworzenia innowacji technologicznych i biznesowych w przedsięwzięciach finansowanych społecznościowo: projekty z dziedziny energii (17.07.2015 - 16.11.2016)

Cel projektu

Celem projektu jest wstępne ustalenie, w jaki sposób próba skorzystania z mechanizmu finansowania społecznościowego (ang. crowdfunding) wpływa na proces tworzenia innowacji – zarówno w obszarze tworzenia nowych modeli biznesowych, jak i rozwiązań technologicznych.

Zastosowana metoda badawcza

Zastosowane zostaną cztery uzupełniające się metody badawcze: analiza kampanii crowdfundingowych na wybranych platformach internetowych na podstawie dostępnych on-line danych archiwalnych z ostatnich 3 lat (co najmniej 80 kampanii); badanie ankietowe on-line z udziałem twórców analizowanych kampanii; obserwacje i analiza materiałów zgromadzonych w czasie udziału (obserwacji uczestniczącej) w wydarzeniach branżowych oraz analiza literatury naukowej. Opracowane narzędzie (kwestionariusz i schemat analizy) do badań on-line będzie mogło być używane w badaniach przedsiębiorstw z innych sektorów stosujących crowdfunding. Wyniki badania będą mogły posłużyć jako podstawa kolejnego projektu, pogłębiającego najbardziej interesujące problemy.

Wpływ na rozwój nauki

Badanie wpłynie na rozwój nauki dzięki umożliwieniu lepszego zrozumienia zależności pomiędzy nowymi formami finansowania, tworzeniem nowych modeli biznesowych i projektem technologicznych rozwiązań oraz wpływu stosowania mechanizmów crowdfunding i crowdsourcingu na proces rozwijania produktu. Pozwoli zatem lepiej zrozumieć, czy i w jakim stopniu nowe strategie finansowania oraz powiązane z nimi możliwości korzystania z szerokiego wsparcia internetowych społeczności umożliwią oferowanie innowacyjnych rozwiązań w istotnej społecznie dziedzinie technologii energetycznych.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Dr Mariola Ciszewska-Mlinarič

Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ na kluczowe wybory strategiczne oraz ich efekty (18.03.2015 - 17.03.2018)

 

Cel projektu

Celem projektu jest zbadanie wpływu postrzeganego przez menedżerów dystansu pomiędzy rynkiem krajowym a rynkiem zagranicznym (dystansu psychicznego) na przebieg i wyniki procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw działających w branżach wysokich, średnich i niskich technologii, a także sformułowanie modelu redukcji postrzeganego dystansu w procesie internacjonalizacji. Celem dodatkowym jest określenie wymiarów dystansu o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia menedżerów i przedsiębiorców oraz szczegółowe zbadanie zjawiska paradoksu dystansu psychicznego.

Hipotezy badawcze

W projekcie sformułowano następujące hipotezy badawcze:

H1: Postrzegany dystans między rynkiem krajowym a rynkiem zagranicznym wpływa na kluczowe wybory strategii umiędzynarodowienia polskich firm (wybór rynku, form zaangażowania, adaptacji produktowych), przebieg procesu (zmiany w poziomie zaangażowania na rynku zagranicznym i ich
tempo) oraz efekty (wyniki finansowe oraz pozafinansowe).
H2: Postrzegany dystans jest determinowany przez czynniki indywidualne oraz czynniki na poziomie firmy i otoczenia zewnętrznego.
H3: Postrzegany dystans zmienia się w czasie. Firmy radzą sobie z postrzeganym dystansem poprzez wypracowanie mechanizmów redukcji dystansu.

Metoda badawcza

Projekt badawczy zakłada realizację badań w oparciu o metody mieszane (ilościowe i jakościowe), co umożliwi z jednej strony uogólnienie wniosków i formułowanie teorii szerszego zasięgu, a z drugiej strony bardziej dogłębną eksplorację i interpretację badanych zagadnień.

Wpływ rezultatów

Pomimo rozwoju nowych form transportu oraz technologii komunikacji, teza o zanikaniu dystansu między krajami w świetle wyników istniejących badań nie znajduje pełnego potwierdzenia. Postrzegane różnice pomiędzy rynkiem krajowym a rynkiem zagranicznym nadal tworzą jedną z kluczowych zmiennych wpływających na strategiczne decyzje w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. W kontekście polskiego dorobku badawczego, problematyka uwarunkowań, mechanizmów redukcji oraz znaczenia postrzeganego dystansu w procesie internacjonalizacji nie została jednak podjęta. Badania dotyczące wpływu dystansu psychicznego na strategię umiędzynarodowienia w zagranicznej literaturze mają najczęściej charakter fragmentaryczny, koncentrując się na określonym aspekcie (np. wyborze rynku, sekwencji wejścia na rynki zagraniczne, wyborze sposobu wejścia). Obszarem słabo zbadanym nadal pozostają uwarunkowania postrzeganego dystansu oraz mechanizmy pozwalające na redukcję postrzeganego dystansu i skuteczne radzenie sobie z niepewnością związaną z dystansem, w szczególności w okresie następującym po decyzji o
wejściu na rynek zagraniczny. Planowany projekt pozwoli na uzupełnienie wyżej wymienionych luk w wiedzy w światowym i krajowym dorobku badawczym.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Dr Tomasz Olejniczak

Dynamika zmian w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Hybrydyzacja praktyk zarządzania w latach 2003-2015 (10.03.2015 - 09.03.2018)


Cel prowadzonych badań i hipoteza badawcza

Celem badania jest pomiar poziomu hybrydyzacji praktyk zarządzania w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Europie Środkowo Wschodniej oraz analiza zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Problemem badawczym podejmowanym przez proponowane badanie jest kwestia kierunku i przyczyn konwergencji lub dywergencji praktyk zarządzania w zagranicznych oddziałach japońskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Niniejsze badanie będzie pierwszym, które przeanalizuje to zjawisko na przestrzeni lat w Europie Środkowo-Wschodniej.

Hipoteza badawcza została oparta na ewolucyjnych modelach budowania kompetencji produkcyjnych (Cho 1994, Fujimoto 1999) i zakłada, że wraz z upływem czasu system zarządzania w oddziale firmy ulegnie konwergencji z systemem japońskim.

Metoda badawcza

Badanie łączyć będzie metody jakościowe i ilościowe. Na etapie przygotowań przeprowadzony zostanie systematyczny przegląd literatury z użyciem technik kodowania i analizy treści.

Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Z punktu widzenia nauki badanie rozwinie istniejący stan wiedzy nt. japońskich praktyk zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej. Z punktu widzenia cywilizacji i społeczeństwa badanie pozwoli na identyfikację i zrozumienie czynników determinujących międzynarodowy transfer wiedzy i praktyk zarządzania do Europie Środkowo-Wschodniej.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Dr Dominika Wojtowicz

Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny skutków społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji - MORE (01.05.2014 – 29.04.2016)


Termin realizacji: 01.05.2014 – 29.04.2016
Lider: Akademia Leona Koźmińskiego
Partnerzy: Uniwersytet Jagielloński, DCF Consulting Sp. z o.o., Fundacja IDEA Rozwoju, HMR Doradztwo Strategiczne s.c.
Budżet projektu: 774 100 zł
Budżet Akademii Leona Koźmińskiego: 234 545 zł

Celem projektu jest wypracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu oceny skutków regulacji opartej na dowodach.

W ramach części badawczej wypracowany zostanie model ewaluacji społeczno- ekonomicznych efektów wdrażanych regulacji. Wyniki badań zaprezentowane zostaną w publikacji "Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model dla Polski" oraz w praktycznym podręcznik dla administracji publicznej "Ocena skutków regulacji. Poradnik dla administracji publicznej".

Realizacja projektu przyczyni się do udoskonalenia procedur legislacyjnych, a tym samym do podniesienia jakości stanowionego w Polsce prawa. Wdrożenie wypracowanego w ramach projektu modelu oceny skutków regulacji pozwoli na skuteczniejsze i efektywniejsze rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych za pomocą regulacji oraz zwiększenie transparentności procesu legislacyjnego w Polsce i poprawę komunikacji władzy publicznej z obywatelami.

Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu Innowacje Społeczne.

Ogłoszenie - Eksperci

            

 

 

 

 

 

Dr hab. Dominika Latusek - Jurczak

Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami (01.01.2014 - 30.09.2017)

Lider projektu: dr. hab. Dominika Latusek-Jurczak, prof. ALK / Akademia Leona Koźmińskiego
Tytuł projektu:  „Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami”
Czas trwania: 1 stycznia  2014 – 31 grudnia  2016
Budżet: 994 014 zł
Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach IV edycji programu LIDER

Cel projektu
Celem Projektu jest określenie źródeł budowy potencjału społecznego w warunkach, w których nie ma możliwości wykształcenia go na podstawie klasycznych źródeł wskazywanych dotychczas w literaturze. Zasobem istniejącym w warunkach transformacji są zamknięte, oparte na zaufaniu sieci społeczne ( Cook i in. 2004, Cook i Gerbasi 2009).
Tymczasem sieci zaufania, kojarzone do tej pory głównie pozytywnie (March i Olsen 1975, Das i Teng 2001, Rus i Iglic 2005, Popp i in. 2008), mają także aspekty negatywne (Wemson 1993, Hardin 2004, Mesquita 2007, Roth 2009). W warunkach niepewności i ryzyka, sieci zaufania mogą wyłonić się aby stopniowo budować środowisko przyjazne dla coraz szerszej sieci wymiany. Jednak ze względu na fakt, że tego typu sieci mają tendencję do „zamykania się” opierając się głównie na relacjach interpersonalnych, doprowadzają one zwykle do ograniczenia możliwości oraz ograniczenia rynku wymiany wyłącznie do uczestników sieci. Bywają podstawą związków o charakterze przestępczym, korupcji, nie sprzyjają uczeniu się, innowacjom.

Kluczowe pytanie, które wypływa z tej  problematyki jest zatem następujące:  w jaki sposób można z sieci zamkniętych, które bywają jedynym dostępnym zasobem, stworzyć podwaliny dla budowy kapitału społecznego?

Eksploracyjne pytania wspierające są następujące: pod jakimi warunkami istniejące zamknięte sieci ( oparte na zaufaniu) ułatwiają bądź utrudniają przeprowadzanie transformacyjnej zmiany?. Jaka jest dynamika relacji współpracy opartych na  zaufaniu do tych opartych na alternatywnych podstawach?. W jaki sposób ta dynamika jest widoczna/ manifestuje się w faktycznych przypadkach transformacyjnej zmiany?
Aby podjąć próbę odpowiedzi na te pytania, polskie organizacje, wybrane międzysektorowo, będą stanowiły dla badań kliniczne studia przypadków.

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr nr 1/2015/Lider - Transkrypcja wywiadów

Zapytanie ofertowe nr nr 2/2015/Lider - Wykonanie druku publikacji case studies oraz opracowanie notatek dydaktycznych

 

Dr hab. Bolesław Rok

Rola innowacji społecznej w budowaniu jakości życia w miejscu pracy (01.01.2014 - 31.12.2016)

Koordynator projektu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Tytuł projektu: Rola innowacji społecznej w budowaniu jakości życia w miejscu pracy

Czas trwania: 1 stycznia  2014 –31 grudnia 2016

Budżet:  350 000 zł

Źródło finansowania: Projekt realizowany na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego   „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,  finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Głównym celem projektu jest opracowanie wniosków i zaleceń wspomagających kształtowanie jakości życia w miejscu pracy, uwzględniających uwarunkowania fizyczno-materialne otoczenia oraz uwarunkowania społeczne decydujące o funkcjonowaniu psychicznym pracowników.

Cele szczegółowe obejmują:

1. Opracowanie metod opisu i badania innowacji społecznych z punktu widzenia kierunków działań, ich inicjatorów i beneficjentów.
2. Opracowanie potencjalnych zakresów stosowania innowacji społecznych.
3. Opracowanie mapy argumentów za i przeciw innowacjom społecznym w miejscu pracy.
4. Opracowanie i weryfikacja wskaźników jakości życia w miejscu pracy oraz czynników wrażliwych na działania wynikające z innowacji społecznych (m.in. czas pracy, aranżacja stanowiska pracy).
5. Opracowanie systemu zaleceń umożliwiających i wspomagających kreowanie i stosowanie innowacji społecznych w miejscu pracy.
6. Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących wpływu innowacji społecznych na poprawę jakości życia pracowników i ich miejsca pracy.

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badań

                    

 

 

 

 

Mgr Karolina Mikołajewska

Organizacyjne sposoby radzenia sobie z napięciem między ekonomią daru a logiką rynkową na podstawie przykładu sieci CouchSurfing (17.02.2014 -16.06.2016)

 

W ramach projektu badawczego analizowany będzie fenomen organizacji wirtualnych zajmujących się udostępnianiem zakwaterowania – nieodpłatnie bądź odpłatnie, oferując „miejsce na kanapie” albo całe domy lub mieszkania, których popularność w ostatnich latach gwałtownie wzrasta. Rozpowszechnienie tych sieci stwarza nowe pole dla interdyscyplinarnych analiz.Niedostateczność zbadania sieci gościnności staje się istotne w polu nauk o organizacji szczególnie wobec tego, że sieci gościnności znalazły się w centrum konfliktu dwóch logik organizacyjnych – ekonomii daru i ekonomii rynkowej, który może sygnalizować zjawisko dotyczące nie tylko pola turystyki: zatarcia granic między tym, co definiowane jest jako dobro prywatne i publiczne lub współdzielone (Ostrom, 1990). Jak dotąd brakuje w literaturze światowej z zakresu teorii organizacji i zarządzania jakościowej analizy takiego zjawiska. Badanie portalu CouchSurfing (CS), najpopularniejszego obecnie serwisu, który w 2011 zmienił swój charakter z non-profit na for-profit (uzupełniona dodatkowym badaniem konkurencyjnej platformy BeWelcome, która pozostała przy statusie organizacji pozarządowej) może posłużyć wypełnieniu tej luki.

Celem projektu jest opisanie i zinterpretowanie funkcjonowania sieci gościnności takiej, jak CS szczególnie pod kątem owego napięcia między logiką rynkową komercjalizującego się obecnie serwisu i ekonomii daru (Mauss, 1954), na której zdaje się opierać jej kultura oraz konsekwencji tego przekształcenia dla jego funkcjonowania i społecznego odbioru (Glaeser & Shleifer, 2001; Weisbrod, 1998). Badaczka zainteresowana jest wzajemnymi oddziaływaniami między poziomem mikro i makro tej organizacji – tym, jak oficjalnie sformułowana kultura organizacyjna (Hatch, 1993; Schein, 2004; Smircich, 1983) wpływa na kształtowanie i negocjowanie interakcji (Strauss, 1978) między jednostkami oraz tym, jak interakcje między użytkownikami portalu wpływać mogą na ową kulturę organizacyjną. Ze względu na to, że spotkania „offline” użytkowników portalu mogą stanowić potencjalne zagrożenie (życia, zdrowia, kradzieży mienia, czy zwykłego dyskomfortu), drugim ważnym wątkiem jest formalizacja i biurokratyzacja organizacji szczególnie w kontekście zapewniania instytucjonalnych ram i zwiększania zaufania między użytkownikami. To zaś każe zastanowić się nad indywidualnymi strategiami użytkowników oraz strategiami, jakie w tym zakresie wybierają portale (Obłój 1998, Porter, 2001). Powstaje także pytanie, czy poszczególne portale rozpoznają w sobie konkurencję, czy upodobniają się do siebie lub zmierzają do wypełnienia określonych nisz – a zatem, czy stają się polem organizacyjnym (DiMaggio & Powell, 1983).

Proponowany temat ma duże znaczenie w dwóch wymiarach: podstawowym, poszerzania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania o słabo dotychczas zbadanych organizacjach wirtualnych (otwartej współpracy i gościnności), w szczególności w zakresie jakościowych badań kultury i retoryki organizacyjnej oraz strategii budowania tożsamości; a także ogólnym, związanym z funkcjonowaniem organizacji opartych na alternatywnej logice ekonomicznej (Benkler, 2006) w społeczeństwie ponowoczesnym. Rezultaty badania pozwolą na uzupełnienie luki w badaniach nad organizacjami wirtualnymi, wśród których sieci gościnności są niedostatecznie zbadane. Ponadto, w naukach o zarządzaniu niemalże nie rozważa się problematyki ekonomii daru. Obecna sytuacja, w której znalazł się Couchsurfing pozwala na unikatowe badanie dużej wirtualnej organizacji w trakcie zmiany.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Mgr Małgorzata Adamczyk

Relacje muzeów i skupionych wokół nich wirtualnych społeczności open collaboration: problemy hierarchii budowania autorytetu (17.07.2013 - 16.07.2016)

Choć zarówno zarządzanie muzeami, jak i badania nad społecznościami wirtualnymi, mają już za sobą pewną tradycję, na ich przecięciu wyłania się obszar badań słabo eksplorowany dotychczas przez naukę, zwłaszcza w kontekście wirtualnych społeczności open collaboration takich jak wielojęzyczny Wirtualny Sztetl. Przeniesienie nacisku z powierniczej roli muzeów, mających sprawować opiekę nad powierzonymi im zbiorami, na ich rolę edukacyjną i rozrywkową, pod koniec ubiegłego wieku zaowocowało zwiększeniem nakładów na przyciąganie publiczności do muzeów i zwiększanie jej aktywnego uczestnictwa w działaniach placówek muzealnych. W momencie wyłonienia się Muzeów 2.0 pogłębiło to skomplikowanie roli odbiorców, będących trochę publicznością, a trochę uczestnikami i współtwórcami. Celem projektu jest jakościowa analiza interakcji pomiędzy dwoma wybranymi polskimi muzeami a skupionymi wokół nich społecznościami zaangażowanymi online w propagowanie, współtworzenie lub opracowywanie zbiorów lub e-zbiorów. Jakie praktyki organizacyjne zaobserwować można wśród społeczności, a jakie podejmowane są ze strony profesjonalistów pracujących dla muzeów? Jak rozgrywane i negocjowane są relacje hierarchii, władzy i statusu w tych interakcjach pomiędzy instytucjami a społecznościami nieformalnymi? Kiedy społeczności określa się jako publiczność, kiedy jako użytkowników, a kiedy jako współtwórców? Jak rozwiązywane są konflikty między muzeami a społecznościami oraz konflikty ról?

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Dr Jolanta Tkaczyk

Wpływ komunikacji nieformalnej na proces podejmowania decyzji o zakupie (25.06.2013 - 24.12.2016)

Głównym celem naukowym projektu jest poszerzenie wiedzy na temat komunikacji nieformalnej, w szczególności zidentyfikowanie i wyjaśnienie mechanizmu komunikacji nieformalnej wraz z jego uwarunkowaniami i skutkami, a także wskazanie w jakim zakresie komunikacja ta ma wpływ na podejmowanie decyzji o zakupie. Celem dodatkowym jest uporządkowanie  terminów związanych z wykorzystaniem komunikacji nieformalnej na potrzeby marketingu.

Mimo wielu publikacji z zakresu komunikacji nieformalnej brak jest prób całościowego opisania mechanizmu komunikacji nieformalnej wraz z jego uwarunkowaniami, a także wskazanie w jakim zakresie komunikacja ta ma wpływ na podejmowanie decyzji o zakupie. Brak jest rzetelnych badań naukowych, realizowanych na wystarczająco licznych próbach pozwalających na uogólnienia wyników badań, w szczególności odnoszących się do rynku polskiego. Brak jest jasnego uporządkowania terminów związanych z wykorzystaniem komunikacji nieformalnej na potrzeby marketingu.

Prezentowany projekt badawczy ma na celu wypełnienie zdefiniowanych luk w wiedzy.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Dr Karol Klimczak

Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowanie inwestorów (02.08.2012 - 01.08.2015)

Celem proponowanego projektu jest stworzenie unikatowego warsztatu badawczego w zakresie badań nad wpływem treści informacji finansowych na zachowanie inwestorów. Według głównej hipotezy cechy jakościowe informacji finansowych w istotny sposób wpływają na zachowanie inwestorów, lecz sposób interpretacji tych cech jest specyficzny dla kultury do której należy inwestor. Badaniem objęte zostaną teksty tworzone i publikowane przez spółki notowane na GPW w Warszawie oraz przez analityków finansowych badających te spółki. Zaplanowane badania pozwolą na stworzenie metody analizy treści tekstów finansowych pod kątem wybranych cech jakościowych (tonu, pewności, szczegółowości, czytelności), która będzie dostosowana do kultury polskiej. Metoda ta zostanie wykorzystana do zbadania zależności pomiędzy tymi cechami a decyzjami inwestorów. Projekt ma charakter nowatorski poprzez zastosowanie metod badawczych właściwych dla językoznawstwa, finansów i ekonomii eksperymentalnej oraz opracowanie nowej metody badawczej dostosowanej do kultury polskiej.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Dr hab. Jan Myszewski

Zdolność do doskonalenia organizacji przeciętnie wrazliwej na błędy (26.06.2013 -25.06.2015)

Cel prowadzonych badań

Zdolność do doskonalenia może być środkiem do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Jednak, przede wszystkim jest warunkiem niezbędnym do eliminowania słabości przeszkadzających organizacji w funkcjonowaniu na rynku.
Przedmiot badania: zdolność organizacji do doskonalenia i czynniki wpływające na zdolność do doskonalenia. Badania będą prowadzone w wybranych małych jednostkach organizacji uznanych za przeciętnie wrażliwe na błędy. Wyróżnia je umiarkowany poziom dotkliwości typowych konsekwencji typowych błędów ludzkich. Konsekwentnie, zapewnienie skuteczności funkcjonowania zależy w znacznie większym stopniu od sprawnej organizacji, niż od kosztownych urządzeń technicznych.
Cel badań: Określenie podstawowych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają wpływ na zmiany zdolności
doskonalenia.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Bariery systemowe zapobiegania błędom człowieka w organizacji "przeciętnie wrażliwej na błędy" (04.05.2011 - 03.11.2012)

Negatywne konsekwencje błędów ludzkich są powszechnie znane,  dobrze rozumiane i problem występowania błędów ludzkich nie jest rozwiązany, ani w Polsce ani gdzie indziej. Problematyka błędów ludzkich, ze względu na zasadnicze znaczenie dla niezawodności funkcjonowania organizacji ma szeroką reprezentację w literaturze. Podstawowa aktywność badaczy skupia się na problematyce systemów „wrażliwych na błędy” takich jak ochrona zdrowia, energetyka jądrowa, transport itp. Wysokiej nietolerancji dla błędów towarzyszy gotowość do ponoszenia wszystkich niezbędnych kosztów związanych z zapobieganiem.

W organizacjach mniej wrażliwych na błędy dążenie do ograniczania ryzyka nie uzasadnia podejmowania działań "za wszelką cenę". Rozwiązania zapobiegające to przede wszystkim system zarządzania zgodny z normą ISO 9001, narzędzia analizy ryzyka takie jak metoda FMEA lub techniki porządkowania środowiska pracy takie jak schemat  5S. Problem polega na tym, że praktyka ich stosowania w wielu organizacjach pozostawia trochę do życzenia. Istnieją przesłanki by twierdzić, że nie da się całkowicie wyeliminować błędów ludzkich. Istnieją również przesłanki by sądzić, że przyczyny błędów ludzkich nie leżą wyłącznie po stronie człowieka który popełnia błąd.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Dr hab. Dorota Dobija

Reformy systemu ładu korporacyjnego. Doświadczenia biegłych rewidentów (13.06.2011 - 12.06.2014)

Projekt badawczy odnosi się do istniejącej luki w światowej literaturze poprzez analizę doświadczeń biegłych rewidentów z reformami ładu korporacyjnego w Polsce i USA.


Celem naukowym projektu jest:

  • zbadanie doświadczeń biegłych rewidentów (audytorów) związanych z reformami ładu korporacyjnego w USA i w Polsce, - opisanie praktyk współpracy i różnic występujących między USA a Polską, 
  • zidentyfikowanie czynników, które wpływają na jakość współpracy między biegłym rewidentem a radą nadzorczą
  • zebranie obserwacji na temat dojrzewania polskiego rynku kapitałowego
  • przygotowanie rekomendacji prezentującej optymalny model współpracy między radą nadzorczą a biegłym rewidentem.

Skonfrontowanie doświadczeń audytorów działających na rozwiniętym rynku z ostatnimi doświadczeniami biegłych rewidentów w Polsce pozwoli na uzyskanie wiedzy na temat miejsca biegłego rewidenta w efektywnym systemie ładu korporacyjnego oraz pozwoli określić kierunki dalszych istotnych reform pozwalających na lepszą współpracę między biegłym rewidentem a radą nadzorczą. 

Efektem praktycznym projektu będzie przedstawienie rekomendacji (dobrych praktyk) odnośnie współpracy między komitetem audytu a biegłym rewidentem.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Mgr Kaja Prystupa - Dr hab. Robert Rządca

Mechanizmy pozyskiwania i aktualizacji wiedzy w organizacjach typu born global (27.12.2011 - 26.12.2013)

Celem naukowym projektu jest zbadanie związku między mechanizmami pozyskiwania i aktualizacji wiedzy o otoczeniu przez firmy typu born global, a osiąganymi przez nie wynikami. W związku z szybką ekspansją zagraniczną oraz ograniczonymi zasobami born global mają utrudniony dostęp do wiedzy. Wcześniejsze badania wykazały (Knight, 2004), iż sprawne jej pozyskiwanie jest czynnikiem decydujący o powodzeniu przedsięwzięć. 

Planowane badanie ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, w literaturze tematu brakuje tego rodzaju analizy. Większość badaczy skupiała się jedynie na analizie źródeł informacji pozyskiwanych przez born global. Zatem badanie ma na celu wypełnienie luki badawczej. Po drugie, w Polsce liczba firm born global rośnie. Spowodowane jest to rozwojem technologii komunikacyjnej, integracją międzynarodową oraz powszechnym zjawiskiem zmniejszania się barier między krajami. Rozwój tego typu organizacji w kraju ma istotne znaczenie dla gospodarki, ponieważ polskie przedsiębiorstwa w porównaniu do europejskich wykazują się niską innowacyjnością i słabą umiejętnością komercjalizacji swoich produktów. Większość z born global to firmy z branży high-tech, które działają w oparciu o nowatorskie produkty i technologie. Poznanie efektywnych mechanizmów pozyskiwania tak istotnego zasobu, jakim jest wiedza o otoczeniu, wniesie również wkład  dla polskiego biznesu.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

 

Dr hab. Robert Rządca i dr M. Strumińska

Rozwiązywanie sporów publicznych a uczenie się organizacji oraz aktorów społecznych (08.12.2011 - 07.12.2013)

Badania sprawności rozwiązywania sporów publicznych, czyli konfliktów, których stronami są administracja, grupy obywateli oraz organizacje gospodarcze dotyczą zazwyczaj metod i narzędzi, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji, mediacji oraz procedur quasi sądowych. Perspektywa takich badań jest najczęściej krótkookresowa a celem praktycznym jest zaprojektowanie lepszych metod rozwiązywania konfliktów. Najważniejszym celem proponowanego projektu jest identyfikacja zmian w sposobie postrzegania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania na tle doświadczeń zaangażowanych podmiotów oraz procesów uczenia się uczestników sporów publicznych. Przedmiotem zainteresowania w badaniach będą zakończone już spory i ich uczestnicy.

W Polsce brakuje analiz wpływu sporów i sposobów ich rozwiązywania na organizacje gospodarcze, instytucje życia publicznego, w tym zarówno organa władzy i administracji publicznej (samorządowe i rządowe), jak i obywateli i organizacje społeczne.

Badania wpisują się w podstawowe pytania dotyczące sprawności zarządzania sferą publiczną, w której czynniki ekonomiczne są silnie pomieszane ze społecznymi, prawnymi oraz politycznymi. Przy czym przez słowo sprawność należy, zgodnie z tradycją prakseologiczną, rozumieć skuteczność działań ale także ich ekonomiczność i korzystność w różnych wymiarach. Jednym z ważnych wymiarów owej sprawności jest realny wpływ sposobów rozwiązywania sporów na poszerzanie zakresu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym i sprawowaniu władzy, czyli wpływ na demokrację. W rzeczywistości społeczno-gospodarczej coraz większego znaczenia nabiera kwestia sprawnego zarządzania podejmowaniem decyzji w sprawach stanowiących przedmiot sporu, kontrowersji. Przykładem są decyzje dotyczące zamykania szkół, lokalizacji uciążliwych dla środowiska i mieszkańców inwestycji (np. wysypiska śmieci, sortownie, spalarnie), a także kierunków wydatków publicznych. Przyczyną różnic stanowisk mogą być zarówno interesy, jak i wartości jakimi kierują się ludzie i organizacje. Wyzwaniem staje się więc przeprowadzenie procesu decyzyjnego, który uwzględniałby wspomnianą różnorodność i umożliwiał dochodzenie do rozwiązań drogą deliberacji. Wydaje się bowiem, że w sytuacji braku wspólnych wartości tym, co może dostarczyć legitymizacji określonym decyzjom jest nie ich treść, lecz procedura, w obrębie której zostały podjęte.

Tak więc badanie procedur decyzyjnych staje się badaniem dotyczącym centralnych dla współczesnego społeczeństwa procesów tworzenia legitymizacji dla zmieniającego się ładu instytucjonalnego. Odpowiedź na pytanie o to, w jakim stopniu polskie instytucje samorządowe są w stanie zaadoptować się do tych wyzwań, o to w jaki sposób przebiegają procesy uczenia się w zakresie procedur rozwiązywania sporów staje się pytaniem o to, na ile są one w stanie wytwarzać zaufanie społeczne i legitymizację dla swoich działań.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Dr Paweł Krzyworzeka

Praktyki badawcze antropologicznych konsultantów biznesowych (27.05.2011 - 26.11.2013)

Projekt dotyczy działań antropologów biznesowych – specyficznej grupy pracowników wiedzy, która w Polsce dopiero zaczyna powstawać, w Stanach Zjednoczonych natomiast jest dobrze rozwinięta, posiada długą historię datowaną na lata 20. XX wieku. 

Celem naukowym projektu jest zmapowanie formacji kulturowej praktyków biznesowych budujących swoją profesjonalną tożsamość odwołując się do antropologii społeczno-kulturowej.

Wyniki badań mają pobudzić do refleksji nad aktualnymi praktykami badawczymi antropologów biznesowych, w efekcie przyczynić się do poszerzenia wiedzy w obszarze wspierania funkcji zarządzania badaniami jakościowymi. Kolejnym ważnym efektem badań, stanowiącym o ich istotności, jest przewidywany wpływ wyników badań na zmiany w projektowaniu programów nauczania w polskich uczelniach wyższych. Wnioski z badań mogą przyczynić się do lepszego projektowania programów nauczania na kierunkach kształcących osoby, które mają przekładać na praktykę najnowsze osiągnięcia w danych dyscyplinach.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

  Dr Monika Golonka

Alians jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw w sektorach technologio i wiedzo- intensywnych: współpraca interkulturowa (06.12.2011 -05.06.2013)

Głównym celem projektu jest określenie charakterystyki relacji międzyfirmowych polskich przedsiębiorstw z partnerami zagranicznymi. Populacja obejmie przedsiębiorstwa a także jednostki badawczo-rozwojowe, w których nakłady na technologię i innowacje są znaczące.
Badania realizowane w zakresie niniejszego projektu obejmą swoim zakresem: liczbę powiązań badanych firm, charakter relacji (jakość powiązań), wpływ powiązań na efektywność firm, realizację strategii, rozwój globalny (umiędzynarodowienie), ze szczególnym uwzględnieniem powiązań interkulturowych.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Dr hab. Robert Rządca i M. Golonka (grant promotorski)

Alians jako strategia konkurowania w sektorach globalnych na przykładzie branży teleinformatycznej (ICT) (07.04.2010 -15.09.2011)

Celem głównym pracy jest wykazanie, iż w sektorach globalnych, takich jak sektor telekomunikacji, tworzenie aliansów jest jedną ze skutecznych strategii zdobywania przewagi konkurencyjnej poprzez pozyskiwanie umiejętności i zasobów trudnych do zdobycia w inny sposób a także jest mechanizmem wpływającym na ewolucję sektorów rynkowych.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.