Projekt "Rola innowacji społecznej w budowaniu jakości życia" 

 

           

 


Miło nam poinformować o przyznaniu finansowania Akademii Leona Koźmińskiego na realizację projektu pod tytułem: "Rola innowacji społecznej w budowaniu jakości życia".

Opis projektu:

Koordynator projektu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Tytuł projektu: Rola innowacji społecznej w budowaniu jakości życia

Czas trwania: 1stycznia  2014 –31 grudnia 2016

Budżet:  350 000 zł

Źródło finansowania: Projekt realizowany na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego   „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,  finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Głównym celem projektu jest opracowanie wniosków i zaleceń wspomagających kształtowanie jakości życia w miejscu pracy, uwzględniających uwarunkowania fizyczno-materialne otoczenia oraz uwarunkowania społeczne decydujące o funkcjonowaniu psychicznym pracowników.

Cele szczegółowe obejmują:

1. Opracowanie metod opisu i badania innowacji społecznych z punktu widzenia kierunków działań, ich inicjatorów i beneficjentów.
2. Opracowanie potencjalnych zakresów stosowania innowacji społecznych.
3. Opracowanie mapy argumentów za i przeciw innowacjom społecznym w miejscu pracy.
4. Opracowanie i weryfikacja wskaźników jakości życia w miejscu pracy oraz czynników wrażliwych na działania wynikające z innowacji społecznych (m.in. czas pracy, aranżacja stanowiska pracy).
5. Opracowanie systemu zaleceń umożliwiających i wspomagających kreowanie i stosowanie innowacji społecznych w miejscu pracy.
6. Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących wpływu innowacji społecznych na poprawę jakości życia pracowników i ich miejsca pracy.

Przewidywany sposób wdrożenia wyników:

•    Upowszechnienie materiałów informacyjnych z zaleceniami umożliwiającymi i wspomagającymi kreowanie i stosowanie innowacji społecznych w miejscu pracy w serwisach internetowych
•    Upowszechnienie materiałów informacyjnych na temat wpływu innowacji społecznych na jakość życia i warunki pracy zatrudnionych w serwisach internetowych
•    Upowszechnienie materiałów informacyjnych na temat zaleceń umożliwiających i wspomagających kreowanie i stosowanie innowacji społecznych w miejscu pracy oraz wpływu innowacji społecznych na jakość życia i warunki pracy zatrudnionych na seminarium dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw
•    Przekazanie materiałów informacyjnych wybranym firmom, organizacjom pracodawców, przedstawicielom pracowników
•    Upowszechnienie opracowanych materiałów informacyjnych
•    Publikacje naukowe i doniesienia konferencyjne (między innymi na temat.
Efekty wdrożenia wyników (produktów) projektu do praktyki gospodarczej lub społecznej (oddziaływania):

Wdrożenie wyników wpłynie na:

•    wzrost wiedzy i świadomości na temat innowacji społecznych w miejscu pracy wśród kadry menedżerskiej i pracowników (minimum 30 przedstawicieli organizacji zatrudniających w sumie co najmniej 3000 pracowników w pierwszym roku po zakończeniu projektu),
•    pobudzenie działań innowacyjnych wewnątrz organizacji,
•    poprawę jakości życia zawodowego pracowników (min. 3000 pracowników),
•    poprawę funkcjonowania organizacji (miejsca pracy), a w konsekwencji wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój kraju.

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badań