Projekty badawcze 

Gospostrateg Innorail

Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego (02.09.2019 – 31.08.2020)

 

Tytuł projektu: Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego

Czas trwania: 2 września 2019 - 31 sierpnia 2020

Skład konsorcjum: Ministerstwo Infrastruktury (Lider projektu), Ministerstwo Rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Kolejnictwa

Budżet projektu: 3 159 185,00 zł

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Celem projektu jest dostarczenie narzędzia ułatwiającego realizację polityki rozwoju i podnoszenie konkurencyjności gospodarki w sektorze transportu kolejowego.Projekt realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rozwoju systemu transportu kolejowego. Umożliwi podniesienie jakości i funkcjonalności taboru. Stworzone zostaną warunki do optymalizacji kosztów jego zakupu i eksploatacji. Wzmocniona zostanie koordynacja planów inwestycyjnych między administracją rządową i samorządową.

Wyniki prac będą miały wpływ na realizację projektu strategicznego SOR Unowocześnienie parku taboru kolejowego oraz projektu flagowego Luxtorpeda 2.0 zakładającego rozwój technologii i produkcji polskich pojazdów szynowych. Przeprowadzone w ramach projektu badania społeczno-ekonomiczne będą miały zastosowanie w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych w obszarze transportu. Będą stanowiły wsparcie procesu obecnej aktualizacji systemu dokumentów strategicznych i programowych, jak też kolejnych jej cyklów wynikających z krótko- lub średniookresowego okresu ich realizacji.
Producenci taboru i jego podzespołów oraz krajowi przewoźnicy i organizatorzy transportu uzyskają kompleksowy zestaw informacji niezbędnych do podejmowania opartych na faktach decyzji planistycznych i inwestycyjnych. W części badawczej projektu zostaną dokonane analizy obecnego stanu techniki oraz organizacji procesu eksploatacji taboru, ram prawnych w zakresie zamawiania taboru, świadczenia usług związanych z jego eksploatacją, preferencji podróżnych. Analizy zostaną dokonane dla uwarunkowań na rynku polskim i międzynarodowym.
Druga część projektu będzie miała charakter wdrożeniowy. Zostaną przygotowane dokumenty określające prognozy zapotrzebowania na tabor, rekomendacje dla zamawiających tabor wg najlepszych praktyk, ramowe strategie taborowe i wytyczne dla projektowania taboru dla typowych uwarunkowań krajowych.

 

The aim of the project is to deliver a tool to facilitate the implementation of the railway transport development policy and the increase of its economy competitiveness. The project implements the assumptions of the Strategy for Responsible Development in the scope of the railway transport development. Conditions will be created to optimise the cost of its purchase and operation. The coordination of investment plans between the government and self-government administrations will be enhanced. The research part of the project includes conducted analyses of the current state of technology and the organization of the rolling stock operation process, legal framework concerning the rolling stock procurement and the provision of services related to its operation, rolling stock and passenger preferences.
The second part of the project will have an implementation character. Documents will be prepared to define forecasts for rolling stock demands, recommendations for the rolling stock contracting according to the best practices, railway stock framework strategies and guidelines to design the rolling stock for typical national conditions.

 

 

 

 

 

 

 

Gospostrateg Hyperloop

Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym (01.05.2019 – 30.04.2020)

 

Tytuł projektu: Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym

Czas trwania: 1 maja 2019 - 30 września 2020

Skład konsorcjum: Ministerstwo Rozwoju (Lider projektu), Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego

Budżet projektu: 4 173 655,00 zł

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Projekt pt. Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym realizowany przez konsorcjum składające się z: Ministerstwa Rozwoju (lider), Politechniki Warszawskiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej pozwoli na uzyskanie odpowiedzi, czy i dlaczego warto inwestować w rozwój technologii kolei próżniowej (Hyperloop) w Polsce oraz w jaki sposób technologia ta powinna być wspierana.
Liczne światowe badania wskazują, iż kolej próżniowa może stać się jednym z nowych środków transportu w przeciągu kolejnej dekady. Technologia ta może być interesującą alternatywą dla innych środków transportu zwłaszcza dla połączeń na dystansach pomiędzy ok. 100 a ok. 500 km, co czyni ją szczególnie ciekawą z punktu widzenia Polski i innych krajów regionu.
Polskie MŚP oraz zespoły naukowe znajdują się obecnie w ścisłej światowej czołówce w zakresie badań nad tą technologią. Ich dalszy rozwój wymaga jednak wsparcia ze strony publicznej oraz prywatnej, w związku z czym właściwe wydaje się zbadanie potencjału związanego z rozwijaniem i ewentualnym późniejszym wdrożeniem jej w kraju.

Cechy krajowego systemu transportowego takie jak czas podróży, niezawodność, koszty dla użytkownika i sektora publicznego, efekty zewnętrzne etc. mają całościowy wpływ na jakość funkcjonowania gospodarki, społeczeństwa i środowiska. W związku z tym, analizując potencjalną grupę docelową efektów Projektu, należy identyfikować ją maksymalnie szeroko, gdyż całe społeczeństwo może zyskać dzięki opracowaniu nowych szybkich, niezawodnych, atrakcyjnych cenowo i przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych. Wstępna analiza pozwala stwierdzić, że technologia Hyperloop wydaje się obiecująca, aczkolwiek kluczowy dla jej wdrożenia będzie finalny poziom kosztów inwestycyjnych, ponieważ koszty operacyjne powinny być istotnie niższe niż w przypadku innych środków transportu (m.in. dzięki możliwości zmniejszenia zużycia energii na realizację transportu przy dużych prędkościach).

Efektem Projektu będzie opracowanie Raportu o charakterze analityczno-doradczym w holistyczny sposób podchodzącego do problematyki możliwości rozwoju i wdrażania technologii kolei próżniowej w Polsce, którego konkluzje pozwolą na podjęcie decyzji o zakresie ewentualnego wsparcia tej koncepcji. Formuła opracowania zbliżona będzie do hybrydy due diligence i impact assesment.

 

The Project will focus on answering the question whether it is worth to invest in the development of Hyperloop technology in Poland, and if so why it is worth to invest in it and how to support it.

Numerous international studies have shown that Hyperloop may become one of the new modes of transportation within a decade and this technology should be particularly suitable for distances between 100 and 500 km.
Polish startups and scientific teams are currently among the top ones globally, however their future success is dependent on support from public and private parties.

The Project’s result will be procurement of an analytical and consulting Report dealing with the topic in a holistic way. It’s structure will be close to a hybrid of due diligence and impact assessment. It will include a broad spectrum of issues determining the possibilities of development and potential implementation of Hyperloop technology.

Report’s recommendations will serve as a basis for updating existing or introducing new policies, strategic documents and legal acts in areas such as: transportation, spatial planning, industry, innovation, R&D and certification and homologation.

Based upon potential positive outcomes of the Report the decision makers will be able to take next steps in order to support the development of the technology in Poland and initiate preparations for its implementation.

 

 

 

 

 

 

Analizy i Raporty

Analiza preferencji Polaków w zakresie podróżowania, oceny przez nich obecnie dostępnych środków transportu oraz ich wyobrażeń nt. nowych rozwiązań i systemów transportowych, już dostępnych na rynku oraz mogących pojawić się na nim w najbliższej przyszłości. Przeprowadzenie podstawowych badań społecznych w ramach Projektu jest podyktowane koniecznością określenia “stanu wyjściowego”, tj. wyobrażeń społecznych nt. obecnie funkcjonujących i możliwych do wprowadzenia w przyszłości środków transportu oraz szeroko rozumianych preferencji związanych z podróżowaniem. Raport jest tym samym punktem wyjścia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Polsce nad rozwojem technologii kolei próżniowej (Hyperloop).


Raport z badania - Preferencje i zachowania Polaków związane z podróżowaniem a potencjał wprowadzenia kolei próżniowej