Projekty badawcze 

Gospostrateg Innorail

Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego (02.09.2019 – 31.08.2020)

 

Tytuł projektu: Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego

Czas trwania: 2 września 2019 - 31 sierpnia 2020

Skład konsorcjum: Ministerstwo Infrastruktury (Lider projektu), Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Kolejnictwa

Budżet: 3 360 185 zł

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach I konkursie na projekty otwarte w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Celem projektu jest dostarczenie narzędzia ułatwiającego realizację polityki rozwoju i podnoszenie konkurencyjności gospodarki w sektorze transportu kolejowego.Projekt realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rozwoju systemu transportu kolejowego. Umożliwi podniesienie jakości i funkcjonalności taboru. Stworzone zostaną warunki do optymalizacji kosztów jego zakupu i eksploatacji. Wzmocniona zostanie koordynacja planów inwestycyjnych między administracją rządową i samorządową.

Wyniki prac będą miały wpływ na realizację projektu strategicznego SOR Unowocześnienie parku taboru kolejowego oraz projektu flagowego Luxtorpeda 2.0 zakładającego rozwój technologii i produkcji polskich pojazdów szynowych. Przeprowadzone w ramach projektu badania społeczno-ekonomiczne będą miały zastosowanie w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych w obszarze transportu. Będą stanowiły wsparcie procesu obecnej aktualizacji systemu dokumentów strategicznych i programowych, jak też kolejnych jej cyklów wynikających z krótko- lub średniookresowego okresu ich realizacji.
Producenci taboru i jego podzespołów oraz krajowi przewoźnicy i organizatorzy transportu uzyskają kompleksowy zestaw informacji niezbędnych do podejmowania opartych na faktach decyzji planistycznych i inwestycyjnych. W części badawczej projektu zostaną dokonane analizy obecnego stanu techniki oraz organizacji procesu eksploatacji taboru, ram prawnych w zakresie zamawiania taboru, świadczenia usług związanych z jego eksploatacją, preferencji podróżnych. Analizy zostaną dokonane dla uwarunkowań na rynku polskim i międzynarodowym.
Druga część projektu będzie miała charakter wdrożeniowy. Zostaną przygotowane dokumenty określające prognozy zapotrzebowania na tabor, rekomendacje dla zamawiających tabor wg najlepszych praktyk, ramowe strategie taborowe i wytyczne dla projektowania taboru dla typowych uwarunkowań krajowych

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/INN - Przygotowanie analizy rynku oraz raportów i wytycznych dotyczących  strategii zakupowych w sektorze kolejowym

Załącznik nr 1 do ZO 2/2019/INN - Oświadczenie oferenta z wykazem zrealizowanych projektów w obszarach zakupowych

Załącznik nr 2 do ZO 2/2019/INN - Wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 3 do ZO 2/2019/INN - Formularz Ofertowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/INN – Przeprowadzenie badań jakościowego i ankietowych

Załącznik nr 1 do ZO 1/2019/INN – Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 2 do ZO 1/2019/INN – Wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 3 do ZO 1/2019/INN – Oświadczenie oferenta dotyczące dysponowania własną siecią ankieterską

Załącznik nr 4 do ZO 1/2019/INN – Formularz Ofertowy

Gospostrateg Hyperloop

Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym (01.05.2019 – 30.04.2020)

 

Tytuł projektu: Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym

Czas trwania: 1 maja 2019 - 30 kwietnia 2020

Skład konsorcjum: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (Lider projektu), Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego

Budżet: 4 173 655 zł

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursie na projekty otwarte w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Projekt pt. Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym realizowany przez konsorcjum składające się z: Ministerstwa Rozwoju (lider), Politechniki Warszawskiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej pozwoli na uzyskanie odpowiedzi, czy i dlaczego warto inwestować w rozwój technologii kolei próżniowej (Hyperloop) w Polsce oraz w jaki sposób technologia ta powinna być wspierana.
Liczne światowe badania wskazują, iż kolej próżniowa może stać się jednym z nowych środków transportu w przeciągu kolejnej dekady. Technologia ta może być interesującą alternatywą dla innych środków transportu zwłaszcza dla połączeń na dystansach pomiędzy ok. 100 a ok. 500 km, co czyni ją szczególnie ciekawą z punktu widzenia Polski i innych krajów regionu.
Polskie MŚP oraz zespoły naukowe znajdują się obecnie w ścisłej światowej czołówce w zakresie badań nad tą technologią. Ich dalszy rozwój wymaga jednak wsparcia ze strony publicznej oraz prywatnej, w związku z czym właściwe wydaje się zbadanie potencjału związanego z rozwijaniem i ewentualnym późniejszym wdrożeniem jej w kraju.

Cechy krajowego systemu transportowego takie jak czas podróży, niezawodność, koszty dla użytkownika i sektora publicznego, efekty zewnętrzne etc. mają całościowy wpływ na jakość funkcjonowania gospodarki, społeczeństwa i środowiska. W związku z tym, analizując potencjalną grupę docelową efektów Projektu, należy identyfikować ją maksymalnie szeroko, gdyż całe społeczeństwo może zyskać dzięki opracowaniu nowych szybkich, niezawodnych, atrakcyjnych cenowo i przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych. Wstępna analiza pozwala stwierdzić, że technologia Hyperloop wydaje się obiecująca, aczkolwiek kluczowy dla jej wdrożenia będzie finalny poziom kosztów inwestycyjnych, ponieważ koszty operacyjne powinny być istotnie niższe niż w przypadku innych środków transportu (m.in. dzięki możliwości zmniejszenia zużycia energii na realizację transportu przy dużych prędkościach).

Efektem Projektu będzie opracowanie Raportu o charakterze analityczno-doradczym w holistyczny sposób podchodzącego do problematyki możliwości rozwoju i wdrażania technologii kolei próżniowej w Polsce, którego konkluzje pozwolą na podjęcie decyzji o zakresie ewentualnego wsparcia tej koncepcji. Formuła opracowania zbliżona będzie do hybrydy due diligence i impact assesment.