Etyka w nauce 

  • Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Nauczyciele Akademiccy ALK)

23 czerwca 2016 r., jako wyraz poparcia dla takich zasad, jak równe traktowanie, etyczne postępowanie, wolność badań czy przejrzystość rekrutacji, ALK wysłała do Komisji Europejskiej oficjalną deklarację poparcia dla zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Karta i Kodeks).

Prowadzenie wysokiej jakości badań, które w opinii środowisk naukowych przyczyniają się do rozwoju polskiej i światowej nauki, jest jednym z elementów misji ALK. Realizacja istotnych, innowacyjnych projektów międzynarodowych wymaga stworzenia otwartego i przyjaznego środowiska, umożliwiającego nauczycielom akademickim rozwój zawodowy.

W 2012 r. podjęto pierwsze kroki w celu zapoznania się z procedurą procesu The Human Resources Startegy for Researchers (HRS4R). W latach 2015-2016 przeprowadzono analizę, którą objęto wszystkie regulacje i procesy obowiązujące w Polsce i w ALK, mające wpływ na przestrzeganie zasad zawartych w Karcie i Kodeksie. Przepisy oraz praktyki obowiązujące w ALK zostały przeanalizowane również pod kątem szczegółowych zapisów i zasad zawartych w dokumencie Open, Transparent and Merit-Based Recruitment (OTM-R ).

W czerwcu 2016 roku przeprowadzono ankietę wśród wszystkich grup nauczycieli akademickich Akademii Leona Koźmińskiego. Ankieta dotyczyła opinii pracowników co do zgodności regulacji i praktyk obowiązujących w Akademii z regulacjami zawartymi w Karcie i Kodeksie. Raport z wynikami badania został przesłany do wszystkich nauczycieli akademickich ALK na początku września 2016 roku.

W końcowym etapie prac wyniki obydwu analiz oraz wyniki ankiety zestawiono ze sobą, wyznaczono mocne i słabe strony, wyznaczono obszary wymagające poprawy. W wyniku powyższych konsultacji powstała ostateczna wersja Strategii zarządzania zasobami ludzkimi dla nauczycieli akademickich Akademii Leona Koźmińskiego oraz Plan zadań.

Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Nauczyciele Akademiccy ALK) oraz Plan zadań

Zarządzenie w sprawie zasad, kryteriów i trybu rekrutacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich

  • Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnych

"Niniejsza broszura stanowi przegląd najczęstszych przewinień popełnianych przez badaczy, uchybień w procedurach grantowych czy wreszcie naruszeń atrybucji autorstwa publikacji naukowych.
Jest to jednocześnie zbiór cennych wytycznych odnoszących się do kwestii własności intelektualnej, uczciwości autorskiej i zachęta do piętnowania wszelkich przypadków łamania tych zasad." więcej

  • Kodeks Etyki ALK

Dokument zawiera zasady postępowania etycznego, obowiązki i prawa względem jej pracowników uczelni jak i uczniów. więcej

  • Europejska karta naukowca

"Naukowcy powinni przestrzegać uznanych praktyk etycznych oraz fundamentalnych
zasad etycznych odnoszących się do dyscyplin, którymi się
zajmują, a także norm etycznych ujętych w krajowych, sektorowych lub
instytucjonalnych kodeksach etyki." więcej

  • Kodeks DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH

"Podstawową wartością etosu akademickiego jest prawda. Uczelnie powołane są po to, by jej rzetelnie poszukiwać, a wyniki tych poszukiwań dokumentować (cele badawcze), kształcić młode pokolenie w metodycznym jej poznawaniu, wspomagać jego rozwój intelektualny i moralny, a także przygotowywać przyszłych absolwentów doodpowiedzialnego pełnienia funkcji publicznych i zawodowych w demokratycznym państwie (cele dydaktyczno-wychowawcze) oraz wspierać rozwój kulturowy i cywilizacyjny całego społeczeństwa (cele społeczne)." więcej

  • Dobra praktyka w nauce

"Nierzetelność i nieuczciwość towarzyszą często aktywności człowieka i dotyczą również obszaru badań naukowych. Wysokie standardy rzetelności i skrupulatne przestrzeganie właściwego dla nauki systemu wartości muszą stanowić nieodłączny atrybut pracy naukowej, której główną inspiracją jest poszukiwanie prawdy i dzielenie się nią z innymi." więcej