alk

Zakład Prawa Konstytucyjnego

Zakład Prawa Konstytucyjnego prowadzi badania w zakresie dotyczącym stanowienia i stosowania prawa konstytucyjnego w Polsce  oraz w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej (m.in. Włoch, Węgier, Republiki Czeskiej). Zakład prowadzi również badania w obszarze prawa konstytucyjnego porównawczego, w zakresie dotyczącym podstawowym instytucji ustrojowych demokratycznego pastwa prawa i sądowego stosowania prawa przez sądy najwyższe oraz sądy konstytucyjne. Przedmiotem badań Zakładu jest również problematyka wielopoziomowego konstytucjonalizmu europejskiego. Stałym przedmiotem badań są: sądownictwo konstytucyjne, sądowe stosowanie konstytucyjnych praw podstawowych, zamiana konstytucji,  polskie prawo parlamentarne, wpływ prawa europejskiego na polskie prawo konstytucyjne. Członkowie Zakładu badają prawo na płaszczyźnie logiczno-językowej oraz aksjologicznej, stosując przede wszystkim metodę dogmatyczną, analizę argumentacyjną oraz klasyczną metodę komparatystyczną.