Transformacje 

INFORMACJE DLA AUTORÓW:


Polityka redakcji wyraża się w preferencji dla artykułów naukowych opartych na solidnych przemyśleniach, ekstensywnej znajomości literatury przedmiotu lub na analizach empirycznych.

Zgodnie z charakterem naszego pisma szczególnie preferowane są artykuły interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne. Tematycznie pożądane są zwłaszcza teksty dyskutujące współczesne przeobrażenia (transformacje – "wszystkie i wszędzie", we wszystkich aspektach, wymiarach i perspektywach – zob. deklarację tematyczną poprzedzającą spis treści). Zjawiska, procesy, wydarzenia generujące, oddziałujące czy towarzyszące współczesnym transformacjom są dla nas interesujące. W związku z tym nawet wąsko tematyczne i specjalistyczne artykuły warto odnosić do wspomnianej problematyki. Preferujemy także orientację problemową oraz prospektywną.

Zachęcamy Autorów do pisania prostym, jasnym i zwięzłym językiem, do unikania nadmiaru żargonu dyscyplinowego. Teksty powinny być dobrze udokumentowane (przypisy, bibliografia) – zgodnie ze standardem przyjętym w dotychczasowych numerach.

Obok typowych research papers dopuszczalne są również inne formy wypowiedzi związane z sugerowanym podejściem i z problematyką pisma.

Nadesłane teksty są recenzowane i opiniowane przez Redakcję oraz zewnętrznych ekspertów (zgodnie z wymogami MNiSzW):

 • ocena dokonywana jest przez dwóch recenzentów (niezależnie),
 • tożsamosć Autorów nie jest ujawniana recenzentom,
 • tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana ich Autorom.

 


Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej (w szczególności ghostwriting i guest authorship) będą ujawniane i dokumentowane.

 


Recenzenci w 2013 roku:

Prof. Peter BOŁTUĆ, University of Illinois, Springfield, IL, USA
Prof. Piotr CHMIELEWSKI, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
Prof. Włodzimierz CHOJNACKI, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. Andrzej KIEPAS, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Katarzyna PAWELEC, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Dr Filip PIERZCHALSKI, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Prof. Ewa POLAK, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Prof. Ryszard STĘPIEŃ, Akademia Humanistyczna, Pułtusk
Prof. Jan SZMYD, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Prof. Bogdan ZELER, Uniwersytet Śląski, Katowice

Recenzentami są także członkowie Redakcji oraz Międzynarodowej Rady Redakcyjnej


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW:


 • Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty nadsyłane w wersji elektronicznej;
 • Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami oraz przypisami);
 • Nadsyłane teksty powinny charakteryzować się poprawnością językową, a wszelkie cytaty i powołania powinny być udokumentowane;
 • Wszelkie tabele, wykresy i inne graficzne elementy tekstu należy także dołączyć w postaci zapisu możliwego do edycji;
 • W tekstach powinny być stosowane przypisy dolne;
 • Wyróżnienia w tekście powinny być czynione przy pomocy kursywy, spacji czy druku półgrubego (niedopuszczalne są podkreślenia);
 • Do nadsyłanych materiałów należy dołączyć streszczenie (wraz z tytułem) w języku angielskim; długość abstraktu nie powinna znacznie przekraczać 1500 znaków;
 • Do nadsyłanych materiałów dołączyć dane o Autorze,a w szczególności imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres do korespondencji, wskazanie uczelni macierzystej (w przypadku pracowników naukowych), a także oświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do redakcji Transformacji oraz nie był wcześniej publikowany;
 • Redakcja zastrzega prawo dokonania adjustacji tekstów;
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.