Współpracują z nami

Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Cieślik
Opiekun merytoryczny Projektu

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) w 1971 r. Doktor nauk ekonomicznych (1976), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze) w 1988 r. Członek założycielskiego Komitetu Narodowego AIESEC Polska w latach 1971 - 1973. W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young w Polsce. Był odpowiedzialny kolejno za pion doradztwa gospodarczego, doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Licencjonowany doradca podatkowy.

Od 2004 r. profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika ,,Przedsiębiorczość dla ambitnych: Jak uruchomić własny biznes" oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości ALK.

W 2007 r. prof. Jerzy Cieślik zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców, wywodzących się głównie z uczelni nieekonomicznych, przygotowujący do uruchomienia zajęć dydaktycznych z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości. Pełni funkcję koordynatora ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).


Mariusz Łopaciński
Koordynator Projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości


Pedagog społeczny o specjalności: edukacja administracyjno-polityczna. Zajmuje się tematyką oświaty dorosłych, kształcenia ustawicznego oraz edukacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 2001 roku związany ze szkolnictwem wyższym w obszarze dydaktyki akademickiej (również w problematyce przedsiębiorczości). Posiada liczne doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi (także w strukturze rozproszonej) związane z pełnieniem kluczowych ról w administracji akademickiej (między innymi: Sekretarza Komisji Rekrutacyjnych, Sekretarza Rektora, Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia na Odległość, Dyrektor Działu Rozwoju i Technologii Informacyjnych). Ekspert z zakresu wdrożeń systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning) wspomagających procesy zarządcze i dydaktyczne w szkolnictwie wyższym. W latach 2005 -2007 jeden z dwóch ogólnopolskich koordynatorów europejskiego projektu Erasmus – OBSER realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach działania 6.1., we współpracy z wybranymi krajami Unii Europejskiej. Współautor publikacji w tym pt.: Europejski Wymiar Edukacji (2007).  Obecnie zatrudniony w Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego jako Koordynator projektu „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości”, realizowanego w partnerstwie z miastem stołecznym Warszawa.


Dr hab. Izabela Koładkiewicz
Główny Ekspert do spraw Badań i Wsparcia

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Wydziału Chemii, Uniwersytetu Warszawskiego. Od 15 lat pracuje jako pracownik naukowy w ALK, gdzie od 2001 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Ekspert w dziedzinie ładu korporacyjnego, redaktor naukowy oraz główny współautor jednej z pierwszych monografii na temat nadzoru korporacyjnego pt. „Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa” (POLTEXT, Warszawa, 1999);  współredaktor naukowy i współautor pierwszego w Polsce podręcznika pt. „Ład korporacyjny” (Wolters Kluwer, Warszawa, 2011).
Ważną składową jej zainteresowań badawczych jest zarządzanie małą firmą, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy firm rodzinnych. Efektem prowadzonych w tej sferze badań jest m.in. współautorstwo książki „Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”, (WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 2004) oraz współautorstwo i współredakcja monografii pn.:„Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków” (Wolters Kluwer, Warszawa, 2011).
Autorka ponad 80 publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu publikacji dotyczących nadzoru korporacyjnego, a zwłaszcza funkcjonowania rad nadzorczych, jak również poświęconych różnym aspektom zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych. Odbywała także staże zagraniczne w International Business School w Jönköping, Oxford Brookes University Business School oraz School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg. Cały czas aktywnie prowadzi badania dotyczące funkcjonowania małych i średnich firm oraz rad nadzorczych; m.in. na tym ostatnim polu współpracuje z firmą executive search AMROP oraz PwC Polska. Aktualnym efektem tej współpracy jest raport pt.: „Rady nadzorcze 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW badanie 2011-2012”.
Współpracuje także z redakcjami czasopism „Management and Business Administration. Central Europe” (ALK), „Problemy Zarządzania” (WZ UW) oraz „Przegląd Corporate Covernance” (PID). Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię pt. „Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych” (WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 2002).


Prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Kąciak
Ekspert Merytoryczny

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego (Polska) - Katedra Zarządzania Międzynarodowego (ALK) oraz  Uniwersytetu Brocka (Kanada) - Goodman School of Business (Uniwersytet Brocka). Autor artykułów naukowych w wielu recenzowanych czasopismach, takich jak: Journal of Marketing Research, Advances in Consumer Research, Journal of International Entrepreneurship, Journal of East-West Business, Journal of Applied Business Research, Journal of Small Business Strategy, Master of Business Administration Journal, Journal of Developmental Entrepreneurship, Journal of International Consumer Marketing, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, International Business & Economics Research Journal, Journal of Microcomputer Applications, Konsumpcja i Rozwój, Revue Internationale PME, itd. Autor i współautor szeregu książek (rozdziałów w książkach) a także wielu referatów wygłoszonych i opublikowanych na konferencjach naukowych w Europie (Dania, Anglia, Francjam Grecja, Włochy, Hiszpania, Gruzja, Węgry, Estonia, Niemcy, Finlandia) oraz  w Południowej, Środkowej i Północnej Ameryce (Brazylia, Kostaryka, Meksysk, Portoryko, USA, Kanada). Otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego w Polsce za współautorstwo najlepszej książki w dziedzinie nauk społecznych opublikowanej w Polsce w 1992 roku p.t „Badania marketingowe − metody i oprogramowanie komputerowe”, wydanej jako „joint venture” między Kanadyjskim Konsorcjum Szkół Biznesu i Akademią Ekonomiczną w Krakowie. Ponadto otrzymał w 2012 r. nagrodę Senatu ALK za pracę habilitacyjną p.t. „Teoria środków-celów w segmentacji rynku”.


Dr Jan Dąbrowski
Ekspert Merytoryczny

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Wykładowca i doradca w zakresie strategii, struktur i procesów organizacyjnych oraz zarządzania zmianą. Pracuje naukowo w Centrum Studiów Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego od 1995. Jest opiekunem projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 100 projektów doradczych dla administracji samorządowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów i książek z dziedziny zarządzania organizacjami.
Główne obszary doradztwa: strategia struktury organizacyjne, mapowanie i wdrażanie procesów organizacyjnych. Lider projektów/ członek zespołów następujących projektów badawczych: strategia a zarządzanie wiedzą w organizacjach funkcjonujących w Polsce, Projekt badawczy: Polskie Grupy Kapitałowe (analiza strategii funkcjonowania); Międzynarodowy projekt badawczy pn:. Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw (analiza 25 firm z regionu Mazowsza) – koordynacja polskiej części projektu; Polsko-szwedzki projekt badawczo-doradczy dotyczący innowacyjnych zachowań grup przedsiębiorstw Polskich i Swedzkich. Międzynarodowy projekt badawczo – szkoleniowy pn. Company Doctors. Prowadził szkolenia zamknięte, warsztaty i doradztwo miedzy innymi dla: AUCHAN, PGNiG, PKO BP, PZU S.A. MPWiK, PWPW S.A, Lot Catering, TNS Obop, Merlin S.A, Bertelsman Media, Polkomtel, DDB, PGE EO S.A.


Dr Piotr Kaczmarek-Kurczak
Ekspert Merytoryczny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: historia), po studiach przez 7 lat był współwłaścicielem biura rachunkowego w Warszawie i niezależnym projektantem serwisów internetowych. Słuchacz seminarium doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego w 2006 roku obronił doktorat z zarządzania (promotor: prof. A. K. Koźmiński). Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca z zakresu różnych form przedsiębiorczości oraz zarządzania wiedzą, kreatywnością i innowacjami. Autor publikacji z dziedziny zarządzania, zarządzania wiedzą i przedsiębiorczości w czasopismach MBA i Problemy Zarządzania, oraz popularyzator wiedzy z zakresu zarządzania na łamach dodatku psychologicznego JA-MY-ONI tygodnika POLITYKA. Konsultant i szkoleniowiec w projekcie Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu. Koordynator projektu Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego.


Dr Jolanta Tkaczyk
Ekspert Merytoryczny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Adiunkt w Katedrze Marketingu, Akademii Leona Koźmińskiego. Od 18 lat związana zawodowo z Akademią Leona Koźmińskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe i zainteresowania badawcze były ściśle związane z zarządzaniem i marketingiem. Od wielu lat angażuje się w działalność społeczną oraz w działalność ekspercką biorąc udział w projektach krajowych i zagranicznych. Tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych w zakresie Nauk o Zarządzaniu uzyskała w 2006 roku w Akademii Leona Koźmińskiego. W 2009 roku odbyła staż w ramach ufundowanego stypendium naukowego w University of Greenwich w Wielkiej Brytanii. Otrzymała nagrodę Rektora ALK za publikacje naukowe w 2011 roku. Autorka licznych publikacji naukowych oraz monografii. Od trzech lat pełni funkcję Przewodniczącej Rady Młodych Naukowców w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2008 roku jest Koordynatorem Merytorycznym Studiów Podyplomowych ALK na kierunku Zarządzanie i Marketing. W Projekcie SFoP jest ekspertem merytorycznym z zakresu marketingu.


Dr Lidia Czarkowska
Ekspert Merytoryczny

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych, Zakładu Socjologii, Akademii Leona Koźmińskiego. Ekspert i doradca firm oraz instytucji: Medicover, ManRoland, Knowledge Factory, ARiMR, Cannon Polska, Lactalis Polska, International Service Group, GPW, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Bahlsen, PKO BP, Radio „Plus”, Rada Miasta Kraków, Wedel S.A., Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, International Coach Federation Poland. Od 2008 roku jest Dyrektorem Centrum Coachingu i Kierownikiem studiów podyplomowych na kierunkach; Coaching menedżerski i Coaching profesjonalny. Jej zainteresowania naukowe obejmują: coaching, przywództwo, psychologie poznawczą, psychologie społeczną, socjologię organizacji oraz antropologię organizacji. W Projekcie SFoP jest ekspertem merytorycznym z zakresu coachingu.


Dr Anna Czarczyńska
Ekspert Merytoryczny

Adiunkt w Katedrze Europeistyki, Akademii Leona Koźmińskiego. Ekspert i doradca  firm oraz instytucji: SBS Exp. sp. z o.o., Centrum Analiz Ekonomicznych im. Adama Smitha, Continental Can Poland, Mobil Oil Poland, Totolotek S.A. oraz Morrow&Company j.v. Były Prodziekan ALK dla kierunków: Administracja i Socjologia oraz Europeistyka. Stażystka wielu prestiżowych uczelni zagranicznych w tym m.in. London School of Economics i Uniwersytetu Bolońskiego. Autorka licznych publikacji naukowych oraz monografii. Jej zainteresowania naukowe obejmują:  Procesy integracyjne w Europie, Teorię integracji gospodarczej, Ekonomię, Międzynarodowe stosunki gospodarcze i Negocjacje międzynarodowe. W Projekcie SFoP jest ekspertem merytorycznym z zakresu badań nad rozwojem przedsiębiorczości oraz lokalnym wymiarem gospodarki.


Dr inż. Michał Klepka
Ekspert Merytoryczny

Ekspert i „Policy Maker” w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.Jego dotychczasowe 15-letnie doświadczenie zawodowe było ściśle związane ze wspieraniem władz samorządowych i rządowych, uczelni, instytucji  B+R, instytucji okołobiznesowych i  firm w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań i innowacji. Był aktywnie zaangażowany w liczne inicjatywy i działania jako ekspert, doradca, współpracownik i konsultant. Tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych w zakresie Nauk o Zarządzaniu uzyskał w 2006 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2009 odbył stypendium ufundowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w jednym z największych instytutów naukowych w Europie – SINTEF w Norwegii. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w obszarze wspierania projektów międzynarodowych - w latach 2002-2009 pracował jako Specjalista w Krajowym Punkcie Kontaktowych Programów Badawczych UE; kreowania polityki innowacji z zamienia samorządu terytorialnego – w latach 2009-2012 pracował jak Doradca Zarządu i Kierownik Biura Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, rozwoju usług w zakresie komercjalizacji wiedzy i wdrażania innowacji – w latach 2012-1013 uruchomił i rozwinął działalność Instytutu Zarządzania, Techniki i Technologii ITTM oraz wspierał aktywność firmy ID Nowary w Polsce.  Klepka był kierownikiem i uczestnikiem wielu projektów, na swoim koncie ma realizację inicjatyw w Polsce i za granicą. Autor wielu raportów, ewaluacji oraz opracowań związanych z realizacją krajowej i regionalnej polityki innowacji. Uczestnik i prelegent licznych krajowych i zagranicznych konferencji, warsztatów, szkoleń. Wykładowca.www.5klepek.pl
W Projekcie SFoP jest ekspertem merytorycznym z zakresu lokalnej przedsiębiorczości oraz wykorzystania innowacji w obszarach współpracy samorządu i środowiska biznesu.


Dr Agnieszka Skala
Ekspert Merytoryczny

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka SGH, adiunkt na Politechnice Warszawskiej, współzałożycielka i prezes SPIN Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest. Prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości na Politechnice Warszawskiej. Pracuje naukowo w obszarze przedsiębiorczości high-tech oraz e-biznesu. W ramach SPIN Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest realizuje warsztaty biznesowe dla startupów branży internetowej. Absolwentka Lean LaunchPad Educators Program na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Członek SEIPA: Sieci Edukatorów Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej. Autorka case studies o polskich startupach w branży e-biznes.


dr inż. Katarzyna Rostek
Ekspert Merytoryczny

Adiunkt w Zakładzie Informatyki Gospodarczej na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Uprawiane dyscypliny: nauki o zarządzaniu, przetwarzanie analityczne w hurtowniach danych, systemy wspomagania decyzji. Specjalista z zakresu baz danych, informacji zarządczej, analizy danych oraz systemów wspomagania decyzji. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją z doświadczeniem w zakresie oprogramowania Microsoft, SAS Institute i Sybase.

 

 


Monika Karakula
Asystentka do spraw administracyjno-finansowych


Konsultantka do spraw zarządzania finansami projektów w Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego. Asystentka Projektu Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych. W latach 2006-2009 pracowała przy rozliczaniu i sprawozdawczości projektu Akademia Zarządzania, SPORZL 2.3. W latach 2009-2011 pracowała przy wdrażaniu i rozliczaniu projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, PO KL 6.2, realizowanego w partnerstwie z m.st. Warszawa oraz projektów Akademia Zarządzania dla Kady Medycznej, Inwestycja w talent-Nowoczesny HR, PO KL 2.1.1.


Aleksandra Pucek-Mioduszewska
Asystentka do spraw sieciowania przedsiębiorstw


Magister Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. W latach 2004-2007 pracowała w biurze nieruchomości Immo-Activ w charakterze office managera, później agenta nieruchomości. W latach 2007-2011 pracowała w międzynarodowym środowisku- General Motors w ramach projektu Chevrolet Aveo, wspierając administracyjnie Zarząd Spółki, jako (Purchasing Director Assistant, następnie Operations Director Assistant). W projekcie Stołeczne Forum Przedsiębiorczości pracuje na stanowisku Asystentka do spraw sieciowania przedsiębiorstw.