RADA PROGRAMOWA 


Rektor powołuje Radę Centrum, jej zadaniem jest wytyczanie kierunków działań i nadzór nad pracą Centrum.

SKŁAD RADY:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Maciej Perkowski

Profesor (do 30 września 2019 r. prof. zwyczajny) na Uniwersytecie w Białymstoku,
Prodziekan ds. Rozwoju oraz Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor blisko 200 opracowań naukowych oraz licznych ekspertyz dotyczących m.in. prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, współpracy transgranicznej, aktywności zagranicznej regionów, prawnych aspektów ochrony środowiska oraz finansowania rozwoju. Praktykuje nadzór właścicielski (rady nadzorcze) i doradztwo (m.in. członek Rady Inwestycyjnej ds. wsparcia zwrotnego w województwie podlaskim). Wiceprezes Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej jakość kształcenia w polskich uczelniach wyższych.dr hab. Agnieszka Choduń

Doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt z habilitacją w Katedrze Tworzenia i Wykładni Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, sekretarz Zespołu Języka Prawnego RJP PAN; członek Prezydium Zarządu Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii i Społecznej (IVR); autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów oraz kilku monografii z zakresu teorii prawa i języka prawnego, m.in. "Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny" czy "Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa".

dr Paweł Chyc

Radca prawny, dr n. prawnych, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Przewodniczący ThinkTanku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, koordynator współpracy trójmiejskich uczelni z Komisją Nauk Kosmicznych PAN. Członek Stowarzyszenia Prawa Morskiego zs. w Szczecinie, członek - założyciel Komisji Nauk Kosmicznych przy PAN o. w Gdańsku, członek Komisji Prawa Morskiego przy PAN o. w Gdańsku. Główne zainteresowania badawcze: prawo międzynarodowe publiczne, prawo morza, prawo kosmiczne, prawo Unii Europejskiej, ochrona własności intelektualnej.

dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALK

Tytuł zawodowy magistra oraz stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. Jako research fellow w Indiana University współpracował z Vincentem i Elinor Ostrom w Workshop for Political Theory and Policy Analysis, Indiana University. Jego zainteresowania obejmują prawo gospodarcze, regulację sektorów infrastrukturalnych (energetyka, telekomunikacja, sektor kolejowy), bezpieczeństwo publiczne oraz wybrane aspekty teorii prawa związane z kosmopolityzmem prawniczym. Prowadzi m.in. następujące wykłady: prawo gospodarcze publiczne, prawo konkurencji, regulatory governance, principles of law, bezpieczeństwo publiczne, prawo administracyjne. Wypromował 8 doktorów. Jest autorem publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego publicznego oraz bezpieczeństwa publicznego.

dr hab. Anna Kalisz

Specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) oraz prawa europejskiego (w tym prawa Unii Europejskiej oraz europejskiego systemu ochrony praw człowieka). Radca prawny, mediator sądowy – obecnie pracownik V Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa NSA.

Absolwentka summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Stypendystka i uczestniczka programów międzynarodowych (USA, Bruksela), uczestniczka projektów i grantów naukowych, absolwentka studiów i kursów podylomowych (prawa człowieka, mediacje, filozofia), visiting professor uczelni zagranicznych, wykładowca na aplikacji radcowskiej oraz na szkolenich dla sędziów i radców prawnych, a także na kursach dla mediatorów. Recenzentka projektów badawczych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Członek Rady Konsultacyjnej Środowisk Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury.

Dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy obejmuje około 100 publikacji naukowych, które ukazały się zarówno w ramach wiodących publikatorów wydawanych w Polsce (m.in. „Europejski Przegląd Sądowy”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” czy „Principia”), jak i na łamach prestiżowych wydawnictw międzynarodowych (Wolters Kluwer, Peter Lang Publishing, Eleven Publishing). W pracy naukowej wyraźnie zaznacza się kilka obszarów zainteresowań uwzględniających przede wszystkim zagadnienia: wykładni prawa (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej); praw człowieka (zwłaszcza klauzul generalnych dotyczących praw człowieka i praw podstawowych) oraz alternatywnego rozwiązywania sporów (zwłaszcza mediacji).

dr hab. Marzena Kordela, prof. UAM

Profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; zakres badań: teoria państwa prawa, zasady prawa, aksjologiczna wykładnia prawa, metodologiczne zagadnienia wnioskowań prawniczych; wybrane prace: Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Bydgoszcz-Poznań 2001; Principles of Law as a Theoretical Category – Remarks on the Background of the General Principles of Community Law (w:) A. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible, F. Schorkopf (red.), The Emerging Constitutional Law of the European Union – German and Polish Perspectives, Springer 2003; The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law, „La Revue du Notariat” Vol. 110, Montreal 2008; Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, wyd. II, Poznań 2014.


dr Ewa Kwiatkowska

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, mgr prawa; adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zastosowań ICT, ze szczególnym uwzględnieniem jego wykorzystywania w ochronie zdrowia.

detek. dr Wiesław j. Modrakowski

doktor nauk prawnych, prywatny licencjonowany detektyw, założyciel firm Expertus security-secret-services Group® w Warszawie (od 1990) – w tym marek: Expertus® i Modrakowski.24.pl®; założyciel, członek zwyczajny i Prezes Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców® oraz Dyrektor Zarządzający Kancelarii Audytu Bezpieczeństwa tej Federacji. Członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji ochrony bezpieczeństwa osób i biznesu – w tym Zrzeszenia Prawników Polskich, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz International Association of Auto Theft Investigators, International Police Association i World Association of Detectives. Prokurent Agencji Detektywistycznej & Ochrony Biznesu „Detektywi & Prawnicy ds. karnych, gospodarczych i majątkowo-rozwodowych”

 

mec. dr Filip Przybylski-Lewandowski

Adwokat; doktor nauk prawnych. Autor takich publikacji jak "Nadmiar informacji w sądowym stosowaniu prawa jako wewnętrzny argument za zmiany sposobu stosowania prawa", "Prawne aspekty realizacji projektu - trzy fazy, trzy przypadki", "Uwagi o sposobach ustalania faktów ocenianych na przykładzie pojęcia stopnia społecznej szkodliwości czynu" czy Wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego jako element ustalania stanu faktycznego w sądowym stosowaniu oprawa a bezpieczeństwo prawne".

mec. Joanna Parafianowicz

Adwokat, felietonistka Rzeczpospolitej, twórca popularnej prawniczej strony pn. Pokój Adwokacki, autorka książki „Jeżeli chodzi o prawo, to mogę doczytać (wydawnictwo Arche) oraz współautorka komentarza do KPC (wydawnictwo Wolters Kluwer). Zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych i w związku z tym nominowana dwukrotnie w konkursie „Prawnik Pro Bono”. Nominowana w konkursie Rzeczpospolitej „Prawnik Roku 2016″ w kategorii blogger. Wyróżniona przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach Diamentową Temidą za „za stworzenie Pokoju Adwokackiego i wiele innych doskonałych inicjatyw budujących dobry wizerunek adwokatury”. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzonej w ramach współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z Università degli Studi di Catania (magister nauk prawnych obu uczelni). Zdobywała doświadczenie zawodowe jako asystent przewodniczącego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz pracując w międzynarodowych korporacjach (KPMG Polska Sp. z o.o., Salans D. Oleszczuk Sp. k., Dewey & LeBoeuf Grzesiak Sp. k.) i kancelariach prawniczych (Smoktunowicz & Falandysz, Witold Modzelewski Radca Prawny, Adwokat Jerzy Naumann). Aplikację adwokacką odbywała pod patronatem Adw. Jerzego Naumanna oraz Adw. Jana Nowickiego. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką

dr Katarzyna Staszyńska-Zagórska

Pracownik w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego; interesuje się socjologią oraz metodologią nauk społecznych. Realizowała projekty badawcze takie jak "Dynamika potrzeb, interesów i wartości a konflikty i konsens społeczny w procesach stanowienia demokracji rynkowej: Polacy 1980-2010 w perspektywie długiego trwania", "Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej" czy "Kategorie polityczne z doktryn polityczno-prawnych w świadomości społeczeństwa polskieg"; autorka wielu publikacji z zakresu nauk społecznych, m.in. "Cele życiowe, najważniejsze sprawy do załatwienia poczucie deprywacji i strategie adaptacyjne w zmieniającym się społeczeństwie: 1980-2011" czy "Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym" (wraz ze Z. Rauem, M. Chmielińskim oraz K. Zagórskim).

mec. dr Michał Synoradzki 

Doktor nauk prawnych z teorii prawa (przygotowany w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk), adwokat; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990) oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2009); Stypendium na De Paul University w Chicago, USA, staż w amerykańskich firmach adwokackich (1993). Od roku 2016 członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Autor publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, członek Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie spółek hadlowych.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ CENTRUM