MISJA:

Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK jest  ogólnouczelnianą, badawczą interdyscyplinarną jednostką organizacyjną ALK związaną  z Katedrą Teorii, Filozofii i Historii Prawa ALK i kwartalnikiem „Krytyka Prawa”, współpracującą ze specjalistami z innych jednostek w ALK,  podmiotami z Polski i zagranicy.  

W Centrum są inicjowane, koordynowane, wspierane i prowadzone  badania diagnostyczne i prognostyczne oraz eksperymenty służące jakości  kształcenia prawników i popularyzacji wiedzy prawniczej.  

Misją Centrum jest organizowanie stałej współpracy badawczej i konsultacyjnej z interesariuszami zainteresowanymi  studiami prawniczymi oraz integracja badaczy z różnych dyscyplin  z kraju i zagranicy w celu projektowania, badania i promowania wysokich standardów kształcenia prawników i podnoszenia poziomu  świadomości prawnej.

Centrum zajmuje się też badaniem organizacji i procesów ewaluacji kształcenia. Dostarcza interesariuszom wsparcia i wiedzy eksperckiej. Upowszechnia wysokie standardy metodologii badań i nowoczesnego warsztatu pracy prawników-praktyków.

Podstawa  działania Centrum: zarządzenie Rektora nr 39-2018/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

 

Centrum jest związane z Katedrą Teorii, Filozofii i Historii Prawa, współpracuje z pracownikami naukowymi i dydaktyczno-naukowymi  ALK, m.in. informatykami, socjologami, psychologami, ekonomistami, specjalistami z zakresu zarządzania, a także  uczonymi z innych jednostek naukowych z Polski i zagranicy.

Centrum będzie pracować m.in. metodami foresightu strategicznego, wykorzystując różne sposoby tworzenia scenariuszy przyszłości dla kształcenia prawników tworząc zespoły wewnętrznych ekspertów i korzystając z wiedzy zewnętrznych badaczy. 

 

CELE CENTRUM:

 • Stworzenie sieci zespołów badawczych, których zadaniem jest zaprojektowanie modelu (modeli) nowoczesnej edukacji prawniczej (metod, form, technik)
 • Tworzenie scenariuszy przyszłości dla kształcenia prawników  z wykorzystaniem metody foresightu – przygotowanie specjalnie zaprojektowanych w tym celu narzędzi.
 • Projektowanie zajęć, szkoleń, badań, eksperymentów
 • Publikacje naukowe, seminaria i konferencje 
 • Przygotowywanie ekspertyz dla interesariuszy
 • Popularyzacja wiedzy o znaczeniu edukacji prawniczej

 

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • Prowadzenie badań własnych i realizacja projektów zleconych
 • Doradztwo i szkolenia
 • Popularyzacja wyników badań i pobudzanie dyskursu naukowego
 • Rozwój sieci  współpracy z jednostkami nauki i praktyki prawniczej w Polsce i za granicą
 • Kształcenie ustawiczne
 • Wykorzystanie specjalnie zaprojektowanej platformy internetowej do badań metodami foresightu

 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA:

Rozwiązywanie problemów z zakresu:

 • nowoczesnych podejść do kształcenia prawników z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • przygotowania nowych, interdyscyplinarnych narzędzi badań nad kształceniem prawników
 • projektowania zajęć praktycznych dla wszystkich faz kształcenia prawników dla biznesu
 • nawiązywania kontaktów z interesariuszami
 • metodologii nauk prawnych
 • metod i technik efektywnego  kształcenia prawników dla wymiaru sprawiedliwości
 • popularyzacji prawa
 • sprawnej komunikacji prawa i biznesu
 • sprawnej komunikacji prawa i polityki w celu wypełnienia luki naukowej w tym zakresie i uzyskiwania efektu promieniowania wyników Centrum na jakość  pracy prawników w  nauce, w gospodarce, w administracji  oraz  dla ochrony praw i obowiązków obywateli.


OFERTA WSPÓŁPRACY I USŁUG

Centrum jest gotowe do podjęcia współpracy i realizacji wspólnie z zainteresowanymi podmiotami zewnętrznymi badań  naukowych, ekspertyz i analiz opartych o najwyższe jakościowe standardy.

Centrum oferuje uczelniom, indywidualnym badaczom, prawnikom praktykom dostęp do wybitnych specjalistów z wielu nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych. Oferujemy ekspertyzy, opinie oraz współpracę przy rozwiązywaniu trudnych problemów naukowych i praktycznych, gwarantując unikalne połączenie wybitnych osiągnięć naukowych, doświadczenia, innowacyjności, wiedzy praktycznej.

Centrum oferuje m.in. opracowania, które przygotują narzędzia i nastawią studiujących prawo na „4K”: krytyczne myślenie, komunikację, kooperację i kreatywność.

 

KIEROWNICTWO CENTRUM

KONTAKT:

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

tel. 22 519 21 00
e-mail: picb@kozminski.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. Jolanta
Jabłońska-Bonca

Zastępca Kierownika

dr Maciej Juzaszek

Sekretarz

mgr Krzysztof Lipka

 

Rada ProgramowaUchwały Rady ProgramowejNasi eksperci