Brak wyników do pokazania

Informacje dla autorów i recenzentów 

Wymagania techniczne

Teksty powinny być nadsyłane na adres prakseologia@kozminski.edu.pl.

W tekście należy umieścić informacje o autorze: imię, nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres e-mail, adres do wysyłki egzemplarzy autorskich i umowy o przeniesieniu praw autorskich.

Teksty powinny być przysłane w formacie Word, wykresy – Excel. Tabele, rysunki, ilustracje, muszą być wyraźnie opisane i załączone w osobnych plikach; w tekście trzeba zaznaczyć miejsce ich zamieszczenia. W przypadku, gdy tekst zawiera fotografie, wskazane jest nadesłanie ich oryginału.

Sugerowana objętość prac to ok. jeden arkusz wydawniczy (ok. 40 000 znaków), jednak w uzasadnionych przypadkach Redakcja dopuszcza także artykuły o większej objętości.


Autor ma obowiązek podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.


Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):
1.Tytuł – w językach polskim i angielskim.
2. Streszczenia – w językach polskim i angielskim (do 250 słów każdy).
3.Słowa kluczowe (do 5) – w językach polskim i angielskim.
4.Wprowadzenie, kolejne podtytuły, wnioski/zakończenie.
5. Bibliografię.


Bibliografia powinna zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście. Autorzy proszeni są o alfabetyczne sporządzanie bibliografii w następującym formacie:
Boatright J.R. 1997. Ethics and the Conduct of Business. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall.

DeAngelis C.D. 2000. Conflict of Interests and the Public Trust. ”Journal of the American Medical Association” 284: 2237–2238.

Karnani A., 2007. Microfinance Misses its Mark, Stanford Social Innovation Review, vol.5 (3), summer, 34–40, [on line] www.ssireview.org dostęp (12.12.2011).