"Prakseologia" jest czasopismem indeksowanym w następujących bazach:

CEJSH

Scopus Journal Ranking

ERIH PLUS 

Index Copernicus

Google Scholar

ProQuest