OBSZAR ŻYWNOŚĆ 

Wnioski i rekomendacje z ewaluacji ex-ante Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z z 2014 r. poz. 1662, 1722)

Celem badania była ewaluacja ex-ante Ustawy o zmianie ustawy  o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z z 2014 r. poz. 1662, 1722), regulującej wprowadzenie dodatkowych wymagań (ograniczeń) dotyczących sprzedaży, podawania, reklamy i prezentacji środków spożywczych w placówkach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych.


W badaniu zastosowano trzy plany badawcze: systematyczny przegląd, podejście partycypacyjne oraz studia przypadków. Dodatkowo, materiał zgromadzony w ramach badania ankietowe rodziców posłużył do przeprowadzenia analizy porównawczej – metody, która zastąpiła niemożliwy do zastosowania w ramach tych badań plan badawczy: quasi eksperyment.  Uzyskane w ramach poszczególnych planów badawczych wyniki uzupełniły się, dostarczyły podstaw do interpretacji i ostatecznie dały możliwość zidentyfikowania i opisania uruchomionych mechanizmów (zachowania głównych adresatów Ustawy), jak i innych czynników wpływających na skuteczność wdrożonych zapisów. Przyjęta metodyka miała charakter jakościowy, badania empiryczne objęły 3 szkoły podstawowe i jedno gimnazjum, więc zaobserwowane zjawiska, zależności i wnioski z nich płynące nie mogą zostać uogólnione na całą populację, jednak mogą służyć zainicjowaniu debaty nad działaniami, które mogłyby pomóc w skutecznej realizacji celów stawianych przez Ustawodawcę. (czytaj dalej)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport końcowy


OBSZAR TRANSPORT 

Wnioski i rekomendacje z ewaluacji ex-ante zmian w systemie refundacji ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym na obszarach pozamiejskich

 

Celem badania była ewaluacja ex-ante zmian w systemie refundacji ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym na obszarach pozamiejskich przy użyciu innowacyjnych metod oceny skutków regulacji – gry symulacyjnej oraz quasi-eksperymentu, wspartych wywiadami IDI.


Niestety żadne ze studiów przypadków nie mogło posłużyć jako quasi-eksperyment do oceny skutków nowej regulacji – nawet w sytuacji, jeśli dawne przedsiębiorstwa PKS wycofują się z obsługi komunikacyjnej określonych terenów (Padew Narodowa, Tuszów Narodowy), to na ich miejsce pojawiają się nowe firmy, z ograniczoną lecz również dofinansowaną budżetowo siatką połączeń. Oznacza to zatem, że dotychczas nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, jaka wydarzy się po 2016 r. (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport końcowy


 

OBSZAR SSE (specjalne strefy ekonomiczne) 

 
Wnioski i rekomendacje z ewaluacji ex post Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku (Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 z późn. zm.)

 

Celem badania było oszacowanie wpływu podjętych inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) na takie aspekty lokalnego rynku pracy jak: poziom bezrobocia, zatrudnienia, średnie zarobki pracowników oraz aktywność przedsiębiorstw.


W badaniu zastosowano rygorystyczne podejścia do pomiaru efektów netto wykorzystywane na gruncie badań ewaluacyjnych (tzw. impact evaluation) oraz wsparto je komplementarnym podejściem badawczym ewaluacji opartej na teorii (tzw. theory-based evaluation).  Zastosowana metodologia pozwala porównać sytuację gmin i miast, na obszarze których w latach 2005-2010 utworzono SSE, z sytuacją bliźniaczych samorządów bez SSE. Dobór grupy kontrolnej bazował na dopasowaniu według statystycznego podobieństwa, w tym celu wykorzystano technikę Propensity Score Matching. Umożliwiła ona zagwarantować maksymalne podobieństwo między gminami z SSE a ich „statystycznymi bliźniakami”. Dzięki temu możliwa była odpowiedź na pytanie o to jak wyglądałaby najprawdopodobniej sytuacja gospodarcza analizowanych samorządów, gdyby na ich terenie nie zlokalizowano SSE. Innymi słowy, w ramach badania oszacowano efekt netto SSE, w odniesieniu do ich wpływu na wybrane aspekty rynku pracy. (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport końcowy


POWIATOWE URZĘDY PRACY 

Wnioski i rekomendacje z ewaluacji ex-ante/ex post Ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Przedmiotem oceny skutków regulacji ex-post były wybrane aspekty Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ze względu na szeroki wachlarz wprowadzanych nowelizacją zmian, zakres badania ograniczony został do oceny następujących elementów reformy:
a)    wprowadzenie mechanizmu wynagradzania urzędów pracy w zależności od osiągania wyznaczonych wskaźników efektywności działania lub spełnienia standardów (nagradzanie za efekty),
b)    profilowanie bezrobotnych, 
c)    zlecanie działań aktywizujących,
d)    zmian organizacyjnych w urzędach pracy – wprowadzenie nowej funkcji doradcy klienta.


Głównym celem badania była ocena efektów wprowadzonych elementów reformy, a w szczególności weryfikacja na ile wprowadzony mechanizm rozliczania z efektów administracji PUP oraz mechanizm rozliczania z efektów przy zlecaniu zadań podmiotom zewnętrznym zwiększa skuteczność we wspieraniu osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy. (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport końcowy


 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Programu Innowacje Społeczne