Kontakt: 

dr Łukasz Markiewicz
Kierownik Laboratorium
Katedra Psychologii Ekonomicznej

 

Email: lab@kozminski.edu.pl   

Tel.: 22 519 21 78

 

 

 

Zasady korzystania z laboratorium 

§ 1

 1. Z Laboratorium mogą korzystać, za zgodą opiekuna projektu badawczego, będącego pracownikiem ALK oraz Kierownika Laboratorium, pracownicy naukowo - dydaktyczni ALK, posiadający stosowną rezerwację,
 2. W przypadku nakładających się planowanych terminów korzystania z Laboratorium pierwszeństwo przysługuje:

  1. w pierwszej kolejności pracownikom naukowo - dydaktycznym realizującym projekty badawcze w ramach grantów badawczych z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej,
  2. w dalszej kolejności pracownikom naukowo-dydaktycznym realizującym projekty badawcze z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej.

 3. Inne osoby, mające prawo do korzystania z Laboratorium, mogą z niego korzystać pod warunkiem niewykorzystywania Laboratorium w danym terminie przez osoby wskazane w ust. 2 pkt. 1 i 2.
 4. Kolejność korzystania z Laboratorium ustala Kierownik Laboratorium. W przypadku kolizji proponowanych terminów rezerwacji sali przysługuje mu prawo odwołania istniejących rezerwacji, przy zachowaniu kolejności korzystania z Laboratorium wskazanej w ust. 2.

§ 2

 1. Rezerwacja Laboratorium dokonywana jest w systemie internetowym ALK pod adresem http://lab.kozminski.edu.pl, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem korzystania z Laboratorium.
 2. Rezerwacja Laboratorium wymaga każdorazowego potwierdzenia przez Kierownika Laboratorium, poprzez wprowadzenie jej do kalendarza rezerwacji widocznego na stronie internetowej, której adres wskazany został  w ust. 1. Rezerwację Laboratorium potwierdza Kierownik Laboratorium za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 3

 1. Laboratorium posiada dwa wejścia: wejście A od strony czytelni bibliotecznej oraz wejście B od strony patio budynku D. Na czas korzystania z Laboratorium otwierane jest  wejście B oraz zamykane wejście A. Po zakończeniu korzystania z laboratorium organizator badania jest zobowiązany do otworzenia wejścia A oraz zamknięcia wejścia B (w celu uniemożliwienia wynoszenia zasobów bibliotecznych poza teren Biblioteki).
 2. Pracownik Biblioteki zobowiązany jest do wydania klucza do wejścia B Laboratorium wyłącznie organizatorowi badania, którego nazwisko umieszczone jest w kalendarzu rezerwacji widocznym na stronie internetowej wskazanej w § 4 ust. 1. Fakt wydania i zwrotu klucza potwierdzany jest we właściwej ewidencji podpisem osoby pobierającej klucz.
 3. Organizator badania, w czasie od pobrania klucza do jego zwrotu,  jest odpowiedzialny za Laboratorium.
 4. Z Laboratorium nie mogą być wynoszone żadne przedmioty, w szczególności sprzęt komputerowy,  krzesła, książki czy znajdujące się tam periodyki.
 5. Organizator badania zobowiązany jest do zwrotu pobranego klucza niezwłocznie po zakończeniu badania, po uprzednim zamknięciu na klucz biurek i szafek w Laboratorium oraz wejścia B.  

§ 4

 1. Organizator badania, przed przystąpieniem do badania, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu licencji programów komputerowych znajdujących się na wyposażeniu laboratorium oraz do przestrzegania ograniczeń licencyjnych.
 2. Organizator badania we własnym zakresie tworzy skrypt badania służący do realizacji eksperymentu wykorzystującego oprogramowanie badawcze Laboratorium.
 3. Instalowanie dodatkowych programów na komputerach w Laboratorium odbywa się wyłącznie za wiedzą Kierownika Laboratorium i za zgodą Dyrektora Działu Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań ALK.
 4. Organizator badania, we własnym zakresie wgrywa na stacje robocze pliki z eksperymentami i jest zobowiązany do ich usunięcia ze stacji roboczych, wraz z plikami zawierającymi  wyniki badania,  nie późnej niż w ostatnim dniu rezerwacji Laboratorium.
 5. Osoby korzystające z Laboratorium nie mogą wprowadzać zmian w ustawieniach stacji roboczych bez zgody Kierownika Laboratorium.
 6. W celu utworzenia biblioteki własnych eksperymentów realizowanych przez pracowników Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, organizator badania zobowiązany jest do przekazania Kierownikowi Laboratorium, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lab@kozminski.edu.pl skryptu badania z eksperymentem wraz z opisem badania (według specyfikacji Kierownika Laboratorium) nie później niż do dnia poprzedzającego korzystanie z Laboratorium.

 

Regulamin zatwierdzony przez Rektora Akademii Leona Koźmińskiego

zarządzeniem z dnia 7 marca 2013 (zarządzenie nr 26 - 2012/2013)