COACHING REVIEW 

Pismo Naukowe 

Głównym celem istnienia "Coachnig Reviewe" jest stworzenie przestrzeni do kreowania i upowszechniania wiedzy oraz weryfikowania i promowania najlepszych praktyk z zakresu coachingu i mentoringu, osadzonych w akademickim kontekście i potwierdzonych naukowymi badaniami.

Nasz zespół naukowo-badawczy w ramach pracy nad czasopismem pragnie służyć swoim zaangażowaniem rozwojowi międzynarodowej kooperacji pomiędzy środowiskami akademickimi oraz kreowaniu aktywnego forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami. Upowszechniamy etyczne standardy coachingu i mentoringu (w oparciu o kodeksy etyczne międzynarodowych profesjonalnych stowarzyszeń: ICF oraz EMCC). Pragniemy też testować i weryfikować istniejące podejścia, a także propagować najlepsze rozwiązania w tym obszarze. 

Chcemy przyczyniać się do procesu profesjonalizacji zawodów coacha i mentora poprzez naukowe badania i tworzenie teoretycznych podstaw dla coachingowej i mentoringowej praktyki. 

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism punktowanych MNISW za rok 2015 liczba punktów za publikację w "Coaching Review" wynosi 6.